BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Gdańskie Nieruchomości

Zamówienia publiczne

dozór obiektów administrowanych przez Zamawiającego w formie ochrony fizycznej i monitoringu elektronicznego w roku 2018

załączniki

Podpisanie umowy

Data podpisania: 2017-12-20

umowy zawarto z:

na zadaniu 1 Konsorcjum firm:
OTIUM Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Plewiskach przy ul. Szkolnej 73 – lider konsorcjum,
PROTECTOR FIDES Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Wergiliusza 42 – członek konsorcjum,
PROTECTOR FIDES Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Wergiliusza 42 – członek konsorcjum,
Biuro Occhrony « VIGOR » Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Starołęckiej 18 – członek konsorcjum,
na zadaniu 2 Konsorcjum firm:
«JANTAR 2» Sp. z o.o., z siedzibą w Słupsku przy ul. Zygmunta Augusta 71 – lider konsorcjum,
«JANTAR» Sp. z o.o., z siedzibą w Słupsku przy ul. Zygmunta Augusta 71 – członek konsorcjum,
na zadaniu 3 Przedsiębiorstwem Usługowo – Wykonawczemu « HEVELIUS » Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Grunwaldzkiej 76/78,  
na zadaniu 4 Konsorcjum firm:
«JANTAR 2» Sp. z o.o., z siedzibą w Słupsku przy ul. Zygmunta Augusta 71 – lider konsorcjum,
«JANTAR» Sp. z o.o., z siedzibą w Słupsku przy ul. Zygmunta Augusta 71 – członek konsorcjum,
na zadaniu 5 Konsorcjum firm:
«JANTAR 2» Sp. z o.o., z siedzibą w Słupsku przy ul. Zygmunta Augusta 71 – lider konsorcjum,
«JANTAR» Sp. z o.o., z siedzibą w Słupsku przy ul. Zygmunta Augusta 71 – członek konsorcjum.

Wynik postępowania: rozstrzygnięte

Data rozstrzygnięcia: 2017-12-20

Działając na podstawie art. 138o ust. 4 ustawy prawo zamówień publicznych (tekst jednolility Dz. U. Z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) informuję, że w w/w postępowaniu Zamawiający udzielił zamówienia:

na zadaniu 1 Konsorcjum firm:
OTIUM Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Plewiskach przy ul. Szkolnej 73 – lider konsorcjum,
PROTECTOR FIDES Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Wergiliusza 42 – członek konsorcjum,
PROTECTOR FIDES Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Wergiliusza 42 – członek konsorcjum,
Biuro Occhrony « VIGOR » Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Starołęckiej 18 – członek konsorcjum,
na zadaniu 2 Konsorcjum firm:
«JANTAR 2» Sp. z o.o., z siedzibą w Słupsku przy ul. Zygmunta Augusta 71 – lider konsorcjum,
«JANTAR» Sp. z o.o., z siedzibą w Słupsku przy ul. Zygmunta Augusta 71 – członek konsorcjum,
na zadaniu 3 Przedsiębiorstwu Usługowo – Wykonawczemu « HEVELIUS » Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Grunwaldzkiej 76/78,  
na zadaniu 4 Konsorcjum firm:
«JANTAR 2» Sp. z o.o., z siedzibą w Słupsku przy ul. Zygmunta Augusta 71 – lider konsorcjum,
«JANTAR» Sp. z o.o., z siedzibą w Słupsku przy ul. Zygmunta Augusta 71 – członek konsorcjum,
na zadaniu 5 Konsorcjum firm:
«JANTAR 2» Sp. z o.o., z siedzibą w Słupsku przy ul. Zygmunta Augusta 71 – lider konsorcjum,
«JANTAR» Sp. z o.o., z siedzibą w Słupsku przy ul. Zygmunta Augusta 71 – członek konsorcjum.

Treść postępowania:

Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych

Samorządowy Zakład Budżetowy

Dział Zamówień

ul. Partyzantów 74

80-254 Gdańsk;

Województwo: Pomorskie

Państwo: Polska

Tel.: 58 320-02-20/ 58 320-10-32/58 302-32-82/58 340-76-46, fax: 58 345-82-35     

Adres strony internetowej: www.gznk.pl

e-mail nz@gznk.pl

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Rodzaj zamawiającego: Samorządowy Zakład Budżetowy - zarządzanie nieruchomościami

Rodzaj zamówienia: usługi

Adres: 80-171 Gdańsk, ul. Cygańska Góra 1

Numer referencyjny : 78/17/A

                       

ogłasza przetarg zgodnie z art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

o wartości szacunkowej poniżej 750 000 EURO- zamówienia na usługi społeczne

 

na dozór obiektów administrowanych przez Zamawiającego w formie ochrony fizycznej i monitoringu elektronicznego w roku 2018

 

 KRÓTKI OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest dozór obiektów administrowanych przez Zamawiającego w formie ochrony fizycznej lub monitoringu elektronicznego:
obiektu Zamawiającego przy ul. Partyzantów 74A – budynek Zarządu, sprawowany w formie ochrony fizycznej wraz z:
naprawą i konserwacją  monitoringu wideo oraz urządzeń patrolującyvh,
w okresie zimowym przy opadach – pomoc przy odśnieżaniu wejść i wyjść wakuacyjnych; w przypadku zabrudzenia korytarza – przetarcie na mokro,
odbiór korespondencji i przesyłek pocztowych poza godzinami pracy kancelarii w budynku Zarządu,
12 obiektów stanowiących bazy Zamawiającego wraz konserwacją i naprawami systemów alarmowych, monitoringu wideo  i urządzeń patrolujących oraz:
wymianą systemu alarmowego w budynku przy ul. Cygańska Góra 1 -montaż jednego systemu zamiast dwóch istniejących,
zainstalowaniem czujek zalania wody w budynkach przy ul. Dyrekcyjnej 7 i ul. Wronki 7 (po 5 szt. na każdym obiekcie),
włączeniem systemu przeciwpożarowego do alarmu w budynku ul. Partyzantów 74B i archiwum,
5 obiektów - budynki użytkowe czasowo nie wynajmowanych, administrowanych przez Zamawiającego, sprawowany w formie  ochrony fizycznej oraz dozór pogorzelisk,

 

 
19 obiektów - budynki użytkowe czasowo nie wynajmowane lub obiekty użytkowe wynajmowane, administrowane przez Zamawiającego, sprawowany w formie monitoringu elektronicznego z montażem elektronicznych urządzeń i systemów alarmowych we własnym zakresie.
170 lokali mieszkalnych administrowanych przez Zamawiającego sprawowany w formie monitoringu elektronicznego z montażem elektronicznych urządzeń i systemów alarmowych we własnym zakresie,
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią;
„Stan systemów alarmowych w jednostkach  GZNK SZB” – monitoring” - załącznik nr 1 do „Opisu warunków zamówienia”,
Wzory umów – załączniki nr 2a, 2b, 2c, 2d, 2e do „Opisu warunków zamówienia”.
Wymagania dotyczące zatrudnienia zgodnie z art. 29 ust. 3a
Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę (dotyczy także dalszych podwykonawców) na podstawie umowy o pracę lub umowy równoważnej (tj. umowy, której treść lub sposób realizacji odpowiada cechom stosunku pracy) osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, tj,
 w przypadku składania oferty na ZADANIE 1
3 osób na stanowisku pracownika ochrony wpisanych na listę kwalifikowanych pracowników    ochrony fizycznej zgodnie z art. 29 ustawy o ochronie  osób i mienia (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1432 z późn. zm.),
w przypadku składania oferty na ZADANIE 3
10 osób na stanowisku pracownika ochrony posiadających zdolność fizyczną i psychiczną  do   wykonywania zadań pracownika ochrony fizycznej, stwierdzoną orzeczeniami lekarskim i psychologicznym zgodnie z  rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 21 grudnia 2015 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się o wpis lub posiadających wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej (Dz. U. z 2015 r., poz. 2323),
w przypadku składania oferty na ZADANIE 2 i/lub ZADANIE 4 i /lub  ZADANIE 5
2 osób na stanowisku operatora systemu monitoringu,
2 osób na stanowisku pracownika ochrony (członek patrolu) wpisanych  na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej zgodnie z art. 29 ustawy o ochronie  osób i mienia (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1432 z późn. zm.) i wyposażonych w broń palną.

 Osoby te muszą brać czynny udział w realizacji zamówienia.

 
WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV):

79710000-4 - usługi ochroniarskie,

79711000-1 – usługi nadzoru przy użyciu alarmu,

79714000-2 – usługi w zakresie nadzoru,

79715000-9 – usługi patrolowe.

 
CZĘŚCI ZAMÓWIENIA.

To zamówienie podzielone jest na części: tak.

Oferty można składać w odniesieniu do: wszystkich części.

 

 
INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH PODOBNYCH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 67 UST. 1 PKT 6.

Zamawiający nie przewiduje wykonania usług o podobnym zakresie i charakterze co zamówienie podstawowe.

 
OKRES, W KTÓRYM REALIZOWANE BĘDZIE ZAMÓWIENIE:

Rozpoczęcie: 29.12.2017 r.

Zakończenie: 03.01.2019 r.

 
INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I  TECHNICZNYM

VI.1.   WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
nie podlegają wykluczeniu;
spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności.

Wykonawca spełni warunek, jeśli wykaże, że posiada uprawnienia do wykonywania działalności polegającej na świadczeniu usług ochrony osób i mienia zgodnie  z ustawą o ochronie  osób i mienia  z dnia 22 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz.1432 z późn. zm.).

 

W przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, w/w warunek musi spełniać co najmniej jeden Wykonawca.

W przypadku realizowania zamówienia z udziałem podwykonawców w/w warunek musi być spełniony przez Wykonawcę.

 
zdolności zawodowej.

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że skieruje do realizacji zamówienia następujące osoby:
w przypadku składania oferty na ZADANIE 1 i/lub ZADANIE 3
1 osobę na stanowisku pracownika ochrony wpisaną na listę kwalifikowanych pracowników    ochrony   fizycznej zgodnie z art. 29 ustawy o ochronie  osób i mienia (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1432 z późn. zm.) nadzorującą i kontrolujących pracę  pracowników ochrony fizycznej,

oraz
w przypadku składania oferty na ZADANIE 1
minimum 3 osoby na stanowisku pracownika ochrony wpisane na listę kwalifikowanych pracowników    ochrony fizycznej zgodnie z art. 29 ustawy o ochronie  osób i mienia (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1432 z późn. zm.).
w przypadku składania oferty na ZADANIE 3
minumum 10 osób na stanowisku pracownika ochrony posiadających zdolność fizyczną i psychiczną  do   wykonywania zadań pracownika ochrony fizycznej, stwierdzoną orzeczeniami lekarskim i psychologicznym zgodnie z  rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 21 grudnia 2015 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się o wpis lub posiadających wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej (Dz. U. z 2015 r., poz. 2323),

 
w przypadku składania oferty na ZADANIE 2 i/lub ZADANIE 4 i/lub ZADANIE 5
2 osoby zatrudnionych na stanowisku operatora systemu monitoringu,
1 osobę do konserwacji zamontowanych systemów wpisaną na listę kwalifikowanych  pracowników zabezpieczenia technicznego zgodnie z art. 29 ustawy o ochronie  osób i mienia (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1432 z późn. zm.),
2 osoby na stanowisku pracownika ochrony (członek patrolu) wpisane  na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej zgodnie z art. 29 ustawy o ochronie  osób i mienia (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1432 z późn. zm.) i wyposażonych w broń palną.

 

W przypadku składania oferty na dwa zadania wyżej wymienione warunki muszą być spełnione łącznie.

Wykonawcy, którzy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia w/w warunek mogą spełniać łącznie.

Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach  zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia

W odniesieniu do  warunku dotyczącego zdolności zawodowej w zakresie osób, Wykonawcy mogą polegać na zdolności innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

 
zdolności technicznej,

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże dysponowanie, w przypadku składania oferty na ZADANIE 2 i/lub ZADANIE 4 i/lub ZADANIE 5
1 samochodem patrolowym,
centrum operacyjnym monitoringu.

 

Wykonawcy, którzy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia w/w warunek mogą spełniać łącznie.

Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach  technicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując  zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia

 

 
PODSTAWY WYKLUCZENIA WYKONAWCY

Zamawiający wykluczy Wykonawcę zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 12-23.

Zamawiający wykluczy Wykonawcę na podstawie art. 24 ust. 5 w następujących przypadkach:

 podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp

 podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp

 
WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW DO WYKLUCZENIA.
Do oferty Wykonawca musi załączyć aktualną na dzień złożenia koncesję w zakresie usług ochrony osób i mienia zgodnie  z ustawą o ochronie  osób i mienia  z dnia 22 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz.1432 z późn. zm.) wydaną przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.
Do oferty Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w załączniku nr 3 do „Opisu warunków zamówienia”. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu.
Do oferty Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w załączniku nr 4 do „Opisu warunków zamówienia”. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu.
Do oferty Wykonawca musi załączyć aktualne na dzień złożenia następujące dokumenty:
wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach   zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

„Stosowna sytuacja” wystąpi wyłącznie w przypadku kiedy:
Wykonawca, który polega na zdolnościach zawodowych w zakresie osób skierowanych do realizacji zamówienia innych podmiotów, udowodni zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności zawodowe, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12–23 i ust. 5.

 
WYKAZ INNYCH DOKUMENTÓW JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY.
Złożyć Druk “OFERTA”, który należy sporządzić wg wzoru druku Zamawiającego.
Podać w złożonej ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy lub nazwy podwykonawców, na których zasoby Wykonawca powołuje się, w celu wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu. W przypadku nie wskazania podwykonawców, Zamawiający uzna, że całość zamówienia będzie wykonywana przez Wykonawcę osobiście.
Podać w ofercie, czy wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z  przepisami o podatku od towarów i usług.
Załączyć kopię dowodu wpłaty wadium wpłaconego w pieniądzu lub oryginał albo kopię wadium  wniesionego w jednej z form określonych w punkcie 11 „opisu warunków zamówienia”.
Złożyć Formularz cenowy odpowiednio na wybrane zadanie, który należy sporządzić wg wzoru druku   Zamawiającego.
Wykazać, że oferta została podpisana przez osobę(y) uprawnioną(e) do występowania w imieniu i na rzecz Wykonawcy.

 
PROCEDURA

OPIS

Zamawiający żąda wniesienia wadium:

tak

 

Informacja na temat wadium

Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości:  
w przypadku składania oferty na zadanie 1 -1 600,00 zł,
w przypadku składania oferty na zadanie 2 - 700,00 zł,
w przypadku składania oferty na zadanie 3 – 8 000,00 zł,
w przypadku składania oferty na zadanie 4 - 400,00 zł,
w przypadku składania oferty na zadanie 5 – 5 400,00 zł,
 

W przypadku składania oferty na więcej niż na jedno zadanie w/w warunek musi być spełniony łącznie.

 

KRYTERIUM OCENY OFERT

Kryterium:  

Cena - waga 100%  

 
TERMIN SKŁADANIA OFERT

Data: 27.11.2017 r.  Godzina: 10:30

Miejscowość: Gdańsk, siedziba zamawiającego ul. Cygańska Góra 1 w pokoju nr 11.

 
WARUNKI OTWARCIA OFERT

Data: 27.11.2017 r.  Godzina: 10:45

Miejscowość: Gdańsk, siedziba zamawiającego ul. Cygańska Góra 1 w pokoju nr 6 -

świetlica.

 
OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.

Marek Skuhra stanowisko służbowe specjalista ds. zamówień publicznych,

80- 171 Gdańsk ul. Cygańska Góra 1, nr pok. 11, tel. 58 302 32 82

Adres poczty elektronicznej: skuhra@gznk.pl


INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

ZADANIE  nr 1                                   

nazwa:  Dozór obiektu Zamawiającego przy ul. Partyzantów 74A – budynek Zarządu,sprawowany w formie ochrony fizycznej. 

Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest dozór obiektu Zarządu GZNK SZB – budynek A Gdańsk, ul. Partyzantów 74 sprawowany w formie ochrony fizycznej wraz z naprawą i konserwacją monitoringu wideo oraz urządzeń patrolujących.

Wspólny słownik zamówień (CPV):

Słownik główny: 79710000-4

Dodatkowe przedmioty: 79714000-2

Wielkość lub zakres:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i obowiązki wykonawcy, wynikające z realizacji umowy, określone zostały we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 2a do ”Opisu warunków zamówienia”.

Termin wykonania zamówienia:

Rozpoczęcie: 03.01.2018

Zakończenie: 03.01.2019

 

ZADANIE  nr 2                                   

nazwa:  dozór 12 obiektów stanowiących bazy Zamawiającego sprawowany w formie monitoringu  elektronicznego.

Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest dozór 12 obiektów stanowiących bazy Zamawiającego, sprawowany w formie monitoringu elektronicznego wraz z konserwacją i naprawą systemów alarmowych, monitoringu wideo i urządzeń patrolujących, wymianą systemu alarmowego (ul. Cygańska Góra 1), montażem czujek zalania wody (ul. Dyrekcyjna 7 i ul. Wronki 7), włączeniem systemu przeciwpożarowego do alarmu (ul. Partyzantów 74B i Archiwum).

Wspólny słownik zamówień (CPV):

Słownik główny: 79710000-4

Dodatkowe przedmioty: 79711000-1, 79714000-2, 79715000-9,

Wielkość lub zakres:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i obowiązki wykonawcy wynikające z realizacji umowy, określone zostały we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 2b do ”Opisu warunków zamówienia” oraz w załączniku nr 1 do  ”Opisu warunków zamówienia”. – « Stan systemów alarmowych w jednostkach GZNK  - monitoring »

Termin wykonania zamówienia:

Rozpoczęcie: 03.01.2018

Zakończenie: 03.01.2019

 

ZADANIE  nr 3                                   

nazwa:  Dozór 5 obiektów  użytkowych czasowo nie wynajmowanych administrowanych przez Zamawiającego, sprawowany w formie  ochrony fizycznej oraz dozór pogorzelisk.

Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest dozór 5 obiektów  użytkowych czasowo nie wynajmowanych administrowanych przez Zamawiającego, sprawowany w formie  ochrony fizycznej oraz dozór pogorzelisk.

 

Wspólny słownik zamówień (CPV):

Słownik główny: 79710000-4

Dodatkowe przedmioty: 79714000-2

Wielkość lub zakres:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i obowiązki wykonawcy, wynikające z realizacji umowy, określone zostały we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 2c do ”Opisu warunków zamówienia”.

Termin wykonania zamówienia:

Rozpoczęcie: 29.12.2017

Zakończenie: 28.12.2018

 

ZADANIE  nr 4                                   

nazwa:  dozór 19 obiektów użytkowych czasowo nie wynajmowanych lub użytkowych wynajmowanych, administrowanych przez Zamawiającego, sprawowany w formie monitoringu elektronicznego z dostawą i montażem elektronicznych urządzeń i systemów alarmowych.

Krótki opis:

Przedmiot zamówienia obejmuje montaż elektronicznych urządzeń i systemów alarmowych sygnalizujących zagrożenie chronionego mienia (lokalne systemy alarmowe), ich konserwację i naprawę oraz dozór obiektów.

Wspólny słownik zamówień (CPV):

Słownik główny: 79710000-4

Dodatkowe przedmioty: 79711000-1, 79714000-2, 79715000-9,

Wielkość lub zakres:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i obowiązki wykonawcy wynikające z realizacji umowy, określone zostały we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 2d do ”Opisu warunków zamówienia” Termin wykonania zamówienia:

Rozpoczęcie: 29.12.2017

Zakończenie: 28.12.2018

 

ZADANIE  nr 5                                   

nazwa:  dozór 170 lokali mieszkalnych administrowanych przez Zamawiającego, sprawowany w formie monitoringu elektronicznego.

Krótki opis:

Przedmiot zamówienia obejmuje montaż elektronicznych urządzeń i systemów alarmowych sygnalizujących zagrożenie chronionego mienia (lokalne systemy alarmowe), ich konserwację i naprawę oraz dozór lokali.

Wspólny słownik zamówień (CPV):

Słownik główny: 79710000-4

Dodatkowe przedmioty: 79711000-1, 79714000-2, 79715000-9,

Wielkość lub zakres:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i obowiązki wykonawcy wynikające z realizacji umowy, określone zostały we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 2e do ”Opisu warunków zamówienia” Termin wykonania zamówienia:

Rozpoczęcie: 29.12.2017

Zakończenie: 28.12.2018

l.p. Załącznik Rozmar pliku Data dodania
1 zmodyfikowane oswiadczenie warunki udzialu postepowanie zał. 4.pdf 361,85 KB 2017-11-23 09:29 pobierz
2 modyfikacja opisu warunków zamóienia 23 11 17.pdf 22,17 KB 2017-11-23 09:28 pobierz
3 Opis warunków zamówienia-gmina 78.doc 410 KB 2017-11-20 07:21 pobierz
4 oswiadczenie podstawy wykluczenia zał. 3.doc 72,5 KB 2017-11-20 07:20 pobierz
5 oswiadczenie warunki udzialu postepowanie zał. 4.doc 70,5 KB 2017-11-20 07:19 pobierz
6 oswiadczenie grupa kapitałowa zał. 5.doc 44 KB 2017-11-20 07:18 pobierz
7 Wzór umowy ZADANIE 1 ochrona fizyczna.doc 143 KB 2017-11-20 07:17 pobierz
8 Wzór umowy ZADANIE 2 monitoring baz.doc 156,5 KB 2017-11-20 07:16 pobierz
9 Wzór umowy ZADANIE 3 ochrona fizyczna pustostanów.doc 255 KB 2017-11-20 07:16 pobierz
10 Wzór umowy ZADANIE 4 monitoring obiektów użytkowych.doc 140,5 KB 2017-11-20 07:15 pobierz
11 Wzór umowy ZADANIE 5 monitoring lokali mieszkalnych.doc 117 KB 2017-11-20 07:15 pobierz
12 Opis warunków zamówienia 625,69 KB 2017-11-15 13:04 pobierz
13 stan systemów alarmowych - monitoring - zał. 1 30,92 KB 2017-11-15 13:04 pobierz
14 oswiadczenie podstawy wykluczenia zał. 3 301,39 KB 2017-11-15 13:03 pobierz
15 oswiadczenie warunki udzialu postepowanie zał. 4 360,41 KB 2017-11-15 13:03 pobierz
16 oswiadczenie grupa kapitałowa zał. 5 175,21 KB 2017-11-15 13:03 pobierz
17 Wzór umowy ZADANIE 1 ochrona fizyczna 237,21 KB 2017-11-15 13:02 pobierz
18 Wzór umowy ZADANIE 2 monitoring baz 297,23 KB 2017-11-15 13:02 pobierz
19 Wzór umowy ZADANIE 3 ochrona fizyczna pustostanów 279,97 KB 2017-11-15 13:01 pobierz
20 Wzór umowy ZADANIE 4 monitoring obiektów użytkowych 288,7 KB 2017-11-15 13:01 pobierz
21 Wzór umowy ZADANIE 5 monitoring lokali mieszkalnych 272,37 KB 2017-11-15 13:01 pobierz

Metryka

Publikacja:
Podmiot wytwarzający: Gdańskie Nieruchomości
Wytworzył: Marek Skuhra
Data wytworzenia: 2017-11-15
Podmiot publikujący: Gdańskie Nieruchomości
Opublikował: Marek Skuhra
Data publikacji: 2017-11-15 12:58
Ostatnia aktualizacja: 2017-11-27 14:27