BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Gdańskie Nieruchomości

Zamówienia publiczne

Dozór dwóch obiektów administrowanych przez Zamawiającego w formie ochrony fizycznej.

załączniki

Wynik postępowania: rozstrzygnięte

Data rozstrzygnięcia: 2017-01-30

Działając na podstawie art. 138o ust. 4 ustawy prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późniejszymi zmianami) informuję, że w w/w postępowaniu Zamawiający udzielił zamówienia Przedsiębiorstwu Usługowo Wykonawczemu HEVELIUS Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Grunwaldzkiej 76/78 z ceną oferty 215 670,76 zł z VAT-em.

 

UZASADNIENIE WYBORU:

Oferta najkorzystniejsza cenowo na podstawie kryterium oceny ofert określonym w Opisie warunków  zamówienia.

Treść postępowania:

Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych

Samorządowy Zakład Budżetowy

Dział Zamówień

ul. Partyzantów 74

80-254 Gdańsk;

Województwo: Pomorskie

Państwo: Polska

Tel.: 58 320-02-20/ 58 320-10-32/58 302-32-82/58 340-76-46, fax: 58 345-82-35     

Adres strony internetowej: www.gznk.pl

e-mail nz@gznk.pl

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Rodzaj zamawiającego: Samorządowy Zakład Budżetowy - zarządzanie nieruchomościami

Rodzaj zamówienia: usługi

Adres: 80-171 Gdańsk, ul. Cygańska Góra 1

Numer referencyjny : 8/17/A

                       

ogłasza przetarg zgodnie z art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

o wartości szacunkowej poniżej 750 000 EURO- zamówienia na usługi społeczne

 

na dozór dwóch obiektów administrowanych przez Zamawiającego w formie ochrony fizycznej

 

 KRÓTKI OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest dozór dwóch obiektów administrowanych przez Zamawiającego w formie ochrony fizycznej - budynki użytkowe czasowo nie wynajmowanych, administrowanych przez Zamawiającego, sprawowany w formie  ochrony fizycznej przy ul. Bytowskiej 1A i Stanislawa Dąbka 35.

Zaleca się Wykonawcy zapoznanie się z obiektami przed złożeniem oferty.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią ;

Wzór umowy – załączniki nr 1 do „Opisu warunków zamówienia”.

   
Wymagania dotyczące zatrudnienia zgodnie z art. 29 ust. 3a
Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę (dotyczy także dalszych podwykonawców) na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, tj.
1 osoby na stanowisku pracownika ochrony wpisanej na listę kwalifikowanych pracowników    ochrony fizycznej zgodnie z art. 29 ustawy o ochronie  osób i mienia (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1432) nadzorującą i kontrolującą pracę pracowników ochrony fizycznej nieposiadających wpisu  na listę kwalifikowanych pracowników  ochrony fizycznej,
4 osób na stanowisku pracownika ochrony posiadających  zdolność fizyczną i psychiczną  do   wykonywania zadań pracownika ochrony fizycznej, stwierdzoną orzeczeniami lekarskim i psychologicznym zgodnie z  rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 19 grudnia 2013 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się o wpis lub posiadających wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej (Dz. U. z 2015 r., poz. 2323),
Osoby te muszą brać czynny udział w realizacji zamówienia.
WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV):

79710000-4 - usługi ochroniarskie,

 
CZĘŚCI ZAMÓWIENIA.

To zamówienie podzielone jest na części: NIE

 
INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH PODOBNYCH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 67 UST. 1 PKT 6.

Zamawiający nie przewiduje wykonania usług o podobnym zakresie i charakterze co zamówienie podstawowe.

 
OKRES, W KTÓRYM REALIZOWANE BĘDZIE ZAMÓWIENIE:

ul. Bytowska 1A: od dnia  31.01.2017 r. godz. 7:00 do  29.12.2017 r.  godz. 7:00;

ul. Stanisława Dąbka 35: od dnia  31.01.2017 r. godz. 7:00 do  31.08.2017 r.  godz. 7:00;

 
INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I  TECHNICZNYM

VI.1.   WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
nie podlegają wykluczeniu;
spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności.

Wykonawca spełni warunek, jeśli wykaże, że posiada uprawnienia do wykonywania działalności polegającej na świadczeniu usług ochrony osób i mienia zgodnie  z ustawą o ochronie  osób i mienia  z dnia 22 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz.1432).

 

W przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, w/w warunek musi spełniać co najmniej jeden Wykonawca.

 
zdolności zawodowej.

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że skieruje do realizacji zamówienia następujące osoby:
1 osobę na stanowisku pracownika ochrony wpisaną na listę kwalifikowanych pracowników    ochrony fizycznej zgodnie z art. 29 ustawy o ochronie  osób i mienia (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1432) nadzorującą i kontrolującą pracę pracowników ochrony fizycznej nieposiadających wpisu  na listę kwalifikowanych pracowników  ochrony fizycznej,
4 osób na stanowisku pracownika ochrony posiadające zdolność fizyczną i psychiczną  do   wykonywania zadań pracownika ochrony fizycznej, stwierdzoną orzeczeniami lekarskim i psychologicznym zgodnie z  rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 19 grudnia 2013 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się o wpis lub posiadających wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej (Dz. U. z 2015 r., poz. 2323).

 

Wykonawcy, którzy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia w/w warunek mogą spełniać łącznie.

Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach  zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

 

 
PODSTAWY WYKLUCZENIA WYKONAWCY

Zamawiający wykluczy Wykonawcę zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 12-23.

Zamawiający wykluczy Wykonawcę na podstawie art. 24 ust. 5 w następujących przypadkach:

 podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp

 podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp

 
WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW DO WYKLUCZENIA.
Do oferty Wykonawca musi załączyć aktualną na dzień złożenia koncesję w zakresie usług ochrony osób i mienia zgodnie  z ustawą o ochronie  osób i mienia  z dnia 22 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz.1432) wydaną przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.
Do oferty Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w załączniku nr 2 do „Opisu warunków zamówienia”. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu.
Do oferty Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w załączniku nr 3 do „Opisu warunków zamówienia”. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić potwierdzenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu.

 
WYKAZ INNYCH DOKUMENTÓW JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY.
Złożyć Druk “OFERTA”, który należy sporządzić wg wzoru druku Zamawiającego.
Podać w złożonej ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy i   nazwy podwykonawców. W przypadku nie wskazania podwykonawców, Zamawiający uzna, że całość zamówienia będzie wykonywana przez Wykonawcę osobiście.
Podać w ofercie, czy wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z  przepisami o podatku od towarów i usług.
Załączyć kopię dowodu wpłaty wadium wpłaconego w pieniądzu lub oryginał albo kopię wadium wniesionego w jednej z form określonych w punkcie 12 SIWZ.
Złożyć Formularz cenowy, który należy sporządzić wg wzoru druku   Zamawiającego.
Wykazać, że oferta została podpisana przez osobę(y) uprawnioną(e) do występowania w imieniu i na rzecz Wykonawcy.

 
KRYTERIUM OCENY OFERT

Kryterium:  

cena     - waga 100%  

 
TERMIN SKŁADANIA OFERT

Data: 26.01.2017 r.  Godzina: 7:20

Miejscowość: Gdańsk, siedziba zamawiającego ul. Cygańska Góra 1 w pokoju nr 11.

 
WARUNKI OTWARCIA OFERT

Data: 26.01.2017 r.  Godzina: 7:30

Miejscowość: Gdańsk, siedziba zamawiającego ul. Cygańska Góra 1 w pokoju nr 6 -

świetlica.

 
OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.

Grażyna Berowska stanowisko służbowe starszy specjalista ds. zamówień publicznych,

80- 171 Gdańsk ul. Cygańska Góra 1, nr pok. 11, tel. 58 320 10 32

Adres poczty elektronicznej: berowska@gznk.pl

l.p. Załącznik Rozmar pliku Data dodania
1 Odpowiedzi na pytania 24.01.2017 r. 49,33 KB 2017-01-24 12:40 pobierz
2 oswiadczenie podstawy wykluczenia-zał 2 357,81 KB 2017-01-19 11:47 pobierz
3 oswiadczenie warunki udzialu zał. 3 345,14 KB 2017-01-19 11:47 pobierz
4 Wzór umowy ochrona fizyczna 261,07 KB 2017-01-19 11:47 pobierz
5 Opis warunków zamówienia-gmina 474,21 KB 2017-01-19 11:46 pobierz

Metryka

Publikacja:
Podmiot wytwarzający: Gdańskie Nieruchomości
Wytworzył: Grażyna Berowska
Data wytworzenia: 2017-01-19
Podmiot publikujący: Gdańskie Nieruchomości
Opublikował: Grażyna Berowska
Data publikacji: 2017-01-19 11:46
Ostatnia aktualizacja: 2017-01-24 12:40