BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Gdańskie Nieruchomości

Zamówienia publiczne

obsługa 12 szaletów publicznych całorocznych, sezonowych i samoobsługowych w roku 2018

załączniki

Wynik postępowania: całkowicie unieważnione

Data unieważnienia: 2017-12-27

Działając na podstawie art. 138o ust. 4 ustawy prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) informuję, że w/w postępowanie zostało unieważnione.

 

UZASADNIENIE

Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia.

 

Treść postępowania:

Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych

Samorządowy Zakład Budżetowy

Dział Zamówień

ul. Partyzantów 74

80-254 Gdańsk;

Województwo: Pomorskie

Państwo: Polska

Tel.: 58 320-02-20/ 58 320-10-32/58 302-32-82/58 340-76-46, fax: 58 345-82-35     

Adres strony internetowej: www.gznk.pl

e-mail nz@gznk.pl

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Rodzaj zamawiającego: Samorządowy Zakład Budżetowy - zarządzanie nieruchomościami

Rodzaj zamówienia: usługi

Adres: 80-171 Gdańsk, ul. Cygańska Góra 1

Numer referencyjny: 89/17/A

                       

ogłasza przetarg zgodnie z art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

o wartości szacunkowej poniżej 750 000 EURO- zamówienia na usługi społeczne

 

 

na obsługę 12 szaletów publicznych całorocznych, sezonowych i samoobsługowych

w roku 2018

 

 

 KRÓTKI OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest obsługa 12 szaletów publicznych całorocznych, sezonowych i samoobsługowych obejmującą:
Wykonywanie na własny koszt napraw, zabiegów konserwacyjnych i remontów bieżących szaletów, w tym m.in.:
wymiany zniszczonych urządzeń i wyposażenia sanitarnego i technicznego szaletów (oprawy oświetleniowe, zamki, lustra, szyby, umywalki, miski ustępowe, spłuczki, dolnopłuki, baterie umywalkowe, pisuary, deski sedesowe, wpusty podłogowe, itp.),
bieżącej konserwacji i naprawy podłóg, posadzek, wykładzin podłogowych oraz ściennych okładzin ceramicznych, szklanych i innych,
napraw podgrzewaczy wody, okien, drzwi i witryn, oraz ich zamków i zamknięć, łącznie z wymianą drobnych elementów,
uzupełniania oświetlenia w szaletach,
w szaletach wyposażonych w podgrzewacze wody Biorący do używania zobowiązany jest do zapewnienia podgrzania zimnej wody,
usuwania niedrożności przewodów odpływowych i urządzeń sanitarnych oraz wymiany urządzeń sanitarnych w przypadku zaistnienia okoliczności powodujących potrzebę takiej wymiany,
naprawy i wymiany sprzętu instalacji elektrycznej w szaletach, poczynając od licznika energii i utrzymania w należytym stanie urządzeń klimatyzacyjnych lub wentylacyjnych, grzewczych,        
usuwania szkód spowodowanych aktami wandalizmu lub niewłaściwej eksploatacji obiektu np.: wymiana lub naprawa zbitych szyb, drzwi,  wrzutomatów,
udrożnienia przewodów odpływowych do urządzeń sanitarnych do pionów zbiorczych oraz tych pionów w razie stwierdzenia zatkania z winy Biorącego do używania, w tym każdą naprawę i wymianę odbiorczych urządzeń wodo-kanalizacyjnych,
usuwania drobnych uszkodzeń tynków,
jak również uzupełnienia innych braków.
Zapewnienia we własnym zakresie i na własny koszt właściwej ilości środków czystości, takich jak: papier toaletowy, mydło, ręczniki oraz środki do mycia i dezynfekcji szaletów i ich wyposażenia oraz prowadzenia bieżącej kontroli czystości szaletów.
Utrzymania w stałej czystości pomieszczeń szaletów i ich bezpośredniego otoczenia tj.:
mycie, dezynfekcja urządzeń sanitarnych - codziennie,
mycie, dezynfekcja glazury, mycie luster – codziennie,
mycie  okien wg potrzeb,
usuwanie napisów, graffiti, malunków, itp. wewnątrz obiektów i ze ścian zewnętrznych szaletów poprzez malowanie w istniejącej kolorystyce, jednak nie później niż w terminie 7 dni od czasu ich umieszczenia,   
utrzymanie porządku w obrębie i w pobliżu szaletów,
zamiatanie miejsc utwardzonych, usuwanie odpadów rozproszonych, rozlanych cieczy, itp.,
sprzątanie, odśnieżanie i usuwanie śliskości na powierzchniach utwardzonych, błota pośniegowego, skutków gołoledzi przed budynkami szaletów,
zapewnienia ciągłości otwarcia szaletów w okresie ich eksploatacji, w tym także w przypadku zdarzeń losowych, np. choroby osoby obsługującej szalet,
przeprowadzenia okresowej dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji pomieszczeń szaletów,
Ponoszenia we własnym zakresie następujących kosztów związanych z eksploatacją szaletów:
zużycia wody i odprowadzenia ścieków,
energii elektrycznej,
ogrzewania,
środków czystości,
napraw i konserwacji koniecznych do właściwego prowadzenia szaletów, zgodnie z przepisami sanitarnymi, bhp i ppoż.
Ponoszenia we własnym zakresie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.


Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi wzór umowy stanowiący załącznik nr 1 do „Opisu warunków zamówienia”.


Wymagania dotyczące zatrudnienia zgodnie z art. 29 ust. 3a
Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę (dotyczy także dalszych podwykonawców) na podstawie umowy o pracę lub umowy równoważnej w pełnym wymiarze etatu osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, tj. co najmniej 3 osób do obsługi szaletów całorocznych.
Osoby te muszą brać czynny udział w realizacji zamówienia.

 
Wymagania dotyczące aspektów społecznych zgodnie z art. 29 ust. 4
Zamawiający, na podstawie art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, zastrzega, że o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, u których:
co najmniej 30% zatrudnionych pracowników na podstawie umów o pracę lub umów równoważnych stanowią osoby niepełnosprawne, tj. osoby spełniające przesłanki statusu niepełnosprawności, określone ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych lub właściwymi przepisami państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
co najmniej 20% zatrudnionych pracowników na podstawie umów o pracę lub umów równoważnych stanowią osoby bezrobotne w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 645,  691 i 868) lub właściwych przepisów państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
co najmniej 20% zatrudnionych pracowników na podstawie umów o pracę lub umów równoważnych stanowią osoby do 30 roku życia oraz po ukończeniu 50 roku życia, posiadające status osoby poszukującej pracę, bez zatrudnienia.
Zamawiający zastrzega, że liczba osób niepełnosprawnych lub bezrobotnych zatrudnionych przy wykonaniu zamówienia powinna wynosić co najmniej trzy osoby.

 
WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV):

98000000-3 – inne usługi komunalne, socjalne i osobiste

 
CZĘŚCI ZAMÓWIENIA.

To zamówienie podzielone jest na części: NIE

 
OKRES, W KTÓRYM REALIZOWANE BĘDZIE ZAMÓWIENIE:

od   01.01.2018 r. do  31.12.2018 r.

 
INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I  TECHNICZNYM

V.1.   WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, których działalność obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych, tj., których:
co najmniej 30% zatrudnionych pracowników na podstawie umów o pracę lib umów równoważnych stanowią osoby niepełnosprawne, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. poz. 721, z późn. zm.) lub właściwych przepisów państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
co najmniej 20% zatrudnionych pracowników na podstawie umów o pracę lub umów równoważnych stanowią osoby bezrobotne w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 645, 691 i 868) lub właściwych przepisów państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
co najmniej 20% zatrudnionych pracowników na podstawie umów o pracę  lub umów równoważnych stanowią osoby do 30 roku życia oraz po ukończeniu 50 roku życia, posiadające status osoby poszukującej pracę, bez zatrudnienia.

 
WYKAZ INNYCH DOKUMENTÓW JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY.
Złożyć Druk “OFERTA”, który należy sporządzić wg wzoru druku Zamawiającego.
Podać w złożonej ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy i   nazwy podwykonawców. W przypadku nie wskazania podwykonawców, Zamawiający uzna, że całość zamówienia będzie wykonywana przez Wykonawcę osobiście.
Podać w ofercie, czy wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z  przepisami o podatku od towarów i usług.
Złożyć formularz cenowy, który należy sporządzić wg wzoru druku Zamawiającego.
Podać w ofercie doświadczenie wykonawcy w zakresie realizacji usług obsługi szaletów – zgodnie z pkt 13 ppkt 2 „Opisu warunków zamówienia”.
Podać w ofercie doświadczenie wykonawcy w zakresie realizacji programów aktywizacji zawodowej – zgodnie z pkt 13 ppkt 3 „Opisu warunków zamówienia”.
Określić w ofercie czy usługi porządkowe są realizowane przez wykonawcę zgodnie z wdrożonym systemem zarządzania jakością zgodnym z normą PN-EN ISO – 9001.
Wykazać, że oferta została podpisana przez osobę(y) uprawnioną(e) do występowania w imieniu i na rzecz Wykonawcy.

 
KRYTERIUM OCENY OFERT

Kryterium:  

cena                                                                                                                                        waga 50%  

doświadczenie wykonawcy - obsługa szaletów                                                                       waga 20%

doświadczenie wykonawcy w realizacji prowadzenie programów aktywizacji zawodowej      waga 20%

realizacja usług zgodnie z systemem zarządzania jakością                                                     waga10%

 
TERMIN SKŁADANIA OFERT

Data: 21.12.2017 r.  Godzina: 10:30

Miejscowość: Gdańsk, siedziba zamawiającego ul. Cygańska Góra 1 w pokoju nr 11.

 
WARUNKI OTWARCIA OFERT

Data: 21.12.2017 r.  Godzina: 10:45

Miejscowość: Gdańsk, siedziba zamawiającego ul. Cygańska Góra 1 w pokoju nr 6 -

świetlica.

 
OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.

Marek Skuhra stanowisko służbowe specjalista ds. zamówień publicznych,

80- 171 Gdańsk ul. Cygańska Góra 1, nr pok. 11, tel. 58 302 32 82

Adres poczty elektronicznej: skuhra@gznk.pl

 

l.p. Załącznik Rozmar pliku Data dodania
1 Opis Warunków Zamówienia 440,89 KB 2017-12-14 13:23 pobierz
2 wzór umowy 257,09 KB 2017-12-14 13:22 pobierz
3 Załącznik nr 1 - WYKAZ SZALETÓW 140,47 KB 2017-12-14 13:22 pobierz

Metryka

Publikacja:
Podmiot wytwarzający: Gdańskie Nieruchomości
Wytworzył: Marek Skuhra
Data wytworzenia: 2017-12-14
Podmiot publikujący: Gdańskie Nieruchomości
Opublikował: Marek Skuhra
Data publikacji: 2017-12-14 13:21
Ostatnia aktualizacja: 2017-12-14 13:23