BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Gdańskie Nieruchomości

Zamówienia publiczne

dozór dwóch obiektów administrowanych przez Zamawiającego w formie ochrony fizycznej i monitoringu elektronicznego w roku 2018 w budynkach Skarbu Państwa

załączniki

Podpisanie umowy

Data podpisania: 2017-12-12

umowy zostały zawarte:

na zadaniu 1 - dnia 12.12.2017 r. z konsorcjum: JANTAR 2 Sp. z o.o., JANTAR Sp. z o.o., Agencja Ochrony SEKRET Sp. z o.o.

na zadaniu 2 - dnia 11.12.2017 r. z Agencją Ochrony WENA Sp. z o.o.

Wynik postępowania: rozstrzygnięte

Data rozstrzygnięcia: 2017-12-14

Działając na podstawie art. 138o ust. 4 ustawy prawo zamówień publicznych (tekst jednolility Dz. U. Z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) informuję, że w w/w postępowaniu Zamawiający udzielił zamówienia:

na zadaniu 1 Konsorcjum firm : «JANTAR 2» Sp. z o.o., «JANTAR» Sp. z o.o. i Agencja Ochrony «SEKRET» Sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku przy ul. Zygmunta Augusta 71,

na zadaniu 2 Agencji Ochrony «WENA» Sp. z o.o z siedzibą w Gdańsku przy ul. Sandomierskiej 1.

Treść postępowania:

Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych

Samorządowy Zakład Budżetowy

Dział Zamówień

ul. Partyzantów 74

80-254 Gdańsk;

Województwo: Pomorskie

Państwo: Polska

Tel.: 58 320-02-20/ 58 320-10-32/58 302-32-82/58 340-76-46, fax: 58 345-82-35     

Adres strony internetowej: www.gznk.pl

e-mail nz@gznk.pl

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Rodzaj zamawiającego: Samorządowy Zakład Budżetowy - zarządzanie nieruchomościami

Rodzaj zamówienia: usługi

Adres: 80-171 Gdańsk, ul. Cygańska Góra 1

Numer referencyjny : 77/17/A

                       

ogłasza przetarg zgodnie z art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

o wartości szacunkowej poniżej 750 000 EURO- zamówienia na usługi społeczne

 

na dozór dwóch obiektów administrowanych przez Zamawiającego w formie ochrony fizycznej i monitoringu elektronicznego w roku 2018 w budynkach Skarbu Państwa

 

 KRÓTKI OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest dozór dwóch obiektów administrowanych przez Zamawiającego w formie ochrony fizycznej lub monitoringu elektronicznego obejmujący:
całodobowy dozór 8 użytkowanych obiektów Skarbu Państwa sprawowany w formie ochrony fizycznej wraz z obsługą jednego systemu alarmowego z dozorem wizyjnym,  którego opis funkcjonalny oraz procedury eksploatacji zostały przedstawione w załączniku nr 1 do „Opisu warunków zamówienia”,
dozór 2 obiektów Skarbu Państwa - sprawowany w formie monitoringu  elektronicznego z  podłączeniem do własnego systemu monitorowania.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią;
Opis funkcjonalny oraz procedury eksploatacji systemu alarmowego z dozorem wizyjnym w delegaturze NIK w Gdańsku – załącznik nr 1 do „Opisu warunków zamówienia”,
Wzory umów – załączniki nr 2a, 2b do „Opisu warunków zamówienia”.

  
Wymagania dotyczące zatrudnienia zgodnie z art. 29 ust. 3a
Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę (dotyczy także dalszych podwykonawców) na podstawie umowy o pracę lub umowy równoważnej (tj. umowy, której treść lub sposób realizacji odpowiada cechom stosunku pracy) osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, tj,
 w przypadku składania oferty na ZADANIE 1
  24 osoby na stanowisku pracownika ochrony wpisanymi na listę kwalifikowanych pracowników      ochrony fizycznej zgodnie z art. 29 ustawy o ochronie  osób i mienia (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1432 z późn. zm.).

 
w przypadku składania oferty na ZADANIE 2
2 osoby na stanowisku operatora systemu monitoringu,
2 osoby na stanowisku pracownika ochrony (członek patrolu) wpisanych  na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej zgodnie z art. 29 ustawy o ochronie  osób i mienia (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1432 z późn. zm.) i wyposażonych w broń palną.
Osoby te muszą brać czynny udział w realizacji zamówienia.

 
WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV):

79710000-4 - usługi ochroniarskie,

79711000-1 – usługi nadzoru przy użyciu alarmu,

79714000-2 – usługi w zakresie nadzoru,

79715000-9 – usługi patrolowe.

 
CZĘŚCI ZAMÓWIENIA.

To zamówienie podzielone jest na części: tak.

Oferty można składać w odniesieniu do: wszystkich części.

 
INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH PODOBNYCH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 67 UST. 1 PKT 6.

Zamawiający nie przewiduje wykonania usług o podobnym zakresie i charakterze co zamówienie podstawowe.

 
OKRES, W KTÓRYM REALIZOWANE BĘDZIE ZAMÓWIENIE:

Rozpoczęcie: 29.12.2017 r.

Zakończenie: 28.12.2018 r.

 
INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I  TECHNICZNYM

VI.1.   WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
nie podlegają wykluczeniu;
spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności.

Wykonawca spełni warunek, jeśli wykaże, że posiada uprawnienia do wykonywania działalności polegającej na świadczeniu usług ochrony osób i mienia zgodnie  z ustawą o ochronie  osób i mienia  z dnia 22 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz.1432 z późn. zm.).

 

W przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, w/w warunek musi spełniać co najmniej jeden Wykonawca.

 

W przypadku realizowania zamówienia z udziałem podwykonawców w/w warunek musi być spełniony przez Wykonawcę.

 

 
zdolności zawodowej.

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że skieruje do realizacji zamówienia następujące osoby:
w przypadku składania oferty na ZADANIE 1
1 osobę na stanowisku pracownika ochrony wpisaną na listę kwalifikowanych pracowników    ochrony   fizycznej zgodnie z art. 29 ustawy o ochronie  osób i mienia (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1432 z późn. zm.) nadzorującą i kontrolujących pracę  pracowników ochrony fizycznej,
  24 osoby na stanowisku pracownika ochrony wpisane na listę kwalifikowanych pracowników    ochrony fizycznej zgodnie z art. 29 ustawy o ochronie  osób i mienia (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1432 z późn. zm.).
w przypadku składania oferty na ZADANIE 2
2 osoby zatrudnionych na stanowisku operatora systemu monitoringu,
1 osobę do konserwacji zamontowanych systemów wpisaną na listę kwalifikowanych  pracowników zabezpieczenia technicznego zgodnie z art. 29 ustawy o ochronie  osób i mienia (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1432 z późn. zm.),
2 osoby na stanowisku pracownika ochrony (członek patrolu) wpisane  na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej zgodnie z art. 29 ustawy o ochronie  osób i mienia (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1432 z późn. zm.) i wyposażonych w broń palną.

W przypadku składania oferty na dwa zadania wyżej wymienione warunki muszą być spełnione łącznie.

Wykonawcy, którzy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia w/w warunek mogą spełniać łącznie.

Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach  zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

W odniesieniu do  warunku dotyczącego zdolności zawodowej w zakresie osób, Wykonawcy mogą polegać na zdolności innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

 
zdolności technicznej,

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże dysponowanie, w przypadku składania oferty na ZADANIE 2:
1 samochodem patrolowym,
centrum operacyjnym monitoringu.

 

Wykonawcy, którzy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia w/w warunek mogą spełniać łącznie.

 

Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach  technicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
PODSTAWY WYKLUCZENIA WYKONAWCY

Zamawiający wykluczy Wykonawcę zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 12-23.

Zamawiający wykluczy Wykonawcę na podstawie art. 24 ust. 5 w następujących przypadkach:

 podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp

 podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp

 
WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW DO WYKLUCZENIA.
Do oferty Wykonawca musi załączyć aktualną na dzień złożenia koncesję w zakresie usług ochrony osób i mienia zgodnie  z ustawą o ochronie  osób i mienia  z dnia 22 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz.1432 z późn. zm.) wydaną przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.
Do oferty Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w załączniku nr 3 do „Opisu warunków zamówienia”. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu.
Do oferty Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w załączniku nr 4 do „Opisu warunków zamówienia”. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu.
Do oferty Wykonawca musi załączyć aktualne na dzień złożenia następujące dokumenty:
wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach   zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

„Stosowna sytuacja” wystąpi wyłącznie w przypadku kiedy:
Wykonawca, który polega na zdolnościach zawodowych w zakresie osób skierowanych do realizacji zamówienia innych podmiotów, udowodni zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności zawodowe, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12–23 i ust. 5.

 
WYKAZ INNYCH DOKUMENTÓW JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY.
Złożyć Druk “OFERTA”, który należy sporządzić wg wzoru druku Zamawiającego.
Podać w złożonej ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy lub nazwy podwykonawców, na których zasoby Wykonawca powołuje się, w celu wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu. W przypadku nie wskazania podwykonawców, Zamawiający uzna, że całość zamówienia będzie wykonywana przez Wykonawcę.
Podać w ofercie, czy wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z  przepisami o podatku od towarów i usług.
Załączyć kopię dowodu wpłaty wadium wpłaconego w pieniądzu lub oryginał albo kopię wadium  wniesionego w jednej z form określonych w punkcie 11 „opisu warunków zamówienia”.
Złożyć Formularz cenowy odpowiednio na wybrane zadanie, który należy sporządzić wg wzoru druku   Zamawiającego.
Wykazać, że oferta została podpisana przez osobę(y) uprawnioną(e) do występowania w imieniu i na rzecz Wykonawcy.

 
PROCEDURA

OPIS

Zamawiający żąda wniesienia wadium:

tak

 

Informacja na temat wadium

Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 
w przypadku składania oferty na zadanie  1 -  10 000,00 zł,
w przypadku składania oferty na zadanie  2 -  50,00 zł,
w przypadku składania oferty na zadanie  1 i zadanie 2 – 10 050,00 zł,
 

KRYTERIUM OCENY OFERT

Kryterium:  

Cena - waga 100%  

 
TERMIN SKŁADANIA OFERT

Data: 15.11.2017 r.  Godzina: 10:30

Miejscowość: Gdańsk, siedziba zamawiającego ul. Cygańska Góra 1 w pokoju nr 11.

 
WARUNKI OTWARCIA OFERT

Data: 15.11.2017 r.  Godzina: 10:45

Miejscowość: Gdańsk, siedziba zamawiającego ul. Cygańska Góra 1 w pokoju nr 6 -

świetlica.

 
OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.

Marek Skuhra stanowisko służbowe specjalista ds. zamówień publicznych,

80- 171 Gdańsk ul. Cygańska Góra 1, nr pok. 11, tel. 58 302 32 82

Adres poczty elektronicznej: nz@gznk.pl

 

 

 

 

 
INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

ZADANIE  nr 1                                   

 nazwa:  Dozór 8 użytkowanych obiektów Skarbu Państwa sprawowany w formie ochrony fizycznej. 

Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest całodobowy dozór 8 użytkowanych obiektów Skarbu Państwa sprawowany w formie ochrony fizycznej wraz z obsługą jednego systemu alarmowego z dozorem wizyjnym.

Wspólny słownik zamówień (CPV):

Słownik główny: 79710000-4

Dodatkowe przedmioty: 79714000-2

Wielkość lub zakres:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i obowiązki wykonawcy, wynikające z realizacji umowy, określone zostały w załączniku nr 1 do ”Opisu warunków zamówienia” pn. Opis funkcjonalny oraz procedury eksploatacji systemu alarmowego z dozorem wizyjnym w delegaturze NIK w Gdańsku oraz we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 2a do ”Opisu warunków zamówienia”.

Termin wykonania zamówienia:

Rozpoczęcie: 29.12.2017

Zakończenie: 28.12.2018

 

ZADANIE  nr 2                                   

nazwa:  dozór 2 obiektów Skarbu Państwa - sprawowany w formie monitoringu  elektronicznego z  podłączeniem do własnego systemu monitorowania.

Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest dozór 2 obiektów Skarbu Państwa - sprawowany w formie monitoringu  elektronicznego z  podłączeniem do własnego systemu monitorowania.

Wspólny słownik zamówień (CPV):

Słownik główny: 79710000-4

Dodatkowe przedmioty: 79711000-1, 79714000-2, 79715000-9,

Wielkość lub zakres:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i obowiązki wykonawcy, wynikające z realizacji umowy, określone zostały we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 2b do ”Opisu warunków zamówienia”.

Termin wykonania zamówienia:

Rozpoczęcie: 29.12.2017

Zakończenie: 28.12.2018

 

 

 

 

 

 

 

l.p. Załącznik Rozmar pliku Data dodania
1 odpowiedzi na pytania 15 11 17 27,69 KB 2017-11-15 13:19 pobierz
2 modyfikacja opisu warunków zamówienia 13 11 17 65,96 KB 2017-11-13 14:38 pobierz
3 zmodyfikowany wzór umowy - zadanie 2 - monitoring SP-usługi społeczne 275,74 KB 2017-11-13 14:37 pobierz
4 ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 13 11 17 30,56 KB 2017-11-13 14:37 pobierz
5 wzór umowy - zadanie 2 - monitoring SP-usługi społeczne. 130 KB 2017-11-06 11:38 pobierz
6 wzór umowy - zadanie 1 - ochr. fiz. użytkowane obiekty SP usługi społeczne. 134 KB 2017-11-06 11:37 pobierz
7 oswiadczenie warunki udzialu postepowanie zał. 4 65,5 KB 2017-11-06 11:37 pobierz
8 oswiadczenie podstawy wykluczenia zał. 3. 72,5 KB 2017-11-06 11:36 pobierz
9 oswiadczenie grupa kapitałowa zał. 5 44 KB 2017-11-06 11:36 pobierz
10 Opis Warunków Zamówienia.doc 331 KB 2017-11-06 11:35 pobierz
11 Opis Warunków Zamówienia 556,66 KB 2017-11-03 12:43 pobierz
12 Opis funkcjonalny oraz procedury eksploatacji systemu alarmowego z dozorem wizyjnym w Delegaturze NIK w Gdańsku- załącznik nr 1 208,14 KB 2017-11-03 12:43 pobierz
13 wzór umowy - zadanie 1 - ochr. fiz. użytkowane obiekty SP usługi społeczne 276,87 KB 2017-11-03 12:42 pobierz
14 wzór umowy - zadanie 2 - monitoring SP-usługi społeczne 275,53 KB 2017-11-03 12:42 pobierz
15 oswiadczenie podstawy wykluczenia zał. 3 302,57 KB 2017-11-03 12:41 pobierz
16 oswiadczenie warunki udzialu postepowanie zał. 4 345,39 KB 2017-11-03 12:41 pobierz
17 oswiadczenie grupa kapitałowa zał. 5. 175,3 KB 2017-11-03 12:40 pobierz

Metryka

Publikacja:
Podmiot wytwarzający: Gdańskie Nieruchomości
Wytworzył: Marek Skuhra
Data wytworzenia: 2017-11-03
Podmiot publikujący: Gdańskie Nieruchomości
Opublikował: Marek Skuhra
Data publikacji: 2017-11-03 12:39
Ostatnia aktualizacja: 2017-11-23 10:35