BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Gdańskie Nieruchomości

Zamówienia publiczne

dozór obiektów administrowanych przez Zamawiającego w formie ochrony fizycznej i monitoringu elektronicznego w roku 2019

załączniki

Podpisanie umowy

Data podpisania: 2018-12-28

umowy z w/w firmami podpisano 28.12.2018 r.

Wynik postępowania: rozstrzygnięte

Data rozstrzygnięcia: 2018-12-20

Działając na podstawie art. 138o ust. 4 ustawy prawo zamówień publicznych (tekst jednolility Dz. U. Z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) informuję, że w w/w postępowaniu Zamawiający udzielił zamówienia:

na zadaniu 1 Konsorcjum firm:
«JANTAR » Sp. z o.o., z siedzibą w Słupsku przy ul. Zygmunta Augusta 71 – lider konsorcjum,
«JANTAR 2» Sp. z o.o., z siedzibą w Słupsku przy ul. Zygmunta Augusta 71 – członek konsorcjum,
«SEKRET» Sp. z o.o., z siedzibą w Słupsku przy ul. Zygmunta Augusta 71 – członek konsorcjum,
na zadaniu 2 Konsorcjum firm:
«JANTAR » Sp. z o.o., z siedzibą w Słupsku przy ul. Zygmunta Augusta 71 – lider konsorcjum,
«JANTAR 2» Sp. z o.o., z siedzibą w Słupsku przy ul. Zygmunta Augusta 71 – członek konsorcjum,
«SEKRET» Sp. z o.o., z siedzibą w Słupsku przy ul. Zygmunta Augusta 71 – członek konsorcjum,
 na zadaniu 3 Przedsiębiorstwu Usługowo – Wykonawczemu « HEVELIUS » Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Grunwaldzkiej 76/78,  
na zadaniu 4 Konsorcjum firm:
«JANTAR » Sp. z o.o., z siedzibą w Słupsku przy ul. Zygmunta Augusta 71 – lider konsorcjum,
«JANTAR 2» Sp. z o.o., z siedzibą w Słupsku przy ul. Zygmunta Augusta 71 – członek konsorcjum,
«SEKRET» Sp. z o.o., z siedzibą w Słupsku przy ul. Zygmunta Augusta 71 – członek konsorcjum,
 na zadaniu 5 Konsorcjum firm:
«JANTAR » Sp. z o.o., z siedzibą w Słupsku przy ul. Zygmunta Augusta 71 – lider konsorcjum,
«JANTAR 2» Sp. z o.o., z siedzibą w Słupsku przy ul. Zygmunta Augusta 71 – członek konsorcjum,
«SEKRET» Sp. z o.o., z siedzibą w Słupsku przy ul. Zygmunta Augusta 71 – członek konsorcjum,
 

 

Treść postępowania:

Gdańskie Nieruchomości Samorządowy Zakład Budżetowy

ul. Partyzantów 74

80-254 Gdańsk;

Województwo: Pomorskie

Tel.: 58 320-10-32/ 58 302-32-82/ 58 320-02-20/ 58 320 12 95 fax: 58 345-82-35     

e-mail nz@nieruchomoscigda.pl

Adres strony internetowej (URL): www.nieruchomoscigda.pl

Adres profilu nabywcy: www.nieruchomoscigda.pl

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Rodzaj zamawiającego: inny - Samorządowy Zakład Budżetowy - zarządzanie nieruchomościami

Rodzaj zamówienia : usługi.

Adres: 80-254 Gdańsk, ul. Partyzantów 74

Numer referencyjny: 92/18/A

                       

ogłasza przetarg zgodnie z art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

o wartości szacunkowej poniżej 750 000 EURO- zamówienia na usługi społeczne

 

na dozór obiektów administrowanych przez Zamawiającego w formie ochrony fizycznej i monitoringu elektronicznego w roku 2019

 

 KRÓTKI OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest dozór obiektów administrowanych przez Zamawiającego w formie ochrony fizycznej lub monitoringu elektronicznego obejmujący:
obiekt Zamawiającego przy ul. Partyzantów 74A – budynek Zarządu, sprawowany w formie ochrony fizycznej wraz z:
naprawą i konserwacją  monitoringu wideo oraz urządzeń patrolujących,
12 obiektów stanowiących bazy Zamawiającego wraz konserwacją i naprawami systemów alarmowych, monitoringu wideo i urządzeń patrolujących,
4 obiektów - budynki użytkowe czasowo nie wynajmowanych, administrowanych przez Zamawiającego, sprawowany w formie  ochrony fizycznej oraz dozór pogorzelisk,
19 obiektów - budynki użytkowe czasowo nie wynajmowane lub obiekty użytkowe wynajmowane, administrowane przez Zamawiającego, sprawowany w formie monitoringu elektronicznego z montażem elektronicznych urządzeń i systemów alarmowych we własnym zakresie.
170 lokali mieszkalnych administrowanych przez Zamawiającego sprawowany w formie monitoringu elektronicznego z montażem elektronicznych urządzeń i systemów alarmowych we własnym zakresie,

 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią;
„Stan systemów alarmowych w jednostkach  Gdańskich Nieruchomości – monitoring” - załącznik nr 1 do „Opisu warunków zamówienia”,
Wzory umów – załączniki nr 2a, 2b, 2c, 2d, 2e do „Opisu warunków zamówienia”.
Wymagania dotyczące zatrudnienia zgodnie z art. 29 ust. 3a

Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę (dotyczy także dalszych podwykonawców) na podstawie umowy o pracę lub umowy równoważnej (tj. umowy, której treść lub sposób realizacji odpowiada cechom stosunku pracy) osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, tj. czynności pracownika ochrony i operatora systemu monitoringu.

Wykonawca jest zobowiązany przez cały okres realizacji danych czynności zatrudniać na podstawie umów o pracę  lub umów równoważnych pracowników wykonujących dane czynności.

Osoby te muszą brać czynny udział w realizacji zamówienia.

 
WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV):

79710000-4 - usługi ochroniarskie,

79711000-1 – usługi nadzoru przy użyciu alarmu,

79714000-2 – usługi w zakresie nadzoru,

79715000-9 – usługi patrolowe.

 
CZĘŚCI ZAMÓWIENIA.

To zamówienie podzielone jest na części: tak.

Oferty można składać w odniesieniu do: wszystkich części.

 
INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH PODOBNYCH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 67 UST. 1 PKT 6.

Zamawiający nie przewiduje wykonania usług o podobnym zakresie i charakterze co zamówienie podstawowe.

 
OKRES, W KTÓRYM REALIZOWANE BĘDZIE ZAMÓWIENIE:

Rozpoczęcie: 28.12.2018 r.

Zakończenie: 03.01.2020 r.

 
INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I  TECHNICZNYM

VI.1.   WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który:
nie podlega wykluczeniu;
spełnia warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

 

 

 

 
kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności.

Wykonawca spełni warunek, jeśli wykaże, że posiada uprawnienia do wykonywania działalności polegającej na świadczeniu usług ochrony osób i mienia zgodnie  z ustawą o ochronie  osób i mienia  z dnia 22 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz.2142 z późn. zm.).

 

W przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, w/w warunek musi spełniać co najmniej jeden Wykonawca.

 

W przypadku realizowania zamówienia z udziałem podwykonawców w/w warunek musi być spełniony przez Wykonawcę.

 
zdolności technicznej,

Wykonawca spełni warunek jeżeli w przypadku składania oferty na ZADANIE 2 i/lub ZADANIE 4 i/lub ZADANIE 5 dysponuje co najmniej :
1 samochodem patrolowym,
centrum operacyjnym monitoringu.

 

Wykonawcy, którzy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia w/w warunek mogą spełniać łącznie.

 

Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach  zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

 

Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

 
zdolności zawodowej.

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że skieruje do realizacji zamówienia co najmniej:
w przypadku składania oferty na ZADANIE 1 i/lub ZADANIE 3
1 osobę na stanowisku pracownika ochrony wpisaną na listę kwalifikowanych pracowników    ochrony   fizycznej zgodnie z art. 29 ustawy o ochronie  osób i mienia (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 2142 z późn. zm.) nadzorującą i kontrolujących pracę  pracowników ochrony fizycznej,

 
w przypadku składania oferty na ZADANIE 1
minimum 3 osoby na stanowisku pracownika ochrony wpisane na listę kwalifikowanych pracowników    ochrony fizycznej zgodnie z art. 29 ustawy o ochronie  osób i mienia (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 2142 z późn. zm.).

 

 
w przypadku składania oferty na ZADANIE 3
10 osób na stanowisku pracownika ochrony wpisane na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej zgodnie z art. 29 ustawy o ochronie  osób i mienia (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 2142 z późn. zm.),

 
w przypadku składania oferty na ZADANIE 2 i/lub ZADANIE 4 i/lub ZADANIE 5
2 osoby zatrudnione na stanowisku operatora systemu monitoringu,
1 osobę do konserwacji zamontowanych systemów wpisaną na listę kwalifikowanych  pracowników zabezpieczenia technicznego zgodnie z art. 29 ustawy o ochronie  osób i mienia (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 2142 z późn. zm.),
2 osoby na stanowisku pracownika ochrony (członek patrolu) wpisane  na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej zgodnie z art. 29 ustawy o ochronie  osób i mienia (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 2142 z późn. zm.) i wyposażonych w broń palną.

 

 W przypadku składania oferty na więcej niż jedno zadanie wyżej wymienione warunki muszą być spełnione łącznie.

  

Wykonawcy, którzy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia w/w warunek mogą spełniać łącznie.

 

Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach  zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

 

Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

 

W odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności zawodowej w zakresie osób, Wykonawcy mogą polegać na zdolności innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty, do realizacji których te zdolności są wymagane.

 
PODSTAWY WYKLUCZENIA WYKONAWCY

Zamawiający wykluczy Wykonawcę zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 12-23.

Zamawiający wykluczy Wykonawcę na podstawie art. 24 ust. 5 w następujących przypadkach:

 podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp

 podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp

 podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp

 
WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW DO WYKLUCZENIA.

Do oferty Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w załączniku nr 3 do „Opisu warunków zamówienia”. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu.

Do oferty Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w załączniku nr 4 do „Opisu warunków zamówienia”. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu.

 
WYKAZ INNYCH DOKUMENTÓW JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY.
Złożyć Druk “OFERTA”, który należy sporządzić wg wzoru druku Zamawiającego.
Podać w złożonej ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy lub nazwy podwykonawców, na których zasoby Wykonawca powołuje się, w celu wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu. W przypadku nie wskazania podwykonawców, Zamawiający uzna, że całość zamówienia będzie wykonywana przez Wykonawcę.
Podać w ofercie, czy wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z  przepisami o podatku od towarów i usług.
Złożyć Formularz cenowy odpowiednio na wybrane zadanie, który należy sporządzić wg wzoru druku   Zamawiającego.
Do oferty należy załączyć oryginalne formy wadium wniesione w jednej z form określonych w punkcie 11 ppkt. 2-5 „Opisu warunków zamówienia”.
Zaleca się załączyć do oferty kopię dowodu wpłaty wadium wpłaconego w pieniądzu.
Wykazać, że oferta została podpisana przez osobę(y) uprawnioną(e) do występowania w imieniu i na rzecz Wykonawcy.

 
PROCEDURA

OPIS

Zamawiający żąda wniesienia wadium:

tak

nformacja na temat wadium

Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 
w przypadku składania oferty na zadanie 1 -  2 500,00 zł,
w przypadku składania oferty na zadanie 2 -     400,00 zł,
w przypadku składania oferty na zadanie 3 – 7 100,00 zł,
w przypadku składania oferty na zadanie 4 -     800,00 zł,
w przypadku składania oferty na zadanie 5 – 8 000,00 zł,
W przypadku składania oferty na więcej niż na jedno zadanie w/w warunek musi być spełniony łącznie.

 

 

KRYTERIUM OCENY OFERT

Kryterium:  

Cena - waga 100%  

 
TERMIN SKŁADANIA OFERT

Data: 12.12.2018 r.  Godzina: 10:30

Miejscowość: Gdańsk, siedziba zamawiającego ul. Partyzantów 74 - kancelaria.

 
WARUNKI OTWARCIA OFERT

Data: 12.12.2018 r.  Godzina: 10:45

Miejscowość: Gdańsk, siedziba zamawiającego ul. Partyzantów 74 w pokoju 204 – sala konferencyjna.

 
OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.

Marek Skuhra stanowisko służbowe specjalista ds. zamówień publicznych,

80- 254 Gdańsk, ul. Partyzantów 74, nr pok. 4, tel. 58 302 32 82

Adres poczty elektronicznej: nz@nieruchomoscigda.pl

 
INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

ZADANIE  nr 1                                   

nazwa:  Dozór obiektu Zamawiającego przy ul. Partyzantów 74A – budynek Zarządu,sprawowany w formie ochrony fizycznej. 

Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest dozór obiektu Zarządu Gdańskich Nieruchomości – budynek A Gdańsk, ul. Partyzantów 74 sprawowany w formie ochrony fizycznej wraz z naprawą i konserwacją monitoringu wideo oraz urządzeń patrolujących.

 Wspólny słownik zamówień (CPV):

Słownik główny: 79710000-4

Dodatkowe przedmioty: 79714000-2

Wielkość lub zakres:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i obowiązki wykonawcy, wynikające z realizacji umowy, określone zostały we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 2a do ”Opisu warunków zamówienia”.

Termin wykonania zamówienia:

Rozpoczęcie: 03.01.2019

Zakończenie: 03.01.2020

 

ZADANIE  nr 2                                   

nazwa:  dozór 12 obiektów stanowiących bazy Zamawiającego sprawowany w formie monitoringu  elektronicznego.

Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest dozór 12 obiektów stanowiących bazy Zamawiającego, sprawowany w formie monitoringu elektronicznego wraz z konserwacją i naprawą systemów alarmowych, monitoringu wideo i urządzeń patrolujących.

Wspólny słownik zamówień (CPV):

Słownik główny: 79710000-4

Dodatkowe przedmioty: 79711000-1, 79714000-2, 79715000-9,

Wielkość lub zakres:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i obowiązki wykonawcy wynikające z realizacji umowy, określone zostały we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 2b do ”Opisu warunków zamówienia” oraz w załączniku nr 1 do  ”Opisu warunków zamówienia”. – « Stan systemów alarmowych w jednostkach Gdańskich Nieruchomości  - monitoring »

Termin wykonania zamówienia:

Rozpoczęcie: 03.01.2019

Zakończenie: 03.01.2020

 

ZADANIE  nr 3                                   

nazwa:  Dozór 4 obiektów  użytkowych czasowo nie wynajmowanych administrowanych przez Zamawiającego, sprawowany w formie  ochrony fizycznej oraz dozór pogorzelisk.

Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest dozór 4 obiektów  użytkowych czasowo nie wynajmowanych administrowanych przez Zamawiającego, sprawowany w formie  ochrony fizycznej oraz dozór pogorzelisk.

Wspólny słownik zamówień (CPV):

Słownik główny: 79710000-4

Dodatkowe przedmioty: 79714000-2

Wielkość lub zakres:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i obowiązki wykonawcy, wynikające z realizacji umowy, określone zostały we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 2c do ”Opisu warunków zamówienia”.

Termin wykonania zamówienia:

Rozpoczęcie: 28.12.2018

Zakończenie: 27.12.2019

 

ZADANIE  nr 4                                   

nazwa:  dozór 19 obiektów - budynki użytkowe czasowo nie wynajmowane lub obiekty użytkowe wynajmowane, administrowane przez Zamawiającego, sprawowany w formie monitoringu elektronicznego z montażem elektronicznych urządzeń i systemów alarmowych we własnym zakresie.

Krótki opis:

Przedmiot zamówienia obejmuje dozór 19 obiektów użytkowych czasowo nie wynajmowanych lub użytkowych wynajmowanych, administrowanych przez Zamawiającego, sprawowany w formie monitoringu elektronicznego z dostawą i montażem elektronicznych urządzeń i systemów alarmowych.

Wspólny słownik zamówień (CPV):

Słownik główny: 79710000-4

Dodatkowe przedmioty: 79711000-1, 79714000-2, 79715000-9,

 

 

 

Wielkość lub zakres:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i obowiązki wykonawcy wynikające z realizacji umowy, określone zostały we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 2d do ”Opisu warunków zamówienia” Termin wykonania zamówienia:

Rozpoczęcie: 28.12.2018

Zakończenie: 27.12.2019

 

ZADANIE  nr 5                                   

nazwa:  dozór 170 lokali mieszkalnych administrowanych przez Zamawiającego, sprawowany w formie monitoringu elektronicznego z montażem elektronicznych urządzeń i systemów alarmowych we własnym zakresie,.

Krótki opis:

Przedmiot zamówienia obejmuje montaż elektronicznych urządzeń i systemów alarmowych sygnalizujących zagrożenie chronionego mienia (lokalne systemy alarmowe), ich konserwację i naprawę oraz dozór lokali.

Wspólny słownik zamówień (CPV):

Słownik główny: 79710000-4

Dodatkowe przedmioty: 79711000-1, 79714000-2, 79715000-9,

Wielkość lub zakres:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i obowiązki wykonawcy wynikające z realizacji umowy, określone zostały we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 2e do ”Opisu warunków zamówienia” Termin wykonania zamówienia:

Rozpoczęcie: 28.12.2018

Zakończenie: 27.12.2019

 

l.p. Załącznik Rozmar pliku Data dodania
1 zmodyfikowane oświadczenie warunki udzialu postępowanie - załącznik nr 4.pdf 355,22 KB 2018-12-12 15:24 pobierz
2 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 12.12.18.pdf 237,73 KB 2018-12-12 15:24 pobierz
3 odpowiedzi, pytania 12 12 18.pdf 193,55 KB 2018-12-12 15:24 pobierz
4 modyfikacja opisu warunków zamówienia 12 12 18.pdf 206,17 KB 2018-12-12 15:23 pobierz
5 modyfikacja opisu warunków zamówienia 11 12 18.pdf 35,17 KB 2018-12-11 14:55 pobierz
6 ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 11 12 18.pdf 20,97 KB 2018-12-11 14:55 pobierz
7 Wzór umowy ZADANIE 5 monitoring lokali mieszkalnych.doc 142,5 KB 2018-12-07 14:54 pobierz
8 Wzór umowy ZADANIE 4 monitoring obiektów użytkowych.doc 155 KB 2018-12-07 14:54 pobierz
9 Wzór umowy ZADANIE 3 ochrona fizyczna pustostanów.doc 289,5 KB 2018-12-07 14:54 pobierz
10 Wzór umowy ZADANIE 2 monitoring baz.doc 146,5 KB 2018-12-07 14:53 pobierz
11 Wzór umowy ZADANIE 1 ochrona fizyczna.doc 137 KB 2018-12-07 14:53 pobierz
12 Opis Warunków Zamówienia.pdf 667,94 KB 2018-12-05 13:49 pobierz
13 oswiadczenie podstawy wykluczenia zał. 3.pdf 273,36 KB 2018-12-05 13:48 pobierz
14 oświadczenie warunki udzialu postępowanie - załącznik nr 4.pdf 354,83 KB 2018-12-05 13:47 pobierz
15 oswiadczenie grupa kapitałowa zał. 5.pdf 175,47 KB 2018-12-05 13:47 pobierz
16 Wzór umowy ZADANIE 1 ochrona fizyczna.pdf 282,78 KB 2018-12-05 13:47 pobierz
17 Wzór umowy ZADANIE 2 monitoring baz.pdf 287,69 KB 2018-12-05 13:47 pobierz
18 Wzór umowy ZADANIE 3 ochrona fizyczna pustostanów.pdf 281,58 KB 2018-12-05 13:46 pobierz
19 Wzór umowy ZADANIE 4 monitoring obiektów użytkowych.pdf 297,1 KB 2018-12-05 13:46 pobierz
20 Wzór umowy ZADANIE 5 monitoring lokali mieszkalnych.pdf 274,74 KB 2018-12-05 13:46 pobierz
21 ZAŁĄCZNIK NR 1 SYSTEMY ALARM..pdf 70,52 KB 2018-12-05 13:46 pobierz

Metryka

Publikacja:
Podmiot wytwarzający: Gdańskie Nieruchomości
Wytworzył: Marek Skuhra
Data wytworzenia: 2018-12-05
Podmiot publikujący: Gdańskie Nieruchomości
Opublikował: Marek Skuhra
Data publikacji: 2018-12-05 13:45
Ostatnia aktualizacja: 2018-12-17 14:19