BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Gdańskie Nieruchomości

Zamówienia publiczne

Opracowanie dokumentacji wielobranżowej projektowo-kosztorysowej na termomodernizację, remont i przebudowę budynków przy ul. Jaśkowa Dolina 7 oraz Pniewskiego 1, a także sprawowanie nadzorów autorskich.

załączniki

Podpisanie umowy

Data podpisania: 2020-11-06

W dniu 06.11.2020 r. Zamawiający podpisał umowę z firmą JACEK SZCZĘSNY „ARCHI-CAD” z siedzibą w Gdańsku przy ul. Morenowa 22 lok. 1, z ceną 365.310,00 zł z VAT, terminem wykonania prac projektowych 120 dni od dnia podpisania umowy oraz doświadczeniem osoby posiadającej uprawnienia do projektowania w specjalności architektonicznej w ilości 39 projektów i osoby posiadającej uprawnienia do projektowania w specjalności konstrukcyjno - budowlanej w ilości 21 projektów.

Wynik postępowania: rozstrzygnięte

Data rozstrzygnięcia: 2020-10-26

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) informuję, że w w/w postępowaniu Zamawiający wybrał ofertę firmy JACEK SZCZĘSNY
„ARCHI-CAD” z siedzibą w Gdańsku przy ul. Morenowa 22 lok. 1, z ceną 365 310,00 zł z VAT, terminem wykonania prac projektowych 120 dni od dnia podpisania umowy oraz doświadczeniem osoby posiadającej uprawnienia do projektowania w specjalności architektonicznej w ilości 39 projektów i osoby posiadającej uprawnienia do projektowania w specjalności konstrukcyjno - budowlanej w ilości 21 projektów.

UZASADNIENIE WYBORU
Oferta najkorzystniejsza na podstawie kryteriów określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz spełniająca warunki postępowania i niepodlegająca odrzuceniu.

Jednocześnie informuję, że następujący Wykonawcy złożyli oferty:
Nr oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy Cena/
Termin wykonania dokumentacji/
doświadczenie osoby posiadającej uprawnienia do projektowania w specjalności architektonicznej/
doświadczenie osoby posiadającej uprawnienia do projektowania w specjalności konstrukcyjno - budowlanej
1 Tomasz Karpowicz, AUTORSKA PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCHITEKA
ul. Jabłoniowa 20/113
80-175 Gdańsk Cena oferty: 467 400,00 zł
Termin wykonania prac projektowych: 120 dni od dnia podpisania umowy.
Doświadczenie osoby posiadającej uprawnienia do projektowania w specjalności architektonicznej 31 projektów.
Doświadczenie osoby posiadającej uprawnienia do projektowania w specjalności konstrukcyjno - budowlanej 14 projektów.
2 „ARKON ATELIER” Sp. z o.o.
ul. Kochanowskiego 64/4
80-42 Gdańsk Cena oferty: 199 998,00 zł
Termin wykonania prac projektowych: 170 dni od dnia podpisania umowy.

3 Konsorcjum:
1. Lider:
Grupa Malaga-Marta Kodrzycka
ul. Wróblewskiego 24/2
80-234 Gdańsk
2. Członkowie:
a) Grupa Malaga-Marta Wróbel
ul. Wróblewskiego 25
80-234 Gdańsk
b) GRUPA 5 ARCHITEKCI
ul. Wejnerta 16a
02-619 Warszawa Cena oferty: 278 595,00 zł
Termin wykonania prac projektowych: 149 dni od dnia podpisania umowy

4 STUDIO KWADRAT
Beata i Paweł Jurago s.c.
ul. Legnicka lok. 15/6
80-150 Gdańsk Cena oferty: 464 202,00 zł
Termin wykonania prac projektowych: 120 dni od dnia podpisania umowy.
Doświadczenie osoby posiadającej uprawnienia do projektowania w specjalności architektonicznej 46 projektów.
Doświadczenie osoby posiadającej uprawnienia do projektowania w specjalności konstrukcyjno - budowlanej 30 projektów.
5 JACEK SZCZĘSNY
„ARCHI-CAD”
ul. Morenowa 22 lok. 1
80-172 Gdańsk
Cena oferty: 365 310,00 zł
Termin wykonania prac projektowych: 120 dni od dnia podpisania umowy.
Doświadczenie osoby posiadającej uprawnienia do projektowania w specjalności architektonicznej 39 projektów.
Doświadczenie osoby posiadającej uprawnienia do projektowania w specjalności konstrukcyjno - budowlanej 21 projektów.

6 TBiARCHITEKCI Sp. z o.o
Ul. Podgarbary 10
80-827 Gdańsk Cena oferty: 206 394,00 zł
Termin wykonania prac projektowych:180 dni od dnia podpisania umowy
7 Paweł Jabłonowski PRECYZJA
ul. Rembielińska 20 lok. 166
03-352 Warszawa Cena oferty: 279 948,00 zł
Termin wykonania prac projektowych:120 dni od dnia podpisania umowy

8 Konsorcjum:
1. Lider:
Studium Sp. z o.o. S.k.
ul. Noakowskiego 12/99
00-666 Warszawa
2. Członek
Studium Sp. z o.o.
ul. Noakowskiego 12/99
00-666 Warszawa Cena oferty: 413 696,80 zł
Termin wykonania prac projektowych:120 dni od dnia podpisania umowy

 

Poniżej przedstawiam streszczenie ocen, zawierającą punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną ich punktację:
Nr oferty Liczba pkt w kryterium cena
Waga 60% Liczba pkt w kryterium
termin wykonania prac projektowych
Waga 15% Liczba pkt w kryterium
Doświadczenie osoby posiadającej uprawnienia do projektowania w specjalności Razem
architektonicznej
Waga 15% konstrukcyjno- budowlanej
Waga 10%
1 46,89 15,00 0,00 0,00 61,89
4 47,22 15,00 15,00 10,00 87,22
5 60,00 15,00 8,00 4,38 87,38
Zamawiający ocenił ofertę oraz na podstawie art. 91 ustawy prawo zamówień publicznych dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
1. Punkty w kryterium cena zostały przyznane według zasady określonej w punkcie 21 podpunkt 1 specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zgodnie ze wzorem:
(cena oferowana minimalna brutto/cena badanej oferty brutto) x 100 x 60%
2. Punkty w kryterium termin wykonania prac projektowych przyznane zostały według zasady określonej w punkcie 21 podpunkt 2 specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zgodnie ze wzorem:
(Minimalny termin wykonania prac projektowych/Termin wykonania prac projektowych badanej oferty) x 100 x 15%
3. Punkty w kryterium doświadczenie osoby posiadającej uprawnienia do projektowania w specjalności architektonicznej przyznane zostały według zasady określonej w punkcie 21 podpunkt 3 specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zgodnie ze wzorem:
D = [(Dof - Dmin )/( Dmax - Dmin )] x 100 pkt. x 15%
gdzie:
D – ilość punktów w kryterium,
Dmax - maksymalna ilość projektów wskazana w ofertach,
Dof - ilość projektów wskazana w badanej ofercie,
Dmin - minimalna ilość projektów wskazana w ofertach.

Wykonawca, który złożył ofertę nr 1 wykazał 33 projekty, z których uwzględniono 31, gdyż budynek wskazany w wykazie przy ulicy Leśnej 5 nie jest objęty ochroną Konserwatora Zabytków tj. nie znajduje się w Gminnej Ewidencji Zabytków lub Wojewódzkim Rejestrze Zabytków, a projekt chodnika na terenie kościoła parafialnego p.w. św. Jana Chrzciciela w Ostaszewie dotyczył budowy nowego obiektu, a zgodnie z SIWZ projekt miał obejmować remontu lub przebudowę obiektu w branży architektonicznej objętego ochroną Konserwatora Zabytków tj. znajdujących się w Gminnej Ewidencji Zabytków lub Wojewódzkim Rejestrze Zabytków wykonanych przez osobę posiadającą uprawnienia do projektowania w specjalności architektonicznej.

Wykonawca, który złożyłofertę nr 4 wykazał 47 projektów, z których uwzględniono 46, gdyż dokumentacja na budynek przy ulicy Kościuszki 36 w Sopocie powtarza się w pozycji 14 i 20.

Wykonawca, który złożył ofertę nr 5 wykazał 40 projektów, z których uwzględniono 39, gdyż dokumentacja na budynek przy ulicy Aleja Niepodległości 782 w Sopocie powtarza się w pozycji 14 i 25.


4. Punkty w kryterium doświadczenie osoby posiadającej uprawnienia do projektowania w specjalności konstrukcyjno - budowlanej przyznane zostały według zasady określonej w punkcie 21 podpunkt 4 specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zgodnie ze wzorem:
D = [(Dof - Dmin )/( Dmax - Dmin )] x 100 pkt. x 10%
gdzie:
D – ilość punktów w kryterium,
Dmax - maksymalna ilość projektów wskazana w ofertach,
Dof - ilość projektów wskazana w badanej ofercie,
Dmin - minimalna ilość projektów wskazana w ofertach.

Wykonawca, który złożył ofertę nr 1 wykazał 19 projektów, z których uwzględniono 14, gdyż dokumentacje dotyczące następujących obiektów, tj: Szaniec Jezuicki przy ulicy Kolonia Anielinki 1 w Gdańsku, Zbiornik wody Stara Orunia przy ulicy Kampinowskiej 61 w Gdańsku, Zamek w Kwidzynie przy ulicy Katedralnej 1 w Kwidzynie, oraz Zamek w Malborku przy ulicy Starocińskiej 1 w Malborku są ekspertyzami technicznymi, czyli ocenami stanu technicznego, a nie projektami. Dodatkowo w dokumentach przekazanych przez Wykonawcę nie jest wykazane, że projekt i nadzór nad renowacją ołtarza w Bazylice katedralnej Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny przy ulicy Podkramarskiej 5 w Gdańsku zawierał branżę konstrukcyjno-budowlaną, a zgodnie z SIWZ projekt miał obejmować remont lub przebudowę obiektu w branży konstrukcyjno - budowlanej objętego ochroną Konserwatora Zabytków tj. znajdujących się w Gminnej Ewidencji Zabytków lub Wojewódzkim Rejestrze Zabytków wykonanych przez osobę posiadającą uprawnienia do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlane, a więc Wykonawca nie wykazał,że wykazany obiekt spełnia wymagania Zamawiającego.

Wykonawca, który złożył ofertę nr 4 wykazał 30 projektów, z których uwzględniono 30 projektów.

Wykonawca, który złożył ofertę nr 5 wykazał 22 projekty, z których uwzględniono 21 projektów, gdyż w dokumentach przekazanych przez Wykonawcę brak pełnego adresu dla projektu rewitalizacji budynku mieszkalnego przy ul. Starowiejskiej, a więc brak jest możliwości weryfikacji przez Zamawiającego, czy obiekt jest objęty ochroną Konserwatora Zabytków tj. czy znajduje się w Gminnej Ewidencji Zabytków lub Wojewódzkim Rejestrze Zabytków, ponieważ przy ul. Starowiejskiej zarówno znajdują się obiekty podlegające ochronie konserwatora jak i obiekty nie podlegające ochronie.


Umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta po 05.11.2020 r.

Informacja z otwarcia ofert:

l.p. Załącznik Rozmar pliku Data dodania
1 informacja z otwarcia 13.07 1,26 MB 2020-07-13 14:59:28 pobierz

Treść postępowania:

Treść ogłoszenia lub opis przedmiotu zamówienia

pobierz 572,95 KB
l.p. Załącznik Rozmar pliku Data dodania
1 pytania i odpowiedzi 6.07.2020r. 3,51 MB 2020-07-06 13:14 pobierz
2 SIWZ 9 1,56 MB 2020-06-08 11:36 pobierz
3 Wzór umowy 9 858,96 KB 2020-06-08 11:36 pobierz
4 edytowalne druk oferta, wykaz osób I, II, wykaz usług 107,81 KB 2020-06-08 11:39 pobierz
5 KluczPub_Oferta_PostepowanieID_0cefcc71-6cdc-44c2-ab05-92bf5ec146f5 700 B 2020-06-08 11:36 pobierz
6 zał nr 1 - Wytyczne do projektów 44,77 KB 2020-06-08 11:36 pobierz
7 zał nr 2 - Funkcje systemu zarządzania energią BMS do zastosowania przy projektowaniu 157,24 KB 2020-06-08 11:36 pobierz
8 zał nr 3 - ZIT wykaz budynków POPR 01.04.2020 1,06 MB 2020-06-08 11:36 pobierz
9 zał nr 4 - Program Funkcjonalno-Użytkowy dla inwestycji jaskowa Dolina 1,68 MB 2020-06-08 11:36 pobierz
10 zał nr 4.1 - Kopia mapy zasadniczej do celów informacyjnych 232,12 KB 2020-06-08 11:36 pobierz
11 zał nr 4.2 - Wypis i wyrys z planu miejscowego 8,35 MB 2020-06-08 11:36 pobierz
12 zał nr 4.3 - Uproszczony wypis z rejestru gruntów Jaśkowa Dolina 7 882,26 KB 2020-06-08 11:36 pobierz
13 zał nr 4.4 - Audyt energetyczny budynku. Budynek mieszkalny, ul. Jaśkowa Dolina 7 418,05 KB 2020-06-08 11:36 pobierz
14 zał nr 4.5 - Jaśkowa Dolina 7 - warunki techniczne 909,33 KB 2020-06-08 11:36 pobierz
15 zał nr 5 - Program Funkcjonalno-Użytkowy Pniewskiego 1,45 MB 2020-06-08 11:36 pobierz
16 zał nr 5.1 - Kopia mapy zasadniczej do celów informacyjnych 232,12 KB 2020-06-08 11:36 pobierz
17 zał nr 5.2 - Wypis i wyrys z planu miejscowego 8,36 MB 2020-06-08 11:36 pobierz
18 zał nr 5.3 - Uproszczony wypis z rejestru gruntów 860,82 KB 2020-06-08 11:36 pobierz
19 zał nr 5.4 - Audyt energetyczny budynku. Budynek mieszkalny, ul. Pniewskiego 1 416,53 KB 2020-06-08 11:36 pobierz
20 zał nr 5.5 - Pniewskiego 1- warunki techniczne 906,71 KB 2020-06-08 11:36 pobierz
21 zał nr 6 - Założenia wyjściowe do kosztorysu inwestorskiego 298,52 KB 2020-06-08 11:36 pobierz
22 zał nr 7 - wytyczne do wykonania wizualizacji 30,83 KB 2020-06-08 11:36 pobierz
23 zał nr 8 - JEDZ pdf 74,17 KB 2020-06-08 11:36 pobierz
24 zał nr 8 - JEDZ xml 82 KB 2020-06-08 11:36 pobierz
25 zał nr 8A -Edytowalna-wersja-formularza-JEDZ 192,5 KB 2020-06-08 11:36 pobierz
26 zał nr 8B - Instrukcja-wypelniania-JEDZ 1,19 MB 2020-06-08 11:36 pobierz
27 zał nr 9 - oświadczenie grupa kapitałowa 274,26 KB 2020-06-08 11:36 pobierz

Metryka

Publikacja:

Podmiot wytwarzający:
Gdańskie Nieruchomości
Wytworzył:
Joanna Rybicka
Data wytworzenia:
2020-06-08
Podmiot publikujący:
Gdańskie Nieruchomości
Opublikował w BIP:
Daria Paprocka-Fabisiak
Data publikacji:
2020-06-08 11:42
Ostatnia aktualizacja:
2020-07-13 14:59