BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Gdańskie Nieruchomości

Zamówienia publiczne

Wykonywanie usługi zapewnienia czystości i porządku w budynkach, a także na innych terenach, obiektach i urządzeniach będących pod zarządem i w administracji Zamawiającego do końca I kwartału 2021 r.

załączniki

Podpisanie umowy

Data podpisania: 2020-03-27

16.03.2020r podpisano umowę na Zadanie 1 z firmą KOM-BIS Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ulicy Uczniowskiej 50 z ceną 1 008 118,55 z VAT, średnim wiekiem samochodu 1,75 lat oraz z doświadczeniem kierowców 64,75 m-cy,-      KOM-BIS Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ulicy Uczniowskiej 50 z ceną 1 008 118,55 z VAT, średnim wiekiem samochodu 1,75 lat oraz z doświadczeniem kierowców 64,75 m-cy.

17.03.2020r. podp;isano umowę na Zadanie 2 z firmą Przedsiębiorstwo Usługowe CLEAN – BUD Sp. j. Jarosław Romanowski, Hanna Romanowska z siedzibą w Gdyni przy ulicy Halickiej 10 z ceną 1 301 383,60 zł z VAT, średnim wiekiem samochodu 2,5 roku oraz z doświadczeniem kierowców 256 m-cy.

27.03.2020r. podpisano umowę z firmą Zakład Remontowo – Budowlany „BROMIX” Sp. j. Kaszuba Mirosław i Kaszuba Sławomir z siedzibą w Gdańsku przy ulicy Spokojnej 33 z ceną 698 131,73 z VAT, średnim wiekiem samochodu 1,75 lat oraz z doświadczeniem kierowców 126 m-cy.

Wynik postępowania: rozstrzygnięte

Data rozstrzygnięcia: 2020-03-10

ZP/1/20/A
                                               Gdańsk, 10.03.2020 r.       
 

WYNIK POSTĘPOWANIA

Dotyczy postępowania przetargowego na wykonywanie usługi zapewnienia czystości i porządku w budynkach stanowiących własność Gminy Miasta Gdańsk, a także na innych terenach, obiektach i urządzeniach będących pod zarządem i w administracji Zamawiającego obejmujących Obszary Administracyjne nr 1, 2 i 3 w roku 2020 oraz I kwartale 2021 r., prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) informuję, że w w/w postępowaniu Zamawiający wybrał:

-      na Zadaniu 1, najkorzystniejszą ofertę nr 1 firmy KOM-BIS Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ulicy Uczniowskiej 50 z ceną 1 008 118,55 z VAT, średnim wiekiem samochodu 1,75 lat oraz z doświadczeniem kierowców 64,75 m-cy,

UZASADNIENIE WYBORU:

Jedyna złożona oferta spełniająca warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i niepodlegająca odrzuceniu.

 

-      na Zadaniu 2, najkorzystniejszą ofertę nr 4 Przedsiębiorstwa Usługowego CLEAN – BUD Sp. j. Jarosław Romanowski, Hanna Romanowska z siedzibą w Gdyni przy ulicy Halickiej 10 z ceną 1 301 383,60 zł z VAT, średnim wiekiem samochodu 2,5 roku oraz z doświadczeniem kierowców 256 m-cy,

UZASADNIENIE WYBORU:

Jedyna złożona oferta spełniająca warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i niepodlegająca odrzuceniu.

 

-      na Zadaniu 3, przy zastosowaniu art. 24aa ust. 1, najkorzystniejszą ofertę nr 2 firmy Zakład Remontowo – Budowlany „BROMIX” Sp. j. Kaszuba Mirosław i Kaszuba Sławomir z siedzibą w Gdańsku przy ulicy Spokojnej 33 z ceną 698 131,73 z VAT, średnim wiekiem samochodu 1,75 lat oraz z doświadczeniem kierowców 126 m-cy,

 

UZASADNIENIE WYBORU:

Jedyna ze złożonych ofert spełniajaca warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i niepodlegająca odrzuceniu.

 

 

 

 

 

 

 

 

Jednocześnie informuję, że następujący Wykonawcy złożyli oferty:

Nr oferty
Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Cena /

Średni wiek samochodów/

Doświadczenie kierowców

 
1
KOM-BIS Sp. z o.o.

80-530 Gdańsk,

ul. Uczniowska 50

 
Zadanie 1

Cena:  1 008 118,55  zł.

   Średni wiek samochodów 1,75 lat

    Doświadczenie kierowców 64,75 m-cy

 
2
Zakład Remontowo – Budowlany

„BROMIX” Sp. j.

Kaszuba Mirosław i Kaszuba Sławomir

83-010 Straszyn,

ul. Spokojna 33

 
Zadanie 3

Cena:  698 131,73 zł.

  Średni wiek samochodów 1,75 lat

   Doświadczenie kierowców 126 m-cy

 

 

 
3
P.H.U. MASTERCLEAN

Radosław Łoś-Korobczak

ul. Gospody 14f/4

80-340 Gdańsk
 

Zadanie 3

Cena:  628 318,55 zł.

 
4
Przedsiębiorstwo Usługowe

„CLEAN-BUD” Sp. j.

Jarosław Romanowski,

Hanna Romanowska

81-506 Gdynia,

ul. Halicka 10

 
 

Zadanie 2

Cena: 1 301 383,60 zł.

   Średni wiek samochodów 2,5 roku

    Doświadczenie kierowców 256 m-cy

 

 

 
Poniżej przedstawiam streszczenie oceny i porównania złożonych ofert zawierające punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną ich punktację:

Zadanie 1

Nr oferty
Liczba pkt w kryterium cena

60%

 
Liczba pkt w kryterium

Średni wiek samochodu 

25 %
Liczba pkt w kryterium

Doświadczenie kierowców

15 %
Razem
1
60,00
25,00
15,00
100,00
 

Zamawiający ocenił ofertę oraz na podstawie art. 91 ustawy prawo zamówień publicznych dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

1.     Punkty w kryterium cena zostały przyznane według zasady określonej w punkcie 21 podpunkt 1 specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zgodnie ze wzorem: (Cena oferowana minimalna brutto/ Cena badanej oferty brutto) x 100 pkt. x 60 %.

2.     Punkty w kryterium średni wiek samochodu zostały przyznane według zasady określonej w punkcie 21 podpunkt 2 specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zgodnie ze wzorem:

      Wśr =  (2020 - n1) + (2020 - n2) + (2020 – n3) + (2020 - n4)/4, gdzie:

Wśr  - średni wiek samochodów,

 ni  -  rok pierwszej rejestracji samochodów

       czyli

((2020-2018)+(2020-2018)+(2020-2018)+(2020-2019))/4=1,75 lat, więc Zamawiający przyznał Wykonawcy 25 punktów.

3.     Punkty w kryterium doświadczenie kierowców zostały przyznane według zasady określonej w punkcie 21 podpunkt 3 specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zgodnie ze wzorem:

D= (d1 + d2  + …. + di)/ i, gdzie:

D - średnia wartość kryterium „doświadczenie kierowców”

di - doświadczenie poszczególnych kierowców

     i   -  ilość kierowców

czyli

(156+64+10+29)/4=64,75 miesięcy, więc Zamawiający przyznał Wykonawcy 15 punktów.

 

Umowa w sprawie zamówienia publicznego może być podpisana po 10.03.2020 r.

 

Zadanie 2

Nr oferty
Liczba pkt w kryterium cena

60%

 
Liczba pkt w kryterium

Średni wiek samochodu 

25 %
Liczba pkt w kryterium

Doświadczenie kierowców

15 %
Razem
4
60,00
25,00
15,00
100,00
Zamawiający ocenił ofertę oraz na podstawie art. 91 ustawy prawo zamówień publicznych dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

1.     Punkty w kryterium cena zostały przyznane według zasady określonej w punkcie 21 podpunkt 1 specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zgodnie ze wzorem: (Cena oferowana minimalna brutto/ Cena badanej oferty brutto) x 100 pkt. x 60 %.

2.     Punkty w kryterium średni wiek samochodu zostały przyznane według zasady określonej w punkcie 21 podpunkt 2 specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zgodnie ze wzorem:

      Wśr =  (2020 - n1) + (2020 - n2) + (2020 – n3) + (2020 - n4)/4, gdzie:

Wśr  - średni wiek samochodów,

 ni  -  rok pierwszej rejestracji samochodów

      czyli

        ((2020-2018)+(2020-2019)+(2020-2015)+(2020-2018))/4=2,5 lat, więc Zamawiający przyznał Wykonawcy 25 punktów.

3.     Punkty w kryterium doświadczenie kierowców zostały przyznane według zasady określonej w punkcie 21 podpunkt 3 specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zgodnie ze wzorem:

D= (d1 + d2  + …. + di)/ i, gdzie:

D - średnia wartość kryterium „doświadczenie kierowców”

di - doświadczenie poszczególnych kierowców

     i   -  ilość kierowców

     czyli

     (84+352+336+252)/4=256 miesięcy, więc Zamawiający przyznał Wykonawcy 15 punktów.

 

Umowa w sprawie zamówienia publicznego może być podpisana po 10.03.2020 r.

 

 

Zadanie 3

Nr oferty
Liczba pkt w kryterium cena

60%

 
Liczba pkt w kryterium

Średni wiek samochodu 

25 %
Liczba pkt w kryterium

Doświadczenie kierowców

15 %
Razem
2
60,00
25,00
15,00
100,00
Zamawiający ocenił ofertę oraz na podstawie art. 91 ustawy prawo zamówień publicznych dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

1.     Punkty w kryterium cena zostały przyznane według zasady określonej w punkcie 21 podpunkt 1 specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zgodnie ze wzorem: (Cena oferowana minimalna brutto/ Cena badanej oferty brutto) x 100 pkt. x 60 %.

2.     Punkty w kryterium średni wiek samochodu zostały przyznane według zasady określonej w punkcie 21 podpunkt 2 specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zgodnie ze wzorem:

      Wśr =  (2020 - n1) + (2020 - n2) + (2020 – n3) + (2020 - n4)/4, gdzie:

Wśr  - średni wiek samochodów,

 ni  -  rok pierwszej rejestracji samochodów

      czyli

        ((2020-2018)+(2020-2019)+(2020-2018)+(2020-2018))/4= 1,75 lat, więc Zamawiający przyznał Wykonawcy 25 punktów.

3.     Punkty w kryterium doświadczenie kierowców zostały przyznane według zasady określonej w punkcie 21 podpunkt 3 specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zgodnie ze wzorem:

D= (d1 + d2  + …. + di)/ i, gdzie:

D - średnia wartość kryterium „doświadczenie kierowców”

di - doświadczenie poszczególnych kierowców

     i   -  ilość kierowców

     czyli

     (144+144+72+144)/4= 126 miesięcy, więc Zamawiający przyznał Wykonawcy 15 punktów.

 

     Umowa w sprawie zamówienia publicznego może być podpisana po 20.03.2020 r.

 

 

Informacja z otwarcia ofert:

l.p. Załącznik Rozmar pliku Data dodania
1 informacja z otwarcia ofert 13.02.pdf 271,25 KB 2020-02-13 13:41:29 pobierz

Treść postępowania:

Treść ogłoszenia lub opis przedmiotu zamówienia

pobierz 501,69 KB
l.p. Załącznik Rozmar pliku Data dodania
1 siwz 1 708,57 KB 2020-01-10 09:12 pobierz
2 wzór umowy 1 274,51 KB 2020-01-10 09:12 pobierz
3 Druk Oferta, wykazy-zdolność techniczna, zawodowa 323,5 KB 2020-01-10 09:12 pobierz
4 formularze cenowe- zad. 1, 2, 3 121,5 KB 2020-01-10 09:12 pobierz
5 zał. 1 Zestawienia powierzchni do sprzątania na terenie Gminy Gdańsk - Obszar Administracyjny nr 1 1,03 MB 2020-01-10 09:12 pobierz
6 zał. 1 Zestawienia powierzchni do sprzątania na terenie Gminy Gdańsk - Obszar Administracyjny nr 2 1,63 MB 2020-01-10 09:12 pobierz
7 zał. 1 Zestawienia powierzchni do sprzątania na terenie Gminy Gdańsk - Obszar Administracyjny nr 3 1,22 MB 2020-01-10 09:12 pobierz
8 zał. 1a Zestawienia powierzchni sprzątalnej Gminy Gdańsk - Obszar Administracyjny nr 1 249,41 KB 2020-01-10 09:12 pobierz
9 zał. 1a Zestawienia powierzchni sprzątalnej Gminy Gdańsk - Obszar Administracyjny nr 2 249,47 KB 2020-01-10 09:12 pobierz
10 zał. 1a Zestawienie powierzchni sprzątalnej Gminy Gdańsk- Obszar Administracyjny nr 3 249,75 KB 2020-01-10 09:12 pobierz
11 załącznik nr 2 Gmina 171,5 KB 2020-01-20 12:33 pobierz
12 zał. 2a Wykaz koszy ulicznych- Obszar Administracyjny nr 1 341,41 KB 2020-01-10 09:12 pobierz
13 zał. 2a Wykaz koszy ulicznych- Obszar Administracyjny nr 2 339,64 KB 2020-01-10 09:12 pobierz
14 zał. 2a Wykaz koszy ulicznych- Obszar Administracyjny nr 3 344,48 KB 2020-01-10 09:12 pobierz
15 zał. 3 JEDZ - Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (xml) 130,52 KB 2020-01-10 09:12 pobierz
16 zał. 3A JEDZ - Jednolity Europejski Dokument Zamówienia- (EDYTOWALNA) 220,5 KB 2020-01-10 10:25 pobierz
17 zał. 3A JEDZ-Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (PDF) 81,88 KB 2020-01-10 09:12 pobierz
18 zał. 3B Instrukcja-wypelniania-JEDZ 1,19 MB 2020-01-10 09:12 pobierz
19 zał. 4 oswiadczenie grupa kapitałowa 191,61 KB 2020-01-10 09:12 pobierz
20 KluczPub_Oferta_PostepowanieID_092407ba-8525-4be1-becd-0605a60ba2e8 700 B 2020-01-10 09:12 pobierz

Metryka

Publikacja:

Podmiot wytwarzający:
Gdańskie Nieruchomości
Wytworzył:
Daria Paprocka-Fabisiak
Data wytworzenia:
2020-01-10
Podmiot publikujący:
Gdańskie Nieruchomości
Opublikował w BIP:
Daria Paprocka-Fabisiak
Data publikacji:
2020-01-10 09:16
Ostatnia aktualizacja:
2020-03-10 14:16