BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Gdańskie Nieruchomości

Zamówienia publiczne

Windykacja wierzytelności Zamawiającego należnych od byłych użytkowników lokali użytkowych

Wynik postępowania: całkowicie unieważnione

Data unieważnienia: 2007-09-26

Na podstawie art. 93 ust. 3 pkt 2 ustawy prawo zamówień publicznych informuję, że w/w postępowanie zostało unieważnione.

UZASADNIENIE FAKTYCZNE:

W prowadzonym postępowaniu nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

 

Jednocześnie informuję, że następujący Wykonawcy złożyli oferty:

 

 

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Wysokość prowizji od zwindykowanej należności

1

SENEKA Sp. z o.o.

Ul. Mickiewicza 16/8

80-425 Gdańsk

i

Kancelaria Prawnicza SENEKA

Ul. Mickiewicza 16/8

80-425 Gdańsk

30 %

2

EOS KSI Polska Sp. z o.o.

Al. Jerozolimskie 123A

02-017 Warszawa

20 %

Treść postępowania:

GDAŃSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH
ZAKŁAD BUDŻETOWY
ul. Partyzantów 74 80 – 254 Gdańsk 
tel: (058) 524-10-60, 524-10-61, 524-10-63, 524-10-64, 524-10-10, fax: (058) 345-82-35

rodzaj zamawiającego: podmiot prawa publicznego
przedmioty działalności: zarządzanie nieruchomościami
ogłasza przetarg nieograniczony
o wartości szacunkowej powyżej 211 000 EURO

 

na windykację wierzytelności Zamawiającego należnych od byłych użytkowników lokali użytkowych

CPV  74850000                             
Kategoria usług: 27

KRÓTKI OPIS ZAMÓWIENIA:
Przedmiot zamówienia obejmuje:

 1. odszukanie przez Wykonawcę dłużników lub ich następców prawnych, spadkobierców itp.,
 2. prowadzenie w imieniu i na rzecz Zamawiającego negocjacji z dłużnikami zmierzających do zaspokojenia   roszczeń Zamawiającego wynikających z tytułu umowy najmu lokalu użytkowego, umowy dzierżawy lub odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokalu lub gruntu,
 3. wskazanie majątku, z którego ma nastąpić zaspokojenie roszczeń,
 4. analizę zasadności zarzutów podnoszonych przez dłużników odmawiających dobrowolnego zaspokojenia   wierzytelności w całości lub części oraz informowanie Zamawiającego o wynikach analizy,
 5. przedstawianie Zamawiającemu pisemnych wniosków w sprawie dochodzenia wierzytelności na drodze postępowania sądowego.
  Przedmiot zamówienia nie obejmuje prowadzenia przez Wykonawcę działań na drodze postępowania sądowego.
  Załącznik nr 1 do SIWZ zawiera adresowy wykaz zadłużonych lokali wraz z kwotami zaległości i odsetek.

WARUNKI UZYSKANIA SPECYFIKACJI I DOKUMENTÓW DODATKOWYCH LUB DOKUMENTU OPISOWEGO:
Specyfikację Istotnych Warunkach Zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego, w godz. 8:00-12:00 w pokoju nr 5. Cena brutto 12,20 zł (gotówka, zaliczenie pocztowe).
Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.gznk.pl
Specyfikacja będzie dostępna od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.
Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów.
Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

WIELKOŚĆ LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA
Całkowita wielkość lub zakres:
Wg stanu na wrzesień 2006 r.:
- ilość lokali: 159,
­- wysokość zaległości: 3 846 689,10 zł,

- wysokość odsetek: 2 093 623,20 zł.

Czas trwania zamówienia lub termin REALIZACJI:  Zakończenie 31.12.2009 r.

WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA:
Wymagane wadia i gwarancje
Kwota wadium: 15 000,00 zł.

Główne warunki finansowania i płatności i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących
Płatność w terminie 30 dni od dnia złożenia faktury

WARUNKI UDZIAŁU
Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia musi:

 • posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
 • posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
 • znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
 • nie podlegać wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia,
 • wskazać części zamówienia, których wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom,
 • określić wysokość prowizji od zwindykowanej należności, nie większą niż 45 %.

OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym, a także osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, zamawiający żąda:

 1. Doświadczenia zawodowego – wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, usług w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że te usługi zostały wykonane należycie. Wykaz musi zawierać: minimum 4 usługi obejmujące windykację wierzytelności poparte dokumentami potwierdzającymi, że usługi te zostały wykonane należycie. Wykonawcy, którzy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia w/w warunek mogą spełniać łącznie. 

         
Wykonawca ubiegający się o zamówienie publiczne zobowiązany jest:

 1. Złożyć Druk OFERTA, który należy sporządzić wg wzoru druku załączonego przez zamawiającego.
 2. Złożyć oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych.

INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH lub DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, zamawiający żąda, aby Wykonawca załączył do oferty następujące dokumenty:

 1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, (wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert). W przypadku składania oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wymagany dokument musi być złożony przez  każdego wykonawcę. W przypadku składania oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia  musi być załączone pełnomocnictwo zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych. W przypadku składania oferty przez spółkę cywilną dopuszcza się załączenie umowy spółki cywilnej.
 2. Aktualną Informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie  określonym w  art. 24 ust. 1 pkt. 4 - 8 ustawy prawo zamówień publicznych, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 
  W przypadku składania oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wymagany dokument musi złożony przez każdego wykonawcę.
 3. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy prawo zamówień publicznych, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 
  W przypadku składania oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wymagana informacja musi być złożona przez każdego wykonawcę.
 4. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji Urzędu Skarbowego, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 
  W przypadku składania oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wymagane    zaświadczenie musi być  złożone przez każdego wykonawcę.
 5. Aktualne zaświadczenie z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji Oddziału ZUS lub KRUS, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 
  W przypadku składania oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wymagane zaświadczenie musi być złożone przez każdego wykonawcę.  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w:  
  1) pkt 1, 3, 4 i 5  – składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,         potwierdzające odpowiednio, że:  
  a)  nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,    
  b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał     przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,   
  c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;  
  2) pkt 2 – składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia albo zamieszkania                 osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy.
  Dokumenty, o których mowa wyżej pkt 1 lit. a) i c) oraz pkt 2, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
  Dokument, o którym mowa wyżej pkt 1 lit. b), powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 
  Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się w/w dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Oświadczenie, w przypadku pkt 1 lit. a) i c) oraz pkt 2, powinno być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, natomiast w przypadku pkt 1 lit. b), powinno być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Zdolność ekonomiczna i finansowa

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów
W celu potwierdzenia, że wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, zamawiający żąda:
1)       Bilansu oraz rachunku zysków i strat , a jeżeli podlegają one badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości również z opinią odpowiednio o badanym bilansie oraz rachunku zysków i strat, a w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego, innych dokumentów określających obroty, zysk oraz zobowiązania i należności, wymagane dokumenty należy złożyć za ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres. W przypadku składania oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wymagany dokument musi być złożony przez wykonawcę, który wykazuje dodatni wynik finansowy.
2)       Polisy a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności o wartości co najmniej 100 000,00 zł.
W przypadku składania oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wymagany dokument musi być złożony przez każdego  wykonawcę.
­       wykazać w ciągu ostatnich 3 lat obrotowych dodatni wynik finansowy przynajmniej w dwóch latach obrachunkowych.

Zdolność techniczna

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów
Nie dotyczy
Nie dotyczy

SPECYFICZNE WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIEŃ NA USŁUGI
Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu:  Nie
Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie usługi:  Nie
KRYTERIA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów:
Kryteria: wysokość prowizji od zwindykowanej należności   100 %
INFORMACJE ADoMINISTRACYJNE:
Nr referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającego: 20/07/A
Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia: Nie


Termin składania ofert:
Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego do dnia 14.09.2007 r. do godz. 10:00 pokój 9.
Warunki otwarcia ofert:
Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie zamawiającego dnia 14.09.2007 r. o godz. 10:15 pok. 204.
Minimalny okres, w którym wykonawca będzie związany ofertą
Termin związania ofertą wynosi 60 dni, tj. do dnia 12.11.2007 r.


Język, w którym można sporządzać oferty: POLSKI
zamówienie NIE dotyczy projektu/ programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej


PROCEDURY ODWOŁAWCZE:
Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Urząd Zamówień Publicznych, Al. Szucha 2/4,  00-582 Warszawa, e-mail : uzp@uzp.gov.pl, adres internetowy: www.uzp.gov.pl
Tel (0 22) 458 77 77  Fax (0 22) 458 77 00
Składanie odwołań:
Od rozstrzygnięcia protestu przysługuje odwołanie do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.
Odwołanie wnosi się do Prezesa Urzędu w terminie 5 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia protestu lub upływu terminu do rozstrzygnięcia protestu, przekazując jego kopię zamawiającemu.
Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z wykonawcami jest Krzysztof Lewoszewski, tel. (0 58) 524 10 63, nz@gznk.pl
Data przekazania ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich: 24.07.2007 r.

Metryka

Publikacja:
Podmiot wytwarzający: Gdańskie Nieruchomości
Wytworzył: Dorota Tuźnik
Data wytworzenia: 2007-07-24
Podmiot publikujący: Gdańskie Nieruchomości
Opublikował: Grażyna Pietrowska
Data publikacji: 2007-07-24 12:11