BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Gdańskie Nieruchomości

Zamówienia publiczne

świadczenie powszechnych usług telekomunikacyjnych, świadczenie usług dostępu do Internetu oraz dzierżawa centrali telefonicznej wraz z oprzyrządowaniem.

załączniki

Wynik postępowania: całkowicie unieważnione

Data unieważnienia: 2010-04-22

Informuję, że w/w postępowanie zostało unieważnione.
UZASADNIENIE FAKTYCZNE :
W prowadzonym postępowaniu nie złożono żadnej oferty.          
UZASADNIENIE PRAWNE :
Art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy prawo zamówień publicznych

Treść postępowania:

 

Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych ZB
Dział Zamówień
 
ul. Partyzantów 74
80-254 Gdańsk;
Województwo: Pomorskie
Tel.: 58 320-10-32/58 320-02-20, fax: 58 345-82-35     
Adres strony internetowej: www.gznk.pl
Rodzaj zamawiającego: podmiot prawa publicznego
Przedmiot działalności: zarządzanie nieruchomościami
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:        zamówienia publicznego
 
 
ogłasza przetarg nieograniczony
o wartości szacunkowej powyżej 193 000 EURO
 
na świadczenie powszechnych usług telekomunikacyjnych, świadczenie usług dostępu do Internetu oraz dzierżawa centrali telefonicznej wraz z oprzyrządowaniem.
 
Wspólny słownik zamówień (CPV):
Główny przedmiot: 32412110
Dodatkowe przedmioty: 64200000, 64221000, 72400000
Kategoria usług 5
 
KRÓTKI OPIS ZAMÓWIENIA:
I   Świadczenie powszechnych usług telekomunikacyjnych
 1. Zapewnienie stałego dostępu do publicznej sieci telefonicznej drogą kablową doziemną (połączenia komutowane) w pełni między centralą miejską, a lokalizacjami wskazanymi przez Zamawiającego w załączniku nr 6 do siwz (ilość lokalizacji 15).
 2. Usługi nie mogą być świadczone z użyciem technologii alternatywnych np. drogą radiową lub przez Internet.
 3. System musi być jednorodny, nie dopuszcza się systemu złożonego z posieciowanych central.
 4. Zamawiający wymaga, aby taryfikacja połączeń telefonicznych (lokalnych, międzystrefowych, komórkowych i międzynarodowych) odbywała się z dokładnością co do 1 sekundy od pierwszej sekundy połączenia bez naliczania stawki wstępnej za rozpoczęcie połączenia.
 5. Zachowanie posiadanej numeracji przez Zamawiającego (zachowane numery i numery do przeniesienia ( 457 szt.) stanowi załącznik nr 5 do siwz).
 6. Bezpłatne połączenia pomiędzy numerami należącymi do Zamawiającego.
 7. Bezpłatne połączenia do służb powołanych ustawowo do niesienia pomocy posiadające numery skrócone np. 112, 999, 998, 997, 994, 993, 992, 991, 986, 985, 984.
 8. Możliwość ruchu do sieci publicznej takich jak: serwisy informacyjne, infolinie, linie informacyjne, połączenia z biurami numerów.
 9. Bezpłatny wykaz połączeń ? bilingi szczegółowe dla wszystkich numerów należących do Zamawiającego.
 10. Wymaga się aby przełączenie przy zmianie Operatora odbywało się po godzinach pracy Zamawiającego tj. w dni od poniedziałku do piątku po godz. 16.00 lub w sobotę.
      W wyjątkowych sytuacjach, jeżeli przełączenia będą musiały odbywać się w
      czasie godzin pracy Zamawiającego to przerwa w łączności nie może przekraczać 30
      minut.
 1. Wszelkie koszty związane z przeniesieniem numerów od obecnego operatora obciążają Wykonawcę.
 2. Wymaga się, aby do każdego numeru ISDN dołączone były po 3 MSN-y.
 3. Wykonawca zobowiązany będzie do:
           - bezpłatnego okresowego (co 6 m-cy) przeglądu stanu technicznego pracy łączy
           oaz sprawdzanie parametrów łączy poprzez bieżące, cykliczne ich pomiary i 
           eliminowanie usterek,
        - techniczną pomoc związaną ze świadczeniem usług telekomunikacyjnych po
           zgłoszeniu przez Zamawiającego, obejmującego w szczególności: bezpłatne
           eliminowanie usterek i nieprawidłowości w pracy łączy, bezpłatne usuwanie
           awarii.
 1. Bezpłatną całodobową możliwość telefonicznej obsługi Klienta.
 2. Płatność faktury w terminie do 30 dni od dnia dostarczenia faktury do siedziby Zamawiającego.
       II Świadczenie usług dostępu do Internetu
1.    Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi stałego nieograniczonego dostępu do sieci Internet jako łącza symetrycznego 4 Mb i trzech 2 Mb oraz 12 łączy DSL 2/512 we wskazanych w załączniku nr 6 do siwz lokalizacjach.
2.    Usługa musi być świadczona po kablu lub światłowodzie. Zamawiający wyklucza inne medium świadczenia usługi.
3.    Wykonawca ma obowiązek zapewnić przynajmniej trzy stałe publiczne adresy IP w budynku Zarządu ul. Partyzantów 74 oraz po jednym adresie na pozostałych lokalizacjach.
4.    Łącza muszą być zakończone gniazdem RJ 45.
5.    Urządzenia końcowe łącz symetrycznych muszą umożliwiać zestawienie przynajmniej dwóch kanałów VPN.
6.    Wykonawca umożliwi Zamawiającemu administrowanie urządzeniami wymienionymi w punkcie 5.
     III Dzierżawa cyfrowej centrali telefonicznej z oprzyrządowaniem wraz z instalacją i
         konfiguracją systemu w zakresie zawartym poniżej oraz zawartym w punkcie IV
         (uprawnienia udostępnione dla użytkownika centrali)
1.    8 x interfejs miejski ISDN BRA (2B + D).
2.    Karta ISDN PRA 30B + D.
3.    200 x porty analogowe wewnętrzne.
4.    7 x porty systemowe.
5.    2 aparaty systemowe z LCD model zaawansowany:
- minimum 19 klawiszy programowalnych, port USB do integracji z PC, wyświetlacz 24 znaki, pełen duplex rozmowy przy odłożonej słuchawce.
6.    5 aparatów systemowych z LCD model standardowy:
- minimum 12 klawiszy programowalnych, port USB do integracji z PC, wyświetlacz 24 znaki, pełen duplex rozmowy przy odłożonej słuchawce.
7.    Obudowa stojąca.
8.    Dwukanałowa zapowiedź z możliwością wyboru numerów wewnętrznych za pomocą DTMF 2 linie, czas nagrania nie mniej jak 9 minut.
9.    Taryfikacja wraz z oprogramowaniem i buforem rozmów na nie mniej jak 240 abonentów (umożliwiające pokrycie rozbudowy centrali o 120 nn) ze zdalnym dostępem poprzez LAN i obsługą pakietów darmowych minut.
10. Zasilanie awaryjne na nie mniej niż 1 godzinę.
11. Głowica typu KRONE strona Liniowa.
12. Możliwość w przyszłości zastosowania technologii IP do sieciowania central oraz podłączenia około 200 aparatów w technologii IP.
13. Wykonawca ma obowiązek usuwania awarii i usterek występujących w pracy centrali.
14. W przypadku zgłoszenia awarii czas pierwszej reakcji powinien nastąpić do 2 godzin, a usunięcie awarii w terminie nie dłuższym niż 12 godzin (liczonych wyłącznie w dni robocze). 
15. Wykonawca ma obowiązek zapewnić Zamawiającemu:
- telefoniczne konsultacje techniczne,
- zdalną diagnostykę i lokalizację usterek,
- utrzymanie dyżuru serwisu dla wymaganego czasu reakcji,
- wizyty serwisu związane z awarią po wyczerpaniu możliwości zdalnej naprawy,
- naprawy związane z awarią lub wymianą uszkodzonych podzespołów,
- program do administrowania centralą,
- przeszkolenie 2 osób obsługujących program do administrowania centralą.
16. Urządzenia dostępowe (CE) muszą być fabrycznie nowe i pochodzić z legalnego, autoryzowanego kanału dystrybucji.
17. Centrala ma zapewnić możliwość konfiguracji systemów sekretarsko-dyrektorskich.
18. Montaż nowej i demontaż dotychczasowej centrali Alcatel 4200 i położenie kabla korespondencyjnego 50x4 ? długość ok. 100 m nastąpi w dostępnej u klienta kanalizacji wewnętrznej.
19. Wykonawca ma obowiązek przełączenia starych abonentów, linii telekomunikacyjnych i abonentów wewnętrznych ze starej centrali do nowej.
20. W okresie dzierżawy pełen zakres usług serwisowych gwarancyjnych pełni Wykonawca.
21. Centrala telefoniczna po zakończeniu umowy przechodzi na własność Zamawiającego.
IV Uprawnienia udostępnione dla użytkownika centrali:
1. Zarządzanie wewnętrznym systemem taryfikacyjnym.
2. Zestawianie połączeń konferencyjnych.
3. Połączenia oczekujące.
4. Zestawianie połączeń trójstronnych.
5. Zestawianie układu sekretarsko-dyrektorskiego.
6. Przekazywanie połączeń (transfer).
7. Zawieszenie połączeń.
8. Przejęcie wywołania oczekującego z innego aparatu.
9. Sygnalizacja połączenia przychodzącego (w trakcie rozmowy).
10. DISA (system kierowania ruchem przychodzącym).
11. System poczty głosowej.
12. Zapowiedź słowna.
13. Usługa ?nie przeszkadzać?.
14. Wejście ?na trzeciego? z powiadomieniem.
15. Wybieranie skrócone zamknięte (wewnętrzna książka telefoniczna).
16. Przenoszenie wywołań bezwarunkowe (Forwarding) ? CFU.
17. Przenoszenie wywołań przy braku odpowiedzi (opóźnione) ? CFNR.
18. Przenoszenie wywołań przy zajętości ? CFB.
19. Przenoszenie wywołań do abonenta zewnętrznego.
22. Podział abonentów na kategorie uprawnień/restrykcji.
23. Możliwość tworzenia nowych numerów wewnętrznych i dowolne przypisywanie numerów wewnętrznych do portów wewnętrznych.
24. Możliwość nadawania restrykcji numerom wewnętrznym (blokada połączeń: komórkowych, międzynarodowych, międzystrefowych, na usługi infolinii).
25. CLIP ? identyfikacja numeru dzwoniącego.
26. CLIR ? blokada identyfikacji numeru dzwoniącego.
 
WARUNKI UZYSKANIA SPECYFIKACJI I DOKUMENTÓW DODATKOWYCH LUB DOKUMENTU OPISOWEGO:
Specyfikację Istotnych Warunkach Zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego (Pion Techniczny) w Gdańsku przy ul. Cygańska Góra 1, pokój nr 16, w godz. 9.00 - 12.00. Cena 12,20 zł (brutto).
Warunki i sposób płatności: gotówka, zaliczenie pocztowe, przelew
Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia : www.gznk.pl
 
Specyfikacja będzie dostępna od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej
Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów
Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
 
WIELKOŚĆ LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA
1 Świadczenie powszechnych usług telekomunikacyjnych.
2 Świadczenie usług dostępu do Internetu.
3 Dzierżawa cyfrowej centrali telefonicznej z oprzyrządowaniem wraz z instalacją i
        konfiguracją systemu.
 
Czas trwania zamówienia lub termin realizacji:
okres w miesiącach - 26 miesięcy
 
WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA:
Wymagane wadia i gwarancje
Kwota wadium: 16 000,00 zł
 
Główne warunki finansowania i płatności i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących
Rozliczenia w cyklach miesięcznych, płatność w terminie 30 dni od dostarczenia faktury do siedziby Zamawiającego.
 
WARUNKI UDZIAŁU
Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi dotyczące wpisu do rejestru zawodowego lub handlowego
 
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
 prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
- posiadają wiedzę i doświadczenie,
- dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
 zamówienia,
- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
- nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie ar. 24 ust. 1
 ustawy.
 
OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.
1. W celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu polegającego na posiadaniu uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, Wykonawca musi posiadać uprawnienia do wykonywania działalności polegającej na świadczeniu usług telekomunikacyjnych zgodnie z art. 10 ust 1 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo Telekomunikacyjne (Dz.U. z 2004 r. Nr 171, poz. 1800 z późn.zm.).
W przypadku składania oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, w/w warunek musi spełniać co najmniej jeden wykonawca.
2. W celu potwierdzenia spełniania warunku posiadania wiedzy i doświadczenia, Wykonawca musiał wykonać w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert minimum 3 usługi polegające na wdrożeniu technologii MPLS.
Wykonawcy, którzy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia w/w warunek mogą spełniać łącznie.
Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.
3. W celu potwierdzenia spełniania warunku dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, Wykonawca musi wykazać dysponowanie 3 osobami wyznaczonymi do współpracy z Zamawiającym, które mają doświadczenie w zakresie:
- rozwiązań głosowych (typowa telefonia stacjonarna analogowa i cyfrowa) ? konfiguracja
 linii analogowych np. układ sekretarsko-dyrektorski, konfiguracja i podłączenie urządzenia
 końcowego ISDN,
- sieci VPN (połączenia Internetu między lokalizacjami) ? DSL ? konfiguracja modemu i routera:
 BIZIP, Transmisja danych DSL (SME), Frame Relay, IPVPN ? przesył danych i głos,
- centrali telefonicznej ? konfiguracja, podłączenie i zarządzanie centralą abonencką (PABX).
Wykonawca może polegać na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, udowadniając, iż będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w szczególności przedstawiając pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji niezbędnych osób na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.
Wykonawcy, którzy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia w/w warunek mogą spełniać łącznie.
W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy ?Prawo zamówień publicznych? zamawiający żąda, aby Wykonawca załączył do oferty następujące dokumenty:
- oświadczenie o spełnianiu przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
W przypadku składania oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymagany dokument musi być złożony przez każdego wykonawcę.
W przypadku, kiedy wykonawca polega na zasobach innych podmiotów, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, wymagany dokument muszą złożyć także te podmioty.
W celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu określonego w punkcie 1 opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu, zamawiający żąda, aby Wykonawca załączył do oferty następujące dokumenty:
- zaświadczenie o wpisie do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych zgodnie z art. 10 ust 1 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo Telekomunikacyjne (Dz.U. z 2004 r. Nr 171, poz. 1800).
W przypadku składania oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wymagany dokument musi być złożony przez co najmniej jednego wykonawcę.
 
W celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu określonego w punkcie 2 opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu, zamawiający żąda, aby Wykonawca załączył do oferty następujące dokumenty:
- ?Wiedza i doświadczenie zawodowe? ? wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
W przypadku powoływania się na wiedzę i doświadczenie innych podmiotów należy przedstawić udział tych podmiotów w wykonywaniu części zamówienia.
W przypadku składania oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wymagany dokument musi być złożony przez co najmniej jednego wykonawcę.
W celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu określonego w punkcie 3 opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu, zamawiający żąda, aby Wykonawca załączył do oferty następujące dokumenty:
- ?Potencjał kadrowy? - wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
W przypadku wykazania osób zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów należy przedstawić pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji niezbędnych osób na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.
W przypadku składania oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wymagany dokument musi być złożony przez co najmniej jednego wykonawcę.
 
W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z powodów niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy ?Prawo zamówień publicznych?, zamawiający żąda, aby Wykonawca załączył do oferty następujące dokumenty:
1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy ?Prawo zamówień publicznych?.
W przypadku składania oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymagany dokument musi być złożony przez każdego wykonawcę.
W przypadku, kiedy wykonawca polega na potecjale innych podmiotów, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, wymagany dokument muszą złożyć także te podmioty.
2. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy (wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert)
Pod pojęciem ?aktualny? Zamawiający rozumie, że zapisy w dokumencie na dzień składania ofert, dotyczące nazwy podmiotu, siedziby, zakresu działalności, osób uprawnionych do reprezentacji podmiotu, miejsca działania są ważne i odpowiadające stanowi faktycznemu.
W przypadku składania oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wymagany dokument musi być złożony przez każdego wykonawcę.
W przypadku, kiedy wykonawca polega na potencjale innych podmiotów, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, wymagany dokument muszą złożyć także te podmioty.
3. Aktualną Informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4 - 8 ustawy prawo zamówień publicznych (tj. osoby fizyczne; spółki jawne, których wspólnika; spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu; spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza; osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego: prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwoprzeciwko środowisku,przestępstwo przekupstwa,przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego),wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert
 W przypadku składania oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie  
 zamówienia, wymagany dokument musi złożony przez każdego wykonawcę.
W przypadku, kiedy wykonawca polega na potencjale innych podmiotów, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, wymagany dokument muszą złożyć także te podmioty.
4. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy prawo zamówień publicznych, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert
 W przypadku składania oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie
 zamówienia, wymagana informacja musi być złożona przez każdego wykonawcę.
W przypadku, kiedy wykonawca polega na potencjale innych podmiotów, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, wymagany dokument muszą złożyć także te podmioty.
5. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
W przypadku składania oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie
 zamówienia, wymagane zaświadczenie musi być złożone przez każdego wykonawcę.
W przypadku, kiedy wykonawca polega na potencjale innych podmiotów, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, wymagany dokument muszą złożyć także te podmioty.
6. Aktualne zaświadczenie z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
W przypadku składania oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie
 zamówienia, wymagane zaświadczenie musi być złożone przez każdego wykonawcę.
W przypadku, kiedy wykonawca polega na potencjale innych podmiotów, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, wymagany dokument muszą złożyć także te podmioty.
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w wykazie dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy:
1) pkt 2, 4, 5, 6 ? składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;
2) pkt 3 ? składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy.
Dokumenty, o których mowa wyżej pkt 1 lit. a i c oraz pkt 2, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
Dokument, o którym mowa wyżej pkt 1 lit. b, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się w/w dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Oświadczenie, w przypadku pkt 1 lit. a i c oraz pkt 2, powinno być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, natomiast w przypadku pkt 1 lit. b, powinno być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
 
Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym, że w przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń ? zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób.
- Złożyć Druk ?OFERTA?, który należy sporządzić wg wzoru druku zamawiającego.
- Wskazać w złożonej ofercie części zamówienia, których wykonanie powierzy podwykonawcom. W przypadku nie wskazania części zamówienia, które mają być realizowane przez podwykonawców, zamawiający uzna, że całość zamówienia będzie wykonywana przez Wykonawcę osobiście.
- Załączyć kopię dowodu wpłaty wadium wpłaconego w pieniądzu lub oryginał albo kopię wadium wniesionego w jednej z form określonych w specyfikacji.
- Złożyć ?Formularze cenowe?:
a)  Abonament telefoniczny ? załącznik nr 1 do siwz;
b)   Usługi telekomunikacyjne ? załącznik nr 2 do siwz;
c)   Abonament na usługi internetowe ? załącznik nr 3 do siwz;
d)   Instalacja i dzierżawa centrali telefonicznej ? załącznik nr 4 do siwz,
      które należy sporządzić wg wzoru druków Zamawiającego.
 
Zdolność ekonomiczna i finansowa

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów
1. Rachunek zysków i strat, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości również z opinią o badanym rachunku zysków i strat, a w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzania rachunku zysków i strat, innych dokumentów określających obroty (przychody) - wymagane dokumenty należy złożyć za ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres.
W przypadku składania oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wymagany dokument musi być złożony przez co najmniej jednego wykonawcę, tego który potwierdza spełnianie warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej.
2. Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
W przypadku składania oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wymagana informacja musi być złożona przez co najmniej jednego wykonawcę, tego który potwierdza spełnienie warunku zdolności finansowych.
 
1. W celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej Wykonawca musi wykazać dysponowanie następującym parametrem w zakresie sytuacji ekonomicznej:
-przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi na poziomie co najmniej 10 000 000 zł w minimum dwóch z ostatnich trzech lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy za ten okres.
W przypadku składania oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, w/w warunek musi spełniać co najmniej jeden wykonawca.
2. W celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego sytuacji finansowej Wykonawca musi wykazać dysponowanie:
- środkami finansowymi lub zdolnością kredytową w wysokości minimum 450 000 zł.
Wykonawca może polegać na zdolnościach finansowych w zakresie dysponowania środkami finansowymi innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.
W przypadku składania oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, w/w warunek musi spełniać co najmniej jeden wykonawca.
 

 
ZAMÓWIENIE ZASTRZEŻONE DLA ZAKŁADU PRACY CHRONIONEJ
Nie
 
SPECYFICZNE WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIEŃ NA USŁUGI
Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu
Nie
 
Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie usługi
Tak
 
KRYTERIA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Cena - wartość abonamentu telefonicznego                                                                   waga        30 %
Cena - wartość usług telekomunikacyjnych - połączenia do sieci komórkowych     waga     25 %
Cena - wartość usług telekomunikacyjnych - połączenia lokalne i międzystrefowe  waga     10 %
Cena wartość abonamentu za usługi internetowe za 1 miesiąc                              waga      15 %
Cena wartość za instalację i dzierżawę centrali telefonicznej                              waga      20 %
 
INFORMACJE ADMINISTRACYJNE:
Nr referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającego:
ZP 6/10/A
Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia:   Nie
 
Termin składania ofert:
19.04.2010 r. do godziny 10:00
 
Warunki otwarcia ofert:
19.04.2010 r. godzina 10:30.
Miejsce: otwarcie ofert obędzie się w siedzibie Zamawiającego (Pion Techniczny) w Gdańsku przy ul. Cygańska Góra 1, świetlica.
 
Minimalny okres, w którym wykonawca będzie związany ofertą
Termin związania ofertą wynosi 60 dni, tj. do dnia 30.05.2010 r.
 
Język, w którym można sporządzać oferty: POLSKI
 
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się
Nie
 
zamówienie dotyczy projektu/ programu finansowanego ze środków  wspólnotowych
Nie
 
PROCEDURY ODWOŁAWCZE:
Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17 a
02-676 Warszawa
adres internetowy : www.uzp.gov.pl
Tel (0 22) 458 78 01
Fax (0 22) 458 77 00
 
Składanie odwołań:
Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej i przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy, w terminach określonych w art. 182 ustawy.
 
PUNKT KONTAKTOWY
80-171 Gdańsk ul. Cygańska Góra 1, pokój nr 16
Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z wykonawcami jest Grażyna Berowska, tel. (58) 320 10 32, faks (058) 345 82 35 nz@gznk.pl,
 
Data przekazania ogłoszenia o zamówieniu:
Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich: 19.02.2010 r.
 
 
l.p. Załącznik Rozmar pliku Data dodania
1 Odpowiedzi na pytania, modyfikacja, przesunięcie terminu składania ofert na 19.04.2010 r, załączniki 960,84 KB 2010-03-25 14:30 pobierz
2 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - 25.03.2010 r..pdf 972,58 KB 2010-03-25 14:29 pobierz
3 Odpowiedź na pytania 05.03.2010 r..pdf 44,9 KB 2010-03-05 14:51 pobierz
4 SIWZ + zalączniki.pdf 1,8 MB 2010-02-24 13:24 pobierz

Metryka

Publikacja:
Podmiot wytwarzający: Gdańskie Nieruchomości
Wytworzył: Leszek Wróblewski
Data wytworzenia: 2010-02-19
Podmiot publikujący: Gdańskie Nieruchomości
Opublikował: Wojciech Borkowski
Data publikacji: 2010-02-19 18:56