BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Gdańskie Nieruchomości

Zamówienia publiczne

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie w roku 2017 robót konserwacyjnych, drobnych napraw oraz usuwanie awarii w zakresie robót ogólnobudowlanych, sanitarnych i elektrycznych w budynkach i w lokalach mieszkalnych oraz użytkowych Skarbu Państwa administrowanych przez GZNK SZB.

załączniki

Wynik postępowania: całkowicie unieważnione

Data unieważnienia: 2017-01-30

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) informuję, że postępowanie zostało unieważnione.

UZASADNIENIE FAKTYCZNE:

Nie złozono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

 UZASADNIENIE PRAWNE:

Art. 93 ust 1 pkt 1 ustawy prawo zamówień publicznych

 

Jednocześnie informuję,  że następujący wykonawcy złożyli oferty

Nr Oferty: 1

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy: Przedsiębiorstwo Budowlane EKOBUD Kazimierz Kisiel 80-807 Gdańsk ul. Biegańskiego 10/9

Cena/Termin; Stawka 1 roboczogodziny brutto z narzutami (bez VAT) - 14,16 zł

                    Termin wykonania : 31.12.1017 r.

Treść postępowania:

I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA

I.2) Nazwa i adresy

Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych Samorządowy Zakład Budżetowy- Zarządzanie Nieruchomościami

ul. Partyzantów 74

80-254 Gdańsk;

Polska

www.gznk.pl

e-mail nz@gznk.pl

Kod NUTZ:PL634

I.2) Wspólne zamówienie: nie dotyczy

I.3) Komunikacja

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.gznk.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej.

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na następujący adres:

Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych Samorządowy Zakład Budżetowy

ul. Cygańska Góra 1

80-171 Gdańsk

Osoba do kontaktów: Grażyna Pietrowska

Tel.: +48 58 320 02 20

E-mail: pietrowska@gznk.pl

Fax: +48 58 345 82 35

Kod NUTZ:PL634

www.gznk.pl

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej

Inny: Podmiot prawa publicznego

I.5) Główny przedmiot działalności

Inna działalność: Samorządowy Zakład Budżetowy- zarządzanie nieruchomościami

 

II: PRZEDMIOT

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:

Wykonywanie w roku 2017 robót konserwacyjnych w budynkach i lokalach mieszkalnych oraz użytkowych Skarbu Państwa administrowanych przez  GZNK SZB.

Numer referencyjny: 84/16/A

II.1.2) Główny kod CPV

45210000

II.1.3) Rodzaj zamówienia

Usługi

II.1.4) Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie w roku 2017 robót konserwacyjnych, drobnych napraw oraz usuwanie awarii w zakresie robót ogólnobudowlanych, sanitarnych i elektrycznych w budynkach i w lokalach mieszkalnych oraz użytkowych Skarbu Państwa administrowanych przez GZNK SZB.

Struktura własności budynków lokali mieszkalnych:

ilość  budynków mieszkalnych  -  18                    
całkowita powierzchnia użytkowa lokali mieszkalnych do obsługi  -  3.583  m2

Struktura własności budynków użytkowych
ilość budynków użytkowych  -  72
całkowita powierzchnia użytkowa lokali użytkowych do obsługi  -   55 398 m2

Wykaz budynków mieszkalnych i użytkowych przedstawiony jest w załączniku Nr 1 do siwz .

Opis szczegółowy przedmiotu zamówienia  został określony w pkt 1 siwz pn. Szczegółowy zakres rzeczowy robót.

 

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach

Nie

II.2)   Opis

II.2.1) Nazwa: nie dotyczy

 

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

50700000Główny kod CPV

Usługi w zakresie napraw i konserwacji instalacji budynkowych

50710000

Główny kod CPV

Usługi w zakresie napraw i konserwacji elektrycznych i mechanicznych instalacji budynkowych

50711000

Główny kod CPV

Usługi w zakresie napraw i konserwacji elektrycznych instalacji budynkowych

50712000

Główny kod CPV

Usługi w zakresie napraw i konserwacji mechanicznych instalacji budynkowych

50720000

 

II.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS PL:634

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gdańsk


 II.2.4) Opis zamówienia
Przedmiot zamówienia obejmuje:

- Konserwacje ogólnobudowlane, drobne naprawy i usuwanie awarii w budynkach, w częściach wspólnych budynków mieszkalnych (klatki schodowe, korytarze piwniczne, strychy, wózkarnie, suszarnie, pralnie i  pomieszczenia schronowe) oraz  w budynkach użytkowych wolnostojących z uwzględnieniem garaży, komórek gospodarczych, w.c. wolnostojących - roboty w zakresie  elewacji budynków, tynków, stropów, kominów stolarki okiennej i drzwiowej, przewodów dymowych, spalinowych i wentylacyjnych, dachów, obróbek blacharskich, podłóg, posadzek, wykładzin podłogowych oraz naprawy chodników, schodów, itp.

- Konserwacje sanitarne,  drobne naprawy,  usuwanie awarii instalacji sanitarnych oraz urządzeń i węzłów cieplnych w budynkach mieszkalnych, w lokalach i częściach wspólnych, w budynkach użytkowych z uwzględnieniem garaży, komórek gospodarczych, wc. wolnostojących – roboty w zakresie instalacji wodno-kanalizacyjnych, instalacji gazowych, instalacji  centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej oraz usuwania awarii instalacji  urządzeń i węzłów cieplnych,

- Konserwacje instalacji elektrycznej, drobne naprawy oraz usuwanie awarii w części wspólnej budynków mieszkalnych, na klatkach schodowych, w piwnicach, korytarzach, w.c. wspólnych oraz w budynkach użytkowych wolnostojących z uwzględnieniem garaży, komórek gospodarczych, wc. wolnostojących - roboty w zakresie wymiany przewodów, puszek rozgałęźnych, puszek instalacyjnych do gniazd i wyłączników (bez osprzętu), wykonanie pomiarów ochronnych instalacji oraz stanu izolacji i ochrony przeciwporażeniowej.

- zapewnienie sprawności działania czujników tlenku węgla (czadu).  W przypadku przekroczenia stężenia tlenku węgla (czadu) w pomieszczeniach, wyłączenie z eksploatacji źródła powstania czadu, np.: pieca etażowego ogrzewania, piecyka gazowego do c.w.u., pieca kaflowego, westfalki, piecyka typu koza, kominka, kuchni gazowej, itp, oraz sprawdzenie szczelności i sprawności przewodów dymowych i wentylacyjnych.
Zamówienie będzie wykonywane dla:
 robót konserwacyjnych w godzinach od 7:00  do 19:00
 usuwanie awarii wraz z wykonywaniem niezbędnych robót zabezpieczających w godzinach:
w dni robocze od godz.  19:00  do godz. 7:00 dnia następnego,
soboty, niedziele i święta od godz. 7:00  do godz. 7:00 dnia następnego.
Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę (dotyczy także dalszych podwykonawców) na podstawie umowy o pracę co najmniej 4 osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia, tj. w zakresie robót budowlanych takich jak: dekarskich, murarsko-tynkarskich, elektrycznych, hydraulicznych i pozostałych związanych z przedmiotem zamówienia.

 

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

 

II.2.6) Szacunkowa wartość

 

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia

Początek: 01.01.2017

Koniec:    31.12.2017

 

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu

Nie

 

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

 

 

 

II.2.11) Informacje o opcjach

Opcje: nie

 

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

Nie dotyczy.

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu  finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

 

II.2.14) Informacje dodatkowe
Wykonawca przystępując do udziału w postępowaniu zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości:

 6000 PLN (słownie: sześć tysięcy złotych).

2. Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania Zamawiającego wynikającego z umowy  przed podpisaniem umowy.

 

III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) Warunki udziału

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego.

Wykaz  i krótki  opis warunków:

Zamawiający nie określił warunku w tym zakresie

 

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wykaz  i krótki  opis warunków:

Zamawiający nie określił warunku w tym zakresie.

 

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji
W zakresie zdolności technicznej – wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu  lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy.
W zakresie kwalifikacji zawodowych - wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów.
Wykonawca  spełni warunki w zakresie zdolności technicznej jeżeli wykaże, że dysponuje co najmniej 1 samochodem.

W przypadku składania oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, w/w warunek musi spełniać co najmniej jeden wykonawca.         

2) Wykonawca spełni warunki  w zakresie zdolności zawodowej,  jeżeli skieruje do realizacji zamówienia  minimum 11 osób,  w tym następujące osoby:

a) 1 osobę na stanowisku kierowniczym posiadającą przygotowanie zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, upoważniające do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,

b) 1 osobę posiadającą przygotowanie zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, upoważniające do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,

c) 1 osobę posiadającą przygotowanie zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, upoważniające do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,

d) 1 osobę posiadającą uprawnienia do wykonywania pracy na stanowisku dozoru w zakresie konserwacji, remontów, kontrolno-pomiarowym urządzeń, instalacji i sieci należących do Grupy 3. Urządzenia, instalacje i sieci gazowe wytwarzające, przetwarzające, przesyłające, magazynujące i zużywające paliwa gazowe dla urządzeń i instalacji gazowych o ciśnieniu nie wyższym niż 5 kPa

e)  1 osobę posiadającą uprawnienia do wykonywania pracy na stanowisku eksploatacji w zakresie konserwacji, remontów, urządzeń, instalacji i sieci należących do Grupy 3. Urządzenia, instalacje i sieci gazowe wytwarzające, przetwarzające, przesyłające, magazynujące i zużywające paliwa gazowe dla urządzeń i instalacji gazowych o ciśnieniu nie wyższym niż 5 kPa

f) 1 osobę posiadającą uprawnienia do wykonywania pracy na stanowisku eksploatacji w zakresie konserwacji, remontów, urządzeń, należących do Grupy 2. Urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne dla następujących urządzeń i instalacji: instalacje cieplne o przesyle ciepła powyżej  50 kW

g) osobę posiadającą uprawnienia do wykonywania pracy na stanowisku eksploatacji w zakresie montażu, remontu, kontrolno-pomiarowym urządzeń i instalacji należących do Grupy 1. Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające,  przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną dla urządzeń i instalacji o napięciu nie wyższym niż 1 kV,

Osoby z poz. d)-g)  posiadają w/w uprawnienia zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28.04.2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci. (Dz.U. nr 89 poz. 828 z późn. zm.),

oraz

- minimum  4 osoby do wykonywania  robót dekarskich, murarsko-tynkarskich, elektrycznych, hydraulicznych i pozostałych związanych z przedmiotem zamówienia.

 

Wykonawca musi wykazać, że dysponuje osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, legitymujące się uprawnieniami budowlanymi wydanymi na podstawie ustawy z dnia 07.07.1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2016 poz.290)

 

Wykonawcy, którzy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia w/w warunek mogą spełniać łącznie.

 

Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia polegać na zdolnościach technicznych i zdolnościach  zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

 

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

Nie dotyczy.

 

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.1) Informacje dotyczące określonego zawodu

   Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu.

   Odniesienie do odpowiednich przepisów ustawowych, wykonawczych lub administracyjnych:

 

Wykonawca musi wykazać, że dysponuje osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, legitymujące się uprawnieniami budowlanymi wydanymi na podstawie ustawy z dnia 07.07.1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2016 poz.290)  i uprawnieniami  w zakresie  eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci – zgodnie z ustawą  Prawo energetyczne (Dz. U. 2012 poz. 1059 z poźn. zm).

Zamawiający określając wymogi dla każdej osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy z dnia 07. 07.1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2016 poz.290) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2016 poz. 65).

 

III.2.2) Warunki realizacji umowy
Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z dnia 7.7.1994 roku Prawo budowlane (Dz.U. z 2016r. poz. 290 z późn. zm.) ustawie z dnia 23.4.1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z2016 r. poz. 380 z późn. zm.) i ustawie z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz.2164 z późn. zm.).
Uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli zatrudnienia osób na podstawie umów o prace poprzez:

- żądanie oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogu

- żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości,

- przeprowadzania kontroli w miejscach realizacji zamówienia.
W przypadku niezatrudnienia przy realizacji zamówienia wymaganej przez zamawiającego liczby osób  na podstawie umów o pracę, wykonawca będzie zobowiązany do zapłacenia zamawiającemu kary umownej.
Warunki realizacji umowy zostały szczegółowo opisane w  Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz  we wzorze umowy  stanowiącym załącznik  do siwz.

 

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia.

 

IV: PROCEDURA

IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury

Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Nie dotyczy

IV.1.4) Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji  lub dialogu

Nie dotyczy

IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej

Nie dotyczy

 

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: Nie

 

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

Nie dotyczy

 

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

05.01.2017,  godz. 10.00

 

IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

Nie dotyczy

 

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału

Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału

Polski

 

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

Oferta musi zachować ważność do: 05/03/2017

 

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert

Data 05.01.2017,

Czas lokalny 10.15

Miejsce: Gdańsk, siedziba zamawiającego, ul. Cygańska Góra 1, świetlica pokój nr 6

 

Informacja o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert.  Nie dotyczy

 

Otwarcie ofert jest jawne.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Podczas otwarcia ofert zamawiający poda: nazwy firm, adresy Wykonawców oraz informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności.

 

VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się

Nie

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych

 

VI.3) Informacje dodatkowe:

I WARUNKI ZMIAN POSTANOWIEŃ UMOWY.

Zmiana umowy może nastąpić na podstawie art. 144 ustawy pzp oraz dodatkowo następujące postanowienia umowy mogą ulec zmianie:
Zmianie może ulec Wykaz obiektów, gdzie wykonywane będą roboty konserwacyjne, określony w załączniku nr 1 do SIWZ – „Wykaz adresowy budynków Skarbu Państwa gdy:
 zostaną przekazane obiekty w zarząd innemu zarządcy,
 zostaną przejęte  w zarząd nowe obiekty.
Zmianie może ulec osoba Kierownika budowy lub Kierowników robót jako przedstawicieli Wykonawcy pod warunkiem wcześniejszego powiadomienia o tym fakcie Zamawiającego w przypadku  gdy:
zmiana osoby Kierownika budowy lub Kierowników robót  nastąpi z przyczyn losowych, niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy np. śmierci, choroby lub w przypadku rozwiązania przez Wykonawcę umowy z Kierownikiem budowy lub Kierownikami robót, itp.
zamawiający zaakceptuje zmianę Kierownika budowy lub Kierowników robót, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanej osoby będą spełniać warunki postawione w tym zakresie w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Zmianie może ulec podwykonawca lub może nastąpić rezygnacja z podwykonawcy, na którego zasoby  wykonawca powołał się na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych w przypadku gdy:
 proponowany inny podwykonawca (lub Wykonawca samodzielnie) spełni dany warunek udziału w postępowaniu w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
Realizacja umowy przez podwykonawców (zawarcie umów o podwykonawstwo) na etapie jej realizacji, może nastąpić w przypadku braku zadeklarowania realizacji zamówienia przy pomocy podwykonawców na etapie składania ofert jeżeli:
w stosunku do części zamówienia, na którą ma być zawarta umowa o podwykonawstwo nie została

wyłączona dopuszczalność podwykonawstwa.
Zmianie może ulec wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku:
 zmiany stawki podatku od towarów i usług,
 zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia  za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia  społeczne lub zdrowotne i zmiany te będą miały faktyczny wpływ na koszty wykonania tego zamówienia, co musi wykazać Wykonawca i powinno być zaakceptowane przez Zamawiającego.

 

II. O udzielenie zamówienia ubiegać się może Wykonawca, który wykaże brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-23 i ust. 5 pkt 1-4, oraz złoży:
oświadczenie  w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia,          
wypełniony druk oferta,
pełnomocnictwo do reprezentowania  wykonawcy w postępowaniu o udzielenie  zamówienia (szczegóły zostały określone w siwz).

 

III. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień podobnych dotyczących robót konserwacyjnych w zakresie określonym w pkt. 1 opisu przedmiotu zamówienia, których wartość wynosi do 6,5 % wartości zamówienia, tj.

do kwoty 18 055,56 zł bez podatku od towarów i usług.

Warunki na jakich zostanie udzielone zamówienie:
po zakończeniu realizacji zamówienia podstawowego.
w przypadku posiadania dodatkowych środków finansowych.

 

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Prezes  Krajowej Izby Odwoławczej

ul. Postępu 17A

02-676 Warszawa

Polska

E-mail: odwolania@uzp.gov.pl; uzp@uzp.gov.pl

Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio

Tel. +22 4587801

Fax.+22 4587800   

  

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

Nie dotyczy

VI.4.3) Składanie odwołań

 

Dokładne informacje na temat terminów  składania odwołań: Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.
Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego  środka spełniającego wymagania do tego rodzaju podpisu w terminie 10 dni

od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo w terminie 15 dni, jeżeli zostały one przesłane w inny sposób.

 

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Prezes  Krajowej Izby Odwoławczej

ul. Postępu 17A

02-676 Warszawa

Polska

 

E-mail: odwolania@uzp.gov.pl; uzp@uzp.gov.pl

Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio

Tel. +22 4587801

Fax.+22 4587800      

                           

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia: 25.11.2016 r.

 

 

l.p. Załącznik Rozmar pliku Data dodania
1 instrukacja obsługi Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia 1,13 MB 2016-11-29 14:36 pobierz
2 JEDZ -Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (xml) 117,85 KB 2016-11-29 14:35 pobierz
3 JEDZ -Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (word) 126 KB 2016-11-29 14:34 pobierz
4 wykaz adresowy budynków 29,76 KB 2016-11-29 14:27 pobierz
5 wzór umowy 882,39 KB 2016-11-29 14:26 pobierz
6 siwz 1,73 MB 2016-11-29 14:26 pobierz

Metryka

Publikacja:
Podmiot wytwarzający: Gdańskie Nieruchomości
Wytworzył: Grażyna Pietrowska
Data wytworzenia: 2016-11-25
Podmiot publikujący: Gdańskie Nieruchomości
Opublikował: Grażyna Pietrowska
Data publikacji: 2016-11-25 14:52
Ostatnia aktualizacja: 2017-01-05 14:53