BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Gdańskie Nieruchomości

Zamówienia publiczne

Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej na modernizację i przebudowę elementów 10 budynków gminnych, a także sprawowanie nadzorów autorskich.

załączniki

Podpisanie umowy

Data podpisania: 2018-09-11

W dniu 11.09.2018 r. podpisano umowy na zadanie 1 i 2 z firmą STUDIO KWADRAT BEATA I PAWEŁ JURAGO S.C z siedzibą w Gdańsku

Wynik postępowania: rozstrzygnięte

Data rozstrzygnięcia: 2018-08-29

                                                                                

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA

                                                                                             

Dotyczy: postępowania przetargowego pt.: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na modernizację i przebudowę elementów 10 budynków gminnych mieszczących się przy ul. Na Zaspę 34C, 34D, Rybołowców 1, 8, Strajku Dokerów 17A, 18A, 19A, Wilków Morskich 5, Wolności 12, 17 a także sprawowanie nadzorów autorskich nad robotami wykonywanymi według sporządzonej dokumentacji projektowej w ramach projektu p.n. „Rewitalizacja Nowego Portu z Twierdzą Wisłoujście w Gdańsku”, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

Działając na podstawie art. 92 ust.2 ustawy prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późniejszymi zmianami) informuję, że w w/w postępowaniu Zamawiający wybrał, przy zastosowaniu art. 24aa :

na Zadaniu 1 ofertę firmy STUDIO KWADRAT BEATA I PAWEŁ JURAGO S.C. z siedzibą w Gdańsku przy ulicy Legnickiej 15/6 z ceną 211 990,50 zł z VAT, terminem wykonania zamówienia 90 dni oraz doświadczeniem osoby posiadającej uprawnienia do projektowania w specjalności architektonicznej 23 lata,
na Zadaniu 2 ofertę firmy STUDIO KWADRAT BEATA I PAWEŁ JURAGO S.C. z siedzibą w Gdańsku przy ulicy Legnickiej 15/6 z ceną 229 210,50 zł z VAT, terminem wykonania zamówienia 90 dni oraz doświadczeniem osoby posiadającej uprawnienia do projektowania w specjalności architektonicznej 23 lata.

 

UZASADNIENIE WYBORU:

Oferta najkorzystniejsza na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz spełniająca warunki udziału w postępowaniu i niepodlegająca odrzuceniu.

 

Jednocześnie informuję, że następujący Wykonawcy złożyli oferty:
Nr oferty
Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Cena/

Termin wykonania zamówienia/

Doświadczenie osoby posiadającej uprawnienia do projektowania w specjalności architektonicznej
 

1
STUDIO KWADRAT BEATA I PAWEŁ JURAGO S.C.

ul. Legnicka 15 lok. 6

80-150 Gdańsk

 
 

Zadanie 1

  Cena oferty: 211 990,50 zł

  Termin wykonania zamówienia:    90 dni

   Doświadczenie osoby posiadającej uprawnienia do projektowania w specjalności architektonicznej:   23 lata

   Zadanie 2

  Cena oferty: 229 210,50 zł

  Termin wykonania zamówienia:    90 dni

   Doświadczenie osoby posiadającej uprawnienia do projektowania w specjalności architektonicznej:   23 lata  

 

 
 

2
PAWEŁ JABŁONOWSKI

PRECYZJA

ul. Rembielińska 20 lok. 166

03-352 Warszawa

 

 
 

  Zadanie 1

  Cena oferty: 447 720,00 zł

  Termin wykonania zamówienia:    90 dni

   Doświadczenie osoby posiadającej uprawnienia do projektowania w specjalności architektonicznej:   20 lat

   Zadanie 2

  Cena oferty: 472 320,00 zł

  Termin wykonania zamówienia:    90 dni

   Doświadczenie osoby posiadającej uprawnienia do projektowania w specjalności architektonicznej:   20 lat
Poniżej przedstawiam streszczenie ocen, zawierającą punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną ich punktację:

Zadanie 1

Nr oferty
Liczba pkt w kryterium cena

Waga 60%
Liczba pkt w kryterium

termin wykonania zamówienia

 Waga 25%
Liczba pkt w kryterium

Doświadczenie osoby posiadającej uprawnienia do projektowania w specjalności architektonicznej Waga 15%
Razem
1
60,00
25,00
15,00
100,00
2
28,41
25,00
15,00
68,41
Zadanie 2

Nr oferty
Liczba pkt w kryterium cena

Waga 60%
Liczba pkt w kryterium

termin wykonania zamówienia

 Waga 25%
Liczba pkt w kryterium

Doświadczenie osoby posiadającej uprawnienia do projektowania w specjalności architektonicznej Waga 15%
Razem
1
60,00
25,00
15,00
100,00
2
29,12
25,00
15,00
69,12
Zamawiający ocenił ofertę oraz na podstawie art. 91 ustawy prawo zamówień publicznych dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Punkty w kryterium cena zostały przyznane według zasady określonej w punkcie 18 podpunkt 1 specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zgodnie ze wzorem.
Punkty w kryterium termin wykonania zamówienia przyznane według zasady określonej w punkcie 18 podpunkt 2 specyfikacji istotnych warunków zamówienia – dla terminu 90 i mniej dni kalendarzowych Zamawiający przyznał Wykonawcom 25 pkt.
Punkty w kryterium doświadczenie osoby posiadającej uprawnienia do projektowania w specjalności architektonicznej zostały przyznane według zasady określonej w punkcie 18 podpunkt 3 specyfikacji istotnych warunków zamówienia - dla doświadczenia powyżej 108 miesięcy (9 lat) Zamawiający przyznał Wykonawcy 15 pkt.

 
Umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta po 10.09.2018 r

 

Treść postępowania:

I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA

I.1) Nazwa i adresy

Gdańskie Nieruchomości Samorządowy Zakład Budżetowy

ul. Partyzantów 74

80-254 Gdańsk

Polska

Osoba do kontaktów: Daria Paprocka-Fabisiak

Tel.: +48 583201295

E-mail: nz@estategda.pl

Fax: +48 583458235

Kod NUTS: PL634

Adresy internetowe;

Główny adres: www.estategda.pl

Adres profilu nabywcy: www.estategda.pl

 

I.2) Wspólne zamówienie: nie dotyczy

I.3) Komunikacja

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.gznk.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej.

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na następujący adres:

Gdańskie Nieruchomości Samorządowy Zakład Budżetowy

ul. Partyzantów 74

80-254 Gdańsk

Polska

Osoba do kontaktów: Daria Paprocka-Fabisiak

Tel.: +48 583201295

E-mail: nz@estategda.pl

Fax: +48 583458235

Kod NUTS: PL634

Adresy internetowe:

Główny adres: www.estategda.pl

 

I.4) Rodzaj instytucji Zamawiającej

Podmiot prawa publicznego

 

I.5) Główny przedmiot działalności

Inna działalność: Samorządowy Zakład Budżetowy- zarządzanie nieruchomościami

 

II: PRZEDMIOT

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:

Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej na modernizację i przebudowę elementów 10 budynków gminnych, a także sprawowanie nadzorów autorskich.

Numer referencyjny: 26/18/A

II.1.2) Główny kod CPV

71220000

 

II.1.3) Rodzaj zamówienia

Usługi

 

II.1.4) Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia jest:

opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej modernizacji i przebudowy elementów 10 budynków gminnych mieszkalnych lub mieszkalno-użytkowych, zgodnie z planem zagospodarowania terenu w zakresie wymaganym prawem budowlanym i przepisami, (Wykaz budynków – strona 4 SIWZ pkt 1a),
sprawowanie nadzoru autorskiego w zakresie:
stwierdzenia w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji z projektem,
uzgodnienia możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie a zgłaszanych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego i zgodnie z zawartą umową.

 
II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

 

II.1.6) Informacje o częściach

To zamówienie podzielone jest na części: TAK

Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części.

 

II.2)   Opis

 

II.2.1) Nazwa:

Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej remontu elementów 5 budynków gminnych, a także sprawowanie nadzorów autorskich.

Część nr: 1

 

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

71221000

71247000

71248000

71314300

Usługi w zakresie napraw i konserwacji instalacji budynkowych

 

II.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL634

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gdańsk

 

 II.2.4) Opis zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej remontu elementów 5 budynków gminnych przy ul. Na Zaspę 34C, 34D, Rybołowców 1, 8, Wilków Morskich 5 dla każdego obiektu osobno, a także sprawowanie nadzorów autorskich na robotami wykonywanymi wg sporządzonej dokumentacji w następującym zakresie:

Inwentaryzacja elewacji wraz ze stolarką,
Program prac konserwatorskich dla elewacji budynku, jako element projektu budowlanego.
Projekt budowlany obejmujący branżę architektoniczno – konstrukcyjną w zakresie wykonania:
izolacji poziomej i pionowej ścian fundamentowych wraz z uzupełnieniem ubytków w murze,
drenażu zewnętrznego przy ścianach,
prac konserwatorskich elewacji budynku z wymianą całej stolarki okiennej oraz drzwiowej tylko w częściach wspólnych budynku,
przebudowy wejść do budynków,
zewnętrznego docieplenia ścian (w uzgodnieniu z właściwym Konserwatorem zabytków),
Projekt Wykonawczy obejmujący branżę architektoniczno – konstrukcyjną w zakresie wykonania:
izolacji poziomej i pionowej ścian fundamentowych wraz z uzupełnieniem ubytków w murze,
drenażu zewnętrznego przy ścianach,
prac konserwatorskich elewacji budynku z wymianą całej stolarki okiennej oraz drzwiowej tylko w częściach wspólnych budynku,
przebudowy wejść do budynków,
zewnętrznego docieplenia ścian (w uzgodnieniu z właściwym Konserwatorem zabytków),
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych,
     Przedmiary robót,
Kosztorysy inwestorskie,
Informacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
     Charakterystyka energetyczna budynku,
     Uzyskanie wymaganych warunków technicznych i uzgodnień od gestorów sieci, uzbrojenia podziemnego, zarządców terenu (między innymi SAUR-Neptun, ENERGA, GZDiZ) oraz innych koniecznych uzgodnień wynikających z zakresu opracowanej dokumentacji a niezbędnych do uzyskania decyzji pozwolenia na budowę.
Uzyskanie pozytywnej opinii właściwego Konserwatora Zabytków,
    Przygotowania wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowę do Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego w Gdańsku wraz z wszystkimi wymaganymi załącznikami.
Sprawowanie nadzoru autorskiego w czasie realizacji robót stanowiących przedmiot opracowanej dokumentacji. 

 
Załączniki do specyfikacji istotnych warunków zamówienia określono w „Opisie przedmiotu zamówienia pkt 1 ppkt 4”.

 

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości – Nazwa: Termin wykonania prac projektowych / Waga: 0,25

Kryterium jakości – Nazwa: Doświadczenie osoby posiadającej uprawnienia

                                             do projektowania w specjalności architektonicznej / Waga: 0,15

Cena – Waga: 0,60

 

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia

Okres w dniach:    150

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

 

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

 

II.2.11) Informacje o opcjach

Opcje: nie

 

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

Nie dotyczy.

 

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak

Numer identyfikacyjny projektu: RPPM.08.01.01-22-0004/17

 

II.2.14) Informacje dodatkowe

Wykonawca przystępując do udziału w postępowaniu zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości:  

4.200 PLN (słownie: cztery tysiące dwieście złotych).

Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania Zamawiającego wynikającego z umowy.

II.2)   Opis

II.2.1) Nazwa:

Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej remontu elementów 5 budynków gminnych, a także sprawowanie nadzorów autorskich.

Część 2

 

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

71221000

71247000

71248000

71314300Usługi w zakresie napraw i konserwacji instalacji budynkowych

II.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL634

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gdańsk

 

 II.2.4) Opis zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej remontu elementów 5 budynków gminnych przy ul. Strajku Dokerów 17A, 18A, 19A, Wolności 12, 17 dla każdego obiektu osobno, a także sprawowanie nadzorów autorskich na robotami wykonywanymi wg sporządzonej dokumentacji w następującym zakresie:

Inwentaryzacja elewacji wraz ze stolarką,
Program prac konserwatorskich dla elewacji budynku, jako element projektu budowlanego.
Projekt budowlany obejmujący branżę architektoniczno – konstrukcyjną w zakresie wykonania:
izolacji poziomej i pionowej ścian fundamentowych wraz z uzupełnieniem ubytków w murze,
drenażu zewnętrznego przy ścianach,
prac konserwatorskich elewacji budynku z wymianą całej stolarki okiennej oraz drzwiowej tylko w częściach wspólnych budynku,
przebudowy wejść do budynków,
zewnętrznego docieplenia ścian (w uzgodnieniu z właściwym Konserwatorem zabytków),
Projekt Wykonawczy obejmujący branżę architektoniczno – konstrukcyjną w zakresie wykonania:
izolacji poziomej i pionowej ścian fundamentowych wraz z uzupełnieniem ubytków w murze,
drenażu zewnętrznego przy ścianach,
prac konserwatorskich elewacji budynku z wymianą całej stolarki okiennej oraz drzwiowej tylko w częściach wspólnych budynku,
przebudowy wejść do budynków,
zewnętrznego docieplenia ścian (w uzgodnieniu z właściwym Konserwatorem zabytków),
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych,
     Przedmiary robót,
Kosztorysy inwestorskie,
Informacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
     Charakterystyka energetyczna budynku,
     Uzyskanie wymaganych warunków technicznych i uzgodnień od gestorów sieci, uzbrojenia podziemnego, zarządców terenu (między innymi SAUR-Neptun, ENERGA, GZDiZ) oraz innych koniecznych uzgodnień wynikających z zakresu opracowanej dokumentacji a niezbędnych do uzyskania decyzji pozwolenia na budowę.
Uzyskanie pozytywnej opinii właściwego Konserwatora Zabytków,
    Przygotowania wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowę do Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego w Gdańsku wraz z wszystkimi wymaganymi załącznikami.
Sprawowanie nadzoru autorskiego w czasie realizacji robót stanowiących przedmiot opracowanej dokumentacji. 

 
Załączniki do specyfikacji istotnych warunków zamówienia określono w „Opisie przedmiotu zamówienia pkt 1 ppkt 4”.

 

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości – Nazwa: Termin wykonania prac projektowych / Waga: 0,25

Kryterium jakości – Nazwa: Doświadczenie osoby posiadającej uprawnienia

                                             do projektowania w specjalności architektonicznej / Waga: 0,15

Cena – Waga: 0,60

 

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia

Okres w dniach:   150

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

 

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

 

 

II.2.11) Informacje o opcjach

Opcje: nie

 

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

Nie dotyczy.

 

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak

Numer identyfikacyjny projektu: RPPM.08.01.01-22-0004/17

 

II.2.14) Informacje dodatkowe

Wykonawca przystępując do udziału w postępowaniu zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 

5.500 PLN (słownie: pięć tysięcy pięćset złotych).

Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania Zamawiającego wynikającego z umowy.

III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) Warunki udziału

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego.

Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający nie określił warunku w tym zakresie.

 

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wykaz i krótki kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie określił kryteriów kwalifikacji w tym zakresie.

 

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

w zakresie zdolności zawodowych
wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie,

Dowodami, o których mowa powyżej są:
referencje, że usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, należycie,
inne dokumenty, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać referencji.
w zakresie kwalifikacji zawodowych
wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

 

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

1. Wykonawca spełni warunki w zakresie zdolności zawodowej, jeżeli:
wykaże, że wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert minimum 2 usługi polegające na opracowaniu dokumentacji projektowej obejmujące branże architektoniczną i konstrukcyjną remontów obiektów objętych ochroną Konserwatora Zabytków tj. znajdujących się w Gminnej Ewidencji Zabytków lub Wojewódzkim Rejestrze Zabytków Nieruchomych o wartości minimum 20 000 zł brutto każda.
 

W przypadku składania oferty na Zadanie 1 lub na Zadanie 2 oraz na Zadanie 1 i na Zadanie 2 w/w warunek nie ulega zmianie.

 

W przypadku Wykonawców, którzy będą wspólnie ubiegali się o udzielenie zamówienia ww. warunek nie będzie podlegał sumowaniu. Realizacją wymaganych usług winien wykazać się Wykonawca składający ofertę albo, co najmniej jeden z uczestników konsorcjum.

 

Warunek doświadczenia nie będzie spełniony, jeżeli uczestnicy konsorcjum w sumie wykażą zrealizowanie dwóch ww. usług, ale żaden z nich nie wykona ich w wymaganej liczbie, tzn., że w przypadku wykazania przez każdego uczestnika konsorcjum po jednej usłudze, warunek dotyczący posiadania doświadczenia nie zostanie spełniony.

 

Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia lub jego części polegać na zdolnościach zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

 

Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

 

 Podmiot, na którego zdolności zawodowej w zakresie doświadczenia Wykonawca polega będzie musiał wykazać zrealizowanie 2 usług w zakresie określonym przez Zamawiającego w SIWZ.

 

W odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności zawodowej w zakresie doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolności innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji, których te zdolności są wymagane.

 

skieruje do realizacji zamówienia minimum:
1 osobę posiadającą przygotowanie zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, upoważniające do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń,
1 osobę posiadającą przygotowanie zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, upoważniające do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń.
 

W przypadku składania oferty na Zadanie 1 lub na Zadanie 2 oraz na Zadanie 1 i na Zadanie 2 w/w warunek nie ulega zmianie.

 

Wykonawcy, którzy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia ww. warunek mogą spełniać łącznie.

 

Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

 

Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

 

W odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności zawodowej w zakresie osób, Wykonawcy mogą polegać na zdolności innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji, których te zdolności są wymagane.

 

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

Nie dotyczy.

 

 

 

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.1) Informacje dotyczące określonego zawodu

Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu.

Odniesienie do odpowiednich przepisów ustawowych, Wykonawczych lub administracyjnych:

Wykonawca musi wykazać, że dysponuje osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, legitymujące się uprawnieniami budowlanymi wydanymi na podstawie ustawy z dnia 07.07.1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2017 poz. 1332 z późn. zm.).

Zamawiający określając wymogi dla każdej osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2017 poz. 1332 z późn. zm.) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2016 poz. 65).

 

III.2.2) Warunki realizacji umowy

Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 1332 z późn. zm.) ustawie z dnia 23.4.1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2016 r. poz. 380 z późn. zm.) i ustawie z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz.1579 z późn. zm.).
Warunki realizacji umowy zostały szczegółowo opisano w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz we wzorze umowy stanowiącym załącznik do siwz.

 

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia.

 

IV: PROCEDURA

IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury

Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Nie dotyczy

 

IV.1.4) Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

Nie dotyczy

 

IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej

Nie dotyczy

 

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: Nie

 

IV.2) Informacje administracyjne

 

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

Nie dotyczy

 

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

Data:02/08/2018

Czas lokalny: 10:00

 

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

Nie dotyczy

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:

Polski

 

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

Oferta musi zachować ważność do: 30/09/2018

 

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert

Data: 02/08/2018

Czas lokalny 10:30

Miejsce:

Siedziba Zamawiającego, Gdańsk, ul. Partyzantów 74, pokój 204

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie dotyczy

Otwarcie ofert jest jawne.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu rękojmi i warunków płatności.

 

VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się

Nie

 

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych

Nie dotyczy.

 

VI.3) Informacje dodatkowe:
O udzielenie zamówienia ubiegać się może Wykonawca, który wykaże brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 i ust. 5 pkt 1-4 oraz złoży:
oświadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia,
wypełniony druk Oferta,
pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia,
w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23

     (szczegóły określono w pkt 7.2; 8.1; 8.5; 10 i 15.1 SIWZ).
 Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia następujących dokumentów dotyczących potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu:
informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
odpisu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy,
oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności.
oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne.

 

 
Punkty do oceny ofert będą przyznawane według następujących zasad:
Kryterium Cena - waga 60%
Kryterium Termin wykonania prac projektowych - waga 25%
do 90 dni od dnia podpisania umowy                  - 25 pkt
od 91 do 101 dni od dnia podpisania umowy      - 19 pkt    
od 102 do 113 dni od dnia podpisania umowy    - 14 pkt
od 114 do 125 dni od dnia podpisania umowy    - 10 pkt
od 126 do 137 dni od dnia podpisania umowy    -   5 pkt
od 138 do 149 dni od dnia podpisania umowy    -   3 pkt
150 dni od dnia podpisania umowy                     -   0 pk
Kryterium Doświadczenie osoby posiadającej uprawnienia do projektowania w specjalności architektonicznej

              - waga 15%
do 4 lat                         -  0 pkt
powyżej 4 do 8 lat       -  1 pkt 
powyżej 8 do 12 lat     -  3 pkt 
powyżej 12 do 16 lat   -  6 pkt
powyżej 16 do 20 lat   - 10 pkt
powyżej 20 lat             - 15 pkt
 Termin wykonania zamówienia.
wykonanie dokumentacji – maksymalny termin 150 dni od dnia podpisania umowy- na każde Zadanie
nadzory autorskie:

Usługa na sprawowanie nadzoru autorskiego wykonywana będzie od dnia podpisania umowy na realizację robót budowlanych do dnia podpisania protokołu odbioru robót budowlanych.

Planowany okres, w którym będą pełnione nadzory autorskie to lata 2019 – 2022 [dotyczy Zadania 1 i 2].
Zmiana umowy może nastąpić na podstawie art. 144 ustawy Pzp oraz o dodatkowe postanowienia określone

w pkt 5 SIWZ "Warunki zmian postanowień umowy".

 

VI.4) Procedury odwoławcze

 

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej

ul. Postępu 17A

02-676 Warszawa

Polska

Tel. +22 4587801

E-mail: odwolania@uzp.gov.pl;

Fax.+22 4587800   

Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej

ul. Postępu 17A

02-676 Warszawa

Polska

Tel. +22 4587801

E-mail: odwolania@uzp.gov.pl;

Fax.+22 4587800   

Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio

 

VI.4.3) Składanie odwołań

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka spełniającego wymagania do tego rodzaju podpisu w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo w terminie 15 dni, jeżeli zostały one przesłane w inny sposób.

 

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej

ul. Postępu 17A

02-676 Warszawa

Polska

Tel. +22 4587801

E-mail: odwolania@uzp.gov.pl;

Fax.+22 4587800   

Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio

 

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:   22.06.2018 r.

 

 

l.p. Załącznik Rozmar pliku Data dodania
1 pytania i odpowiedzi z dn. 17.07.2018 r. 681,92 KB 2018-07-17 10:54 pobierz
2 SIWZ 1,65 MB 2018-06-26 10:14 pobierz
3 Wzór umowy 725,73 KB 2018-06-26 10:14 pobierz
4 zał. 1 Wyciąg ze Studium Wykonalności dla projektu „Rewitalizacja Nowego Portu z Twierdzą Wisłoujście w Gdańsku” 19,1 MB 2018-06-26 10:13 pobierz
5 zał. 2 Wykaz budynków do wykonania dokumentacji technicznej 517,38 KB 2018-06-26 10:12 pobierz
6 zał. 3 Karta terenu. Miejscowy plany zagospodarowania przestrzennego Nowy Port Wschód; nr ew. planu 0405; numer 010; powierzchnia 1,20 ha 140,84 KB 2018-06-26 10:12 pobierz
7 zał. 4 Karta terenu. Miejscowy plany zagospodarowania przestrzennego Nowy Port Wschód; nr ew. planu 0405; numer 011; powierzchnia 0,78 ha 141,62 KB 2018-06-26 10:12 pobierz
8 zał. 5 Karta terenu. Miejscowy plany zagospodarowania przestrzennego Nowy Port Wschód; nr ew. planu 0405; numer 012; powierzchnia 1,00 ha 141,65 KB 2018-06-26 10:11 pobierz
9 zał. 6 Karta terenu. Miejscowy plany zagospodarowania przestrzennego Nowy Port Wschód; nr ew. planu 0405; numer 028; powierzchnia 1,41 ha 142,2 KB 2018-06-26 10:11 pobierz
10 zał. 7 założenia wyjściowe do kosztorysu inwestorskiego 145,78 KB 2018-06-26 10:10 pobierz
11 zał. 8 mapka poglądowa 608,55 KB 2018-06-26 10:10 pobierz
12 zał. 9 JEDZ- Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (xml) 125,3 KB 2018-06-26 10:09 pobierz
13 zał. 9a JEDZ- Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (word) 219,5 KB 2018-06-26 10:09 pobierz
14 zał. 9a JEDZ- Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (pdf) 372,42 KB 2018-06-26 10:09 pobierz
15 zał. 9b Instrukcja obsługi Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia 1,13 MB 2018-06-26 10:08 pobierz
16 zał. 10 Wzór oświadczenia wykonawcy o przynależności do grupy kapitałowej 174,34 KB 2018-06-26 10:08 pobierz

Metryka

Publikacja:
Podmiot wytwarzający: Gdańskie Nieruchomości
Wytworzył: Daria Paprocka
Data wytworzenia: 2018-06-22
Podmiot publikujący: Gdańskie Nieruchomości
Opublikował: Daria Paprocka-Fabisiak
Data publikacji: 2018-06-22 11:55
Ostatnia aktualizacja: 2018-09-11 13:04