BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Gdańskie Nieruchomości

Zamówienia publiczne

Świadczenie usługi w zakresie koszenia traw z wywozem i utylizacją zgrabek na terenie administrowanym przez Zamawiającego w 2020 roku.

załączniki

Podpisanie umowy

Data podpisania: 2020-05-26

Dnia 26.05.2020 r podpisano umowę na Zadanie 5 z firmą Przedsiębiorstwo Usługowe „CLEAN-BUD” Sp.j. Jarosław Romanowski, Hanna Romanowska z siedzibą w Gdyni przy ulicy Halickiej 10 z ceną 10 308,87 zł z VAT.

 

Dnia 19.05.2020 r podpisano umowę na Zadanie 3 z firmą DENDROLAB Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ulicy Reja 3 z ceną 423 252,17 zł z VAT.

 

Dnia 12.05.2020 r podpisano umowę na Zadanie 1 z firmą DENDROLAB Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ulicy Reja 3 z ceną 185 719,44 zł z VAT.

Wynik postępowania: rozstrzygnięte

Data rozstrzygnięcia: 2020-05-15

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA NA ZADANIE 5

 

Dotyczy: postępowania przetargowego na świadczenie usługi w zakresie koszenia traw z wywozem i utylizacją zgrabek na terenie administrowanym przez Zamawiającego w 2020 roku, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 informuję, że Zamawiający wybrał na Zadanie 5 ofertę nr 3, firmy Przedsiębiorstwo Usługowe „CLEAN-BUD” Sp.j. Jarosław Romanowski, Hanna Romanowska z siedziba w Gdyni przy ulicy Halickiej 10 z ceną 10 308,87 zł z VAT.

 

UZASADNIENIE WYBORU:

Oferta najkorzystniejsza na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz spełniająca warunki udziału w postępowaniu i niepodlegająca odrzuceniu.

 

Jednocześnie informuję, że następujący Wykonawcy złożyli oferty:

Nr oferty
Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
 

Cena/

Termin wykonania zamówienia

 
2
DENDROLAB Sp. z o.o.

ul. M. Reja 3

80-404 Gdańsk
Zadanie 5 – 15 859,80 zł

Termin wykonania zamówienia 30.10.2020 r.

 
3
Przedsiębiorstwo Usługowe

 „CLEAN-BUD” Sp.j.

Jarosław Romanowski, Hanna Romanowska

ul. Halicka 10

81-506 Gdynia
Zadanie 5 – 10 308,87 zł

Termin wykonania zamówienia 30.10.2020 r.

 
Poniżej przedstawiam streszczenie oceny i porównania złożonych ofert zawierające punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną ich punktację:

 

Zadanie 5

Nr oferty
Liczba pkt w kryterium cena

100%
2
65,00
3
100,00
Zamawiający ocenił oferty oraz na podstawie art. 91 ustawy prawo zamówień publicznych dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Punkty w kryterium cena zostały przyznane według zasady określonej w punkcie 21 specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zgodnie ze wzorem: (Cena oferowana minimalna brutto/ Cena badanej oferty brutto) x 100 pkt. x 100 %.

 

Umowa w sprawie zamówienia publicznego może być podpisana po 25.05.2020 r.

 

 

 

 

 

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA NA ZADANIA 2 i 4

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA NA ZADANIA 1 i 3

Dotyczy: postępowania przetargowego na świadczenie usługi w zakresie koszenia traw z wywozem i utylizacją zgrabek na terenie administrowanym przez Zamawiającego w 2020 roku, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 informuję, że Zamawiający:

1.    unieważnił postępowanie na:

-      Zadaniu 2

UZASADNIENIE FAKTYCZNE:

Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, która zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

UZASADNIENIE PRAWNE:

Art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

-      Zadaniu 4

UZASADNIENIE FAKTYCZNE:

Nie złożono żadnej oferty.

UZASADNIENIE PRAWNE:

Art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

2.    wybrał na:

-      Zadaniu 1 ofertę nr 2 firmy DENDROLAB Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ulicy Reja 3 z ceną 185 719,44 zł z VAT.

UZASADNIENIE WYBORU:

Jedyna złożona oferta spełniająca warunki udziału w postępowaniu i niepodlegająca odrzuceniu.

 

-      Zadaniu 3, przy zastosowaniu art. 24aa ust. 1, najkorzystniejszą ofertę nr 2 firmy DENDROLAB Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ulicy Reja 3 z ceną 423 252,17 zł z VAT.

UZASADNIENIE WYBORU:

Oferta najkorzystniejsza na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz spełniająca warunki udziału w postępowaniu i niepodlegająca odrzuceniu.

 

 

 

Jednocześnie informuję, że następujący Wykonawcy złożyli oferty:

Nr oferty
Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
 

Cena/

Termin wykonania zamówienia

 
2
DENDROLAB Sp. z o.o.

ul. M. Reja 3

80-404 Gdańsk
Zadanie 1 – 185 719,44 zł

Zadanie 3 –  423 252,17 zł

Termin wykonania zamówienia 30.10.2020 r.

 
3
Przedsiębiorstwo Usługowe

 „CLEAN-BUD” Sp.j.

Jarosław Romanowski, Hanna Romanowska

ul. Halicka 10

81-506 Gdynia
Zadanie 3 – 454 594,44 zł

Termin wykonania zamówienia 30.10.2020 r.

 
 

Poniżej przedstawiam streszczenie oceny i porównania złożonych ofert zawierające punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną ich punktację:

 

Zadanie 1

Nr oferty
Liczba pkt w kryterium cena

100%

 
2
100,00
Zamawiający ocenił oferty oraz na podstawie art. 91 ustawy prawo zamówień publicznych dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Punkty w kryterium cena zostały przyznane według zasady określonej w punkcie 21 specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zgodnie ze wzorem: (Cena oferowana minimalna brutto/ Cena badanej oferty brutto) x 100 pkt. x 100 %.

 

Umowa w sprawie zamówienia publicznego może być podpisana po 7.05.2020 r.

 

Zadanie 3

Nr oferty
Liczba pkt w kryterium cena

100%

 
2
100,00
3
93,11
Zamawiający ocenił oferty oraz na podstawie art. 91 ustawy prawo zamówień publicznych dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Punkty w kryterium cena zostały przyznane według zasady określonej w punkcie 21 specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zgodnie ze wzorem: (Cena oferowana minimalna brutto/ Cena badanej oferty brutto) x 100 pkt. x 100 %.

 

Umowa w sprawie zamówienia publicznego może być podpisana po 18.05.2020 r.

 

Informacja z otwarcia ofert:

l.p. Załącznik Rozmar pliku Data dodania
1 informacja z otwarcia 7.04 634,89 KB 2020-04-07 15:19:06 pobierz

Treść postępowania:

Treść ogłoszenia lub opis przedmiotu zamówienia

pobierz 590,94 KB
l.p. Załącznik Rozmar pliku Data dodania
1 siwz 22 991,02 KB 2020-03-06 13:41 pobierz
2 wzór umowy 22 485,08 KB 2020-03-06 13:41 pobierz
3 Druk Oferta, formularze cenowe, wykazy narzędzi, usług, osób 452,5 KB 2020-03-06 13:41 pobierz
4 zał. 1 Zestawienie terenów Skarbu Państwa do koszenia 222,03 KB 2020-03-06 13:41 pobierz
5 zał. 1 „Zestawienie terenów do koszenia- kategoria I, II, III” Obszar Administracyjny nr 1 370,79 KB 2020-03-06 13:41 pobierz
6 zał. 1 „Zestawienie terenów do koszenia- kategoria I, II, III” Obszar Administracyjny nr 2 465,42 KB 2020-03-06 13:41 pobierz
7 zał. 1 „Zestawienie terenów do koszenia- kategoria I, II, III” Obszar Administracyjny nr 3 304,33 KB 2020-03-06 13:41 pobierz
8 zał. 1 „Zestawienie terenów do koszenia- kategoria I, II, III” Obszar Administracyjny nr 4 461,81 KB 2020-03-06 13:41 pobierz
9 zał. 2 JEDZ - Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (pdf) 81,89 KB 2020-03-06 13:41 pobierz
10 zał. 2 JEDZ - Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (xml) 130,45 KB 2020-03-06 13:41 pobierz
11 zał. 2A Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (wersja edytowalna)-JEDZ 220,5 KB 2020-03-06 13:41 pobierz
12 zał. 2B Instrukcja-wypelniania-JEDZ 1,19 MB 2020-03-06 13:41 pobierz
13 zał. 3 Oświadczenie-grupa kapitałowa 450,69 KB 2020-03-06 13:41 pobierz
14 KluczPub_Oferta_PostepowanieID_41ef2417-8a82-4eec-a540-763b0d97bc9f 700 B 2020-03-06 13:41 pobierz
15 Druk OFERTA, formularze cenowe, wykazy....... 390,5 KB 2020-03-19 14:04 pobierz

Metryka

Publikacja:

Podmiot wytwarzający:
Gdańskie Nieruchomości
Wytworzył:
Daria Paprocka-Fabisiak
Data wytworzenia:
2020-03-06
Podmiot publikujący:
Gdańskie Nieruchomości
Opublikował w BIP:
Daria Paprocka-Fabisiak
Data publikacji:
2020-03-06 13:42
Ostatnia aktualizacja:
2020-05-15 13:45