BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Gdańskie Nieruchomości

Zamówienia publiczne

wykonywanie usługi zapewnienia czystości i porządku w budynkach mieszkalnych i użytkowych, a także na innych terenach, obiektach i urządzeniach stanowiących własność Skarbu Państwa administrowanych przez Zamawiającego w okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

załączniki

Wynik postępowania: rozstrzygnięte

Data rozstrzygnięcia: 2014-12-18

 

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) informuję, że Zamawiający wybrał najkorzystniejszą ofertę nr 2 Przedsiębiorstwa Usługowego „Clean - Bud” Sp.j. Jarosław Romanowski, Hanna Romanowska z siedzibą w Gdyni przy ul. Amona 76 z ceną oferty 114 166,55 zł z VAT-em;

 

UZASADNIENIE WYBORU:

Oferta najkorzystniejsza cenowo.

 

Jednocześnie informuję, że następujący Wykonawcy złożyli oferty:

 

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Cena [zł]

1

1.Zakład Remontowo – Budowlany „BROMIX” Sp. j. - Kaszuba Mirosław i Kaszuba Sławomir

83-010 Straszyn ul. Spokojna 33

 

125 668,40

2

Przedsiębiorstwo Usługowe „Clean - Bud” Sp.j.

Jarosław Romanowski, Hanna Romanowska

81-601 Gdynia ul. Amona 76

 

114 166,55

3

MASTER - BUD” Krzysztof Pettke

83-112 Lubiszewo Tczewskie, Stanisławie 32

 

124 594,97

4

KOM-BIS Sp. z o.o.

80-405 Gdańsk ul. Kochanowskiego 130E   

 

157 168,36

 

Poniżej przedstawiam streszczenie oceny i porównania złożonych ofert zawierające punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną ich punktację:

Nr

oferty

Liczba pkt w kryterium

cena    - 100

Liczba pkt w kryterium -----

Razem

1

90,85

 

90,85

2

100,00

 

100,00

3

91,63

 

91,63

4

72,64

 

72,64

 

Umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta po 29.12.2014 r.

Treść postępowania:

ul. Partyzantów 74

80-254 Gdańsk;

Województwo: Pomorskie

Tel.: 58 320-02-20/ 58 320-10-32/58 302-32-82/58 340-76-46, fax: 58 345-82-35    

Państwo: Polska

Adres strony internetowej: www.gznk.pl

Rodzaj instytucji zamawiającego: podmiot prawa publicznego

Główny przedmiot lub przedmioty działalności: zarządzanie nieruchomościami

Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: Nie

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

                                 

ogłasza przetarg nieograniczony

o wartości szacunkowej powyżej 207.000 EURO

 

 

na wykonywanie usługi zapewnienia czystości i porządku w budynkach mieszkalnych i użytkowych, a także na innych terenach, obiektach i urządzeniach stanowiących własność Skarbu Państwa administrowanych przez Zamawiającego w okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

 

 

Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług:

Kategoria usługi  16

 

Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: GDAŃSK

Kod NUTS PL634

 

Informacje na temat umowy ramowej: NIE DOTYCZY

 

KRÓTKI OPIS ZAMÓWIENIA:

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usługi zapewnienia czystości i porządku w budynkach

mieszkalnych i użytkowych, a także na innych terenach, obiektach i urządzeniach stanowiących własność

Skarbu Państwa administrowanych przez Zamawiającego obejmującej:

- Powierzchnię wewnętrzną do sprzątania  ? 3 696,71 m2 .

- Powierzchnię zewnętrzną do sprzątania  ? 17 469,24 m2 .

2. Wykaz powierzchni do sprzątania- budynki mieszkalne Skarbu Państwa stanowi załącznik nr 1a do siwz.

3. Wykaz powierzchni do sprzątania- budynki użytkowe Skarbu Państwa stanowi załącznik nr 1b do siwz.

4. Szczegółowy rzeczowy zakres czynności został określony w załączniku nr 2 do siwz.

5. Pozostałe warunki wykonania zamówienia określone są we wzorze umowy stanowiącym załącznik do SIWZ.

 

Wspólny słownik zamówień (CPV):

Słownik główny: 90610000;

Dodatkowe przedmioty: 90620000, 90911200, 90911300, 90513200.

 

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA):  NIE

 

CZĘŚCI

To zamówienie podzielone jest na części: NIE

 

INFORMACJA O OFERTACH WARIANTOWYCH

Dopuszcza się składania ofert wariantowych: NIE

 

 

CAŁKOWITA WIELKOŚĆ LUB ZAKRES

Powierzchnia wewnętrzna do sprzątania  - 3 696,71 m2 .

Powierzchnia zewnętrzna do sprzątania - 17 469,24 m2 .

Ilość budynków mieszkalnych - 6.

Ilość budynków użytkowych - 15.

 

Informacja o opcjach

Opcje NIE

 

Informacja o wznowieniach

Jest to zamówienie podlegające wznowieniu NIE

 

CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA 

Rozpoczęcie: 01.01.2015

Zakończenie: 31.12.2015

 

INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

 

WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

 

Wymagane wadia i gwarancje

Zamawiający wymaga na etapie składania ofert wniesienia wadium w wysokości 3.000,00 zł

Wadium wnosi się przed upływem składania ofert. Bieg terminu ważności wadium rozpoczyna się wraz z

upływem terminu składania ofert.

Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wynagrodzenia umownego

brutto za przedmiot umowy.

 

Główne warunki finansowania i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:

Uregulowania ogólne związane z płatnościami na rzecz wykonawcy.

 1. Rozliczenie prac będzie częściowe, po zakończeniu wykonywania usług w poszczególnych miesiącach na

podstawie przedłożonych przez Wykonawcę faktur.

 1. Podstawę do rozliczenia prac i wystawienia faktury będą stanowiły protokoły odbioru wykonanych prac

potwierdzone przez kierownika BOM lub upoważnionego przez niego pracownika.

 1. Wykonawca będzie zobowiązany wystawić faktury VAT na Zamawiającego z podziałem na BOM-y na każdy

budynek osobno w rozbiciu na powierzchnie zewnętrzną i wewnętrzną.

 1. Protokół odbioru prac musi zawierać zestawienie faktycznie sprzątniętej powierzchni na poszczególnych

BOM-ach w rozbiciu na powierzchnię zewnętrzną w okresach występowania pokrywy śnieżnej i w okresach pozostałych oraz powierzchnię wewnętrzną.

 1. Wartość faktury zostanie obliczona jako suma iloczynów cen przedstawionych w § 6 ust. 1 stanowiącego załącznik do siwz wzoru umowy i faktycznych ilości sprzątniętej powierzchni wewnętrznej i zewnętrznej określonych w protokołach odbioru prac, nie większych niż określone w umowie.
 2. Fakturę za wykonane prace Wykonawca wystawi i dostarczy Zamawiającemu w ciągu 7 dni od zakończenia miesiąca.
 3. Wynagrodzenie za wykonane prace będzie płatne z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego.

Nie przewiduje się udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

 

Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:

 1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, składają pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i  zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego dla ustanowionego przez nich pełnomocnika zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy ?Prawo zamówień publicznych? (pełnomocnictwo może wynikać z treści umowy konsorcjum).
 2. Pełnomocnictwo winno zostać złożone w oryginale lub w formie kopii poświadczonej notarialnie albo kopii poświadczonej przez osobę/osoby uprawnione do składania oświadczeń woli mocodawcy (upoważniającego).
 3. Ofertę oraz załączniki do oferty, z wyjątkiem dokumentów składanych przez wszystkich uczestników konsorcjum, składa pełnomocnik (lider konsorcjum) w imieniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
 4. Przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający może żądać umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

 

Inne szczególne warunki

Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom NIE

 

 

WARUNKI UDZIAŁU

Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego:

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa

 nakładają obowiązek ich posiadania,

b) posiadają wiedzę i doświadczenie,

c) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

d) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

e) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie ar. 24 ust. 1 ustawy.

2. Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy ?Prawo zamówień publicznych? zamawiający żąda, aby Wykonawca załączył do oferty następujące dokumenty:

a) oświadczenie o spełnianiu przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust 1

ustawy Prawo zamówień publicznych,

b) zezwolenie w formie decyzji na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów zgodnie z art. 41

ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. ustawy o odpadach ? (Dz.U.2013 poz. 21 z późn. zm.), wydane przez Prezydenta Miasta Gdańska (starosta właściwy ze względu na miejsce zbierania odpadów), aktualne na dzień składania oferty

lub

Oświadczenie wykonawcy, że jest wpisany do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych z gminy na terenie której wykonawca zamierza odbierać odpady na podstawie art. 9c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 1399) lub w przypadku gdy wykonawca nie jest wpisany do rejestru działalności regulowanej -

zezwolenie w formie decyzji na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od

właścicieli nieruchomości zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w wersji obowiązującej na dzień wydania zezwolenia, wydane przez Prezydenta Miasta Gdańska i aktualne na dzień składania oferty.

c)  oświadczenie wykonawcy że jest wpisany do rejestru podmiotów gospodarujących odpadami w zakresie

transportu odpadami zgodnie z art. 50 ust. 1 pkt 5b ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. ustawy o odpadach

(Dz.U.2013 poz.21 z późn. zm.) prowadzonego przez marszałka województwa właściwego ze względu na

miejsce zamieszkania lub siedzibę podmiotu lub w przypadku gdy wykonawca nie jest wpisany do rejestru

podmiotów gospodarujących odpadami -

zezwolenie w formie decyzji na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów wydane na postawie przepisów dotychczasowych (art. 28 ust. 3 pkt 2 w zw. z art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. Nr 185 poz. 1243 z późn. zm.), wydane przez starostę właściwego ze względu na miejsce siedziby lub zamieszkania Wykonawcy, aktualne na dzień składania oferty.

W przypadku składania oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia,

wymagane zezwolenie musi być złożone przez co najmniej jednego wykonawcę.

W przypadku przedłożenia w ofercie decyzji na odbiór i transport odpadów określonych w/w pkt 2 ppkt b) i c) muszą być ujęte co najmniej rodzaje odpadów o następujących kodach:

200201 ? odpady ulegające biodegradacji,

200301 ? niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne,

200303 ? odpady z czyszczenia ulic i placów,

200307 ? odpady wielkogabarytowe,

200399 ? odpady komunalne nie wymienione w innych podgrupach.

Jeżeli podczas realizacji zamówienia zajdzie konieczność usunięcia innych niż przewidywane rodzaje odpadów (np. nietypowych odpadów niebezpiecznych, ropopochodnych, zawierających PCB itp.). Wykonawca ma obowiązek zgodnie z § 4 ust. 4 umowy zlecić na własny koszt usunięcie tych odpadów podwykonawcy,

posiadającemu stosowne uprawnienia w tym zakresie.

 

3. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z powodów niespełnienia warunków, o

których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy ?Prawo zamówień publicznych?, zamawiający żąda, aby Wykonawca

załączył do oferty następujące dokumenty:

1) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy ?Prawo zamówień publicznych?.

2) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

3) Aktualną Informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4 - 8 oraz pkt 10 i 11 ustawy prawo zamówień publicznych, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

4) Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

5) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie

zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

6) Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego

Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na

ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,

odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

7) Oświadczenie, że wykonawca należy lub nie należy do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16

lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 z póź. zm.).

W przypadku, kiedy wykonawca należy do grupy kapitałowej należy złożyć listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej.

W przypadku składania oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia,

wymagane zaświadczenia muszą być złożone przez każdego wykonawcę.

W przypadku, kiedy wykonawca polega na potencjale innych podmiotów, a podmioty te będą brały udział w

realizacji części zamówienia, wymagane dokumenty muszą złożyć także te podmioty.

W przypadku, kiedy wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia należą do grupy kapitałowej należy złożyć listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej przez każdego wykonawcę.

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast

dokumentów, o których mowa w:

1) pkt 2, 4, 5, 6 ? składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce

zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w

całości wykonania decyzji właściwego organu,

c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;

2) pkt 3 ? składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania

albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8, 10, 11

ustawy.

Dokumenty, o których mowa wyżej pkt 1) lit. a i c oraz pkt 2), powinny być wystawione nie wcześniej niż 6

miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Dokument, o którym mowa wyżej pkt 1) lit. b, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed

upływem terminu składania ofert.

Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce

zamieszkania, nie wydaje się w/w dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w

którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem

sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju

miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed

notariuszem.

Oświadczenie, w przypadku pkt 1) lit. a i c oraz pkt 2), powinno być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy

przed upływem terminu składania ofert, natomiast w przypadku pkt 1) lit. b, powinno być wystawione nie

wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których

mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10, 11 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej

Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo

administracyjnego miejsca zamieszkania, dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art.

24 ust. 1 pkt 5-8, 10, 11 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania

ofert, z tym, że w przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń ?

zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, złożone przed właściwym organem sądowym,

administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób.

 

WYKAZ INNYCH DOKUMENTÓW JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY.

1. Złożyć Druk OFERTA, który należy sporządzić wg wzoru druku zamawiającego.

2 Podać w złożonej ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy lub nazwy podwykonawców, na których zasoby wykonawca powołuje się, w celu wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu. W przypadku nie wskazania podwykonawców, zamawiający uzna, że całość zamówienia będzie wykonywana przez Wykonawcę osobiście.

3. Załączyć kopię dowodu wpłaty wadium wpłaconego w pieniądzu lub oryginał albo kopię wadium wniesionego w jednej z form określonych w punkcie 12 SIWZ.

4. Złożyć Formularz cenowy, który należy sporządzić wg wzoru druku załączonego przez Zamawiającego do  siwz.

5. Wykazać, że oferta została podpisana przez osobę(y) uprawnioną(e) do występowania w imieniu i na rzecz

Wykonawcy.

Zdolność ekonomiczna i finansowa

 

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:

 

W celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu zamawiający żąda, aby Wykonawca

załączył do oferty następujące dokumenty:

1. Opłaconą polisę a w przypadku jej braku inny

dokument potwierdzający, że wykonawca jest

ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem  zamówienia o wartości co najmniej 150.000,00 zł.

W przypadku składania oferty przez wykonawców

ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia,

wymagany dokument musi być złożony przez co

najmniej jednego wykonawcę.

Wykonawca może polegać na zdolnościach

ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od

charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków,

udowadniając, iż będzie dysponował zasobami

niezbędnymi do realizacji zamówienia.

W przypadku wykazania zdolności ekonomicznej do

wykonania zamówienia innych podmiotów wykonawca

w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić

zamawiającemu, że będzie dysponował zasobami

niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia oraz

 1. opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia,
 2. dokument o odpowiedzialności solidarnej wykonawcy podmiotu, na którego zasoby ekonomiczne powołuje się wykonawca.

Wyżej wymienione zobowiązanie oraz dokument o

odpowiedzialności solidarnej muszą być złożone w

formie oryginału.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych

standardów: (jeżeli dotyczy)

 

W celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej Wykonawca musi wykazać dysponowanie ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia o wartości co najmniej 150.000,00 zł.

 

Kwalifikacje techniczne

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów

W celu potwierdzenia spełniania warunku udziału

w postępowaniu dotyczącego, wiedzy i

doświadczenia i dysponowania odpowiednim

potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do

wykonania zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest

złożyć następujące oświadczenia i dokumenty:

1) Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń

okresowych lub ciągłych również wykonywanych,

głównych usług w okresie ostatnich trzech lat przed

upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres

prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,

wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat

wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały

wykonane oraz załączeniem dowodów, czy zostały

wykonane lub są wykonywane należycie.

Przez główne usługi Zamawiający rozumie:

- usługi polegające na zapewnieniu czystości i porządku

na terenie obejmującym powierzchnie wewnętrzne o

obszarze minimum 1 000 m2,

- usługi polegające na zapewnieniu czystości i porządku

na terenie obejmującym powierzchnie zewnętrzne o

obszarze minimum 5 000 m2.

2) Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń

technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót

budowlanych, w celu realizacji zamówienia wraz z

informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami.

3) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w

wykonywaniu zamówienia, w szczególności

odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę

jakości lub kierowanie robotami budowlanymi

zawodowych, doświadczenia i wykształcenia

niezbędnych do wykonania zamówienia, a także

zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz

informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

4) Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć

w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane

uprawnienia.

W sytuacji, gdy Wykonawca polega na wiedzy i

doświadczeniu, potencjale technicznym lub osobach

zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów

na zasadach określonych w art. 26. ust. 2b ustawy Pzp

zobowiązany jest udowodnić, iż będzie dysponował

zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia w

szczególności przedstawiając w tym celu pisemne

zobowiązanie tych podmiotów do oddania do

dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres

korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

Dowodami, o których mowa w związku z wykazem

usług są:

- poświadczenie, z tym że w odniesieniu do nadal

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się

Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki

dotyczące:

1) Posiadanie wiedzy i doświadczenia.

Wykonawca musi wykazać, że wykonał w w okresie

ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert:

- minimum 2 usługi polegające na zapewnieniu

czystości i porządku na terenie obejmującym

powierzchnie wewnętrzne o obszarze minimum

1000 m2 każda,

- minimum 2 usługi polegające na zapewnieniu

czystości i porządku na terenie obejmującym

powierzchnie zewnętrzne o obszarze minimum

5000 m2 każda.

Wykonawcy, którzy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia w/w warunek mogą spełniać łącznie.

2) Dysponowania odpowiednim potencjałem

technicznym.

Wykonawca musi wykazać dysponowanie:

a) 1 samochodem ciężarowym,

b) 1 maszyną roboczą do załadunku zgromadzonych

odpadów oraz śniegu,

c) 1 pługo ? piaskarką,

Uwaga.

Przez maszynę roboczą do załadunku

zgromadzonych odpadów oraz śniegu Zamawiający rozumie urządzenie techniczne konstrukcyjnie dostosowane do załadunku zgromadzonych odpadów oraz śniegu, jak np. koparko - ładowarka, ładowarka jednonaczyniowa, itp.

Wykonawcy, którzy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia w/w warunek mogą spełniać łącznie.

3) Dysponowania osobami zdolnymi do wykonania

zamówienia.

Wymagane jest wykazanie:

a) 1 osoby na stanowisku kierowniczym,

b) 6 osób na stanowisku sprzątacz,

c) 2 osób na stanowisku kierowcy

d) 1 osoby na stanowisku operatora maszyny roboczej do załadunku zgromadzonych odpadów

oraz śniegu.

Wykonawcy, którzy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia w/w warunek mogą spełniać łącznie.

wykonywanych usług okresowych lub ciągłych

poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż 3

miesiące przed upływem terminu składania ofert,

- oświadczenie Wykonawcy - jeżeli z uzasadnionych

przyczyn o obiektywnych charakterze Wykonawca nie

jest w stanie uzyskać poświadczenia.

W przypadku, gdy usługi wskazane w wykazie

zostały wcześniej wykonane na rzecz Zamawiającego,

Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania

dowodów, o których mowa powyżej.

 

INFORMACJA O ZAMÓWIENIACH ZASTRZEŻONYCH

Nie dotyczy

 

SPECYFICZNE WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIEŃ NA USŁUGI

Informacje dotyczące określonego zawodu

Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu

tak

 

Odniesienie do odpowiednich przepisów ustawowych, wykonawczych lub administracyjnych:

Kierowcy pojazdów o ładowności powyżej 3,5 tony muszą spełniać wymagania określone w art. 39 a ustawy z

dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tekst jednolity ? Dz. U. z 2013 r. poz. 1414).

Operatorzy maszyn roboczych do załadunku zgromadzonych odpadów oraz śniegu muszą mieć ukończone szkolenie na operatora tego sprzętu, zgodnie z art. 23 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. nr 118 poz. 1263).

 

Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi

Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe pracowników odpowiedzialnych za wykonanie usługi

tak

 

Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału

NIE DOTYCZY

 

Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu

NIE DOTYCZY

 

KRYTERIA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Najniższa cena

 

WYKORZYSTANA BĘDZIE AUKCJA ELEKTRONICZNA

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

 

INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą

64/14/A

 

Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia

NIE

 

Warunki OTRZYMANIA specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego

Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów

Data: do 24.11.2014 r.  Godzina: do 15:00

 

Dokumenty odpłatne TAK

Cena: 12,30  Waluta: PLN

 

Warunki i sposób płatności:

gotówka w kasie, zaliczenie pocztowe, przelew.

 

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

Data: 25.11.2014 r.  Godzina: 07:20

 

Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom

Nie dotyczy

 

Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

polski

 

Minimalny okres, w którym wykonawca będzie związany ofertą

Termin związania ofertą wynosi 60 dni, tj. do dnia 23.01.2015 r.

 

Warunki otwarcia ofert

Data: 25.11.2014 r.  Godzina: 07:30.

Miejscowość: Gdańsk, siedziba zamawiającego (pion techniczny) ul. Cygańska Góra 1 w pokoju nr 6 -

świetlica.

 

Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert.  Nie

 

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

 

Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

 

INFORMACJE DODATKOWE

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

WARUNKI ZMIAN POSTANOWIEŃ UMOWY.

1 Następujące postanowienia umowy mogą ulec zmianie:

a) zmniejszenie powierzchni sprzątanych zewnętrznych i wewnętrznych, gdzie wykonywane będą usługi

sprzątania, określone w załączniku nr 1a i 1b do siwz

b) wysokość wynagrodzenia należnego wykonawcy.

 

2. Zmiany w umowie mogą zostać wprowadzone przy zaistnieniu następujących okoliczności:

a) w przypadku konieczności zmniejszenia przez Zamawiającego zakresu rzeczowego usługi spowodowanego

względami organizacyjnymi lub finansowymi.

Zamawiający przewiduje, że minimalna powierzchnia do sprzątania w całym okresie realizacji umowy będzie nie mniejsza niż:

 • wewnętrzną  około  2 000,00  m2 .
 • zewnętrzna około  10 000,00 m2 .

 

b) wysokość wynagrodzenia należnego wykonawcy może ulec zmianie, w przypadku zmiany:

 • stawki podatku od towarów i usług,
 • wysokości minimalnego wynagrodzenia  za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
 • zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia  społeczne lub zdrowotne, 

jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania tego zamówienia.

 

PROCEDURY ODWOŁAWCZE:

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej

ul. Postępu 17 a

02-676 Warszawa, Polska

e-mail : odwołania@uzp.gov.pl, uzp@uzp.gov.pl

adres internetowy : www.uzp.gov.pl

Tel  +48 224587801

Fax +48 224587800

 

Składanie odwołań:

Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli zostały one przesłane faksem lub drogą elektroniczną, albo w terminie 15 dni, jeżeli zostały one przesłane w inny sposób.

 

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań:

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej

ul. Postępu 17 a

02-676 Warszawa, Polska

e-mail : odwołania@uzp.gov.pl, uzp@uzp.gov.pl

adres internetowy : www.uzp.gov.pl

Tel  +48 224587801

Fax +48 224587800

 

PUNKT KONTAKTOWY

80-171 Gdańsk ul. Cygańska Góra 1, pokój nr 11

Osoba do kontaktów: Marek Skuhra, tel.: +48 58 302 32 82, faks: +48 58 345 82 35 E-mail: nz@gznk.pl,

Więcej informacji można uzyskać: powyższy punkt kontaktowy.

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: powyższy punkt kontaktowy.

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: powyższy punkt kontaktowy.

 

Data wysłania niniejszego ogłoszenia o zamówieniu:

Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich: 13.10.2014 r.

 

 

l.p. Załącznik Rozmar pliku Data dodania
1 ogłoszenier o zmianie ogłoszenia 19 11 14.pdf 278,04 KB 2014-11-19 11:50 pobierz
2 modyfikacja siwz 19 11 14.pdf 44,52 KB 2014-11-19 11:50 pobierz
3 odpowiedź na pytanie 19 11 14.pdf 77,16 KB 2014-11-19 11:50 pobierz
4 zakres czynności.pdf 166,11 KB 2014-10-17 09:34 pobierz
5 wykaz - użytkowe SP.pdf 30,56 KB 2014-10-17 09:34 pobierz
6 wykaz - mieszkalne SP.pdf 22,9 KB 2014-10-17 09:34 pobierz
7 wzór umowy.pdf 307,39 KB 2014-10-17 09:33 pobierz
8 specyfikacja istotnych warunków zamówienia.pdf 1,08 MB 2014-10-17 09:33 pobierz

Metryka

Publikacja:
Podmiot wytwarzający: Gdańskie Nieruchomości
Wytworzył: Marek Skuhra
Data wytworzenia: 2014-10-13
Podmiot publikujący: Gdańskie Nieruchomości
Opublikował: Marek Skuhra
Data publikacji: 2014-10-13 14:43