BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Gdańskie Nieruchomości

Zamówienia publiczne

Wykonywanie w roku 2021 robót konserwacyjnych w budynkach mieszkalnych i użytkowych stanowiących własność Skarbu Państwa administrowanych przez Gdańskie Nieruchomości.

załączniki

Podpisanie umowy

Data podpisania: 2021-03-02

Dnia 2.03.2021 r podpisano umowę z Zakładem  Budowlanym „ALTON” Jan Cejnóg z siedzibą w Gdańsku przy ul. Jana Husa 18/7 ze stawką roboczogodziny brutto 29,07 zł, czasem przyjazdu na miejsce wykonania usługi od zgłoszenia 30 minut, z kosztami pośrednimi na poziomie 50% oraz doświadczeniem kierownika budowy 0 miesięcy oraz okresem rękojmi za wady 12 miesięcy.

Wynik postępowania: rozstrzygnięte

Data rozstrzygnięcia: 2021-03-01

 

Nr Sprawy 261.71.2020.DPF.109A                                           Gdańsk, dnia 1.03.2021 r.

 

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA

 

Dotyczy: postępowania przetargowego na Wykonywanie w roku 2021 robót konserwacyjnych w budynkach mieszkalnych i użytkowych stanowiących własność Skarbu Państwa administrowanych przez Gdańskie Nieruchomości, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) informuję, że w w/w postępowaniu Zamawiający wybrał ofertę firmy Zakład Budowlany „ALTON” Jan Cejnóg z siedzibą w Gdańsku przy ul. Jana Husa 18/7 ze stawką roboczogodziny brutto 29,07 zł, czasem przyjazdu na miejsce wykonania usługi od zgłoszenia 30 minut, z kosztami pośrednimi na poziomie 50% oraz doświadczeniem kierownika budowy 0 miesięcy oraz okresem rękojmi za wady 12 miesięcy.

 

UZASADNIENIE WYBORU:

Jedyna złożona oferta, spełniająca wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i niepodlegająca odrzuceniu.

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Cena/

Czas przyjazdu Wykonawcy na miejsce wykonywania usługi od zgłoszenia/

Koszty pośrednie/

Doświadczenie kierownika budowy/

Okres rękojmi za wady

1

1.          

2.         Zakład Budowlany

3.         „ALTON“ Jan Cejnóg

4.          80-315 Gdańsk,

5.         ul. Jana Husa 18/7

stawka 1 roboczogodziny brutto z narzutami (bez Vat) – 29,07 zł

Czas przyjazdu Wykonawcy na miejsce wykonywania usługi od zgłoszenia – 30 minut

Koszty pośrednie - 50%

doświadczenie kierownika budowy – 0 miesięcy

Okres rękojmi za wady 12 miesięcy

1.          

 

Poniżej przedstawiam streszczenie ocen, zawierającą punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną ich punktację:

Nr oferty

Liczba pkt w kryterium cena

Waga 50%

Liczba pkt w kryterium

Czas przyjazdu Wykonawcy na miejsce wykonywania usługi od zgłoszenia

Waga 25%

Liczba pkt w kryterium

Koszty pośrednie

Waga 10%

Liczba pkt w kryterium doświadczenie kierownika budowy:

Waga 15%

Razem

1

50,00

25,00

10,00

0,00

85,00

 

Zamawiający ocenił ofertę oraz na podstawie art. 91 ustawy prawo zamówień publicznych dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

1.    Punkty w kryterium cena zostały przyznane według zasady określonej w punkcie 20 podpunkt 1 specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zgodnie ze wzorem:

((Cena (minimalna stawka brutto rbg)/( stawka rbg badanej oferty brutto)) x 100 pkt. x 50%.

2.    Punkty w kryterium czas przyjazdu Wykonawcy na miejsce wykonywania usługi od zgłoszenia zostały przyznane według zasady określonej w punkcie 20 podpunkt 2 specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zgodnie ze wzorem:

D =((Dof - Dmin)/(Dmax - Dmin))x 100 pkt x 25% (0,25) - odpowiada maksymalnej wartości 25 pkt.

gdzie

D      - ilość punktów w kryterium,

Dmax- maksymalny czas przyjazdu określony w ofertach,

Dof   - czas przyjazdu w badanej ofercie,

Dmin  - minimalny czas przyjazdu określony w ofertach.

3.    Punkty w kryterium koszty pośrednie zostały przyznane według zasady określonej w punkcie 20 podpunkt 3 specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zgodnie ze wzorem:

Cena = (minimalna stawka kosztów pośrednich do rbg)/(stawka kosztów pośrednich do rbg badanej oferty brutto) x 100 pkt  x 10 % (0,10) odpowiada maksymalnej wartości 10 pkt

4.    Punkty w kryterium doświadczenie kierownika budowy (skierowanego do realizacji zamówienia): zostały przyznane według zasady określonej w punkcie 20 podpunkt 4 specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zgodnie ze wzorem:

D = ((Dof - Dmin)/(Dmax -Dmin)) x 100 pkt. x 15% (0,15)- odpowiada maksymalnej wartości 15 pkt

 

gdzie:

D – ilość punktów w kryterium,

Dmax  - maksymalne doświadczenie kierownika budowy w ofertach,

Dof  - doświadczenie kierownika budowy w badanej ofercie,

Dmin  - minimalne doświadczenie kierownika budowy wskazane w ofertach.

 

Wykonawca nie wskazał w druku „Zdolność zawodowa – wykaz osób cz. I” doświadczenia kierownika budowy skierowanego do realizacji zamówienia, posiadającego uprawnienia budowlane upoważniające do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, zgodnie z warunkiem postawionym w SIWZ. Wobec powyższego, zgodnie z pkt 20 SIWZ Zamawiający uznał, że Wykonawca wskazał minimalne doświadczenie kierownika budowy i przyznał Wykonawcy 0 pkt.

 

Umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta po 1.03.2021 r.

Informacja z otwarcia ofert:

l.p. Załącznik Rozmar pliku Data dodania
1 informacja z otwarcia ofert 13.01 444,18 KB 2021-01-13 15:59:41 pobierz

Treść postępowania:

Treść ogłoszenia lub opis przedmiotu zamówienia

pobierz 530,73 KB
l.p. Załącznik Rozmar pliku Data dodania
1 Druk oferta, zdolność zawodowa cz. 1 i 2, zdolnośc techniczna 73,99 KB 2020-12-11 07:55 pobierz
2 KluczPub_Oferta_PostepowanieID_7433d676-a54e-4702-9d22-3b51b47c3293 700 B 2020-12-11 07:55 pobierz
3 SIWZ109 1,02 MB 2020-12-11 07:55 pobierz
4 Wzór umowy 356,34 KB 2020-12-11 07:55 pobierz
5 ZGŁOSZENIE SP- załącznik do umowy 25,5 KB 2020-12-11 07:55 pobierz
6 ZLECENIE SP- załacznik do umowy 29,5 KB 2020-12-11 07:55 pobierz
7 zał. 1 Wykaz budynków Skarbu Państwa 526 KB 2020-12-11 07:55 pobierz
8 zał. 1 cz. 2 Wykaz budynków Skarbu Państwa 470,59 KB 2020-12-11 07:55 pobierz
9 zał. 2 JEDZ (pdf) 82,24 KB 2020-12-11 07:55 pobierz
10 zał. 2 JEDZ (xml) 135,69 KB 2020-12-11 07:55 pobierz
11 zał. 2A Edytowalna-wersja-formularza-JEDZ 193,5 KB 2020-12-11 07:55 pobierz
12 zał. 2B Instrukcja-wypelniania-JEDZ 1,19 MB 2020-12-11 07:55 pobierz
13 zał. 3 - oswiadczenie grupa kapitałowa 273,52 KB 2020-12-11 07:55 pobierz

Metryka

Publikacja:

Podmiot wytwarzający:
Gdańskie Nieruchomości
Wytworzył:
Daria Paprocka-Fabisiak
Data wytworzenia:
2020-12-11
Podmiot publikujący:
Gdańskie Nieruchomości
Opublikował w BIP:
Daria Paprocka-Fabisiak
Data publikacji:
2020-12-11 10:20
Ostatnia aktualizacja:
2021-03-02 14:07