BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Gdańskie Nieruchomości

Zamówienia publiczne

obsługę 4 szaletów publicznych całorocznych i samoobsługowych w roku 2018

załączniki

Podpisanie umowy

Data podpisania: 2018-07-13

Umowę nr 52/2018/NZ podpisano dnia 13.07.2018 r. z Gdańską Spółdzielnią Socjalną.

Wynik postępowania: rozstrzygnięte

Data rozstrzygnięcia: 2018-07-13

Działając na podstawie art. 138o ust. 4 ustawy prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) informuję, że w w/w postępowaniu Zamawiający udzielił zamówienia Gdańskiej Spółdzielni Socjalnej z siedzibą w Gdańsku przy ul. Solec 4.

 

Treść postępowania:

 
 
 

Gdańskie Nieruchomości Samorządowy Zakład Budżetowy

ul. Partyzantów 74

80-254 Gdańsk;

Województwo: Pomorskie

Tel.: 58 320-10-32/ 58 302-32-82/ 58 320-02-20/ 58 320 12 95 fax: 58 345-82-35     

e-mail nz@estategda.pl

Adres strony internetowej (URL): www.estategda.pl

Adres profilu nabywcy: www.estategda.pl

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Rodzaj zamawiającego: inny - Samorządowy Zakład Budżetowy - zarządzanie nieruchomościami

Rodzaj zamówienia : usługi.

Adres: 80-254 Gdańsk, ul. Partyzantów 74

Numer referencyjny : 45/18/A

                                              

 

 

ogłasza przetarg zgodnie z art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

o wartości szacunkowej poniżej 750 000 EURO- zamówienia na usługi społeczne

 

 

na obsługę 4 szaletów publicznych całorocznych i samoobsługowych w roku 2018

 

 

 KRÓTKI OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest obsługa 4 szaletów publicznych całorocznych i samoobsługowych obejmująca:
Wykonywanie na własny koszt napraw elementów składowych szaletów (w tym wyposażenie i urządzenia), które nie są objęte gwarancją wykonawcy, za wyjątkiem przypadków dewastacji urządzeń w szaletach i szaletów o wartości szkody przekraczającej 1000 zł, w tym m.in.:
wymiany zniszczonych (zdewastowanych) przez osoby trzecie urządzeń i wyposażenia sanitarnego oraz technicznego szaletów (oprawy oświetleniowe, zamki, lustra, szyby, umywalki, miski ustępowe, spłuczki, dolnopłuki, baterie umywalkowe, pisuary, deski sedesowe, wpusty podłogowe, fotokomórki, itp.),
bieżącego czyszczenia wyrobów ze stali nierdzewnej matowej i konserwacji tych wyrobów przy użyciu specjalistycznych preparatów (uzgodnionych wcześniej z zamawiającym),
napraw okien, drzwi i witryn oraz ich zamków i zamknięć, łącznie z wymianą drobnych elementów,
uzupełniania oświetlenia w szaletach,
usuwania niedrożności przewodów odpływowych i urządzeń sanitarnych oraz wymiany urządzeń sanitarnych w przypadku zaistnienia okoliczności powodujących potrzebę takiej wymiany,
utrzymania w należytym stanie urządzeń  wentylacyjnych, grzewczych,        
usuwania szkód spowodowanych aktami wandalizmu lub niewłaściwej eksploatacji obiektu np.: wymiana lub naprawa zbitych szyb, drzwi,
udrożnienia przewodów odpływowych do urządzeń sanitarnych w razie stwierdzenia zatkania z winy Wykonawcy, w tym każdą naprawę i wymianę odbiorczych urządzeń wodo-kanalizacyjnych,
jak również uzupełnienia innych braków.
Zapewnienia we własnym zakresie i na własny koszt właściwej ilości środków czystości, takich jak: papier toaletowy, mydło, ręczniki oraz środki do mycia i dezynfekcji szaletów i ich wyposażenia oraz prowadzenia bieżącej kontroli czystości szaletów.
Utrzymania w stałej czystości pomieszczeń szaletów i ich bezpośredniego otoczenia tj.:
mycie, dezynfekcja urządzeń sanitarnych - codziennie,
mycie, dezynfekcja glazury, mycie luster – codziennie,
mycie  okien wg potrzeb,
usuwanie napisów, graffiti, malunków, itp. wewnątrz obiektów i ze ścian zewnętrznych szaletów poprzez malowanie w istniejącej kolorystyce, jednak nie później niż w terminie 7 dni od czasu ich umieszczenia,   
utrzymanie porządku w obrębie i w pobliżu szaletów,
zamiatanie miejsc utwardzonych, usuwanie odpadów rozproszonych, rozlanych cieczy, itp.,
sprzątanie, odśnieżanie i usuwanie śliskości na powierzchniach utwardzonych, błota pośniegowego, skutków gołoledzi przed budynkami szaletów,
zapewnienia ciągłości otwarcia szaletów w okresie ich eksploatacji, w tym także w przypadku zdarzeń losowych, np. choroby osoby obsługującej szalet,
przeprowadzenia okresowej dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji pomieszczeń szaletów.
Ponoszenia we własnym zakresie następujących kosztów związanych z eksploatacją szaletów:
zużycia wody i odprowadzenia ścieków,
energii elektrycznej,
ogrzewania,
środków czystości,
napraw i konserwacji koniecznych do właściwego prowadzenia szaletów, zgodnie z przepisami sanitarnymi, bhp i ppoż.
zawarcia umowy z dostawcą systemu płatności bezgotówkowych.
Ponoszenia we własnym zakresie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi wzór umowy stanowiący załącznik nr 1 do „Opisu warunków zamówienia”.

 
Wykaz szaletów całorocznych i samoobsługowych stanowi załącznik nr 1 do „Opisu warunków zamówienia” pn. „Informacja o toalecie publicznej”.
 

Wymagania dotyczące zatrudnienia zgodnie z art. 29 ust. 3a

Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę (dotyczy także dalszych podwykonawców) na podstawie umowy o pracę lub umowy równoważnej (tj. umowy, której treść lub sposób realizacji odpowiada cechom stosunku pracy) osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, tj. obsługi szaletów całorocznych w pełnym wymiarze etatu.

Wykonawca jest zobowiązany przez cały okres realizacji zamówienia zatrudnić na podstawie umów o pracę  lub umów równoważnych co najmniej 4 osób do wykonywania w/w czynności.

Osoby te muszą brać czynny udział w realizacji zamówienia.

 
Wymagania dotyczące aspektów społecznych zgodnie z art. 29 ust. 4
Zamawiający, na podstawie art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, zastrzega, że o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, u których:
co najmniej 30% zatrudnionych pracowników na podstawie umów o pracę lub umów równoważnych stanowią osoby niepełnosprawne, tj. osoby spełniające przesłanki statusu niepełnosprawności, określone ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych lub właściwymi przepisami państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
co najmniej 20% zatrudnionych pracowników na podstawie umów o pracę lub umów równoważnych stanowią osoby bezrobotne w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 645,  691 i 868) lub właściwych przepisów państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
co najmniej 20% zatrudnionych pracowników na podstawie umów o pracę lub umów równoważnych stanowią osoby do 30 roku życia oraz po ukończeniu 50 roku życia, posiadające status osoby poszukującej pracę, bez zatrudnienia.
Zamawiający zastrzega, że liczba osób niepełnosprawnych lub bezrobotnych zatrudnionych przy wykonaniu zamówienia powinna wynosić co najmniej trzy osoby.

 
WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV):

98000000-3 – inne usługi komunalne, socjalne i osobiste

 
  CZĘŚCI ZAMÓWIENIA.

To zamówienie podzielone jest na części: NIE

 

 

 
OKRES, W KTÓRYM REALIZOWANE BĘDZIE ZAMÓWIENIE:

od  dnia podpisania umowy, jednak nie wcześniej niż od 16.07.2018 r. do 31.12.2018 r.

 
INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I  TECHNICZNYM

V.1.   WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, których działalność obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych, tj., których:
co najmniej 30% zatrudnionych pracowników na podstawie umów o pracę lub umów równoważnych stanowią osoby niepełnosprawne, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. poz. 721, z późn. zm.) lub właściwych przepisów państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
co najmniej 20% zatrudnionych pracowników na podstawie umów o pracę lub umów równoważnych stanowią osoby bezrobotne w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 645, 691 i 868) lub właściwych przepisów państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
co najmniej 20% zatrudnionych pracowników na podstawie umów o pracę  lub umów równoważnych stanowią osoby do 30 roku życia oraz po ukończeniu 50 roku życia, posiadające status osoby poszukującej pracę, bez zatrudnienia.

 
WYKAZ INNYCH DOKUMENTÓW JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY.
Złożyć Druk “OFERTA”, który należy sporządzić wg wzoru druku Zamawiającego.
Podać w złożonej ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy i   nazwy podwykonawców. W przypadku nie wskazania podwykonawców, Zamawiający uzna, że całość zamówienia będzie wykonywana przez Wykonawcę osobiście.
Podać w ofercie, czy wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z  przepisami o podatku od towarów i usług.
Załączyć formularz cenowy, który należy sporządzić wg wzoru druku Zamawiającego.
Podać w ofercie doświadczenie wykonawcy w zakresie realizacji usług obsługi szaletów – zgodnie z pkt 13 ppkt 3 „Opisu warunków zamówienia”.
Podać w ofercie doświadczenie wykonawcy w zakresie realizacji programów aktywizacji zawodowej – zgodnie z pkt 13 ppkt 2 „Opisu warunków zamówienia”.
Określić w ofercie czy usługi porządkowe są realizowane przez wykonawcę zgodnie z wdrożonym systemem zarządzania jakością zgodnym z normą PN-EN ISO – 9001.
Wykazać, że oferta została podpisana przez osobę(y) uprawnioną(e) do występowania w imieniu i na rzecz Wykonawcy.
 

KRYTERIUM OCENY OFERT

Kryterium:  

cena                                                                                                                                            waga 40%  

doświadczenie wykonawcy w realizacji prowadzenie programów aktywizacji zawodowej     waga 30%

doświadczenie wykonawcy - obsługa szaletów                                                                         waga 20%

realizacja usług zgodnie z system zarządzania jakością                                                             waga 10%

 
TERMIN SKŁADANIA OFERT

Data: 11.07.2018 r.  Godzina: 10:30

Miejscowość: Gdańsk, siedziba zamawiającego ul. Pzrtyzantów 74 w kancelarii.

 
 WARUNKI OTWARCIA OFERT

Data: 11.07.2018 r.  Godzina: 10:45

Miejscowość: Gdańsk, siedziba zamawiającego ul. Partyzantów 74 w pokoju nr 204 - sala konferencyjna.

 
OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.

Marek Skuhra stanowisko służbowe specjalista ds. zamówień publicznych,

80- 254 Gdańsk,ul. Partyzantów 74 , nr pok. 4, tel. 58 302 32 82

Adres poczty elektronicznej: nz@estategda.pl

 

 

l.p. Załącznik Rozmar pliku Data dodania
1 Opis Warunków Zamówienia.pdf 536,04 KB 2018-07-09 14:57 pobierz
2 wzór umowy .pdf 245,72 KB 2018-07-09 14:57 pobierz
3 informacja o toalecie publicznej.pdf 179,83 KB 2018-07-09 14:57 pobierz

Metryka

Publikacja:
Podmiot wytwarzający: Gdańskie Nieruchomości
Wytworzył: Marek Skuhra
Data wytworzenia: 2018-07-09
Podmiot publikujący: Gdańskie Nieruchomości
Opublikował: Marek Skuhra
Data publikacji: 2018-07-09 14:54
Ostatnia aktualizacja: 2018-07-11 14:24