BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Gdańskie Nieruchomości

Zamówienia publiczne

Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej na modernizację i przebudowę elementów 8 budynków mieszkalnych, aktualizacja dokumentów 2 budynków, sprawowanie nadzorów autorskich.

załączniki

Podpisanie umowy

Data podpisania: 2018-09-10

W dniu 10.09.2018 r. podpisano umowy na zadanie 1 i 2 z firmą STUDIO KWADRAT BEATA I PAWEŁ JURAGO S.C z siedzibą w Gdańsku

Wynik postępowania: rozstrzygnięte

Data rozstrzygnięcia: 2018-08-28

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA

                                                                                             

Dotyczy: postępowania przetargowego pt.: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na modernizację i przebudowę elementów 8 budynków mieszkalnych mieszczących się przy ul. Dolna Brama 4, 6, Królikarnia 1, 2, Plac Wałowy 2, 5, 9, Pod Zrębem 5B oraz aktualizacje dokumentacji technicznej budynków przy ul. Pod Zrębem 7, 8, a także sprawowanie nadzorów autorskich nad robotami wykonywanymi według sporządzonej dokumentacji projektowej w ramach projektu p.n. „Rewitalizacja Dolnego Miasta, Placu Wałowego i Starego Przedmieścia w Gdańsku”, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

 

Działając na podstawie art. 92 ust.2 ustawy prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późniejszymi zmianami) informuję, że w w/w postępowaniu Zamawiający wybrał, przy zastosowaniu art. 24aa :

na Zadaniu 1 ofertę firmy STUDIO KWADRAT BEATA I PAWEŁ JURAGO S.C. z siedzibą w Gdańsku przy ulicy Legnickiej 15/6 z ceną 170 355,00 zł z VAT, terminem wykonania zamówienia 90 dni oraz doświadczeniem osoby posiadającej uprawnienia do projektowania w specjalności architektonicznej 23 lata,
na Zadaniu 2 ofertę firmy STUDIO KWADRAT BEATA I PAWEŁ JURAGO S.C. z siedzibą w Gdańsku przy ulicy Legnickiej 15/6 z ceną 148 215,00 zł z VAT, terminem wykonania zamówienia 90 dni oraz doświadczeniem osoby posiadającej uprawnienia do projektowania w specjalności architektonicznej 23 lata.

 

UZASADNIENIE WYBORU:

Oferta najkorzystniejsza na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz spełniająca warunki udziału w postępowaniu i niepodlegająca odrzuceniu.

 

Jednocześnie informuję, że następujący Wykonawcy złożyli oferty:
Nr oferty
Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Cena/

Termin wykonania zamówienia/

Doświadczenie osoby posiadającej uprawnienia do projektowania w specjalności architektonicznej
 

1
PAWEŁ JABŁONOWSKI

PRECYZJA

ul. Rembielińska 20 lok. 166

03-352 Warszawa

 

 

 

 

 

 

 
  Zadanie 1

  Cena oferty: 490 770,00 zł

  Termin wykonania zamówienia: 90 dni

   Doświadczenie osoby posiadającej uprawnienia do projektowania w specjalności architektonicznej: 20 lat

   Zadanie 2

  Cena oferty: 466 170,00 zł

  Termin wykonania zamówienia: 90 dni

   Doświadczenie osoby posiadającej uprawnienia do projektowania w specjalności architektonicznej: 20 lat
 

2
STUDIO KWADRAT BEATA I PAWEŁ JURAGO S.C.

ul. Legnicka 15 lok. 6

80-150 Gdańsk

 
 

  Zadanie 1

  Cena oferty: 170 355,00 zł

  Termin wykonania zamówienia: 90 dni

   Doświadczenie osoby posiadającej uprawnienia do projektowania w specjalności architektonicznej: 23 lat

   Zadanie 2

  Cena oferty: 148 215,00 zł

  Termin wykonania zamówienia: 90 dni

   Doświadczenie osoby posiadającej uprawnienia do projektowania w specjalności architektonicznej: 23 lat  

 
3
ZAKŁAD USŁUG TECHNICZNYCH

WANDA GRODZKA

ul. Bliska 1B lok. 5

80-541 Gdańsk

 
  

Zadanie 1

  Cena oferty: 98 400,00 zł

  Termin wykonania zamówienia: 90 dni

   Doświadczenie osoby posiadającej uprawnienia do projektowania w specjalności architektonicznej: 29 lat

   Zadanie 2

  Cena oferty: 19 680,00 zł

  Termin wykonania zamówienia: 90 dni

   Doświadczenie osoby posiadającej uprawnienia do projektowania w specjalności architektonicznej: 29 lat  

 

 
Poniżej przedstawiam streszczenie ocen, zawierającą punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną ich punktację:

Zadanie 1

Nr oferty
Liczba pkt w kryterium cena

Waga 60%
Liczba pkt w kryterium

termin wykonania zamówienia

 Waga 25%
Liczba pkt w kryterium

Doświadczenie osoby posiadającej uprawnienia do projektowania w specjalności architektonicznej Waga 15%
Razem
1
60,00
25,00
15,00
100,00
2
20,82
25,00
15,00
60,83
Zadanie 2

Nr oferty
Liczba pkt w kryterium cena

Waga 60%
Liczba pkt w kryterium

termin wykonania zamówienia

 Waga 25%
Liczba pkt w kryterium

Doświadczenie osoby posiadającej uprawnienia do projektowania w specjalności architektonicznej Waga 15%
Razem
1
60,00
25,00
15,00
100,00
2
19,08
25,00
15,00
59,08
Zamawiający ocenił ofertę oraz na podstawie art. 91 ustawy prawo zamówień publicznych dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Punkty w kryterium cena zostały przyznane według zasady określonej w punkcie 18 podpunkt 1 specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zgodnie ze wzorem.
Punkty w kryterium termin wykonania zamówienia przyznane według zasady określonej w punkcie 18 podpunkt 2 specyfikacji istotnych warunków zamówienia – dla terminu 90 i mniej dni kalendarzowych Zamawiający przyznał Wykonawcom 25 pkt.
Punkty w kryterium doświadczenie osoby posiadającej uprawnienia do projektowania w specjalności architektonicznej zostały przyznane według zasady określonej w punkcie 18 podpunkt 3 specyfikacji istotnych warunków zamówienia - dla doświadczenia powyżej 108 miesięcy (9 lat) Zamawiający przyznał Wykonawcy 15 pkt.

 
Umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta po 7.09.2018 r

 

Treść postępowania:

I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA

I.1) Nazwa i adresy

Gdańskie Nieruchomości Samorządowy Zakład Budżetowy

ul. Partyzantów 74

80-254 Gdańsk;

Polska

e-mail nz@gznk.pl

Kod NUTS: PL634

Adresy internetowe;

Główny adres: www.gznk.pl

Adres profilu nabywcy: ww.gznk.pl

 

I.2) Wspólne zamówienie: nie dotyczy

I.3) Komunikacja

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.gznk.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej.

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na następujący adres:

Gdańskie Nieruchomości Samorządowy Zakład Budżetowy

ul. Partyzantów 74

80-254 Gdańsk

Polska

Osoba do kontaktów: Daria Paprocka-Fabisiak

Tel.: +48 583201295

E-mail: nz@gznk.pl

Fax: +48 583458235

Kod NUTS: PL634

Adresy internetowe:

Główny adres: www.gznk.pl

 

I.4) Rodzaj instytucji Zamawiającej

Podmiot prawa publicznego

 

I.5) Główny przedmiot działalności

Inna działalność: Samorządowy Zakład Budżetowy- zarządzanie nieruchomościami

 

II: PRZEDMIOT

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:

Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej na modernizację i przebudowę elementów 8 budynków mieszkalnych, aktualizacja dokumentów 2 budynków, sprawowanie nadzorów autorskich.

Numer referencyjny: 20/18/A

II.1.2) Główny kod CPV

71220000

 

II.1.3) Rodzaj zamówienia

Usługi

 

 

II.1.4) Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia jest:

opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej modernizacji i przebudowy elementów 8 budynków gminnych mieszkalnych, zgodnie z planem zagospodarowania terenu w zakresie wymaganym prawem budowlanym i przepisami. Wykaz budynków – strona 3 SIWZ pkt 1a),
aktualizacja dokumentacji remontu budynków mieszkalnych przy ul. Pod Zrębem 7, 8 zgodnie z planem zagospodarowania terenu w zakresie wymaganym prawem budowlanym i przepisami.
sprawowanie nadzoru autorskiego w zakresie:
stwierdzenia w toku wykonania robót budowlanych zgodności realizacji z projektem,
uzgodnienia możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie a zgłaszanych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego i zgodnie z zawartą umową.
II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach

To zamówienie podzielone jest na części: TAK

Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części.

 

II.2)   Opis

 

II.2.1) Nazwa:

Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej remontu elementów 5 budynków mieszkalnych, a także sprawowanie nadzorów autorskich.

Część nr: 1

 

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

71221000

71247000

71248000

71314300

Usługi w zakresie napraw i konserwacji instalacji budynkowych

 

II.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL634

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gdańsk

 

 II.2.4) Opis zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej remontu elementów 5 budynków mieszkalnych przy ul. Dolna Brama 4, 6, Plac Wałowy 2, 5, 9 dla każdego budynku osobno oraz sprawowanie nadzorów autorskich na robotami wykonywanymi wg sporządzonej dokumentacji w następującym zakresie:

Inwentaryzacja elewacji wraz ze stolarką,
Program prac konserwatorskich dla elewacji budynku, jako element projektu budowlanego,
Projekt budowlany obejmujący branżę architektoniczno – konstrukcyjną w zakresie wykonania:
izolacji poziomej i pionowej ścian fundamentowych wraz z uzupełnieniem ubytków w murze,
drenażu zewnętrznego przy ścianach,
prac konserwatorskich elewacji budynku z wymianą całej stolarki okiennej oraz drzwiowej tylko w częściach wspólnych budynku,
przebudowy wejść do budynków,
zewnętrznego docieplenia ścian (w uzgodnieniu z właściwym Konserwatorem zabytków),
Projekt Wykonawczy obejmujący branżę architektoniczno – konstrukcyjną w zakresie wykonania:
izolacji poziomej i pionowej ścian fundamentowych wraz z uzupełnieniem ubytków w murze,
drenażu zewnętrznego przy ścianach,
prac konserwatorskich elewacji budynku z wymianą całej stolarki okiennej oraz drzwiowej tylko w częściach wspólnych budynku,
przebudowy wejść do budynków,
zewnętrznego docieplenia ścian (w uzgodnieniu z właściwym Konserwatorem zabytków),
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych,
Przedmiary robót,
Kosztorysy inwestorskie,
Informacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
Charakterystyka energetyczna budynku,
Uzyskanie wymaganych warunków technicznych i uzgodnień od gestorów sieci, uzbrojenia podziemnego, zarządców terenu (między innymi: SAUR-Neptun, ENERGA, GZDiZ) oraz innych koniecznych uzgodnień wynikających z zakresu opracowanej dokumentacji a niezbędnych do uzyskania decyzji pozwolenia na budowę,
Uzyskanie pozytywnej opinii właściwego Konserwatora Zabytków,
Przygotowania wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowę do Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego w Gdańsku wraz z wszystkimi wymaganymi załącznikami,
Sprawowanie nadzoru autorskiego w czasie realizacji robót stanowiących przedmiot opracowanej dokumentacji. 

 
Załączniki do specyfikacji istotnych warunków zamówienia określono w „Opisie przedmiotu zamówienia pkt 1 ppkt 4”.

 

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości – Nazwa: Termin wykonania prac projektowych / Waga: 0,25

Kryterium jakości – Nazwa: Doświadczenie projektanta w specjalności konstrukcyjno-budowlanej / Waga: 0,15

Cena – Waga: 0,60

 

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia

Okres w dniach:    150

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

 

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

 

II.2.11) Informacje o opcjach

Opcje: nie

 

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

Nie dotyczy.

 

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak

Numer identyfikacyjny projektu: RPPM.08.01.01-22-0001/17

 

II.2.14) Informacje dodatkowe

Wykonawca przystępując do udziału w postępowaniu zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości:  

3.900 PLN (słownie: trzy tysiące dziewięćset złotych).

Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania Zamawiającego wynikającego z umowy.

II.2)   Opis

II.2.1) Nazwa:

Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej remontu elementów 3 budynków mieszkalnych, aktualizacja dokumentacji 2 budynków, a także sprawowanie nadzorów autorskich.

Część 2

 

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

71221000

71247000

71248000

71314300Usługi w zakresie napraw i konserwacji instalacji budynkowych

II.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL634

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gdańsk

 

 II.2.4) Opis zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej remontu elementów 3 budynków mieszkalnych przy ul. Królikarnia 1, 2, Pod Zrębem 5B oraz aktualizacje dokumentacji technicznej 2 budynków Pod Zrębem 7, 8 dla każdego budynku osobno, a także sprawowanie nadzorów autorskich na robotami wykonywanymi wg sporządzonej dokumentacji w następującym zakresie:

Inwentaryzacja elewacji wraz ze stolarką (z wyłączeniem budynków przy ul. Pod Zrębem 7 i 8),
Program prac konserwatorskich dla elewacji budynku, jako element projektu budowlanego,
Projekt budowlany obejmujący branżę architektoniczno – konstrukcyjną w zakresie wykonania:
izolacji poziomej i pionowej ścian fundamentowych wraz z uzupełnieniem ubytków w murze,
drenażu zewnętrznego przy ścianach,
prac konserwatorskich elewacji budynku z wymianą całej stolarki okiennej oraz drzwiowej tylko w częściach wspólnych budynku,
przebudowy wejść do budynków,
zewnętrznego docieplenia ścian (w uzgodnieniu z właściwym Konserwatorem zabytków),
Projekt Wykonawczy obejmujący branżę architektoniczno – konstrukcyjną w zakresie wykonania:
izolacji poziomej i pionowej ścian fundamentowych wraz z uzupełnieniem ubytków w murze,
drenażu zewnętrznego przy ścianach,
prac konserwatorskich elewacji budynku z wymianą całej stolarki okiennej oraz drzwiowej tylko w częściach wspólnych budynku,
przebudowy wejść do budynków,
zewnętrznego docieplenia ścian (w uzgodnieniu z właściwym Konserwatorem zabytków),
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych,
Przedmiary robót,
Kosztorysy inwestorskie,
Informacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
Charakterystyka energetyczna budynku,
Uzyskanie wymaganych warunków technicznych i uzgodnień od gestorów sieci, uzbrojenia podziemnego, zarządców terenu (między innymi: SAUR-Neptun, ENERGA, GZDiZ) oraz innych koniecznych uzgodnień wynikających z zakresu opracowanej dokumentacji a niezbędnych do uzyskania decyzji pozwolenia na budowę,
Uzyskanie pozytywnej opinii właściwego Konserwatora Zabytków,
Przygotowania wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowę do Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego w Gdańsku wraz z wszystkimi wymaganymi załącznikami,
Sprawowanie nadzoru autorskiego w czasie realizacji robót stanowiących przedmiot opracowanej dokumentacji. 

 
Załączniki do specyfikacji istotnych warunków zamówienia określono w „Opisie przedmiotu zamówienia pkt 1 ppkt 4”.

 

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości – Nazwa: Termin wykonania prac projektowych / Waga: 0,25

Kryterium jakości – Nazwa: Doświadczenie projektanta w specjalności konstrukcyjno-budowlanej / Waga: 0,15

Cena – Waga: 0,60

 

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia

Okres w dniach:   150

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

 

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

 

II.2.11) Informacje o opcjach

Opcje: nie

 

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

Nie dotyczy.

 

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak

Numer identyfikacyjny projektu: RPPM.08.01.01-22-0001/17

 

II.2.14) Informacje dodatkowe

Wykonawca przystępując do udziału w postępowaniu zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 

3.000 PLN (słownie: trzy tysiące złotych).

Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania Zamawiającego wynikającego z umowy.

III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) Warunki udziału

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego.

Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający nie określił warunku w tym zakresie.

 

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wykaz i krótki kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie określił kryteriów kwalifikacji w tym zakresie.

 

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

w zakresie zdolności zawodowych
wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie,

Dowodami, o których mowa powyżej są:
referencje, że usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, należycie,
inne dokumenty, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać referencji.
w zakresie kwalifikacji zawodowych

wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

 

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

1. Wykonawca spełni warunki w zakresie zdolności zawodowej, jeżeli:
wykaże, że wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert minimum 2 usługi polegające na opracowaniu dokumentacji projektowej obejmujące branże architektoniczną i konstrukcyjną remontów obiektów objętych ochroną Konserwatora Zabytków tj. znajdujących się w Gminnej Ewidencji Zabytków lub Wojewódzkim Rejestrze Zabytków Nieruchomych o wartości minimum 12 000 zł brutto każda.
 

W przypadku składania oferty na Zadanie 1 lub na Zadanie 2 oraz na Zadanie 1 i na Zadanie 2 w/w warunek nie ulega zmianie.

W przypadku Wykonawców, którzy będą wspólnie ubiegali się o udzielenie zamówienia ww. warunek nie będzie podlegał sumowaniu. Realizacją wymaganych usług winien wykazać się Wykonawca składający ofertę albo, co najmniej jeden z uczestników konsorcjum.

Warunek doświadczenia nie będzie spełniony, jeżeli uczestnicy konsorcjum w sumie wykażą zrealizowanie dwóch ww. usług, ale żaden z nich nie wykona ich w wymaganej liczbie, tzn., że w przypadku wykazania przez każdego uczestnika konsorcjum po jednej usłudze, warunek dotyczący posiadania doświadczenia nie zostanie spełniony.

 

Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia lub jego części polegać na zdolnościach zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

 

Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

 

 Podmiot, na którego zdolności zawodowej w zakresie doświadczenia Wykonawca polega będzie musiał wykazać zrealizowanie 2 usług w zakresie określonym przez Zamawiającego w SIWZ.

 

W odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności zawodowej w zakresie doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolności innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji, których te zdolności są wymagane.

 

skieruje do realizacji zamówienia minimum:
1 osobę posiadającą przygotowanie zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, upoważniające do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń,
1 osobę posiadającą przygotowanie zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, upoważniające do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń.
 

W przypadku składania oferty na Zadanie 1 lub na Zadanie 2 oraz na Zadanie 1 i na Zadanie 2 w/w warunek nie ulega zmianie.

 

Wykonawcy, którzy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia ww. warunek mogą spełniać łącznie.

 

Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

 

Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

 

W odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności zawodowej w zakresie osób, Wykonawcy mogą polegać na zdolności innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji, których te zdolności są wymagane.

 

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

Nie dotyczy.

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.1) Informacje dotyczące określonego zawodu

Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu.

Odniesienie do odpowiednich przepisów ustawowych, Wykonawczych lub administracyjnych:

Wykonawca musi wykazać, że dysponuje osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, legitymujące się uprawnieniami budowlanymi wydanymi na podstawie ustawy z dnia 07.07.1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2017 poz. 1332 z późn. zm.).

Zamawiający określając wymogi dla każdej osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2017 poz. 1332 z późn. zm.) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2016 poz. 65).

 

III.2.2) Warunki realizacji umowy

Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 1332 z późn. zm.) ustawie z dnia 23.4.1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2016 r. poz. 380 z późn. zm.) i ustawie z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz.1579 z późn. zm.).
Warunki realizacji umowy zostały szczegółowo opisano w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz we wzorze umowy stanowiącym załącznik do siwz.

 

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia.

 

IV: PROCEDURA

IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury

Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Nie dotyczy

 

IV.1.4) Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

Nie dotyczy

 

IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej

Nie dotyczy

 

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: Nie

 

IV.2) Informacje administracyjne

 

 

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

Nie dotyczy

 

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

Data: 25/07/2018

Czas lokalny: 10:00

 

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

Nie dotyczy

 

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:

Polski

 

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

Oferta musi zachować ważność do: 22/09/2018

 

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert

Data: 25/07/2018

Czas lokalny 10:30

Miejsce:

Siedziba Zamawiającego, Gdańsk, ul. Partyzantów 74, pokój 204 – świetlica

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie dotyczy

Otwarcie ofert jest jawne.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu rękojmi i warunków płatności.

 

VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się

Nie

 

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych

Nie dotyczy.

 

VI.3) Informacje dodatkowe:

1. O udzielenie zamówienia ubiegać się może Wykonawca, który wykaże brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 i ust. 5 pkt 1-4 oraz złoży:

- oświadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia,

- wypełniony druk Oferta,

- pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia,

-  w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23

(szczegóły określono w pkt 7.2; 8.1; 8.5; 10 i 15.1 SIWZ).

2. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia następujących dokumentów dotyczących potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu:

a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

b) odpisu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy,

c) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności.

d) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne.

3. Punkty do oceny ofert będą przyznawane według następujących zasad:

a) Kryterium Cena - waga 60%

b) Kryterium Termin wykonania prac projektowych - waga 25%

-do 90 dni od dnia podpisania umowy                   - 25 pkt

-od 91 do 101 dni od dnia podpisania umowy      - 19 pkt     

-od 102 do 113 dni od dnia podpisania umowy    - 14 pkt

-od 114 do 125 dni od dnia podpisania umowy    - 10 pkt

-od 126 do 137 dni od dnia podpisania umowy    -   5 pkt

-od 138 do 149 dni od dnia podpisania umowy    -   3 pkt

- 150 dni od dnia podpisania umowy                      -   0 pk

c) Kryterium Doświadczenie osoby posiadającej uprawnienia do projektowania w specjalności architektonicznej

- waga 15%

-do 4 lat                         -  0 pkt

-powyżej 4 do 8 lat       -  1 pkt 

-powyżej 8 do 12 lat     -  3 pkt 

-powyżej 12 do 16 lat   -  6 pkt

-powyżej 16 do 20 lat   - 10 pkt

-powyżej 20 lat             - 15 pkt

4. Termin wykonania zamówienia.

a) wykonanie dokumentacji – maksymalny termin 150 dni od dnia podpisania umowy.

b) nadzory autorskie:

Usługa na sprawowanie nadzoru autorskiego wykonywana będzie od dnia podpisania umowy na realizację robót budowlanych do dnia podpisania protokołu odbioru robót budowlanych.

Planowany okres, w którym będą pełnione nadzory autorskie to lata 2019 – 2022 [dotyczy Zadania 1 i 2].

5. Zmiana umowy może nastąpić na podstawie art. 144 ustawy Pzp oraz o dodatkowe postanowienia określone w pkt 5 SIWZ "Warunki zmian postanowień umowy".

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej

ul. Postępu 17A

02-676 Warszawa

Polska

Tel. +22 4587801

E-mail: odwolania@uzp.gov.pl;

Fax.+22 4587800   

Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio
 

 

 

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej

ul. Postępu 17A

02-676 Warszawa

Polska

Tel. +22 4587801

E-mail: odwolania@uzp.gov.pl;

Fax.+22 4587800   

Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio

 

VI.4.3) Składanie odwołań

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka spełniającego wymagania do tego rodzaju podpisu w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo w terminie 15 dni, jeżeli zostały one przesłane w inny sposób.

 

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej

ul. Postępu 17A

02-676 Warszawa

Polska

Tel. +22 4587801

E-mail: odwolania@uzp.gov.pl;

Fax.+22 4587800   

Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio

 

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:   12.06.2018 r.

 

 

 

 

l.p. Załącznik Rozmar pliku Data dodania
1 sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu w dn. 6.07.2018 528,41 KB 2018-07-06 13:13 pobierz
2 modyfikacja SIWZ z dn. 6.07.2018 416,24 KB 2018-07-06 13:12 pobierz
3 zmodyfikowana zdolność zawodowa - wykaz osób 291,12 KB 2018-07-06 13:12 pobierz
4 zmodyfikowana zdolność zawodowa - wykaz usług 275,38 KB 2018-07-06 13:11 pobierz
5 ZMODYFIKOWANY zał. 9 JEDZ- Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (xml) 125,4 KB 2018-07-06 13:11 pobierz
6 SIWZ 1,86 MB 2018-06-14 13:05 pobierz
7 wzór umowy 647,64 KB 2018-06-14 13:05 pobierz
8 zał. 1 Wyciąg ze Studium Wykonalności dla projektu „Rewitalizacja Dolnego Miasta, Placu Wałowego i Starego Przedmieścia w Gdańsku” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 8.1.1. Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne w miastach Obszaru Metropolitalnego Trójmiasta – mechanizm ZIT 9,39 MB 2018-06-14 13:05 pobierz
9 zał. 2 Wykaz budynków do wykonania dokumentacji technicznej 371,03 KB 2018-06-14 13:04 pobierz
10 zał. 3 Karta terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Stare Przedmieście rejon Bastionu Św. Gertrudy i Bastionu Żubr w mieście Gdańsku; nr ew. planu 1151; numer 002; powierzchnia 0,05 ha 148,88 KB 2018-06-14 13:04 pobierz
11 zał. 4 Karta terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Stare Przedmieście rejon Bastionu Św. Gertrudy i Bastionu Żubr w mieście Gdańsku; nr ew. planu 1151; numer 004; powierzchnia 0,92 ha 138,97 KB 2018-06-14 13:04 pobierz
12 zał. 5 Karta terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Śródmieście - rejon Dolnego Miasta części mieszkaniowej w mieście Gdańsku; nr ew. planu 1124; numer 027; powierzchnia 3,72 ha 158,9 KB 2018-06-14 13:04 pobierz
13 zał. 6 Projekt budowlany izolacji poziomej i pionowej ścian piwnic, remont elewacji z cokolikami (projekt zewnętrznych drzwi Pod Zrębem 8), uprządkowania obejścia od frontu i od podwórza w budynku mieszkalnym przy ul. Pod Zrębem 7 i 8 w Gdańsku – Branża architektoniczno-budowlana 12,86 MB 2018-06-14 13:03 pobierz
14 zał. 6a rysunek nr 1 – szkic sytuacyjny 532,45 KB 2018-06-14 13:03 pobierz
15 zał. 6b rysunek nr 2 – rzut piwnicy (ściany zew. bud.) 683,64 KB 2018-06-14 13:02 pobierz
16 zał. 6c rysunek nr 3 – rzut parteru (ściany zew. bud.) 736,25 KB 2018-06-14 13:02 pobierz
17 zał. 6d rysunek nr 4 – przekrój A-A 568,47 KB 2018-06-14 13:02 pobierz
18 zał. 6e rysunek nr 5 – elewacja płn. -wsch. 975,13 KB 2018-06-14 13:01 pobierz
19 zał. 6f rysunek nr 6 – elewacja wschodnia 771,83 KB 2018-06-14 13:01 pobierz
20 zał. 6g rysunek nr 7 – elewacja płd.- zach. 907,78 KB 2018-06-14 13:01 pobierz
21 zał. 6h rysunek nr 8 – elewacja zachodnia 378,01 KB 2018-06-14 13:00 pobierz
22 zał. 6i rysunek nr 9 – rzut piwnicy (ściany zew. bud.) 871,58 KB 2018-06-14 13:00 pobierz
23 zał. 6j rysunek nr 10 – rzut parteru (ściany zew. bud.) 1,08 MB 2018-06-14 12:59 pobierz
24 zał. 6k rysunek nr 11 – przekrój B-B 973,88 KB 2018-06-14 12:59 pobierz
25 zał. 6l rysunek nr 12 – elewacja płn. -wsch. 1,45 MB 2018-06-14 12:59 pobierz
26 zał. 6m rysunek nr 13 – elewacja płd.-wsch., elewacja wschodnia 1,07 MB 2018-06-14 12:58 pobierz
27 zał. 6n rysunek nr 14 – elewacja płd.- zach. 1,45 MB 2018-06-14 12:58 pobierz
28 zał. 6o rysunek nr 15 – elewacja zachodnia 470,32 KB 2018-06-14 12:57 pobierz
29 zał. 6p rysunek nr 15A – zestawienie okien i drzwi 908,15 KB 2018-06-14 12:57 pobierz
30 zał. 6q rysunek nr 16 – elewacja płn. -wsch. 1,01 MB 2018-06-14 12:57 pobierz
31 zał. 6r rysunek nr 17 – elewacja wschodnia 891,79 KB 2018-06-14 12:56 pobierz
32 zał. 6s rysunek nr 18 – elewacja płd.- zach. 984,78 KB 2018-06-14 12:56 pobierz
33 zał. 6t rysunek nr 19 – elewacja zachodnia 394,16 KB 2018-06-14 12:56 pobierz
34 zał. 6u rysunek nr 20 – szczegóły naprawy ścian 1,35 MB 2018-06-14 12:55 pobierz
35 zał. 6w zestawienie stali zbrojeniowej - szczegóły naprawy ścian 1,18 MB 2018-06-14 12:55 pobierz
36 zał. 6.1 Orzeczenie o stanie technicznym ścian zewnętrznych 10,05 MB 2018-06-14 12:53 pobierz
37 zał. 6.1 rysunek nr 1 – szkic sytuacyjny 532,45 KB 2018-06-14 12:52 pobierz
38 zał. 6.1b rysunek nr 5 – elewacja płn. -wsch. 510,56 KB 2018-06-14 12:52 pobierz
39 zał. 6.1c rysunek nr 6 – elewacja wschodnia 407,83 KB 2018-06-14 12:51 pobierz
40 zał. 6.1d rysunek nr 7 – elewacja płd.- zach 477,13 KB 2018-06-14 12:51 pobierz
41 zał. 6.1e rysunek nr 8 – elewacja zachodnia 366,64 KB 2018-06-14 12:50 pobierz
42 zał. 7 założenia wyjściowe do kosztorysu inwestorskiego 2,3 MB 2018-06-14 12:45 pobierz
43 zał. 8 mapka poglądowa 2,3 MB 2018-06-14 12:48 pobierz
44 zał. 9 JEDZ- Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (xml) 130,44 KB 2018-06-15 09:06 pobierz
45 zał. 9a JEDZ- Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (word) 220 KB 2018-06-14 12:44 pobierz
46 zał. 9a JEDZ- Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (pdf) 372,99 KB 2018-06-14 12:44 pobierz
47 zał. 9b Instrukcja obsługi Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia 1,13 MB 2018-06-14 12:43 pobierz
48 zał. 10 Wzór oświadczenia wykonawcy o przynależności do grupy kapitałowej 174,95 KB 2018-06-14 12:43 pobierz

Metryka

Publikacja:
Podmiot wytwarzający: Gdańskie Nieruchomości
Wytworzył: Daria Paprocka
Data wytworzenia: 2018-06-12
Podmiot publikujący: Gdańskie Nieruchomości
Opublikował: Daria Paprocka-Fabisiak
Data publikacji: 2018-06-12 12:10
Ostatnia aktualizacja: 2018-09-11 13:05