BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Gdańskie Nieruchomości

Zamówienia publiczne

Wykonywanie w roku 2020 robót konserwacyjnych w budynkach mieszkalnych i użytkowych stanowiących własność Skarbu Państwa administrowanych przez Gdańskie Nieruchomości.

załączniki

Podpisanie umowy

Data podpisania: 2020-02-14

Dnia 14.02.2020 r podpisano umowę z firmą: Przedsiębiorstwo Budowlano-Instalacyjne PC Paweł Cejnóg z siedzibą w Gdańsku przy ul. Jana Husa 18/7 ze stawką roboczogodziny brutto 26,88 zł, czasem przyjazdu na miejsce wykonania usługi od zgłoszenia 30 minut, z kosztami pośrednimi na poziomie 55% oraz doświadczeniem kierownika budowy 125 miesięcy. 

Wynik postępowania: rozstrzygnięte

Data rozstrzygnięcia: 2020-02-12

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA

 

Dotyczy: postępowania przetargowego na Wykonywanie w roku 2020 robót konserwacyjnych w budynkach mieszkalnych i użytkowych stanowiących własność Skarbu Państwa administrowanych przez Gdańskie Nieruchomości, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) informuję, że w w/w postępowaniu Zamawiający wybrał ofertę firmy Przedsiębiorstwo Budowlano-Instalacyjne PC Paweł Cejnóg z siedzibą w Gdańsku przy ul. Jana Husa 18/7 ze stawką roboczogodziny brutto 26,88 zł, czasem przyjazdu na miejsce wykonania usługi od zgłoszenia 30 minut, z kosztami pośrednimi na poziomie 55% oraz doświadczeniem kierownika budowy 125 miesięcy.

 

UZASADNIENIE WYBORU:

Jedyna złożona oferta, spełniająca wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i niepodlegająca odrzuceniu.

Nr oferty
Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Cena/

Czas przyjazdu Wykonawcy na miejsce wykonywania usługi od zgłoszenia/

Koszty pośrednie/

Doświadczenie kierownika budowy

 
1
1.          

2.         Przedsiębiorstwo Budowlano-Instalacyjne PC Paweł Cejnóg

3.         ul. Jana Husa 18/7

4.         80-315 Gdańsk
stawka 1 roboczogodziny brutto z narzutami (bez Vat) – 26,88 zł

Czas przyjazdu Wykonawcy na miejsce wykonywania usługi od zgłoszenia – 30 minut

Koszty pośrednie - 55%

doświadczenie kierownika budowy – 125 miesięcy

1.          
 

Poniżej przedstawiam streszczenie ocen, zawierającą punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną ich punktację:

Nr oferty
Liczba pkt w kryterium cena

Waga 50%
Liczba pkt w kryterium

Czas przyjazdu Wykonawcy na miejsce wykonywania usługi od zgłoszenia

Waga 25%
Liczba pkt w kryterium

Koszty pośrednie

Waga 10%
Liczba pkt w kryterium doświadczenie kierownika budowy:

Waga 15%
Razem
1
50,00
25,00
10,00
15,00
100,00
 

Zamawiający ocenił ofertę oraz na podstawie art. 91 ustawy prawo zamówień publicznych dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

1.     Punkty w kryterium cena zostały przyznane według zasady określonej w punkcie 20 podpunkt 1 specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zgodnie ze wzorem:

((Cena (stawka rbg oferowana minimalna brutto)/(Cena (stawka rbg badanej oferty brutto)) x 100 pkt. x 50%.

2.     Punkty w kryterium czas przyjazdu Wykonawcy na miejsce wykonywania usługi od zgłoszenia

zostały przyznane według zasady określonej w punkcie 20 podpunkt 2 specyfikacji istotnych warunków zamówienia - dla czas przyjazdu 30 minut Zamawiający przyznał Wykonawcy 25,00 pkt.

3.     Punkty w kryterium koszty pośrednie zostały przyznane według zasady określonej w punkcie 20 podpunkt 3 specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla kosztów pośrednich na poziomie 55% Zamawiający przyznał Wykonawcom po 10,00 pkt.

4.     Punkty w kryterium doświadczenie kierownika budowy zostały przyznane według zasady określonej w punkcie 20 podpunkt 4 specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla doświadczenia kierownika budowy 125 miesięcy pracy Zamawiający przyznał Wykonawcom po 15,00 pkt.

 

 

 

Umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta po 12.02.2020 r.

Informacja z otwarcia ofert:

l.p. Załącznik Rozmar pliku Data dodania
1 informacja z otwarcia 20.01 503,16 KB 2020-01-20 15:00:27 pobierz

Treść postępowania:

Treść ogłoszenia lub opis przedmiotu zamówienia

pobierz 466,4 KB
l.p. Załącznik Rozmar pliku Data dodania
1 SIWZ 96 1019,51 KB 2019-12-18 12:47 pobierz
2 zał nr 1 wykaz adresowy budynków Skarbu Państwa 457,53 KB 2019-12-18 12:47 pobierz
3 zał. 2 - Jednolity Europejski Dokument Zamówienia XML 130,8 KB 2019-12-18 12:47 pobierz
4 zał. 2A Edytowalna-wersja-formularza-JEDZ 194 KB 2019-12-18 12:47 pobierz
5 zał. 2B Instrukcja-wypelniania-JEDZ 1,19 MB 2019-12-18 12:47 pobierz
6 zał. 3 - oswiadczenie grupa kapitałowa 42 KB 2019-12-18 12:47 pobierz
7 zał. 4 umowa wzór 360,48 KB 2019-12-18 12:47 pobierz
8 ZGŁOSZENIE SP 176,77 KB 2019-12-18 12:47 pobierz
9 ZLECENIE SP 194,17 KB 2019-12-18 12:47 pobierz
10 KluczPub_Oferta_PostepowanieID_4120b559-2b97-41c6-bd7f-b3254b7de8fe 700 B 2019-12-18 12:47 pobierz
11 edytowalne- druk oferty, wykaz osób i narzędzi 72,58 KB 2019-12-18 12:47 pobierz

Metryka

Publikacja:

Podmiot wytwarzający:
Gdańskie Nieruchomości
Wytworzył:
Joanna Rybicka
Data wytworzenia:
2019-12-13
Podmiot publikujący:
Gdańskie Nieruchomości
Opublikował w BIP:
Daria Paprocka-Fabisiak
Data publikacji:
2019-12-18 12:51
Ostatnia aktualizacja:
2020-01-20 15:00