BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Gdańskie Nieruchomości

Zamówienia publiczne

Obsługa 17 szaletów publicznych całorocznych, sezonowych i samoobsługowych w roku 2019

załączniki

Podpisanie umowy

Data podpisania: 2018-12-19

Umowa zostala podpsiana z Gdańskią Spółdzielnią Socjalną z siedzibą w Gdańsku przy ul. Solec 4.

Wynik postępowania: rozstrzygnięte

Data rozstrzygnięcia: 2018-12-14

Działając na podstawie art. 138o ust. 4 ustawy prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) informuję, że w w/w postępowaniu Zamawiający udzielił zamówienia : Gdańskiej Spółdzielni Socjalnej z siedzibą w Gdańsku przy ul. Solec 4.

Treść postępowania:

Gdańskie Nieruchomości Samorządowy Zakład Budżetowy

ul. Partyzantów 74

80-254 Gdańsk;

Województwo: Pomorskie

Tel.: 58 320-10-32/ 58 302-32-82/ 58 320-02-20/ 58 320 12 95 fax: 58 345-82-35     

e-mail nz@ www.nieruchomoscigda.pl

Adres strony internetowej (URL): www. www.nieruchomoscigda.pl

Adres profilu nabywcy: www. www.nieruchomoscigda.pl

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Rodzaj zamawiającego: inny - Samorządowy Zakład Budżetowy - zarządzanie nieruchomościami

Rodzaj zamówienia : usługi.

Adres: 80-254 Gdańsk, ul. Partyzantów 74

Numer referencyjny : 94/18/A

                                              

 

 

ogłasza przetarg zgodnie z art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

o wartości szacunkowej poniżej 750 000 EURO- zamówienia na usługi społeczne

 

 

na obsługę 17 szaletów publicznych całorocznych, sezonowych i samoobsługowych w roku 2019

 

I.       KRÓTKI OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

I.     Przedmiotem zamówienia jest obsługa 17 szaletów publicznych całorocznych, sezonowych i samoobsługowych obejmującą:

1.      Zapewnienia we własnym zakresie i na własny koszt właściwej ilości środków czystości, takich jak: papier toaletowy, mydło, ręczniki oraz środki do mycia i dezynfekcji szaletów i ich wyposażenia oraz prowadzenia bieżącej kontroli czystości szaletów.

2.       Utrzymania w stałej czystości pomieszczeń szaletów i ich bezpośredniego otoczenia tj.:

a)         mycie, dezynfekcja urządzeń sanitarnych - codziennie,

b)         mycie, dezynfekcja glazury, mycie luster – codziennie,

c)         mycie  okien wg potrzeb,

d)         usuwanie napisów, graffiti, malunków, itp. wewnątrz obiektów i ze ścian zewnętrznych szaletów poprzez malowanie w istniejącej kolorystyce, jednak nie później niż w terminie 7 dni od czasu ich umieszczenia,   

e)         utrzymanie porządku w obrębie i w pobliżu szaletów,

f)          zamiatanie miejsc utwardzonych, usuwanie odpadów rozproszonych, rozlanych cieczy, itp.,

g)         sprzątanie, odśnieżanie i usuwanie śliskości na powierzchniach utwardzonych, błota pośniegowego, skutków gołoledzi przed budynkami szaletów,

h)         zapewnienia ciągłości otwarcia szaletów w okresie ich eksploatacji, w tym także w przypadku zdarzeń losowych, np. choroby osoby obsługującej szalet,

i)           przeprowadzenia okresowej dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji pomieszczeń szaletów

3.       Ponoszenia we własnym zakresie następujących kosztów związanych z eksploatacją szaletów:

a)         zużycia wody i odprowadzenia ścieków,

b)         energii elektrycznej,

c)         ogrzewania,

d)         środków czystości,

e)         napraw i konserwacji koniecznych do właściwego prowadzenia szaletów, zgodnie z przepisami sanitarnymi, bhp i ppoż.

4.       Ponoszenia we własnym zakresie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

5.       Zapewnienia we własnym zakresie i na własny koszt obsługi szaletów, w tym zatrudnienia osób do obsługi szaletów.

6.       Wykonywanie na własny koszt napraw, zabiegów konserwacyjnych i remontów bieżących szaletów, napraw elementów składowych szaletów (w tym wyposażenie i urządzenia), które nie są objęte gwarancją wykonawcy z wyjątkiem przypadków dewastacji urządzeń w szaletach i szaletów o wartości szkody przekraczającej 1 000 zł, w tym m.in.:

a)    wymiany zniszczonych (zdewastowanych) przez osoby trzecie urządzeń i wyposażenia sanitarnego i technicznego szaletów (oprawy oświetleniowe, zamki, lustra, szyby, umywalki, miski ustępowe, spłuczki, dolnopłuki, baterie umywalkowe, pisuary, deski sedesowe, wpusty podłogowe oraz  fotokomórki-dotyczy poz. 14-17 załącznika nr 1, itp.),

b)    bieżącej konserwacji i naprawy podłóg, posadzek, wykładzin podłogowych oraz ściennych okładzin ceramicznych, szklanych i innych,

c)     bieżącego czyszczenia wyrobów ze stali nierdzewnej matowej i konserwacji tych wyrobów przy użyciu specjalistycznych preparatów (uzgodnionych wcześniej z Zamawiającym) -dotyczy poz. 14-17 załącznika nr 1,

d)    napraw, okien, drzwi i witryn, oraz ich zamków i zamknięć, łącznie z wymianą drobnych elementów oraz podgrzewaczy wody-dotyczy poz. 1-13 załącznika nr 1,

e)     uzupełniania oświetlenia w szaletach,

f)     w szaletach wyposażonych w podgrzewacze wody Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia podgrzania zimnej wody,

g)     usuwania niedrożności przewodów odpływowych i urządzeń sanitarnych oraz wymiany urządzeń sanitarnych w przypadku zaistnienia okoliczności powodujących potrzebę takiej wymiany,

h)    naprawy i wymiany sprzętu instalacji elektrycznej w szaletach, poczynając od licznika energii,

i)      utrzymania w należytym stanie urządzeń klimatyzacyjnych lub wentylacyjnych i grzewczych,        

j)      usuwania szkód spowodowanych aktami wandalizmu lub niewłaściwej eksploatacji obiektu np.: wymiana lub naprawa zbitych szyb, drzwi, (z wyjątkiem przypadków dewastacji urządzeń w szaletach i szaletów o wartości szkody przekraczającej 1 000 zł),

k)    wymiana lub naprawa wrzutomatów (z wyjątkiem przypadków dewastacji urządzeń w szaletach i szaletów o wartości szkody przekraczającej 1 000 zł) - dotyczy poz. 1-13 załącznika nr 1,

l)      udrożnienia przewodów odpływowych do urządzeń sanitarnych do pionów zbiorczych oraz tych pionów w razie stwierdzenia zatkania z winy Wykonawcy, w tym każdą naprawę i wymianę odbiorczych urządzeń wodno-kanalizacyjnych,

m)  usuwania drobnych uszkodzeń tynków - dotyczy poz. 1-13 załącznika nr 1,

n)    jak również uzupełnienia innych braków.

7.       Ponoszenia we własnym zakresie kosztów związanych z eksploatacją szaletów, tj. zawarcia umowy z dostawcą systemu płatności bezgotówkowych - dotyczy poz. 14-17 załącznika nr 1.

II.       Wykaz szaletów całorocznych, sezonowych i samoobsługowych stanowi załącznik nr 1 do „Opisu warunków zamówienia”

III.     Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi wzór umowy stanowiący załącznik do „Opisu warunków zamówienia”.

IV.         Wymagania dotyczące zatrudnienia zgodnie z art. 29 ust. 3a

Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę (dotyczy także dalszych podwykonawców) na podstawie umowy o pracę lub umowy równoważnej (tj. umowy, której treść lub sposób realizacji odpowiada cechom stosunku pracy) osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, tj. czynności pracownika obsługi szaletów.

Wykonawca jest zobowiązany przez cały okres realizacji danych czynności zatrudniać na podstawie umów o pracę  lub umów równoważnych pracowników wykonujących dane czynności.

Osoby te muszą brać czynny udział w realizacji zamówienia.

V.  Wymagania dotyczące aspektów społecznych zgodnie z art. 29 ust. 4

1)      Zamawiający, na podstawie art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, zastrzega, że o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, u których:

a)      co najmniej 30% zatrudnionych pracowników na podstawie umów o pracę lub umów równoważnych stanowią osoby niepełnosprawne, tj. osoby spełniające przesłanki statusu niepełnosprawności, określone ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 2018 r poz. 511 z późn. zm.) lub z właściwymi przepisami państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego,

b)      co najmniej 20% zatrudnionych pracowników na podstawie umów o pracę lub umów równoważnych stanowią osoby bezrobotne w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2018 r poz. 1265 z późn. zm.) lub z właściwymi przepisami państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego,

 

c)      co najmniej 20% zatrudnionych pracowników na podstawie umów o pracę lub umów równoważnych

stanowią osoby do 30 roku życia oraz po ukończeniu 50 roku życia, posiadające status osoby poszukującej pracę, bez zatrudnienia.

2)      Zamawiający zastrzega, że liczba osób przy wykonaniu zamówienia powinna wynosić, co najmniej:

a)      2 osoby niepełnosprawne, zgodnie z pkt 1a),

b)      1 osobę bezrobotną, zgodnie z pkt 1b),

c)      1 osobę do 30 roku życia lub po ukończeniu 50 roku życia, posiadającą status osoby poszukującej pracy, bez zatrudnienia zgodnie z pkt 1c).

 

II.   WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV):

98000000-3 – inne usługi komunalne, socjalne i osobiste

 

III.   CZĘŚCI ZAMÓWIENIA.

To zamówienie podzielone jest na części: NIE

 

IV. OKRES, W KTÓRYM REALIZOWANE BĘDZIE ZAMÓWIENIE:

od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

 

V.    INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I  TECHNICZNYM

V.1.   WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, których działalność obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych, tj., których:

a)      co najmniej 30% zatrudnionych pracowników na podstawie umów o pracę lub umów równoważnych stanowią osoby niepełnosprawne, tj. osoby spełniające przesłanki statusu niepełnosprawności, określone ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 2018 r poz. 511 z późn. zm.) lub z właściwymi przepisami państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego,

b)      co najmniej 20% zatrudnionych pracowników na podstawie umów o pracę lub umów równoważnych stanowią osoby bezrobotne w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2018 r poz. 1265 z późn. zm.) lub z właściwymi przepisami państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego,

c)      co najmniej 20% zatrudnionych pracowników na podstawie umów o pracę lub umów równoważnych

stanowią osoby do 30 roku życia oraz po ukończeniu 50 roku życia, posiadające status osoby poszukującej pracę, bez zatrudnienia.

 

VI.  WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW DO WYKLUCZENIA.

1.      Do oferty Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w załączniku nr 2 do „Opisu warunków zamówienia”, tj. oświadczenie o spełnianiu warunku udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, zgodnie z zapisami w pkt. 4.1. Warunku udziału w postępowaniu.

2.      Do oferty Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w załączniku nr 3 do „Opisu warunków zamówienia”, tj. oświadczenie o zatrudnieniu co najmniej: 2 osób niepełnosprawnych, 1 osoby bezrobotnej i 1 osoby do 30 roku życia lub po ukończeniu 50 roku życia, posiadającej status osoby poszukującej pracę, bez zatrudnienia do obsługi szaletów całorocznych.

3.      W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o którym mowa w         punkcie 5.1 niniejszego opisu warunków zamówienia składają podmioty wspólnie ubiegający się o zamówienie lub składa każdy Wykonawca w zakresie w którym wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

4.      Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych dokumentów potwierdzających, że spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.

5.      Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczeń, o których mowa w punkcie 5.1 i 5.2 niniejszego Opisu warunków zamówienia, oświadczeń lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba, że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

6.      Jeżeli Wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, Zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba, że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

7.      W zakresie nieuregulowanym Opisem warunków zamówienia, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzieleniu zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126 z poźn. zm.).

 

VII.        WYKAZ INNYCH DOKUMENTÓW JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY.

a.       Złożyć Druk “OFERTA”, który należy sporządzić wg wzoru druku Zamawiającego.

b.      Podać w złożonej ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy i   nazwy podwykonawców. W przypadku nie wskazania podwykonawców, Zamawiający uzna, że całość zamówienia będzie wykonywana przez Wykonawcę osobiście.

c.       Podać w ofercie, czy wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z  przepisami o podatku od towarów i usług.

d.      Załączyć formularz cenowy, który należy sporządzić wg wzoru druku Zamawiającego.

e.       Podać w ofercie doświadczenie wykonawcy w zakresie realizacji programów aktywizacji zawodowej – zgodnie z pkt 15 ppkt 2 „Opisu warunków zamówienia”.

f.       Podać w ofercie doświadczenie wykonawcy w zakresie realizacji usług obsługi szaletów – zgodnie z pkt 15 ppkt 3 „Opisu warunków zamówienia”.

g.       Określić w ofercie czy usługi porządkowe są realizowane przez wykonawcę zgodnie z wdrożonym systemem zarządzania jakością zgodnym z normą PN-EN ISO – 9001.

h.      Do oferty należy załączyć oryginalne formy wadium wniesione w jednej z form określonych w punkcie 10 ppkt. 2-5 Opisu warunków zamówienia.

i.        Zaleca się załączyć do oferty kopię dowodu wpłaty wadium wpłaconego w pieniądzu.

j.   Wykazać, że oferta została podpisana przez osobę(y) uprawnioną(e) do występowania w imieniu i na rzecz Wykonawcy.

 

VIII.      WADIUM

Zamawiający żąda wniesienia wadium:

tak

Informacja na temat wadium

Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 2 500,00 zł.

 

IX.    KRYTERIUM OCENY OFERT

Kryterium:  

cena                                                                                                                                       waga 40%  

doświadczenie wykonawcy w realizacji prowadzenie programów aktywizacji zawodowej     waga 30%

doświadczenie wykonawcy - obsługa szaletów                                                                          waga 20%

realizacja usług zgodnie z system zarządzania jakością                                                             waga 10%

 

X.   TERMIN SKŁADANIA OFERT

Data: 13.12.2018 r.  Godzina: 10:45

Miejscowość: Gdańsk, siedziba zamawiającego ul. Partyzantów 74 - kancelaria.

 

XI.  WARUNKI OTWARCIA OFERT

Data: 13.12.2018 r.  Godzina: 11:00

Miejscowość: Gdańsk, siedziba zamawiającego ul. Partyzantów 74 w pokoju 204 – sala konferencyjna.

 

 

XII.        OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.

Joanna Rybicka stanowisko służbowe inspektor ds. zamówień publicznych,

80- 254 Gdańsk,ul. Partyzantów 74 , nr pok. 4, tel. 58 320 10 32  

Adres poczty elektronicznej: nz@nieruchomoscigda.pl

 

 

l.p. Załącznik Rozmar pliku Data dodania
1 Opis Warunków Zamówienia 94 816,66 KB 2018-12-10 14:08 pobierz
2 wzór umowy 356,81 KB 2018-12-10 14:08 pobierz
3 wykaz szaletów zał 1. 228,67 KB 2018-12-10 14:08 pobierz

Metryka

Publikacja:
Podmiot wytwarzający: Gdańskie Nieruchomości
Wytworzył: Joanna Rybicka
Data wytworzenia: 2018-12-10
Podmiot publikujący: Gdańskie Nieruchomości
Opublikował: Joanna Rybicka
Data publikacji: 2018-12-10 14:33
Ostatnia aktualizacja: 2019-01-02 12:54