BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Gdańskie Nieruchomości

Zamówienia publiczne

dozór obiektów administrowanych przez Zamawiającego w formie ochrony fizycznej i monitoringu elektronicznego w roku 2019 w budynkach Skarbu Państwa

załączniki

Podpisanie umowy

Data podpisania: 2018-12-18

umowy z w/w firmami podpisano 18.12.2018

Wynik postępowania: rozstrzygnięte

Data rozstrzygnięcia: 2018-12-11

Gdańsk, 11.12.2018 r.
ZP/77/18/A                                                                                                    

INFORMACJA

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia na dozór obiektów administrowanych przez Zamawiającego w formie ochrony fizycznej i monitoringu elektronicznego w roku 2019 w budynkach Skarbu Państwa, zgodnie z art. 138o ustawy PZP - zamówienie na usługi społeczne.

 

Działając na podstawie art. 138o ust. 4 ustawy prawo zamówień publicznych (tekst jednolility Dz. U. Z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) informuję, że w w/w postępowaniu Zamawiający udzielił zamówienia:

na zadaniu 1 firmie MEMLING Security Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Al. Grunwaldzka 309,
na zadaniu 2 Agencji Ochrony «WENA» Sp. z o.o z siedzibą w Gdańsku przy ul. Sandomierskiej 1.
 

 

Treść postępowania:

 
 
 

Gdańskie Nieruchomości Samorządowy Zakład Budżetowy

ul. Partyzantów 74

80-254 Gdańsk;

Województwo: Pomorskie

Tel.: 58 320-10-32/ 58 302-32-82/ 58 320-02-20/ 58 320 12 95 fax: 58 345-82-35     

e-mail nz@nieruchomoscigda.pl

Adres strony internetowej (URL): www.nieruchomoscigda.pl

Adres profilu nabywcy: www.nieruchomoscigda.pl

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Rodzaj zamawiającego: inny - Samorządowy Zakład Budżetowy - zarządzanie nieruchomościami

Rodzaj zamówienia : usługi.

Adres: 80-254 Gdańsk, ul. Partyzantów 74

Numer referencyjny : 77/18/A

                                  

 

 

ogłasza przetarg zgodnie z art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

o wartości szacunkowej poniżej 750 000 EURO- zamówienia na usługi społeczne

 

na dozór obiektów administrowanych przez Zamawiającego w formie ochrony fizycznej i monitoringu elektronicznego w roku 2019 w budynkach Skarbu Państwa

 

 

 

KRÓTKI OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest dozór obiektów administrowanych przez Zamawiającego w formie    ochrony fizycznej lub monitoringu elektronicznego obejmujący:
całodobowy dozór 7 użytkowanych obiektów Skarbu Państwa sprawowany w formie ochrony fizycznej wraz z obsługą jednego systemu alarmowego z dozorem wizyjnym,  którego opis funkcjonalny oraz procedury eksploatacji zostały przedstawione w załączniku nr 1 do „Opisu warunków zamówienia”,
dozór 2 obiektów Skarbu Państwa - sprawowany w formie monitoringu  elektronicznego z  podłączeniem do własnego systemu monitorowania.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią;
Opis funkcjonalny oraz procedury eksploatacji systemu alarmowego z dozorem wizyjnym w delegaturze NIK w Gdańsku – załącznik nr 1 do „Opisu warunków zamówienia”,
Wzory umów – załączniki nr 2a, 2b do „Opisu warunków zamówienia”.
Wymagania dotyczące zatrudnienia zgodnie z art. 29 ust. 3a
Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę (dotyczy także dalszych podwykonawców) na podstawie umowy o pracę lub umowy równoważnej (tj. umowy, której treść lub sposób realizacji odpowiada cechom stosunku pracy) osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, tj. czynności pracownika ochrony i operatora systemu monitoringu (zadanie 2) w pełnym wymiarze etatu.

Wykonawca jest zobowiązany przez cały okres realizacji danych czynności zatrudniać na podstawie umów o pracę  lub umów równoważnych pracowników wykonujących dane czynności.

Osoby te muszą brać czynny udział w realizacji zamówienia.

 

WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV):

79710000-4 - usługi ochroniarskie,

79711000-1 – usługi nadzoru przy użyciu alarmu,

79714000-2 – usługi w zakresie nadzoru,

79715000-9 – usługi patrolowe.
CZĘŚCI ZAMÓWIENIA.

To zamówienie podzielone jest na części: tak.

Oferty można składać w odniesieniu do: wszystkich części.

 
INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH PODOBNYCH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 67 UST. 1 PKT 6.

Zamawiający nie przewiduje wykonania usług o podobnym zakresie i charakterze co zamówienie podstawowe.

 
OKRES, W KTÓRYM REALIZOWANE BĘDZIE ZAMÓWIENIE:

Rozpoczęcie: 28.12.2018 r.

Zakończenie: 27.12.2019 r.

 
INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I  TECHNICZNYM

VI.1.   WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
nie podlegają wykluczeniu;
spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności.

Wykonawca spełni warunek, jeśli wykaże, że posiada uprawnienia do wykonywania działalności polegającej na świadczeniu usług ochrony osób i mienia zgodnie  z ustawą o ochronie  osób i mienia  z dnia 22 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz.2213 z późn. zm.).

 

W przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, w/w warunek musi spełniać co najmniej jeden Wykonawca.

 

W przypadku realizowania zamówienia z udziałem podwykonawców w/w warunek musi być spełniony przez Wykonawcę.

 
zdolności technicznej,

Wykonawca spełni warunki dotyczące zdolności technicznek,  jeżeli dysponuje co najmniej:

w przypadku składania oferty na ZADANIE 2:
1 samochodem patrolowym,
centrum operacyjnym monitoringu.

 

Wykonawcy, którzy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia w/w warunek mogą spełniać łącznie.

 

Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach  zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

 
zdolności zawodowej,

Wykonawca spełni warunki dotyczące zdolności zawodowej, jeżeli skieruje do realizacji zamówienia co najmniej:

w przypadku składania oferty na ZADANIE 1
1 osobę na stanowisku pracownika ochrony wpisaną na listę kwalifikowanych pracowników ochrony   fizycznej zgodnie z art. 29 ustawy o ochronie  osób i mienia (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 2213 z późn. zm.), nadzorującą i kontrolujących pracę  pracowników ochrony fizycznej,
21 osób na stanowisku pracownika ochrony wpisane na listę kwalifikowanych pracowników    ochrony fizycznej zgodnie z art. 29 ustawy o ochronie  osób i mienia (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 2213 z późn. zm.),
 

 

 

w przypadku składania oferty na ZADANIE 2

2 osoby zatrudnionych na stanowisku operatora systemu monitoringu,
1 osobę do konserwacji zamontowanych systemów wpisaną na listę kwalifikowanych  pracowników zabezpieczenia technicznego zgodnie z art. 29 ustawy o ochronie  osób i mienia (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 2213 z późn. zm.),
2 osoby na stanowisku pracownika ochrony (członek patrolu) wpisane  na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej zgodnie z art. 29 ustawy o ochronie  osób i mienia (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 2213 z późn. zm.) i wyposażonych w broń palną.
 

W przypadku składania oferty na dwa zadania wyżej wymienione warunki muszą być spełnione łącznie.

  

Wykonawcy, którzy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia w/w warunek mogą spełniać łącznie.

 

Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach  zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

 

W odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności zawodowej w zakresie osób, Wykonawcy mogą polegać na zdolności innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty, do realizacji których te zdolności są wymagane.

 

PODSTAWY WYKLUCZENIA WYKONAWCY

Zamawiający wykluczy Wykonawcę zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 12-23.

Zamawiający wykluczy Wykonawcę na podstawie art. 24 ust. 5 w następujących przypadkach:
podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp
podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp
podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp
 

WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU       W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW DO WYKLUCZENIA
Do oferty Wykonawca musi załączyć aktualną na dzień złożenia koncesję w zakresie usług ochrony osób i mienia zgodnie  z ustawą o ochronie  osób i mienia  z dnia 22 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2213 z późn. zm.) wydaną przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.
Do oferty Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w załączniku nr 3 do „Opisu warunków zamówienia”. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu.
Do oferty Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym  w załączniku nr 4 do „Opisu warunków zamówienia”. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu.
 

WYKAZ INNYCH DOKUMENTÓW JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY.
Złożyć Druk “OFERTA”, który należy sporządzić wg wzoru druku Zamawiającego.
Podać w złożonej ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy lub nazwy podwykonawców, na których zasoby Wykonawca powołuje się, w celu wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu. W przypadku nie wskazania podwykonawców, Zamawiający uzna, że całość zamówienia będzie wykonywana przez Wykonawcę.
Podać w ofercie, czy wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z  przepisami o podatku od towarów i usług.
Złożyć Formularz cenowy odpowiednio na wybrane zadanie, który należy sporządzić wg wzoru druku   Zamawiającego.
Do oferty należy załączyć oryginalne formy wadium wniesione w jednej z form określonych w punkcie 11 ppkt. 2-5 „Opisu warunków zamówienia”.
Zaleca się załączyć do oferty kopię dowodu wpłaty wadium wpłaconego w pieniądzu.
Wykazać, że oferta została podpisana przez osobę(y) uprawnioną(e) do występowania w imieniu i na rzecz Wykonawcy.

 
PROCEDURA

OPIS

Zamawiający żąda wniesienia wadium:

tak

 

Informacja na temat wadium

Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 
w przypadku składania oferty na zadanie  1 -  10 000,00 zł,
w przypadku składania oferty na zadanie  2 -  50,00 zł,
w przypadku składania oferty na zadanie  1 i zadanie 2 – 10 050,00 zł,
 

KRYTERIUM OCENY OFERT

Kryterium:  

Cena - waga 100%  

 
TERMIN SKŁADANIA OFERT

Data: 19.11.2018 r.  Godzina: 10:30

Miejscowość: Gdańsk, siedziba zamawiającego ul. Partyzantów 74 – kancelaria.

 
WARUNKI OTWARCIA OFERT

Data: 19.11.2018 r.  Godzina: 10:45

Miejscowość: Gdańsk, siedziba zamawiającego ul. Partyzantów 74 – pokój nr 204 – sala konferencyjna.

 
OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.

Marek Skuhra stanowisko służbowe specjalista ds. zamówień publicznych,

80- 254 Gdańsk, ul. Partyzantów 74, nr pok. 4, tel. 58 302 32 82

Adres poczty elektronicznej: nz@nieruchomoscigda.pl

 
INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

ZADANIE  nr 1                                   

 nazwa:  Dozór 7 użytkowanych obiektów Skarbu Państwa sprawowany w formie ochrony fizycznej. 

 

Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest całodobowy dozór 7 użytkowanych obiektów Skarbu Państwa sprawowany w formie ochrony fizycznej wraz z obsługą jednego systemu alarmowego z dozorem wizyjnym.

 

Wspólny słownik zamówień (CPV):

Słownik główny: 79710000-4

Dodatkowe przedmioty: 79714000-2

 

Wielkość lub zakres:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i obowiązki wykonawcy, wynikające z realizacji umowy, określone zostały we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 2a do « Opisu warunków zamówienia » oraz w « Opisie funkcjonalnym oraz procedurach eksploatacji systemu alarmowego z dozorem wizyjnym w delegaturze NIK w Gdańsku » stanowiącym załącznik nr 1 do « Opisu przedmiotu zamówienia ».

 

Termin wykonania zamówienia:

Rozpoczęcie: 28.12.2018

Zakończenie: 27.12.2019

 

 

 

 

 

 

ZADANIE  nr 2                                   

nazwa:  dozór 2 obiektów Skarbu Państwa sprawowany w formie monitoringu  elektronicznego.

 

Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest dozór 2 obiektów Skarbu Państwa - sprawowany w formie monitoringu  elektronicznego z  podłączeniem do własnego systemu monitorowania.

 

Wspólny słownik zamówień (CPV):

Słownik główny: 79710000-4

Dodatkowe przedmioty: 79711000-1, 79714000-2, 79715000-9,

 

Wielkość lub zakres:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i obowiązki wykonawcy, wynikające z realizacji umowy, określone zostały we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 2b do « Opisu warunków zamówienia ».

 

Termin wykonania zamówienia:

Rozpoczęcie: 28.12.2018

Zakończenie: 27.12.2019

 

 

l.p. Załącznik Rozmar pliku Data dodania
1 informacja z otwarcia.pdf 646,19 KB 2018-11-20 14:12 pobierz
2 ogłoszenie o zmianie ogłoszenoa 15 11 18.pdf 51,57 KB 2018-11-15 11:48 pobierz
3 odpowiedzi na pytania 15 11 18.pdf 42,34 KB 2018-11-15 11:48 pobierz
4 modyfikacja opisu warunków zamówienia 15 11 18.pdf 78,74 KB 2018-11-15 11:48 pobierz
5 zmodyfikowany wzór umowy - zadanie 2 - monitoring SP-usługi społeczne.pdf 276,71 KB 2018-11-15 11:47 pobierz
6 Opis Warunków Zamówienia.pdf 734,58 KB 2018-11-08 13:03 pobierz
7 wzór umowy - zadanie 1 - ochr. fiz. użytkowane obiekty SP usługi społeczne.pdf 276,2 KB 2018-11-08 13:03 pobierz
8 wzór umowy - zadanie 2 - monitoring SP-usługi społeczne.pdf 276,22 KB 2018-11-08 13:03 pobierz
9 Opis funkcjonalny oraz procedury eksploatacji systemu alarmowego z dozorem wizyjnym w Delegaturze NIK w Gdańsku- załącznik nr 1.pdf 208,14 KB 2018-11-08 13:02 pobierz
10 oswiadczenie podstawy wykluczenia zał. 3.pdf 273,75 KB 2018-11-08 13:02 pobierz
11 oświadczenie warunki udzialu postępowanie - załącznik nr 4.pdf 270 KB 2018-11-08 13:01 pobierz
12 oswiadczenie grupa kapitałowa zał. 5.pdf 175,62 KB 2018-11-08 13:01 pobierz

Metryka

Publikacja:
Podmiot wytwarzający: Gdańskie Nieruchomości
Wytworzył: Marek Skuhra
Data wytworzenia: 2018-11-08
Podmiot publikujący: Gdańskie Nieruchomości
Opublikował: Marek Skuhra
Data publikacji: 2018-11-08 13:00
Ostatnia aktualizacja: 2018-11-20 14:14