BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Gdańskie Nieruchomości

Zamówienia publiczne

Opracowanie dokumentacji wielobranżowej projektowo-kosztorysowej na remont i przebudowę pięciu budynków gminnych, a także sprawowanie nadzorów autorskich nad robotami.

załączniki

Podpisanie umowy

Data podpisania: 2020-09-22

Dnia 22.09.2020 r podpisano umowy z firmą TBiARCHITEKCI Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Podgarbary 10 na:

- Zadaniu 2 z ceną 115 620,00 zł z VAT, terminem wykonania prac projektowych 160 dni oraz doświadczeniem osoby posiadającej uprawnienia do projektowania w specjalności architektonicznej w ilości 2 projektów i z doświadczeniem osoby posiadającej uprawnienia do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej w ilości 1 projektów.

Zadaniu 3 z ceną 98 400,00 zł z VAT, terminem wykonania prac projektowych 160 dni oraz doświadczeniem osoby posiadającej uprawnienia do projektowania w specjalności architektonicznej w ilości 0 projektów i osoby posiadającej uprawnienia do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej w ilości 1 projekt.

Wynik postępowania: rozstrzygnięte

Data rozstrzygnięcia: 2020-09-09

 

NZ.261.13.2020.DPF.31A                                                           Gdańsk, dnia 9.09.2020 r.
 
                                                                  

 

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA

NA ZADANIU 2 i 3

Opracowanie dokumentacji wielobranżowej projektowo-kosztorysowej na remont i przebudowę pięciu budynków gminnych mieszczących się przy ul. Mostowej 1A, Równej 14, Starowiślnej 3, Wałowej 52 oraz Zakopiańskiej 40, a także sprawowanie nadzorów autorskich nad robotami wykonywanymi według sporządzonej dokumentacji projektowej.

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późniejszymi zmianami) informuję, że w w/w postępowaniu Zamawiający na:

-     Zadaniu 2 wybrał ofertę nr 1 firmy TBiARCHITEKCI Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Podgarbary 10, z ceną 115 620,00 zł z VAT, terminem wykonania prac projektowych 160 dni oraz doświadczeniem osoby posiadającej uprawnienia do projektowania w specjalności architektonicznej w ilości 2 projektów i z doświadczeniem osoby posiadającej uprawnienia do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej w ilości 1 projektów.

-     Zadaniu 3 wybrał ofertę nr 1 firmy TBiARCHITEKCI Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Podgarbary 10, z ceną 98 400,00 zł z VAT, terminem wykonania prac projektowych 160 dni oraz doświadczeniem osoby posiadającej uprawnienia do projektowania w specjalności architektonicznej w ilości 0 projektów i osoby posiadającej uprawnienia do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej w ilości 1 projekt.

 

UZASADNIENIE WYBORU na Zadanie 2 i 3:

Oferty najkorzystniejsze na podstawie kryteriów określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz spełniające warunki postępowania i niepodlegające odrzuceniu.

 

 

 

 

 

 

Nr oferty
Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Cena/

Termin wykonania prac projektowych/

doświadczenie osoby posiadającej uprawnienia do projektowania w specjalności architektonicznej/

doświadczenie osoby posiadającej uprawnienia do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
1
TBIARCHITEKCI Sp. z o.o

ul. Podgarbary 10

80-827 Gdańsk
ZADANIE 2

Cena oferty: 115 620,00 zł

Termin wykonania prac projektowych 160 dni od dnia podpisania umowy

doświadczenie osoby posiadającej uprawnienia do projektowania w specjalności architektonicznej 2 projekty

doświadczenie osoby posiadającej uprawnienia do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej 1 projekt

ZADANIE 3

Cena oferty: 98 400,00 zł

Termin wykonania prac projektowych:  

  160 dni od dnia podpisania umowy

doświadczenie osoby posiadającej uprawnienia do projektowania w specjalności architektonicznej 0 projektów

  doświadczenie osoby posiadającej uprawnienia do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej 1 projekt

 
2
Tomasz Karpowicz, AUTORSKA PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCHITEKA

ul. Jabłoniowa 20/113

80-175 Gdańsk
ZADANIE 2

Cena oferty: 233 700,00 zł

Termin wykonania prac projektowych: 

  100 dni od dnia podpisania umowy

doświadczenie osoby posiadającej uprawnienia do projektowania w specjalności architektonicznej 0 projektów

doświadczenie osoby posiadającej uprawnienia do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej 0 projektów

ZADANIE 3

Cena oferty: 159 900,00 zł

Termin wykonania prac projektowych: 

  100 dni od dnia podpisania umowy

doświadczenie osoby posiadającej uprawnienia do projektowania w specjalności architektonicznej 0 projektów

doświadczenie osoby posiadającej uprawnienia do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej 0 projektów

 
Jednocześnie informuję, że następujący Wykonawcy złożyli oferty:

 

Poniżej przedstawiam streszczenie ocen, zawierającą punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną ich punktację:

Zadanie 2

Nr oferty
Liczba pkt w kryterium cena

Waga 60%
Liczba pkt w kryterium

termin wykonania dokumentacji

 Waga 15%
Liczba pkt w kryterium

Doświadczenie osoby posiadającej uprawnienia do projektowania w specjalności architektonicznej
Razem
architektonicznej Waga 15%
konstrukcyjno-budowlanej

Waga 10%
1
60,00
9,38
15,00
10,00
94,38
2
29,68
15,00
0,00
0,00
44,68
Zamawiający ocenił ofertę oraz na podstawie art. 91 ustawy prawo zamówień publicznych dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

1.     Punkty w kryterium cena zostały przyznane według zasady określonej w punkcie 21 podpunkt 1 specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zgodnie ze wzorem:

     (cena oferowana minimalna brutto/cena badanej oferty brutto) x 100 x 60%

2.     Punkty w kryterium termin wykonania dokumentacji przyznane zostały według zasady określonej w punkcie 21 podpunkt 2 specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zgodnie ze wzorem:

(Minimalny termin wykonania dokumentacji/Termin wykonania dokumentacji badanej oferty) x 100 x 15%

3.     Punkty w kryterium doświadczenie osoby posiadającej uprawnienia do projektowania w specjalności architektonicznej przyznane zostały według zasady określonej w punkcie 21 podpunkt 3 specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zgodnie ze wzorem:

     D =  [(Dof - Dmin )/( Dmax - Dmin )] x  100 pkt. x 15%

     gdzie:

D – ilość punktów w kryterium,

Dmax  - maksymalna ilość projektów wskazana w ofertach,

Dof  - ilość projektów wskazana w badanej ofercie,

Dmin  - minimalna ilość projektów wskazana w ofertach.

 

Wykonawca z ofertą nr 1 wykazał 2 projekty- wszystkie uwzględniono.

Wykonawca z ofertą nr 2 wykazał 12 projektów (z czego 5 dotyczyło budynków zamieszkania zbiorowego), z których nie uwzględniono żadnego, gdyż Wykonawca nie podał kubatury dla żadnego wykazanego budynku, a zgodnie z zapisem SIWZ Zamawiający do punktacji będzie brał te obiekty zamieszkania zbiorowego (np. pensjonat, hotel, schronisko itp.) o kubaturze co najmniej 1500m3 wskazane przez Wykonawcę, które zostały wykonane przez osobę posiadającą uprawnienia do projektowania w specjalności architektonicznej wraz z podaniem nazwy i adresu obiektu- miejscowość, ulica, nr administracyjny).

4.     Punkty w kryterium doświadczenie osoby posiadającej uprawnienia do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej przyznane zostały według zasady określonej w punkcie 21 podpunkt 4 specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zgodnie ze wzorem:

     D =  [(Dof - Dmin )/( Dmax - Dmin )] x  100 pkt. x 15% lub 10%

     gdzie:

D – ilość punktów w kryterium,

Dmax  - maksymalna ilość projektów wskazana w ofertach,

Dof  - ilość projektów wskazana w badanej ofercie,

Dmin  - minimalna ilość projektów wskazana w ofertach.

 

Wykonawca z ofertą nr 1 wykazał 1 projekt, który uwzględniono.

Wykonawca z ofertą nr 1 wykazał 0 projektów.

 

ZADANIE 3

Nr oferty
Liczba pkt w kryterium cena

Waga 60%
Liczba pkt w kryterium

termin wykonania dokumentacji

 Waga 15%
Liczba pkt w kryterium

Doświadczenie osoby posiadającej uprawnienia do projektowania w specjalności architektonicznej
Razem
architektonicznej Waga 15%
konstrukcyjno-budowlanej

Waga 10%
1
60,00
9,38
0,00
10,00
79,38
2
36,92
15,00
0,00
0,00
51,92
 

Zamawiający ocenił ofertę oraz na podstawie art. 91 ustawy prawo zamówień publicznych dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

1.     Punkty w kryterium cena zostały przyznane według zasady określonej w punkcie 21 podpunkt 1 specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zgodnie ze wzorem:

     (cena oferowana minimalna brutto/cena badanej oferty brutto) x 100 x 60%

2.     Punkty w kryterium termin wykonania dokumentacji przyznane zostały według zasady określonej w punkcie 21 podpunkt 2 specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zgodnie ze wzorem:

(Minimalny termin wykonania dokumentacji/Termin wykonania dokumentacji badanej oferty) x 100 x 15%

3.     Punkty w kryterium doświadczenie osoby posiadającej uprawnienia do projektowania w specjalności architektonicznej przyznane zostały według zasady określonej w punkcie 21 podpunkt 3 specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zgodnie ze wzorem:

     D =  [(Dof - Dmin )/( Dmax - Dmin )] x  100 pkt. x 15%

     gdzie:

D – ilość punktów w kryterium,

Dmax  - maksymalna ilość projektów wskazana w ofertach,

Dof  - ilość projektów wskazana w badanej ofercie,

Dmin  - minimalna ilość projektów wskazana w ofertach.

 

Wykonawca z ofertą nr 1 wykazał 0 projektów

Wykonawca z ofertą nr 2 wykazał 0 projektów.

 

4.     Punkty w kryterium doświadczenie osoby posiadającej uprawnienia do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej przyznane zostały według zasady określonej w punkcie 21 podpunkt 4 specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zgodnie ze wzorem:

     D =  [(Dof - Dmin )/( Dmax - Dmin )] x  100 pkt. x 10%

     gdzie:

D – ilość punktów w kryterium,

Dmax  - maksymalna ilość projektów wskazana w ofertach,

Dof  - ilość projektów wskazana w badanej ofercie,

Dmin  - minimalna ilość projektów wskazana w ofertach.

 

Wykonawca z ofertą nr 1 wykazał 1 projekt, który uwzględniono.

Wykonawca z ofertą nr 2 wykazał 16 projektów (z czego 12 dotyczyło budynków zamieszkania zbiorowego), z których nie uwzględniono żadnego, gdyż Wykonawca nie podał kubatury dla żadnego wykazanego budynku, a zgodnie z zapisem SIWZ Zamawiający do punktacji będzie brał te obiekty zamieszkania zbiorowego (np. pensjonat, hotel, schronisko itp.) o kubaturze co najmniej 1500m3 wskazane przez Wykonawcę, które zostały wykonane przez osobę posiadającą uprawnienia do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej wraz z podaniem nazwy i adresu obiektu- miejscowość, ulica, nr administracyjny).

 

 

     Umowy w sprawie zamówienia publicznego mogą być zawarte po 21.09.2020 r.

 

 

 

 

 

 

 

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

NA ZADANIU 1

 

Opracowanie dokumentacji wielobranżowej projektowo-kosztorysowej na remont i przebudowę pięciu budynków gminnych mieszczących się przy ul. Mostowej 1A, Równej 14, Starowiślnej 3, Wałowej 52 oraz Zakopiańskiej 40, a także sprawowanie nadzorów autorskich nad robotami wykonywanymi według sporządzonej dokumentacji projektowej.

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm. ) informuję, że w/w postępowanie na Zadaniu 1 zostało unieważnione.

 

UZASADNIENIE FAKTYCZNE:

Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 

UZASADNIENIE PRAWNE:

Art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Informacja z otwarcia ofert:

l.p. Załącznik Rozmar pliku Data dodania
1 Informacja z otwarcia ofert 9.07 701,75 KB 2020-07-09 14:03:31 pobierz

Treść postępowania:

Treść ogłoszenia lub opis przedmiotu zamówienia

pobierz 594,27 KB
l.p. Załącznik Rozmar pliku Data dodania
1 Druk Oferta, wykazy osób I i II, wykaz usług 156,74 KB 2020-06-18 11:24 pobierz
2 zał. 1.3 Uchwała Nr LIII151110 Rady Miasta Gdańska 1018,57 KB 2020-06-08 11:10 pobierz
3 KluczPub_Oferta_PostepowanieID_bd7030b2-361d-4449-8c55-e5a8c051ac17 700 B 2020-06-08 11:10 pobierz
4 SIWZ 31 1,33 MB 2020-06-08 11:10 pobierz
5 Wzór umowy 31 538,21 KB 2020-06-08 11:10 pobierz
6 zał. 1 Szczegółowe wytyczne do projektowania węzłów i instalacji c.o. c.w.u. na rok 2020 Mostowa 1A 196,35 KB 2020-06-08 11:10 pobierz
7 zał. 1.1 Zdjęcia poglądowe Mostowa 1 2,54 MB 2020-06-08 11:10 pobierz
8 zał. 1.2 Kopia mapy zasadniczej Mostowa 1A- cz. 2 979,92 KB 2020-06-08 11:10 pobierz
9 zał. 1.2 Kopia mapy zasadniczej Mostowa 1A-cz. I 1,16 MB 2020-06-08 11:10 pobierz
10 zał. 2 Szczegółowe wytyczne do projektowania węzłów i instalacji c.o. c.w.u. na rok 2020 Równa 14 197 KB 2020-06-08 11:10 pobierz
11 zał. 2.1 Zdjęcia poglądowe Równa 14 2,25 MB 2020-06-08 11:10 pobierz
12 zał. 2.2 Kopia mapy zasadniczej Równa 14 606,6 KB 2020-06-08 11:10 pobierz
13 zał. 2.3 Uchwała Nr LIII151110 Rady Miasta Gdańska 1018,57 KB 2020-06-08 11:10 pobierz
14 zał. 3 Szczegółowe wytyczne do projektowania instalacji c.o. c.w.u. Na rok 2020 kotłownia gazowa Starowiślna 3 196,68 KB 2020-06-08 11:10 pobierz
15 zał. 3.1 Zdjęcia poglądowe Starowiślna_3 2,31 MB 2020-06-08 11:10 pobierz
16 zał. 3.2 Kopia mapy zasadniczej Starowiślna 3 649,16 KB 2020-06-08 11:10 pobierz
17 zał. 3.2 Uchwała Mr XII3192003 Rady Miasta Gdańska 1,88 MB 2020-06-08 11:10 pobierz
18 zał. 4 Szczegółowe wytyczne do projektowania węzłów i instalacji c.o. c.w.u. na rok 2020 Wałowa 52 197,5 KB 2020-06-08 11:10 pobierz
19 zał. 4.1 Zdjęcia poglądowe Wałowa 52 3,63 MB 2020-06-08 11:10 pobierz
20 zał. 4.2 Kopia mapy zasadniczej Wałowa 52 1,54 MB 2020-06-08 11:10 pobierz
21 zał. 4.2 Uchwała Nr XXXI99004 Rady Miasta Gdańska 1,68 MB 2020-06-08 11:10 pobierz
22 zał. 5 Szczegółowe wytyczne do projektowania instalacji c.o. c.w.u. Na rok 2020 kotłownia gazowa Zakopiańska 40 200,03 KB 2020-06-08 11:10 pobierz
23 zał. 5.1 Zdjęcia poglądowe Zakopiańska 40 2,4 MB 2020-06-08 11:10 pobierz
24 zał. 5.2 Kopia mapy zasadniczej Zakopiańska 40 1,11 MB 2020-06-08 11:10 pobierz
25 zał. 6 Założenia wyjściowe do kosztorysu inwestorskiego 300,64 KB 2020-06-08 11:10 pobierz
26 zał. 7 JEDZ-pdf 83,49 KB 2020-06-08 11:10 pobierz
27 zał. 7 JEDZ xml 136,62 KB 2020-06-08 11:10 pobierz
28 zał. 7A Edytowalna-wersja-formularza-JEDZ 220,5 KB 2020-06-08 11:10 pobierz
29 zał. 7B Instrukcja-wypelniania-JEDZ 1,19 MB 2020-06-08 11:10 pobierz
30 zał. 8 oswiadczenie grupa kapitałowa 357,23 KB 2020-06-08 11:10 pobierz

Metryka

Publikacja:

Podmiot wytwarzający:
Gdańskie Nieruchomości
Wytworzył:
Daria Paprocka-Fabisiak
Data wytworzenia:
2020-06-08
Podmiot publikujący:
Gdańskie Nieruchomości
Opublikował w BIP:
Daria Paprocka-Fabisiak
Data publikacji:
2020-06-08 11:11
Ostatnia aktualizacja:
2020-09-09 14:46