BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Gdańskie Nieruchomości

Zamówienia publiczne

Opracowanie dokumentacji wielobranżowej projektowo-kosztorysowej na termomodernizację, remont i przebudowę budynków przy ul. Łąkowej 13, 14, 18 i 28, a także sprawowanie nadzorów autorskich.

załączniki

Podpisanie umowy

Data podpisania: 2020-08-24

Dnia 24.08.2020 r podpisano umowy na:

-     Zadaniu 1 z firmą STUDIO KWADRAT Beata i Paweł Jurago s.c. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Legnickiej 15/6, z ceną 197 784,00 zł z VAT, terminem wykonania prac projektowych 120 dni oraz doświadczeniem osoby posiadającej uprawnienia do projektowania w specjalności architektonicznej w ilości 43 projektów i osoby posiadającej uprawnienia do projektowania w specjalności konstrukcyjnej w ilości 3 projektów.

-     Zadaniu 2 z firmą STUDIO KWADRAT Beata i Paweł Jurago s.c. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Legnickiej 15/6, z ceną 205 410,00 zł z VAT, terminem wykonania prac projektowych 120 dni oraz doświadczeniem osoby posiadającej uprawnienia do projektowania w specjalności architektonicznej w ilości 38 projektów i osoby posiadającej uprawnienia do projektowania w specjalności konstrukcyjnej w ilości 30 projektów.

Wynik postępowania: rozstrzygnięte

Data rozstrzygnięcia: 2020-08-10

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA

 

 

 

Dotyczy: postępowania przetargowego na opracowanie dokumentacji wielobranżowej projektowo-kosztorysowej na termomodernizację, remont i przebudowę budynków przy ul. Łąkowej 13, 14, 18 i 28, a także sprawowanie nadzorów autorskich, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późniejszymi zmianami) informuję, że w w/w postępowaniu Zamawiający na:

-     Zadaniu 1 wybrał ofertę firmy STUDIO KWADRAT Beata i Paweł Jurago s.c. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Legnickiej 15/6, z ceną 197 784,00 zł z VAT, terminem wykonania prac projektowych 120 dni oraz doświadczeniem osoby posiadającej uprawnienia do projektowania w specjalności architektonicznej w ilości 43 projektów i osoby posiadającej uprawnienia do projektowania w specjalności konstrukcyjnej w ilości 3 projektów.

-     Zadaniu 2 wybrał ofertę firmy STUDIO KWADRAT Beata i Paweł Jurago s.c. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Legnickiej 15/6, z ceną 205 410,00 zł z VAT, terminem wykonania prac projektowych 120 dni oraz doświadczeniem osoby posiadającej uprawnienia do projektowania w specjalności architektonicznej w ilości 38 projektów i osoby posiadającej uprawnienia do projektowania w specjalności konstrukcyjnej w ilości 30 projektów.

-      UZASADNIENIE WYBORU na Zadanie 1 i 2:

Oferty najkorzystniejsze na podstawie kryteriów określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz spełniające warunki postępowania i niepodlegające odrzuceniu.

 

 

 

 

 

Jednocześnie informuję, że następujący Wykonawcy złożyli oferty:

Nr oferty
Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Cena/

Termin wykonania dokumentacji/

doświadczenie osoby posiadającej uprawnienia do projektowania w specjalności architektonicznej/

doświadczenie osoby posiadającej uprawnienia do projektowania w specjalności konstrukcyjnej
1
ARCHIBART BARTOSZ KRZYŻYŃSKI

ul. Bulońska 20 lok. 40

80-288 Gdańsk
ZADANIE 2

Cena oferty: 285 975,00 zł

Termin wykonania prac projektowych: 

  100 dni od dnia podpisania umowy
2
Paweł Jabłonowski PRECYZJA

ul. Rembielińska 20 lok. 166

03-352 Warszawa

 
ZADANIE 1

Cena oferty: 297 660,00 zł

Termin wykonania dokumentacji 150 dni od dnia podpisania umowy

Doświadczenie osoby posiadającej uprawnienia do projektowania w specjalności architektonicznej 8 projektów

Doświadczenie osoby posiadającej uprawnienia do projektowania w specjalności konstrukcyjnej 7 projektów

ZADANIE 2

Cena oferty: 297 660,00 zł

Termin wykonania dokumentacji 150 dni od dnia podpisania umowy

  Doświadczenie osoby posiadającej uprawnienia do projektowania w specjalności architektonicznej 9 projektów

 Doświadczenie osoby posiadającej uprawnienia do projektowania w specjalności konstrukcyjnej 10 projektów
3
STUDIO KWADRAT

Beata i Paweł Jurago s.c.

ul. Legnicka lok. 15/6

80-150 Gdańsk

 
ZADANIE 1

Cena oferty: 197 784,00 zł

Termin wykonania dokumentacji 120 dni od dnia podpisania umowy

  Doświadczenie osoby posiadającej uprawnienia do projektowania w specjalności architektonicznej 43 projekty

Doświadczenie osoby posiadającej uprawnienia do projektowania w specjalności konstrukcyjnej 3 projekty

ZADANIE 2

Cena oferty: 205 410,00 zł

Termin wykonania dokumentacji 120 dni od dnia podpisania umowy

  Doświadczenie osoby posiadającej uprawnienia do projektowania w specjalności architektonicznej 38 projektów

  Doświadczenie osoby posiadającej uprawnienia do projektowania w specjalności konstrukcyjnej 30 projektów
4
Tomasz Karpowicz, AUTORSKA PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCHITEKA

ul. Jabłoniowa 20/113

80-175 Gdańsk
ZADANIE 1

Cena oferty: 258 300,00 zł

Termin wykonania prac projektowych: 

  150 dni od dnia podpisania umowy

ZADANIE 2

Cena oferty: 258 300,00 zł

Termin wykonania prac projektowych: 

  150 dni od dnia podpisania umowy
5
JACEK SZCZĘSNY

„ARCHI-CAD”

ul. Morenowa 22 lok. 1

80-172 Gdańsk

 
ZADANIE 1

Cena oferty: 244 032,00 zł

Termin wykonania prac projektowych: 

  100 dni od dnia podpisania umowy

ZADANIE 2

Cena oferty: 210 945,00 zł

Termin wykonania prac projektowych: 

  100 dni od dnia podpisania umowy
6
TBIARCHITEKCI Sp. z o.o

Ul. Podgarbary 10

80-827 Gdańsk
ZADANIE 1

Cena oferty: 270 600,00 zł

Termin wykonania dokumentacji 180 dni od dnia podpisania umowy

 Doświadczenie osoby posiadającej uprawnienia do projektowania w specjalności architektonicznej 0 projektów

Doświadczenie osoby posiadającej uprawnienia do projektowania

w specjalności konstrukcyjnej 0 projektów

ZADANIE 2

Cena oferty: 270 600,00 zł

Termin wykonania dokumentacji 180 dni od dnia podpisania umowy

  Doświadczenie osoby posiadającej uprawnienia do projektowania w specjalności architektonicznej 0 projektów

  Doświadczenie osoby posiadającej uprawnienia do projektowania w specjalności konstrukcyjnej 0 projektów
7
Szablowscy Architekci

Stanisław Szablowski

ul. Bracka 2/8

80-233 Gdańsk

 
ZADANIE 1

Cena oferty: 189 998,66 zł

Termin wykonania prac projektowych: 

  120 dni od dnia podpisania umowy

ZADANIE 2

Cena oferty: 189 998,66 zł

Termin wykonania prac projektowych: 

  120 dni od dnia podpisania umowy

 
 

Poniżej przedstawiam streszczenie ocen, zawierającą punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną ich punktację:

Zadanie 1

Nr oferty
Liczba pkt w kryterium cena

Waga 60%
Liczba pkt w kryterium

termin wykonania dokumentacji

 Waga 15%
Liczba pkt w kryterium

Doświadczenie osoby posiadającej uprawnienia do projektowania w specjalności architektonicznej
Razem
architektonicznej Waga 15%
konstrukcyjnej

Waga 15%
2
39,87
12,00
2,79
10,00
64,66
3
60,00
15,00
15,00
4,29
94,29
6
43,85
10,00
0,00
0,00
53,85
Zamawiający ocenił ofertę oraz na podstawie art. 91 ustawy prawo zamówień publicznych dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

1.     Punkty w kryterium cena zostały przyznane według zasady określonej w punkcie 21 podpunkt 1 specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zgodnie ze wzorem:

     (cena oferowana minimalna brutto/cena badanej oferty brutto) x 100 x 60%

2.     Punkty w kryterium termin wykonania dokumentacji przyznane zostały według zasady określonej w punkcie 21 podpunkt 2 specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zgodnie ze wzorem:

(Minimalny termin wykonania dokumentacji/Termin wykonania dokumentacji badanej oferty) x 100 x 15%

3.     Punkty w kryterium doświadczenie osoby posiadającej uprawnienia do projektowania w specjalności architektonicznej przyznane zostały według zasady określonej w punkcie 21 podpunkt 3 specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zgodnie ze wzorem:

     D =  [(Dof - Dmin )/( Dmax - Dmin )] x  100 pkt. x 15% lub 10%

     gdzie:

D – ilość punktów w kryterium,

Dmax  - maksymalna ilość projektów wskazana w ofertach,

Dof  - ilość projektów wskazana w badanej ofercie,

Dmin  - minimalna ilość projektów wskazana w ofertach.

 

Wykonawca z ofertą nr 2 wykazał 11 projektów, z których uwzględniono 8, gdyż budynki wskazane w wykazie przy ulicy  Trakt św. Wojciecha 81, 83 i 85 w Gdańsku nie są objęte ochroną Konserwatora Zabytków tj. nie znajdują się w Gminnej Ewidencji Zabytków lub Wojewódzkim Rejestrze Zabytków.

Wykonawca z ofertą nr 6 wskazał po dwie osoby posiadające uprawnienia budowlane upoważniające do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń oraz po dwie osoby posiadające uprawnienia budowlane upoważniające do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, z wykazem wykonanych przez nie projektów na tych samych budynkach (zgodność co do nazwy i adresu budynku, miejscowości, ulicy i nr administracyjnego).

Wezwanie o wyjaśnienie w jakim zakresie w/w osoby w ramach swojej specjalności wykonywały prace na poszczególnych obiektach- Wykonawca zostawił bez odpowiedzi.

Wykonawca powinien jednoznacznie wykazać doświadczenie osób, które kieruje do realizacji postępowania, rozwiewając wszelkie wątpliwości i niejasności, które mogą powstać przy ocenie ofert, tym bardziej, że doświadczenie było jednym z jej kryterium.

Wobec powyższego, Zamawiajacy przyznał Wykonawcy w tym kryterium 0 pkt .

 

4.     Punkty w kryterium doświadczenie osoby posiadającej uprawnienia do projektowania w specjalności konstrukcyjnej przyznane zostały według zasady określonej w punkcie 21 podpunkt 4 specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zgodnie ze wzorem:

     D =  [(Dof - Dmin )/( Dmax - Dmin )] x  100 pkt. x 15% lub 10%

     gdzie:

D – ilość punktów w kryterium,

Dmax  - maksymalna ilość projektów wskazana w ofertach,

Dof  - ilość projektów wskazana w badanej ofercie,

Dmin  - minimalna ilość projektów wskazana w ofertach.

 

Wykonawca z ofertą nr 2 wykazał 11 projektów, z których uwzględniono 7, gdyż budynki wskazane w wykazie przy ulicy  Trakt św. Wojciecha 81, 83 i 85 oraz Rzeźnickiej 44 w Gdańsku nie są objęte ochroną Konserwatora Zabytków tj. nie znajdują się w Gminnej Ewidencji Zabytków lub Wojewódzkim Rejestrze Zabytków.

Wykonawca z ofertą nr 3 wykazał 4 projekty, z których uwzględniono 3, gdyż dokumentacja na budynek przy ulicy Bielańskiej 5 w Gdańsku dotyczyła rozbiórki, a zgodnie z SIWZ projekt miał obejmować remont lub przebudowę budynku objętego ochroną Konserwatora Zabytków tj. znajdującego się w Gminnej Ewidencji Zabytków lub Wojewódzkim Rejestrze Zabytków.

Wykonawca z ofertą nr 6 wskazał po dwie osoby posiadające uprawnienia budowlane upoważniające do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń oraz po dwie osoby posiadające uprawnienia budowlane upoważniające do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, z wykazem wykonanych przez nie projektów na tych samych budynkach (zgodność co do nazwy i adresu budynku, miejscowości, ulicy i nr administracyjnego).

Wezwanie o wyjaśnienie w jakim zakresie w/w osoby w ramach swojej specjalności wykonywały prace na poszczególnych obiektach- Wykonawca zostawił bez odpowiedzi.

Wykonawca powinien jednoznacznie wykazać doświadczenie osób, które kieruje do realizacji postępowania, rozwiewając wszelkie wątpliwości i niejasności, które mogą powstać przy ocenie ofert, tym bardziej, że doświadczenie było jednym z jej kryterium.

Wobec powyższego, Zamawiajacy przyznał Wykonawcy w tym kryterium 0 pkt .

 

ZADANIE 2

Nr oferty
Liczba pkt w kryterium cena

Waga 60%
Liczba pkt w kryterium

termin wykonania dokumentacji

 Waga 15%
Liczba pkt w kryterium

Doświadczenie osoby posiadającej uprawnienia do projektowania w specjalności architektonicznej
Razem
architektonicznej Waga 15%
konstrukcyjnej

Waga 15%
2
41,40
12,00
3,55
3,33
60,28
3
60,00
15,00
15,00
15,00
100,00
6
45,55
10,00
0,00
0,00
55,55
 

Zamawiający ocenił ofertę oraz na podstawie art. 91 ustawy prawo zamówień publicznych dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

1.     Punkty w kryterium cena zostały przyznane według zasady określonej w punkcie 21 podpunkt 1 specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zgodnie ze wzorem:

     (cena oferowana minimalna brutto/cena badanej oferty brutto) x 100 x 60%

2.     Punkty w kryterium termin wykonania dokumentacji przyznane zostały według zasady określonej w punkcie 21 podpunkt 2 specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zgodnie ze wzorem:

(Minimalny termin wykonania dokumentacji/Termin wykonania dokumentacji badanej oferty) x 100 x 15%

3.     Punkty w kryterium doświadczenie osoby posiadającej uprawnienia do projektowania w specjalności architektonicznej przyznane zostały według zasady określonej w punkcie 21 podpunkt 3 specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zgodnie ze wzorem:

     D =  [(Dof - Dmin )/( Dmax - Dmin )] x  100 pkt. x 15% lub 10%

     gdzie:

D – ilość punktów w kryterium,

Dmax  - maksymalna ilość projektów wskazana w ofertach,

Dof  - ilość projektów wskazana w badanej ofercie,

Dmin  - minimalna ilość projektów wskazana w ofertach.

 

Wykonawca z ofertą nr 2 wykazał 11 projektów, z których uwzględniono 9, gdyż budynki wskazane w wykazie przy ulicy Rzeźnickiej 44 w Gdańsku oraz Mariensztat 8 w Warszawie nie są objęte ochroną Konserwatora Zabytków tj. nie znajdują się w Gminnej Ewidencji Zabytków lub Wojewódzkim Rejestrze Zabytków.

Wykonawca z ofertą nr 6 wskazał po dwie osoby posiadające uprawnienia budowlane upoważniające do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń oraz po dwie osoby posiadające uprawnienia budowlane upoważniające do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, z wykazem wykonanych przez nie projektów na tych samych budynkach (zgodność co do nazwy i adresu budynku, miejscowości, ulicy i nr administracyjnego).

Wezwanie o wyjaśnienie w jakim zakresie w/w osoby w ramach swojej specjalności wykonywały prace na poszczególnych obiektach- Wykonawca zostawił bez odpowiedzi.

Wykonawca powinien jednoznacznie wykazać doświadczenie osób, które kieruje do realizacji postępowania, rozwiewając wszelkie wątpliwości i niejasności, które mogą powstać przy ocenie ofert, tym bardziej, że doświadczenie było jednym z jej kryterium.

Wobec powyższego, Zamawiajacy przyznał Wykonawcy w tym kryterium 0 pkt .

 

4.     Punkty w kryterium doświadczenie osoby posiadającej uprawnienia do projektowania w specjalności konstrukcyjnej przyznane zostały według zasady określonej w punkcie 21 podpunkt 4 specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zgodnie ze wzorem:

     D =  [(Dof - Dmin )/( Dmax - Dmin )] x  100 pkt. x 15% lub 10%

     gdzie:

D – ilość punktów w kryterium,

Dmax  - maksymalna ilość projektów wskazana w ofertach,

Dof  - ilość projektów wskazana w badanej ofercie,

Dmin  - minimalna ilość projektów wskazana w ofertach.

 

Wykonawca z ofertą nr 2 wykazał 11 projektów, z których uwzględniono 10, gdyż budynek wskazany w wykazie przy ulicy Złotej w Warszawie  nie jest objęty ochroną Konserwatora Zabytków tj. nie znajduje się w Gminnej Ewidencji Zabytków lub Wojewódzkim Rejestrze Zabytków.

Wykonawca z ofertą nr 6 wskazał po dwie osoby posiadające uprawnienia budowlane upoważniające do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń oraz po dwie osoby posiadające uprawnienia budowlane upoważniające do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, z wykazem wykonanych przez nie projektów na tych samych budynkach (zgodność co do nazwy i adresu budynku, miejscowości, ulicy i nr administracyjnego).

Wezwanie o wyjaśnienie w jakim zakresie w/w osoby w ramach swojej specjalności wykonywały prace na poszczególnych obiektach- Wykonawca zostawił bez odpowiedzi.

Wykonawca powinien jednoznacznie wykazać doświadczenie osób, które kieruje do realizacji postępowania, rozwiewając wszelkie wątpliwości i niejasności, które mogą powstać przy ocenie ofert, tym bardziej, że doświadczenie było jednym z jej kryterium.

Wobec powyższego, Zamawiajacy przyznał Wykonawcy w tym kryterium 0 pkt .

 

     Umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta po 20.08.2020 r.

Informacja z otwarcia ofert:

l.p. Załącznik Rozmar pliku Data dodania
1 Informacja z otwarcia ofert 25.06 1,19 MB 2020-06-25 14:54:19 pobierz

Treść postępowania:

Treść ogłoszenia lub opis przedmiotu zamówienia

pobierz 911,01 KB
l.p. Załącznik Rozmar pliku Data dodania
1 SIWZ 6 1,87 MB 2020-05-25 13:14 pobierz
2 Druk Oferty, wykazy osób I i II, usług 483 KB 2020-05-22 15:05 pobierz
3 Wzór umowy 6 972,23 KB 2020-05-22 15:05 pobierz
4 zal. 1 Wytyczne_do_projektow_instalacji_c.o.,_c.w.u._w_budynkach_mieszkalnych_podlaczanych_do_miejskiej_sieci_cieplowniczej 10 MB 2020-05-22 15:05 pobierz
5 zal. 1.1 Wytyczne_do_projektow_wezlow_cieplnych_w_budynkach_mieszkalnych 7,83 MB 2020-05-22 15:05 pobierz
6 zal. 2 Funkcje_systemu_zarzadzania_energia_BMS_do_zastosowania_przy_projektowaniu 157,24 KB 2020-05-22 15:05 pobierz
7 zał. 3 WYKAZ BUDYNKÓW 529,18 KB 2020-05-22 15:05 pobierz
8 zał. 4 PFU Łąkowa 13 1,34 MB 2020-05-22 15:05 pobierz
9 zał. 4a Kopia mapy zasadniczej do celów informacyjnych 609,88 KB 2020-05-22 15:05 pobierz
10 zał. 4b Wypis i wyrys z planu miejscowego 6,89 MB 2020-05-22 15:06 pobierz
11 zał. 4c Uproszczony wypis z rejestru gruntów 872,62 KB 2020-05-22 15:06 pobierz
12 zał. 4d Graficzny schemat programowy 450,62 KB 2020-05-22 15:06 pobierz
13 zał. 4.1 Audyt energetyczny Łąkowa 13 323,09 KB 2020-05-22 15:05 pobierz
14 zał. 4.2 warunki GPEC Łąkowa 13 12,95 MB 2020-05-22 15:05 pobierz
15 zał. 5 PFU Łąkowa 14 1,5 MB 2020-05-22 15:06 pobierz
16 zał. 5a Kopia mapy zasadniczej do celów informacyjnych 609,88 KB 2020-05-22 15:06 pobierz
17 zał. 5b Wypis i wyrys z planu miejscowego 6,87 MB 2020-05-22 15:06 pobierz
18 zał. 5c Uproszczony wypis z rejestru gruntów 965,03 KB 2020-05-22 15:06 pobierz
19 zał. 5d Graficzny schemat programowy 446,76 KB 2020-05-22 15:06 pobierz
20 zał. 5.1 Audyt energetyczny. Budynek mieszkalno-usługowy, ul. Łąkowa 14 w Gdańsku 347,53 KB 2020-05-22 15:06 pobierz
21 zał. 5.2 warunki GPEC Łąkowa 14 12,99 MB 2020-05-22 15:06 pobierz
22 zał. 6 PFU Łąkowa 18 1,48 MB 2020-05-22 15:06 pobierz
23 zał. 6a Kopia mapy zasadniczej do celów informacyjnych 609,88 KB 2020-05-22 15:06 pobierz
24 zał. 6b Wyrys i wypis 6,17 MB 2020-05-22 15:06 pobierz
25 zał. 6c Uproszczony wypis z rejestru gruntów 965,03 KB 2020-05-22 15:06 pobierz
26 zał. 6d Graficzny schemat progr 431,73 KB 2020-05-22 15:06 pobierz
27 zał. 6.1 Audyt energetyczny ŁĄKOWA 18 400,57 KB 2020-05-22 15:06 pobierz
28 zał. 6.2 warunki GPEC Łąkowa 18 12,65 MB 2020-05-22 15:06 pobierz
29 zał. 7 PFU Łąkowa 28 1,5 MB 2020-05-22 15:06 pobierz
30 zał. 7a Kopia mapy zasadniczej do celów projektowych 434,62 KB 2020-05-22 15:06 pobierz
31 zał. 7b Wypis i wyrys 5,81 MB 2020-05-22 15:06 pobierz
32 zał. 7c Uproszczony wypis z rejestru gruntów 965,03 KB 2020-05-22 15:06 pobierz
33 zał. 7d Graficzny schemat 434,3 KB 2020-05-22 15:06 pobierz
34 zał. 7.1 Audyt energetyczny ŁĄKOWA 28 391,41 KB 2020-05-22 15:06 pobierz
35 zał. 7.2 warunki gPEC Łąkowa 28 12,39 MB 2020-05-22 15:06 pobierz
36 zał. 8 Założenia wyjściowe do kosztorysu inwestorskiego 299,3 KB 2020-05-22 15:06 pobierz
37 zał. 9 Jednolity Europejski Dokument Zamówienia-pdf. 84,81 KB 2020-06-01 14:56 pobierz
38 zał. 9 Jednolity Europejski Dokument Zamówienia-xml 136,22 KB 2020-06-01 14:56 pobierz
39 zał. 9AEdytowalna-wersja-formularza-JEDZ 219,5 KB 2020-05-22 15:06 pobierz
40 zał. 9B Instrukcja-wypelniania-JEDZ 1,19 MB 2020-05-22 15:06 pobierz
41 zał. 10 oświadczenie grupa kapitałowa 245,5 KB 2020-05-22 15:06 pobierz
42 KluczPub_Oferta_PostepowanieID_971cdb8f-2f4a-4c6a-a15b-de161c9be1f7.asc 700 B 2020-05-25 09:04 pobierz

Metryka

Publikacja:

Podmiot wytwarzający:
Gdańskie Nieruchomości
Wytworzył:
Daria Paprocka-Fabisiak
Data wytworzenia:
2020-05-22
Podmiot publikujący:
Gdańskie Nieruchomości
Opublikował w BIP:
Daria Paprocka-Fabisiak
Data publikacji:
2020-05-25 09:04
Ostatnia aktualizacja:
2020-06-25 14:54