BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Gdańskie Nieruchomości

Zamówienia publiczne

Wykonanie inwentaryzacji architektoniczno–budowlanej, instalacji oraz ekspertyzy technicznej dla budynków przy ulicach Biskupiej 11,17,27,8A,35, Na Stoku 3ABCD,12B,15,23,25,26,35,39,40 i Salwador 7,8.

załączniki

Wynik postępowania: całkowicie unieważnione

Data unieważnienia: 2017-01-17

Działając na podstawie art. 93 ust. 3 pkt 2 ustawy prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) informuję, że w/w postępowanie zostało unieważnione.

UZASADNIENIE FAKTYCZNE:

W prowadzonym postępowaniu  nie złożono żadnej oferty.

UZASADNIENIE PRAWNE:

Art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy prawo zamówień publicznych.

 

Treść postępowania:

I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA

I.2) Nazwa i adresy

Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych Samorządowy Zakład Budżetowy- Zarządzanie Nieruchomościami

ul. Partyzantów 74

80-254 Gdańsk;

Polska

www.gznk.pl

e-mail nz@gznk.pl

Kod NUTZ:PL634

I.2) Wspólne zamówienie: nie dotyczy

I.3) Komunikacja

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.gznk.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej.

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na następujący adres:

Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych Samorządowy Zakład Budżetowy

ul. Cygańska Góra 1

80-171 Gdańsk

Osoba do kontaktów: Grażyna Berowska

Tel.: +48 58 320 10 32

E-mail: berowska@gznk.pl

Fax: +48 58 345 82 35

Kod NUTZ:PL634

www.gznk.pl

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej

Inny: Podmiot prawa publicznego

I.5) Główny przedmiot działalności

Inna działalność: Samorządowy Zakład Budżetowy- zarządzanie nieruchomościami

                                  

II: PRZEDMIOT

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:

Wykonanie inwentaryzacji architektoniczno–budowlanej, instalacji oraz ekspertyzy technicznej dla budynków przy ulicach Biskupiej 11,17,27,8A,35, Na Stoku 3ABCD,12B,15,23,25,26,35,39,40 i Salwador 7,8.

Numer referencyjny: 83/16/A

 

II.1.2) Główny kod CPV

71221000

 

II.1.3) Rodzaj zamówienia

Usługi

 

II.1.4) Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie inwentaryzacji architektoniczno – budowlanej i instalacji oraz wykonanie ekspertyzy technicznej dla 16 budynków przy ulicach Biskupiej 11, 17, 27, 8A, 35, Na Stoku 3ABCD, 12B, 15, 23, 25, 26, 35, 39, 40 i Salwador 7, 8 w Gdańsku.

Teren objęty jest strefą ochrony ekspozycji historycznego Śródmieścia Gdańsk i strefą ochrony archeologicznej.

Wszelkie prace ziemne wymagające szerokoprzestrzennych i głębokich wykopów wymagają  wyprzedzających ratowniczych badań archeologicznych.

Zgodnie z zapisem planu  miejscowego nr 1123 obowiązują zasady ochrony następujących obiektów o wartościach  kulturowych: ul. Salwator 7, ul. Na Stoku 3A-3D, 12B, 15, 23, 25, 35, 39,40, ul. Biskupia 11, 17, 27 - obiekty o wartościach kulturowych –ochronie podlega charakter budynku i detal architektoniczny.

 

 

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach

To zamówienie podzielone jest na części: TAK

Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

 

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa

Wykonanie inwentaryzacji architektoniczno – budowlanej i instalacji oraz wykonanie ekspertyzy stanu technicznego budynków przy ul. Biskupiej 11, 17, 27, ul. Na Stoku 3ABCD, 12B.

Część 1

 

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

71241000

71250000

71251000

71320000

71621000Główny kod CPV

Usługi w zakresie napraw i konserwacji instalacji budynkowych

 

II.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS PL:634

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gdańsk


 II.2.4) Opis zamówienia

Przedmiot zamówienia  obejmuje:

Wykonanie inwentaryzacji architektoniczno – budowlanej.

     Opracowanie musi składać się z części opisowej, graficznej, dokumentacji fotograficznej oraz zawierać szczegółowe rysunki wszystkich rzutów obiektu, a także  elewacje, przekroje i szczegóły, które niezbędne będą do opracowania dokumentacji projektowej.

Zadanie polega na wykonaniu inwentaryzacji obiektu z natury.

Inwentaryzacja musi określić rozwiązania materiałowo-konstrukcyjne występujące w obiekcie.

Wykonane rysunki muszą zawierać  wymiary, rzędne i opisy.

Opracowanie graficzne  powinno zawierać :

- rzuty wszystkich kondygnacji w skali 1:50, (na rzutach winna być zaznaczona lokalizacja elementów oryginalnego wyposażenia (np. stolarka okienna, drzwiowa, sztukaterie, piece, posadzki, itp.)

-  przekroje  charakterystycznych miejsc budynku w skali 1:50,

-  widoki elewacji w skali 1:50,

-  rysunki detali występujących na elewacji w skali odpowiedniej dla przedstawianego elementu,

- odrębne rysunki dla elementów oryginalnego wyposażenia w skali odpowiedniej dla przedstawionego elementu np.:  stolarka  okienna , drzwiowa, piece, itp.
Wykonanie inwentaryzacji wszystkich instalacji wraz z oceną stanu technicznego.

        Opracowanie winno zawierać inwentaryzację instalacji wodno-kanalizacyjnej, gazowej, ogrzewania, ciepłej wody użytkowej,  teletechnicznej, elektrycznej, odgromowej.
Wykonanie ekspertyzy stanu technicznego (orzeczenia).

Celem wykonania ekspertyzy jest ustalenie stanu technicznego budynków ze szczególnym uwzględnieniem przyczyn degradacji obiektu wraz z wytycznymi do prac projektowych oraz określenie niezbędnych prac remontowych. Pod uwagę należy też wziąć planowane prace związane zabezpieczeniem skarp.

Zakres opracowania powinien zawierać min. inwentaryzację uszkodzeń (graficzną, na rzutach i przekrojach oraz opisową), badanie stopnia zawilgocenia i stopnia zasolenia ścian i stropów, obliczenia  statyczno – wytrzymałościowe  istniejących elementów konstrukcyjnych.

Zakres prac powinien obejmować ekspertyzę stanu technicznego elementów konstrukcyjnych całego budynku i wszystkich jego elementów, jak również instalacji wewnętrznych i zewnętrznych.

Sporządzenie ekspertyzy powinno być poprzedzone wykonaniem niezbędnych odkrywek, badań i sprawdzeń elementów budynku.

Należy wykonać minimum po 4 odkrywki następujących elementów konstrukcyjnych:

- fundamenty,

- posadzka na gruncie,

- stropy kondygnacji,

- ściany zewnętrzne,

- ściany wewnętrzne,

- stropodachy.

Należy wykonać minimum 6 miejsc pomiarowych w celu określenia zawilgocenia ścian  budynku oraz 3 miejsca dla określenia stanu zawilgocenia stropów. Miejsca poboru prób, należy zaznaczyć na rzutach  i przedstawić  na fotografiach  z datownikiem.

Wybór lokalizacji miejsca poboru musi zapewnić  ustalenie stopnia korozji i przyczyny jej występowania we wszystkich ścianach  i stropach.

Ekspertyza winna wskazać zakres i sposób wykonania wzmocnienia elementów konstrukcyjnych oraz zakres innych robót  niezbędnych  do wykonania, celem dalszego bezpiecznego  użytkowania budynku.

 

Dokumenty załączone do siwz w celu prawidłowego przygotowania dokumentacji:
Wykaz budynków do wykonania inwentaryzacji i ekspertyzy stanu technicznego - załącznik nr 1 do siwz.
Szkic sytuacyjny - załącznik nr 2 do siwz.
 

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

 

II.2.6) Szacunkowa wartość

 

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia

Okres w dniach: 80

 

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu

Nie

 

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

 

II.2.11) Informacje o opcjach

Opcje: nie

 

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

Nie dotyczy.

 

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu  finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak

Numer identyfikacyjny projektu: Projekt p.n. „Rewitalizacja Biskupiej Górki w Gdańsku”

 

II.2.14) Informacje dodatkowe

Wykonawca przystępując do udziału w postępowaniu zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości:

1900 PLN (słownie: jeden tysiąc dziewięćset złotych).

2. Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania Zamawiającego wynikającego z umowy  przed podpisaniem umowy.

 

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa

Wykonanie inwentaryzacji architektoniczno – budowlanej i instalacji oraz wykonanie ekspertyzy stanu technicznego budynków przy ul. Na Stoku 15, 23, 25, 26, 35.

Część 2

 

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

71241000

71250000

71251000

71320000

71621000

Usługi w zakresie napraw i konserwacji instalacji budynkowych

 

II.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS PL:634

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gdańsk


 II.2.4) Opis zamówienia

Przedmiot zamówienia  obejmuje:
Wykonanie inwentaryzacji architektoniczno – budowlanej.

     Opracowanie musi składać się z części opisowej, graficznej, dokumentacji fotograficznej oraz zawierać szczegółowe rysunki wszystkich rzutów obiektu, a także  elewacje, przekroje i szczegóły, które niezbędne będą do opracowania dokumentacji projektowej.

Zadanie polega na wykonaniu inwentaryzacji obiektu z natury.

Inwentaryzacja musi określić rozwiązania materiałowo-konstrukcyjne występujące w obiekcie.

Wykonane rysunki muszą zawierać  wymiary, rzędne i opisy.

Opracowanie graficzne  powinno zawierać :

- rzuty wszystkich kondygnacji w skali 1:50, (na rzutach winna być zaznaczona lokalizacja elementów oryginalnego wyposażenia (np. stolarka okienna, drzwiowa, sztukaterie, piece, posadzki, itp.)

-  przekroje  charakterystycznych miejsc budynku w skali 1:50 ,

-  widoki elewacji w skali 1:50 ,

-  rysunki detali występujących na elewacji w skali odpowiedniej dla przedstawianego elementu,

- odrębne rysunki dla elementów oryginalnego wyposażenia w skali odpowiedniej dla przedstawionego elementu np.:  stolarka  okienna , drzwiowa, piece, itp.
Wykonanie inwentaryzacji wszystkich instalacji wraz z oceną stanu technicznego.

        Opracowanie winno zawierać inwentaryzację instalacji wodno-kanalizacyjnej, gazowej, ogrzewania, ciepłej wody użytkowej,  teletechnicznej, elektrycznej, odgromowej.
Wykonanie ekspertyzy stanu technicznego (orzeczenia).

Celem wykonania ekspertyzy jest ustalenie stanu technicznego budynków ze szczególnym uwzględnieniem przyczyn degradacji obiektu wraz z wytycznymi do prac projektowych oraz określenie niezbędnych prac remontowych. Pod uwagę należy też wziąć planowane prace związane zabezpieczeniem skarp.

Zakres opracowania powinien zawierać min. inwentaryzację uszkodzeń (graficzną, na rzutach i przekrojach oraz opisową), badanie stopnia zawilgocenia i stopnia zasolenia ścian i stropów, obliczenia  statyczno – wytrzymałościowe  istniejących elementów konstrukcyjnych.

Zakres prac powinien obejmować ekspertyzę stanu technicznego elementów konstrukcyjnych całego budynku i wszystkich jego elementów, jak również instalacji wewnętrznych i zewnętrznych.

Sporządzenie ekspertyzy powinno być poprzedzone wykonaniem niezbędnych odkrywek, badań i sprawdzeń elementów budynku.

Należy wykonać minimum po 4 odkrywki następujących elementów konstrukcyjnych:

- fundamenty,

- posadzka na gruncie,

- stropy kondygnacji,

- ściany zewnętrzne,

- ściany wewnętrzne,

- stropodachy.

Należy wykonać minimum 6 miejsc pomiarowych w celu określenia zawilgocenia ścian  budynku oraz 3 miejsca dla określenia stanu zawilgocenia stropów. Miejsca poboru prób, należy zaznaczyć na rzutach  i przedstawić  na fotografiach  z datownikiem.

Wybór lokalizacji miejsca poboru musi zapewnić  ustalenie stopnia korozji i przyczyny jej występowania we wszystkich ścianach  i stropach.

Ekspertyza winna wskazać zakres i sposób wykonania wzmocnienia elementów konstrukcyjnych oraz zakres innych robót  niezbędnych  do wykonania, celem dalszego bezpiecznego  użytkowania budynku.

 

Dokumenty załączone do siwz w celu prawidłowego przygotowania dokumentacji:
Wykaz budynków do wykonania inwentaryzacji i ekspertyzy stanu technicznego - załącznik nr 1 do siwz.
Szkic sytuacyjny - załącznik nr 2 do siwz

 

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

 

II.2.6) Szacunkowa wartość

 

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia

Okres w dniach: 80

 

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu

Nie

 

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

 

II.2.11) Informacje o opcjach

Opcje: nie

 

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

Nie dotyczy.

 

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu  finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak

Numer identyfikacyjny projektu: Projekt p.n. „Rewitalizacja Biskupiej Górki w Gdańsku”

 

II.2.14) Informacje dodatkowe
Wykonawca przystępując do udziału w postępowaniu zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości:

1900 PLN (słownie: jeden tysiąc dziewięćset złotych).

2. Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania Zamawiającego wynikającego z umowy  przed podpisaniem umowy.

 

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa

Wykonanie inwentaryzacji architektoniczno – budowlanej i instalacji oraz wykonanie ekspertyzy stanu technicznego budynków przy ul. Na Stoku 39, 40, ul. Biskupiej 8A, 35, ul. Salwador 7, 8

Część 3

 

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

71241000

71250000

71251000

71320000

71621000Główny kod CPV

Usługi w zakresie napraw i konserwacji instalacji budynkowych

 

II.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS PL:634

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gdańsk


 II.2.4) Opis zamówienia

Przedmiot zamówienia  obejmuje:
Wykonanie inwentaryzacji architektoniczno – budowlanej.

     Opracowanie musi składać się z części opisowej, graficznej, dokumentacji fotograficznej oraz zawierać szczegółowe rysunki wszystkich rzutów obiektu, a także  elewacje, przekroje i szczegóły, które niezbędne będą do opracowania dokumentacji projektowej.

Zadanie polega na wykonaniu inwentaryzacji obiektu z natury.

Inwentaryzacja musi określić rozwiązania materiałowo-konstrukcyjne występujące w obiekcie.

Wykonane rysunki muszą zawierać  wymiary, rzędne i opisy.

Opracowanie graficzne  powinno zawierać :

- rzuty wszystkich kondygnacji w skali 1:50, (na rzutach winna być zaznaczona lokalizacja elementów oryginalnego wyposażenia (np. stolarka okienna, drzwiowa, sztukaterie, piece, posadzki, itp.)

-  przekroje  charakterystycznych miejsc budynku w skali 1:50 ,

-  widoki elewacji w skali 1:50 ,

-  rysunki detali występujących na elewacji w skali odpowiedniej dla przedstawianego elementu,

- odrębne rysunki dla elementów oryginalnego wyposażenia w skali odpowiedniej dla przedstawionego elementu np.:  stolarka  okienna , drzwiowa, piece, itp.
Wykonanie inwentaryzacji wszystkich instalacji wraz z oceną stanu technicznego.

        Opracowanie winno zawierać inwentaryzację instalacji wodno-kanalizacyjnej, gazowej, ogrzewania, ciepłej wody użytkowej,  teletechnicznej, elektrycznej, odgromowej.
Wykonanie ekspertyzy stanu technicznego (orzeczenia).

Celem wykonania ekspertyzy jest ustalenie stanu technicznego budynków ze szczególnym uwzględnieniem przyczyn degradacji obiektu wraz z wytycznymi do prac projektowych oraz określenie niezbędnych prac remontowych. Pod uwagę należy też wziąć planowane prace związane zabezpieczeniem skarp.

Zakres opracowania powinien zawierać min. inwentaryzację uszkodzeń (graficzną, na rzutach i przekrojach oraz opisową), badanie stopnia zawilgocenia i stopnia zasolenia ścian i stropów, obliczenia  statyczno – wytrzymałościowe  istniejących elementów konstrukcyjnych.

Zakres prac powinien obejmować ekspertyzę stanu technicznego elementów konstrukcyjnych całego budynku i wszystkich jego elementów, jak również instalacji wewnętrznych i zewnętrznych.

Sporządzenie ekspertyzy powinno być poprzedzone wykonaniem niezbędnych odkrywek, badań i sprawdzeń elementów budynku.

Należy wykonać minimum po 4 odkrywki następujących elementów konstrukcyjnych:

- fundamenty,

- posadzka na gruncie,

- stropy kondygnacji,

- ściany zewnętrzne,

- ściany wewnętrzne,

- stropodachy.

Należy wykonać minimum 6 miejsc pomiarowych w celu określenia zawilgocenia ścian  budynku oraz 3 miejsca dla określenia stanu zawilgocenia stropów. Miejsca poboru prób, należy zaznaczyć na rzutach  i przedstawić  na fotografiach  z datownikiem.

Wybór lokalizacji miejsca poboru musi zapewnić  ustalenie stopnia korozji i przyczyny jej występowania we wszystkich ścianach  i stropach.

Ekspertyza winna wskazać zakres i sposób wykonania wzmocnienia elementów konstrukcyjnych oraz zakres innych robót  niezbędnych  do wykonania, celem dalszego bezpiecznego  użytkowania budynku.

 

Dokumenty załączone do siwz w celu prawidłowego przygotowania dokumentacji:
Wykaz budynków do wykonania inwentaryzacji i ekspertyzy stanu technicznego - załącznik nr 1 do siwz.
Szkic sytuacyjny - załącznik nr 2 do siwz

 

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

 

II.2.6) Szacunkowa wartość

 

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia

Okres w dniach: 80

 

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu

Nie

 

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

 

II.2.11) Informacje o opcjach

Opcje: nie

 

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

Nie dotyczy.

 

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu  finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak

Numer identyfikacyjny projektu: Projekt p.n. „Rewitalizacja Biskupiej Górki w Gdańsku”

 

II.2.14) Informacje dodatkowe
Wykonawca przystępując do udziału w postępowaniu zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości:

1800 PLN (słownie: jeden tysiąc osiemset złotych).

2. Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania Zamawiającego wynikającego z umowy  przed podpisaniem umowy.

 

III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) Warunki udziału

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego.

Wykaz  i krótki  opis warunków:

Zamawiający nie określił warunku w tym zakresie

 

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wykaz  i krótki  opis warunków:

Zamawiający nie określił warunku w tym zakresie.

 

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji
W zakresie zdolności zawodowej – wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych.
W zakresie kwalifikacji zawodowych - wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów.
Wykonawca  spełni warunki w zakresie zdolności zawodowej, jeżeli wykaże, że wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert minimum 3 usługi polegające na opracowaniu dokumentacji projektowej obejmujące branżę architektoniczną, konstrukcyjną i instalacyjne remontów obiektów o wartości minimum 50 000,00 zł brutto każda.

W przypadku Wykonawców, którzy będą wspólnie ubiegali się o udzielenie zamówienia w/w warunek nie będzie podlegał sumowaniu. Realizacją wymaganych usług winien wykazać się wykonawca albo co najmniej jeden z uczestników konsorcjum.

Warunek doświadczenia nie będzie spełniony, jeżeli uczestnicy konsorcjum w sumie wykażą zrealizowanie trzech w/w usług, ale żaden z nich nie wykona ich w wymaganej liczbie, tzn., że w przypadku wykazania przez każdego uczestnika konsorcjum po 1 lub 2 usług, warunek dotyczący posiadania  doświadczenia nie zostanie spełniony.

 

Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia polegać na zdolnościach zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

Podmiot na którego zdolności zawodowej w zakresie  doświadczenia wykonawca polega będzie musiał wykazać zrealizowanie  3 usług w zakresie określonym przez zamawiającego w siwz.

W odniesieniu do  warunku dotyczącego zdolności zawodowej w zakresie doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolności innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.  

2) Wykonawca spełni warunki  w zakresie zdolności zawodowej,  jeżeli skieruje do realizacji zamówienia  następujące osoby:
1 osobę posiadającą przygotowanie zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, upoważniające do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń,
1 osobę posiadającą przygotowanie zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, upoważniające do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń,
1 osobę posiadającą przygotowanie zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, upoważniające do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń,
1 osobę posiadającą przygotowanie zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, upoważniające do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych

 

Warunek będzie spełniony w przypadku składania oferty na wybraną przez siebie część, jak i na dwie wybrane przez siebie części oraz na wszystkie części zamówienia.

 

Wykonawcy, którzy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia w/w warunek mogą spełniać łącznie.

 

Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia polegać na zdolnościach technicznych i zdolnościach  zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

 

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

Nie dotyczy.

 

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.1) Informacje dotyczące określonego zawodu

   Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu.

   Odniesienie do odpowiednich przepisów ustawowych, wykonawczych lub administracyjnych:

 

Wykonawca musi wykazać, że dysponuje osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, legitymujące się uprawnieniami budowlanymi wydanymi na podstawie ustawy z dnia 07.07.1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2016 poz.290.

Zamawiający określając wymogi dla każdej osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy z dnia 07. 07.1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2016 poz.290) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2016 poz. 65).

 

III.2.2) Warunki realizacji umowy
Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z dnia 7.7.1994 roku Prawo budowlane (Dz.U. z 2016r. poz. 290 z późn. zm.) ustawie z dnia 23.4.1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z2016 r. poz. 380 z późn. zm.) i ustawie z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz.2164 z późn. zm.).
Warunki realizacji umowy zostały szczegółowo opisane w  Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz  we wzorze umowy  stanowiącym załącznik  do siwz.

 

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia.

 

 

 

IV: PROCEDURA

IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury

Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Nie dotyczy

IV.1.4) Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji  lub dialogu

Nie dotyczy

IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej

Nie dotyczy

 

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: Nie

 

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

Nie dotyczy

 

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

10.01.2017,  godz. 10.00

 

IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

Nie dotyczy

 

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału

Polski

 

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

Oferta musi zachować ważność do: 10.03.2017

 

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert

Data 10.01.2017,

Czas lokalny 10.30

Miejsce: Gdańsk, siedziba zamawiającego, ul. Cygańska Góra 1, świetlica pokój nr 6

 

Informacja o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert.  Nie dotyczy

 

Otwarcie ofert jest jawne.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Podczas otwarcia ofert zamawiający poda: nazwy firm, adresy Wykonawców oraz informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności.

 

VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się

Nie

 

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych

Nie dotyczy.

 

VI.3) Informacje dodatkowe:

I WARUNKI ZMIAN POSTANOWIEŃ UMOWY.
Zmiana umowy może nastąpić na podstawie art. 144 ustawy pzp oraz dodatkowo następujące postanowienia umowy mogą ulec zmianie:
Zmianie może ulec termin wykonania zamówienia w przypadku:
braku dostępności do miejsc niezbędnych do ich wykonania z przyczyn niezawinionych przez   Wykonawcę,
działań osób trzecich  uniemożliwiających  wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją  winy którejkolwiek ze stron,

-    wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu  umowy.
W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w pkt a) termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności.

 

II. O udzielenie zamówienia ubiegać się może Wykonawca, który wykaże brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-23 i ust. 5 pkt 1-4, oraz złoży:
oświadczenie  w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia,    
wypełniony druk oferta,
pełnomocnictwo do reprezentowania  wykonawcy w postępowaniu o udzielenie  zamówienia (szczegóły zostały określone w siwz).

 

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Prezes  Krajowej Izby Odwoławczej

ul. Postępu 17A

02-676 Warszawa

Polska

E-mail: odwolania@uzp.gov.pl; uzp@uzp.gov.pl

Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio

Tel. +22 4587801

Fax.+22 4587800   

  

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

Nie dotyczy

VI.4.3) Składanie odwołań

 

Dokładne informacje na temat terminów  składania odwołań: Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego  środka spełniającego wymagania do tego rodzaju podpisu w terminie 10 dni

od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo w terminie 15 dni, jeżeli zostały one przesłane w inny sposób.

 

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Prezes  Krajowej Izby Odwoławczej

ul. Postępu 17A

02-676 Warszawa

Polska

 

E-mail: odwolania@uzp.gov.pl; uzp@uzp.gov.pl

Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio

Tel. +22 4587801

Fax.+22 4587800      

                           

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia: 30.11.2016 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

l.p. Załącznik Rozmar pliku Data dodania
1 oswiadczenie grupa kapitałowa-zał 4.pdf 175,29 KB 2016-12-02 10:50 pobierz
2 Instrukacja wypełniania JEDZ-zał. 3b-pdf. 1,13 MB 2016-12-02 10:49 pobierz
3 JEDZ-załącznik 3a-doc 131,5 KB 2016-12-02 10:49 pobierz
4 JEDZ-załącznik 3-(xml).xml 139,24 KB 2016-12-02 10:43 pobierz
5 Szkic sytuacyjny - załącznik 2.pdf 865,41 KB 2016-12-02 10:42 pobierz
6 Wykaz budynków - załącznik 1.pdf 563,65 KB 2016-12-02 10:42 pobierz
7 wzór umowy.pdf 231,96 KB 2016-12-02 10:42 pobierz
8 SIWZ.pdf 684,05 KB 2016-12-02 10:41 pobierz

Metryka

Publikacja:
Podmiot wytwarzający: Gdańskie Nieruchomości
Wytworzył: Grażyna Berowska
Data wytworzenia: 2016-11-30
Podmiot publikujący: Gdańskie Nieruchomości
Opublikował: Grażyna Berowska
Data publikacji: 2016-11-30 14:38
Ostatnia aktualizacja: 2016-12-02 10:56