BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Gdańskie Nieruchomości

Zamówienia publiczne

Wykonywanie usługi zapewnienia czystości i porządku w budynkach, a także na innych terenach, obiektach i urządzeniach będących pod zarządem i w administracji Zamawiającego od 01.04. 2021 r. do 31.03.2022 r.

załączniki

Podpisanie umowy

Data podpisania: 2021-03-31

31.03.2021 r. podpisano umowę na ZADANIU 2 Zamawiający wybrał ofertę firmy Przedsiębiorstwo Usługowe „CLEAN-BUD” Sp. j. Jarosław Romanowski, Hanna Romanowska z siedzibą w Gdyni przy ul. Halickiej 10 z ceną 1 489 359,34 zł brutto, terminem wykonania zamówienia: od dnia 01.04.2021r. do dnia 31.03.2022 r., ze średnim wiekiem pojazdów 2,25 roku oraz ze średnim doświadczeniem kierowców 405 miesięcy.************************************************************************************************************************************************************************************************************************

30.03.2021 r podpisano umowy na:

ZADANIU 1 Zamawiający wybrał ofertę nr 2 Zakładu Remontowo – Budowlanego „BROMIX” Sp.j. Kaszuba Mirosław i Kaszuba Sławomir z siedzibą w Straszynie przy ul. Spokojnej 33 z ceną 842 006,34 zł brutto, terminem wykonania zamówienia: od dnia 01.04.2021r. do dnia 31.03.2022 r., ze średnim wiekiem pojazdów 1,5 roku oraz ze średnim doświadczeniem kierowców 367,5 miesięcy.

ZADANIU 3 Zamawiający wybrał ofertę firmy PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE BLASK-BUD Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Gospody 14F/4 z ceną 631 976,48 zł brutto, terminem wykonania zamówienia: od dnia 01.04.2021r. do dnia 31.03.2022 r., ze średnim wiekiem pojazdów 3 lata roku oraz ze średnim doświadczeniem kierowców 230 miesięcy

Wynik postępowania: rozstrzygnięte

Data rozstrzygnięcia: 2021-03-25

261.93.2020.DPF. 119A Gdańsk, dnia 25.03.2021 r. INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA ZADANIE 2 i 3 Dotyczy postępowania przetargowego na wykonywanie usługi zapewnienia czystości i porządku w budynkach stanowiących własność Gminy Miasta Gdańsk, a także na innych terenach, obiektach i urządzeniach będących pod zarządem i w administracji Zamawiającego obejmujących Obszary Administracyjne nr 1, 2 i 3 w roku 2021 oraz I kwartale 2022 r., prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego. Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) informuję, że w w/w postępowaniu na: - ZADANIU 2 Zamawiający wybrał ofertę firmy Przedsiębiorstwo Usługowe „CLEAN-BUD” Sp. j. Jarosław Romanowski, Hanna Romanowska z siedzibą w Gdyni przy ul. Halickiej 10 z ceną 1 489 359,34 zł brutto, terminem wykonania zamówienia: od dnia 01.04.2021r. do dnia 31.03.2022 r., ze średnim wiekiem pojazdów 2,25 roku oraz ze średnim doświadczeniem kierowców 405 miesięcy. UZASADNIENIE WYBORU: Jedyna złożona oferta, spełniająca wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i niepodlegająca odrzuceniu. - ZADANIU 3 Zamawiający wybrał ofertę firmy PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE BLASK-BUD Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Gospody 14F/4 z ceną 631 976,48 zł brutto, terminem wykonania zamówienia: od dnia 01.04.2021r. do dnia 31.03.2022 r., ze średnim wiekiem pojazdów 3 lata roku oraz ze średnim doświadczeniem kierowców 230 miesięcy. UZASADNIENIE WYBORU: Jedyna złożona oferta, spełniająca wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i niepodlegająca odrzuceniu. Jednocześnie informuję, że następujący Wykonawcy złożyli oferty: Nr oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Cena/ Termin wykonania Ocena stanu technicznego pojazdu- (średni wiek pojazdu)/ Średnie doświadczenie kierowców 1 PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE BLASK-BUD Sp. z o.o. ul. Gospody 14f/4 80-340 Gdańsk Zadanie 3 Cena: 631 976,48 zł. Termin wykonania: 1.04.2021-31.03.2022 r. Średni wiek pojazdu 3 lata Średnie doświadczenie kierowców 230 miesięcy 2 Przedsiębiorstwo Usługowe „CLEAN-BUD” Sp. j. Jarosław Romanowski, Hanna Romanowska 81-506 Gdynia, ul. Halicka 10 Zadanie 2 Cena: 1 489 359,34 zł. Termin wykonania: 1.04.2021-31.03.2022 r. Średni wiek pojazdu 2,25 roku Średnie doświadczenie kierowców 405 miesięcy Poniżej przedstawiam streszczenie oceny i porównania złożonych ofert zawierające punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną ich punktację: Nr oferty Liczba pkt w kryterium cena waga 60% Liczba pkt w kryterium w kryterium ocena stanu technicznego pojazdów (średni wiek pojazdu) waga 25 % Liczba pkt w kryterium w kryterium doświadczenie kierowców ( średnie doświadczenie kierowców waga15 % RAZEM 1 60,00 25,00 15,00 100,00 ZADANIE 2 Nr oferty Liczba pkt w kryterium cena waga 60% Liczba pkt w kryterium w kryterium ocena stanu technicznego pojazdów (średni wiek pojazdu) waga 25 % Liczba pkt w kryterium w kryterium doświadczenie kierowców ( średnie doświadczenie kierowców waga15 % RAZEM 1 60,00 25,00 15,00 100,00 ZADANIE 3 Zamawiający ocenił oferty oraz na podstawie art. 91 ustawy prawo zamówień publicznych dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 1. Punkty w kryterium cena - zostały przyznane według zasady określonej w punkcie 21 podpunkt 1 specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zgodnie ze wzorem: (Cena oferowana minimalna brutto/ Cena badanej oferty brutto) x 100 pkt. x 60 %. 2. Punkty w kryterium ocena stanu technicznego pojazdów (średni wiek pojazdu) zostały przyznane według zasady określonej w punkcie 21 podpunkt 2 specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Średni wiek pojazdów liczony będzie zgodnie z poniższym wzorem: Wśr = [ (2021 - n1) + (2021 - n2) + ……..(2021 – ni) ]/4 gdzie: Wśr - średni wiek pojazdów, ni - rok pierwszej rejestracji poszczególnych pojazdów (wykazany w druku potencjał techniczny) lub rok produkcji w przypadku braku obowiązku rejestracji danego pojazdu. Ilość punktów w kryterium zostanie obliczona na podstawie poniższego wzoru: W = [Wśr max- Wśr of]/[ Wśr max - Wśr min]x 100 pkt. x 25% (0,25)- odpowiada maksymalnej wartości 25 pkt gdzie: W – ilość punktów w kryterium, Wśmax - maksymalny średni wiek pojazdów w ofertach, Wśof - średni wiek pojazdów w badanej ofercie, Wśmin - minimalny średni wiek pojazdów wskazany w ofertach 3. Punkty w kryterium doświadczenie kierowców (średnie doświadczenie kierowców) zostały przyznane według zasady określonej w punkcie 21 podpunkt 3 specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Średnie doświadczenie kierowców obliczone będzie zgodnie z poniższym wzorem: DS = [d1 + d2 + …. + di]/4 gdzie: DS - średnie „doświadczenie kierowców”, di - doświadczenie poszczególnych kierowców (wykazanych w druku „zdolność zawodowa – wykaz osób”), Ilość punktów w kryterium zostanie obliczona na podstawie poniższego wzoru: D = [Dof - Dmin]/[ Dmax – Dmin] x 100 pkt. x 15% (0,15)- odpowiada maksymalnej wartości 15 pkt gdzie: D – ilość punktów w kryterium, Dmax - maksymalne doświadczenie kierowca w ofertach, Dof - doświadczenie kierowcy w badanej ofercie, Dmin - minimalne doświadczenie kierowcy wskazane w ofertach. Umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta po 25.03.2021 r. ************************************************************************************************************************************************************************************************************************* 261.93.2020.DPF. 119A Gdańsk, dnia 19.03.2021 r. INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA ZADANIE 1 Dotyczy postępowania przetargowego na wykonywanie usługi zapewnienia czystości i porządku w budynkach stanowiących własność Gminy Miasta Gdańsk, a także na innych terenach, obiektach i urządzeniach będących pod zarządem i w administracji Zamawiającego obejmujących Obszary Administracyjne nr 1, 2 i 3 w roku 2021 oraz I kwartale 2022 r., prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego. Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) informuję, że w w/w postępowaniu NA ZADANIU 1 Zamawiający wybrał ofertę nr 2 Zakładu Remontowo – Budowlanego „BROMIX” Sp.j. Kaszuba Mirosław i Kaszuba Sławomir z siedzibą w Straszynie przy ul. Spokojnej 33 z ceną 842 006,34 zł brutto, terminem wykonania zamówienia: od dnia 01.04.2021r. do dnia 31.03.2022 r., ze średnim wiekiem pojazdów 1,5 roku oraz ze średnim doświadczeniem kierowców 367,5 miesięcy. UZASADNIENIE WYBORU: Oferta najkorzystniejsza na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz spełniająca warunki udziału w postępowaniu i niepodlegająca odrzuceniu. Jednocześnie informuję, że następujący Wykonawcy złożyli oferty: Nr oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Cena/ Termin wykonania Ocena stanu technicznego pojazdu- (średni wiek pojazdu)/ Średnie doświadczenie kierowców 1 KOM-BIS Sp. z o.o. 80-530 Gdańsk, ul. Uczniowska 50 Cena oferty: 1 204 623,67 zł. Termin wykonywania zamówienia: od dnia 01.04.2021r. do dnia 31.03.2022 r. Średni wiek pojazdu 2,75 roku Średnie doświadczenie kierowców 76,75 miesięcy 2 Zakład Remontowo – Budowlany „BROMIX” Sp. j. Kaszuba Mirosław i Kaszuba Sławomir 83-010 Straszyn, ul. Spokojna 33 Cena oferty: 842 006,34 zł. Termin wykonywania zamówienia: od dnia 01.04.2021r. do dnia 31.03.2022 r. Średni wiek pojazdu 1,5 roku Średnie doświadczenie kierowców 367,5 miesięcy Poniżej przedstawiam streszczenie oceny i porównania złożonych ofert zawierające punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną ich punktację: Nr oferty Liczba pkt w kryterium cena waga 60% Liczba pkt w kryterium w kryterium ocena stanu technicznego pojazdów (średni wiek pojazdu) waga 25 % Liczba pkt w kryterium w kryterium doświadczenie kierowców ( średnie doświadczenie kierowców waga15 % RAZEM 1 41,94 0,00 0,00 41,94 2 60,00 25,00 15,00 100,00 Zamawiający ocenił oferty oraz na podstawie art. 91 ustawy prawo zamówień publicznych dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 1. Punkty w kryterium cena - zostały przyznane według zasady określonej w punkcie 21 podpunkt 1 specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zgodnie ze wzorem: (Cena oferowana minimalna brutto/ Cena badanej oferty brutto) x 100 pkt. x 60 %. 2. Punkty w kryterium ocena stanu technicznego pojazdów (średni wiek pojazdu) zostały przyznane według zasady określonej w punkcie 21 podpunkt 2 specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Średni wiek pojazdów liczony będzie zgodnie z poniższym wzorem: Wśr = [ (2021 - n1) + (2021 - n2) + ……..(2021 – ni) ]/4 gdzie: Wśr - średni wiek pojazdów, ni - rok pierwszej rejestracji poszczególnych pojazdów (wykazany w druku potencjał techniczny) lub rok produkcji w przypadku braku obowiązku rejestracji danego pojazdu. Ilość punktów w kryterium zostanie obliczona na podstawie poniższego wzoru: W = [Wśr max- Wśr of]/[ Wśr max - Wśr min]x 100 pkt. x 25% (0,25)- odpowiada maksymalnej wartości 25 pkt gdzie: W – ilość punktów w kryterium, Wśmax - maksymalny średni wiek pojazdów w ofertach, Wśof - średni wiek pojazdów w badanej ofercie, Wśmin - minimalny średni wiek pojazdów wskazany w ofertach 3. Punkty w kryterium doświadczenie kierowców (średnie doświadczenie kierowców) zostały przyznane według zasady określonej w punkcie 21 podpunkt 3 specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Średnie doświadczenie kierowców obliczone będzie zgodnie z poniższym wzorem: DS = [d1 + d2 + …. + di]/4 gdzie: DS - średnie „doświadczenie kierowców”, di - doświadczenie poszczególnych kierowców (wykazanych w druku „zdolność zawodowa – wykaz osób”), Ilość punktów w kryterium zostanie obliczona na podstawie poniższego wzoru: D = [Dof - Dmin]/[ Dmax – Dmin] x 100 pkt. x 15% (0,15)- odpowiada maksymalnej wartości 15 pkt gdzie: D – ilość punktów w kryterium, Dmax - maksymalne doświadczenie kierowca w ofertach, Dof - doświadczenie kierowcy w badanej ofercie, Dmin - minimalne doświadczenie kierowcy wskazane w ofertach. Umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta po 29.03.2021 r.

Informacja z otwarcia ofert:

l.p. Załącznik Rozmar pliku Data dodania
1 informacja z otwarcia ofert 1.02 492,61 KB 2021-02-01 15:04:32 pobierz

Treść postępowania:

Treść ogłoszenia lub opis przedmiotu zamówienia

pobierz 744,96 KB
l.p. Załącznik Rozmar pliku Data dodania
1 siwz 119 1,1 MB 2020-12-29 12:38 pobierz
2 wzór umowy 119 378,88 KB 2020-12-29 12:38 pobierz
3 Druk Oferty, wykaz narzędzi, osób, usług 32,03 KB 2020-12-29 12:38 pobierz
4 formularze cenowe- zad. 1, 2, 3 62,5 KB 2020-12-29 12:38 pobierz
5 zał. 1 Zestawienie powierzchni do sprzątania na terenie Gminy Gdańsk UO 1 447,41 KB 2020-12-29 12:38 pobierz
6 zał. 1 Zestawienie powierzchni do sprzątania na terenie Gminy Gdańsk UO 2 447,69 KB 2020-12-29 12:38 pobierz
7 zał. 1 Zestawienie powierzchni do sprzątania na terenie Gminy Gdańsk UO 3 448,74 KB 2020-12-29 12:38 pobierz
8 zał. 1a Zestawienie powierzchni do sprzątania na terenie Gminy Gdańsk UO 1 1,18 MB 2020-12-29 12:38 pobierz
9 zał. 1a Zestawienie powierzchni do sprzątania na terenie Gminy Gdańsk UO 2 1,95 MB 2020-12-29 12:38 pobierz
10 zał. 1a Zestawienie powierzchni do sprzątania na terenie Gminy Gdańsk UO 3 1,55 MB 2020-12-29 12:38 pobierz
11 zał. 2 Szczegółowy rzeczowy zakres czynności 239,09 KB 2020-12-29 12:38 pobierz
12 zał. 2a Wykaz koszy ulicznych zlokalizowanych na terenie administrowanym przez Gdańskie Nieruchomości UO 1 624,15 KB 2020-12-29 12:38 pobierz
13 zał. 2a Wykaz koszy ulicznych zlokalizowanych na terenie administrowanym przez Gdańskie Nieruchomości UO 2 619,15 KB 2020-12-29 12:38 pobierz
14 zał. 2a Wykaz koszy ulicznych zlokalizowanych na terenie administrowanym przez Gdańskie Nieruchomości UO 3 631,3 KB 2020-12-29 12:38 pobierz
15 zał. 3 JEDZ- Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (pdf) 81,93 KB 2020-12-29 12:38 pobierz
16 zał. 3 JEDZ- Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (xml) 136,03 KB 2020-12-29 12:38 pobierz
17 zał. 3A JEDZ- Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (word) 194 KB 2020-12-29 12:38 pobierz
18 zał. 3B Instrukcja obsługi Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia 1,19 MB 2020-12-29 12:38 pobierz
19 zał. 4 Wzór oświadczenia wykonawcy o przynależności do grupy kapitałowej 292,26 KB 2020-12-29 12:38 pobierz

Metryka

Publikacja:

Podmiot wytwarzający:
Gdańskie Nieruchomości
Wytworzył:
Daria Paprocka-Fabisiak
Data wytworzenia:
2020-12-29
Podmiot publikujący:
Gdańskie Nieruchomości
Opublikował w BIP:
Daria Paprocka-Fabisiak
Data publikacji:
2020-12-29 12:39
Ostatnia aktualizacja:
2021-03-25 13:41