BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Gdańskie Nieruchomości

Zamówienia publiczne

Opracowanie dokumentacji wielobranżowej projektowo-kosztorysowej na remont, przebudowę i zmianę sposobu użytkowania budynku gminnego mieszczącego się przy Alei Grunwaldzkiej 117 w Gdańsku, a także na sprawowanie nadzorów autorskich nad robotami wykonywanymi według sporządzonej dokumentacji projektowej.

załączniki

Podpisanie umowy

Data podpisania: 2021-03-08

dnia 8.03.2021 podpisano umowę z firmą STUDIO KWADRAT Beata i Paweł Jurago s.c.

Wynik postępowania: rozstrzygnięte

Data rozstrzygnięcia: 2021-02-23

NZ.261.46.2020.MW.83A                                                                       Gdańsk, 23.02.2021 r.

 

                                                                  

 

INFORMACJA

O WYNIKU POSTĘPOWANIA

 

 

Dotyczy: postępowania przetargowego na opracowanie dokumentacji wielobranżowej projektowo-kosztorysowej na remont, przebudowę i zmianę sposobu użytkowania budynku gminnego mieszczącego się przy Alei Grunwaldzkiej 117 w Gdańsku, a także na sprawowanie nadzorów autorskich nad robotami wykonywanymi według sporządzonej dokumentacji projektowej, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) informuję, że Zamawiający wybrał ofertę nr 2 firmy STUDIO KWADRAT Beata i Paweł Jurago s.c. z ceną 245 016,00 zł z VAT, terminem realizacji prac projektowych 120 dni od dnia podpisania umowy, gwarancją 24 miesiące, doświadczeniem osoby posiadającej uprawnienia do projektowania w specjalności architektonicznej- 49 projektów oraz doświadczeniem osoby posiadającej uprawnienia do projektowania w specjalności konstrukcyjno – budowlanej- 30 projektów.

 

UZASADNIENIE WYBORU

Oferta najkorzystniejsza na podstawie kryteriów określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz spełniająca warunki postępowania i niepodlegająca odrzuceniu.

 

Jednocześnie informuję, że następujący Wykonawcy złożyli oferty:

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Cena/

Termin wykonania prac projektowych/

Gwarancja/

Doświadczenie osoby posiadającej uprawnienia do projektowania w specjalności architektonicznej/

Doświadczenie osoby posiadającej uprawnienia do projektowania w specjalności konstrukcyjno - budowlanej

1

Zakład Usług Technicznych
Tycjan Kołodziejczyk,

 ul. Bliska 1b/5
80-541 Gdańsk

Cena oferty: 178 350,00 zł

Termin wykonania prac projektowych 180 dni od dnia podpisania umowy

  Gwarancja: 24 miesiące              

Doświadczenie osoby posiadającej uprawnienia do projektowania w specjalności architektonicznej ------------

Doświadczenie osoby posiadającej uprawnienia do projektowania w specjalności konstrukcyjno – budowlanej -----------

2

STUDIO KWADRAT

Beata i Paweł Jurago s.c.

ul. Legnicka lok. 15/6

80-150 Gdańsk

Cena oferty: 245 016,00 zł

Termin wykonania prac projektowych 120 dni od dnia podpisania umowy

Gwarancja: 24 miesiące              

Doświadczenie osoby posiadającej uprawnienia do projektowania w specjalności architektonicznej: 49 projektów

Doświadczenie osoby posiadającej uprawnienia do projektowania w specjalności konstrukcyjno – budowlanej: 30 projektów

3

TBIARCHITEKCI Sp. z o.o

ul. Podgarbary 10

80-827 Gdańsk

Cena oferty: 205 410,00 zł

Termin wykonania prac projektowych 180 dni od dnia podpisania umowy

Gwarancja: 24 miesiące            

Doświadczenie osoby posiadającej uprawnienia do projektowania w specjalności architektonicznej: 2 projekty

Doświadczenie osoby posiadającej uprawnienia do projektowania w specjalności konstrukcyjno – budowlanej: 2 projekty

4

Szablowscy Architekci

Stanisław Szablowski

ul. Bracka 2/8

80-233 Gdańsk

Cena oferty: 195 000,00 zł

Termin wykonania prac projektowych 120 dni od dnia podpisania umowy

  Gwarancja: 24 miesiące              

Doświadczenie osoby posiadającej uprawnienia do projektowania w specjalności architektonicznej ------------

Doświadczenie osoby posiadającej uprawnienia do projektowania w specjalności konstrukcyjno – budowlanej -----------

 

Poniżej przedstawiam streszczenie ocen, zawierającą punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną ich punktację:

 

Nr oferty

Liczba pkt w kryterium cena

 

Waga 60%

Liczba pkt w kryterium

Termin wykonania

prac projektowych

 

Waga 15%

Liczba pkt w kryterium Doświadczenie osoby posiadającej uprawnienia do projektowania w specjalności architektonicznej

Waga 15%

Liczba pkt w kryterium Doświadczenie osoby posiadającej uprawnienia do projektowania w specjalności konstrukcyjno - budowlanej

Waga 10%

 

Razem

2

50,30

15,00

15,00

10,00

90,30

3

60,00

0,00

0,00

0,00

60,00

 

Zamawiający ocenił ofertę oraz na podstawie art. 91 ustawy prawo zamówień publicznych dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

1.    Punkty w kryterium cena zostały przyznane według zasady określonej w punkcie 20 podpunkt 1 specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zgodnie ze wzorem:

   (cena oferowana minimalna brutto/cena badanej oferty brutto) x 100 x 60%

 

2.    Punkty w kryterium termin wykonania prac projektowych przyznane zostały według zasady określonej w punkcie 20 podpunkt 2 specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zgodnie ze wzorem:

T = ((Tmax - Tof)/ (Tmax - Tmin)) x 100 pkt  x 15%

gdzie:

T          - ilość punktów w kryterium,

Tmin    - minimalny termin wykonania robót określony przez Zamawiającego, tj. 120dni

Tmax   - maksymalny termin wykonania robót określony przez Zamawiającego, tj. 180 dni

Tof      - termin wykonania robót badanej oferty.

 

3.    Punkty w kryterium doświadczenie osoby posiadającej uprawnienia do projektowania w specjalności architektonicznej przyznane zostały według zasady określonej w punkcie 20 podpunkt 3 specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zgodnie ze wzorem:

     D =  [(Dof - Dmin )/( Dmax - Dmin )] x  100 pkt. x 15%

     gdzie:

D – ilość punktów w kryterium,

Dmax  - maksymalna ilość projektów wskazana w ofertach,

Dof  - ilość projektów wskazana w badanej ofercie,

Dmin  - minimalna ilość projektów wskazana w ofertach.

 

4.    Punkty w kryterium doświadczenie osoby posiadającej uprawnienia do projektowania w specjalności konstrukcyjno - budowlanej przyznane zostały według zasady określonej w punkcie 20 podpunkt 4 specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zgodnie ze wzorem:

     D =  [(Dof - Dmin )/( Dmax - Dmin )] x  100 pkt. x 10%

     gdzie:

D – ilość punktów w kryterium,

Dmax  - maksymalna ilość projektów wskazana w ofertach,

Dof  - ilość projektów wskazana w badanej ofercie,

Dmin  - minimalna ilość projektów wskazana w ofertach.

 

 

 

   Umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta po 5.03.2021 r.

 

Informacja z otwarcia ofert:

l.p. Załącznik Rozmar pliku Data dodania
1 informacja z otwarcia ofert 42,25 KB 2020-11-09 15:07:43 pobierz

Treść postępowania:

Treść ogłoszenia lub opis przedmiotu zamówienia

pobierz 348,63 KB
l.p. Załącznik Rozmar pliku Data dodania
1 ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 23.10 86,11 KB 2020-10-23 11:10 pobierz
2 informacja o przekazaniu do Publikacji w DUE zmiany w SIWZ 21,39 KB 2020-10-20 14:28 pobierz
3 zmodyfikowany Wzór Umowy 83 375,62 KB 2020-10-20 14:27 pobierz
4 Modyfikacja SIWZ 73,14 KB 2020-10-20 14:26 pobierz
5 odpowiedzi na pytania 36,37 KB 2020-10-20 14:25 pobierz
6 Edytowalny druk oferty, wykazów 33,76 KB 2020-09-25 12:46 pobierz
7 KluczPub_Oferta_PostepowanieID_1b265f6e-56fc-414e-9758-9a0dc7638906 700 B 2020-09-25 12:46 pobierz
8 SIWZ 83 762,42 KB 2020-09-25 12:46 pobierz
9 Wzor Umowy 83 375,28 KB 2020-09-25 12:46 pobierz
10 zał. nr 1 - Dokumentacja fotograficzna wraz z charakterystyką techniczną obiektu 18,51 MB 2020-09-25 12:46 pobierz
11 zał. nr 2 - Założenia wyjściowe do kosztorysów inwestorskich 64,35 KB 2020-09-25 12:46 pobierz
12 zał. nr 3 - Warunki przyłączenia do sieci ciepłowniczej GPEC 1,69 MB 2020-09-25 12:46 pobierz
13 zał. nr 4 - Uchwała nr XLVIII1-331-10 Rady Miasta Gdańska z dnia 29.07.2010 223,42 KB 2020-09-25 12:46 pobierz
14 zał. nr 5 - JEDZ 88,71 KB 2020-09-25 12:46 pobierz
15 zał. nr 5 - JEDZ xml 135,84 KB 2020-09-25 12:46 pobierz
16 zał. nr 5A - Edytowalna-wersja-formularza-JEDZ 195 KB 2020-09-25 12:46 pobierz
17 zał. nr 5B - Instrukcja-wypelniania JEDZ 1,19 MB 2020-09-25 12:46 pobierz
18 zał. nr 6 - oświadczenie grupa kapitałowa 172,09 KB 2020-09-25 12:46 pobierz

Metryka

Publikacja:

Podmiot wytwarzający:
Gdańskie Nieruchomości
Wytworzył:
Magdalena Wojciechowska
Data wytworzenia:
2020-09-25
Podmiot publikujący:
Gdańskie Nieruchomości
Opublikował w BIP:
Magdalena Wojciechowska
Data publikacji:
2020-09-25 12:48
Ostatnia aktualizacja:
2020-11-09 15:07