BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Gdańskie Nieruchomości

Zamówienia publiczne

Wykonywanie usługi zapewnienia czystości i porządku w budynkach stanowiących własność Gminy Miasta Gdańsk, a także na innych terenach, obiektach i urządzeniach będących pod zarządem Zamawiającego.

załączniki

Podpisanie umowy

Data podpisania: 2018-04-17

umowy zostały podpisane:

 - na zadaniu 1 - dnia 12.04.2018 r. z Konsorcjum: KOM-BIS Sp. z o.o. i OLMAR Sp. z o.o. - umowa nr 32/2018/NZ;

- na zadaniu 2 - dnia 06.04.2018 r. z Przedsiębiorstwem Usługowym CLEAN-BUD So.j. Jarosław Romanowski, Hanna Romanowska - umowa nr 29/2018/NZ;

- na zadaniu 3 - dnia 17.04.2018 r. z Zakładem Remontowo - Budowlanym BROMIX Sp. j. Kaszuba Mirosłąw i Kaszuba Sławomir - umowa nr 33/2018/NZ.

Wynik postępowania: rozstrzygnięte

Data rozstrzygnięcia: 2018-04-09

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późniejszymi zmianami) informuję, że w w/w postępowaniu na zadaniu 1 Zamawiający wybrał najkorzystniejszą ofertę nr 5 Konsorcjum firm: „KOM-BIS” Sp. z o.o. (lider) i „OLMAR” Sp. z o.o. z ceną 1 083 971,75 zł z VAT.  

 

UZASADNIENIE WYBORU:

Jedyna złożona oferta oraz spełniająca warunki udziału w postępowaniu i niepodlegająca odrzuceniu.

 

Jednocześnie informuję, że następujący Wykonawcy złożyli oferty:

Nr oferty
Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy
Cena; średni wiek pojazdów; doświadczenie osoby na stanowisku kierowniczym
 

 

 

 

5
Konsorcjum firm:

Lider

KOM-BIS Sp. z o.o.

80-405 Gdańsk,

ul. Kochanowskiego 130 E

Konsorcjant

„OLMAR” Sp. z o.o.

80-293 Gdańsk,

ul. Wichrowe Wzgórze 51

 
 

1  Cena:  1 083 971,75 zł.

2. Średni wiek pojazdów: 11,25 roku.

3. Doświadczenie osoby

    na stanowisku kierowniczym: 132 miesiące.
 

Poniżej przedstawiam streszczenie oceny oferty zawierające przyznaną punktację w każdym kryterium oceny ofert i łączną ich punktację:

 

Nr oferty
Liczba pkt w kryterium cena

60%
Liczba pkt w kryterium

ocena stanu technicznego pojazdów

30 %
Liczba pkt w kryterium

doświadczenie  osoby na stanowisku kierowniczym

10 %
Razem
5
60,00
9
10
79,00
 

 

Punkty w kryterium cena zostały przyznane według zasady określonej w punkcie 18 podpunkt 1 specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zgodnie ze wzorem.
Punkty w kryterium ocena stanu technicznego pojazdów  zostały przyznane według zasady określonej w punkcie 18 podpunkt 2 specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Wykonawca w załączonym do oferty druku „zdolność techniczna” wykazał  pojazdy zarejestrowane:  po jednym w 2003 r. i 2004 r. oraz  dwa pojazdy w roku 2010 r. W związku z powyższym średni wiek pojazdów liczony od daty pierwszej rejestracji wynosi 11,25 roku – przyznano Wykonawcy 9 punktów.

Punkty w kryterium doświadczenie osoby na stanowisku kierowniczym  zostały przyznane według zasady określonej w punkcie 18 podpunkt 3 specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Wykonawca w załączonym do oferty druku „zdolność zawodowa” wykazał, iż doświadczenie osoby na stanowisku kierowniczym wynosi 132 miesiące  – przyznano Wykonawcy 10 punktów,

 

Umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta po 09.04.2018 r.

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późniejszymi zmianami) informuję, że w w/w postępowaniu na zadaniu 3 Zamawiający działając na podstawie art. 24aa ustawy wybrał najkorzystniejszą ofertę nr 4 Zakładu Remontowo – Budowlanego „BROMIX” Sp.j. Kaszuba Mirosław i Kaszuba Sławomir z siedzibą w Straszynie przy ul. Spokojnej 33 z ceną 495 633,01 zł z VAT.  

 

UZASADNIENIE WYBORU:

Oferta najkorzystniejsza na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz spełniająca warunki udziału w postępowaniu i niepodlegająca odrzuceniu.

 

Jednocześnie informuję, że następujący Wykonawcy złożyli oferty:

Nr oferty
Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy
Cena; średni wiek pojazdów; doświadczenie osoby na stanowisku kierowniczym
 

 

1
 

 

„PRIMUS”

Jacek Bartlewski

83-110 Tczew,

ul. Jagiellońska 56A
 

1  Cena:  1 006 249,01 zł.

2. Średni wiek pojazdów: 6,5 roku.

3. Doświadczenie osoby

    na stanowisku kierowniczym: 288 miesięcy.
 

 

4
 

Zakład Remontowo – Budowlany

BROMIX Sp. j.

Kaszuba Mirosław i Kaszuba Sławomir

83-010 Straszyn,

ul. Spokojna 33
 

1  Cena:  495 633,01 zł.

2. Średni wiek pojazdów: 3,25 roku.

3. Doświadczenie osoby

    na stanowisku kierowniczym: 300 miesięcy.
 

Zamawiający ocenił oferty oraz na podstawie art. 91 ustawy prawo zamówień publicznych dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

 

 

 

Poniżej przedstawiam streszczenie oceny i porównania złożonych ofert zawierające punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną ich punktację:

 

Nr oferty
Liczba pkt w kryterium cena

60%
Liczba pkt w kryterium

ocena stanu technicznego pojazdów

30 %
Liczba pkt w kryterium

doświadczenie  osoby na stanowisku kierowniczym

10 %
Razem
1
29,55
15
10
54,55
4
60,00
22
10
92,00
 

Punkty w kryterium cena zostały przyznane według zasady określonej w punkcie 18 podpunkt 1 specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zgodnie ze wzorem.
Punkty w kryterium ocena stanu technicznego pojazdów  zostały przyznane według zasady określonej w punkcie 18 podpunkt 2 specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Wykonawca „PRIMUS” Jacek Bartlewski w załączonym do oferty druku „zdolność techniczna” wykazał  pojazdy zarejestrowane:  po jednym w 1999 r. i 2017 r. oraz  dwa pojazdy w roku 2015 r. W związku z powyższym średni wiek pojazdów liczony od daty pierwszej rejestracji wynosi 6,5 roku – przyznano Wykonawcy 15 punktów,
Wykonawca Zakład Remontowo – Budowlany BROMIX Sp. j. Kaszuba Mirosław i Kaszuba Sławomir w załączonym do oferty druku „zdolność techniczna” wykazał  pojazdy zarejestrowane:  po jednym w 2013 r. i 2016 r. oraz  dwa pojazdy w roku 2015 r. W związku z powyższym średni wiek pojazdów liczony od daty pierwszej rejestracji wynosi 3,25 roku – przyznano Wykonawcy 22 punkty.
Punkty w kryterium doświadczenie osoby na stanowisku kierowniczym  zostały przyznane według zasady określonej w punkcie 18 podpunkt 3 specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Wykonawca „PRIMUS” Jacek Bartlewski w załączonym do oferty druku „zdolność zawodowa” wykazał, iż doświadczenie osoby na stanowisku kierowniczym wynosi 288 miesięcy  – przyznano Wykonawcy 10 punktów,
Wykonawca Zakład Remontowo – Budowlany BROMIX Sp. j. Kaszuba Mirosław i Kaszuba Sławomir w załączonym do oferty druku „zdolność zawodowa” wykazał, iż doświadczenie osoby na stanowisku kierowniczym wynosi 300 miesięcy  – przyznano Wykonawcy 10 punktów.
 

 

Umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta po 16.04.2018 r.

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późniejszymi zmianami) informuję, że w w/w postępowaniu na zadaniu 2 Zamawiający działając na podstawie art. 24aa ustawy wybrał najkorzystniejszą ofertę nr 3 Przedsiębiorstwa Usługowego „CLEAN-BUD” Sp.j. Jarosław Romanowski, Hanna Romanowska z siedzibą w Gdyni przy ul. Halickiej 10 z ceną 880 455,05 zł z VAT.  

 

UZASADNIENIE WYBORU:

Oferta najkorzystniejsza na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz spełniająca warunki udziału w postępowaniu i niepodlegająca odrzuceniu.

 

Jednocześnie informuję, że następujący Wykonawcy złożyli oferty:

Nr oferty
Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy
Cena; średni wiek pojazdów; doświadczenie osoby na stanowisku kierowniczym
 

 

2
 

 

Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „BLASK-BUD” Sp. z o.o.

80-340 Gdańsk, ul. Gospody 14f/4

 
 

1  Cena:  951 958,09 zł.

2. Średni wiek pojazdów: 2,5 roku.

3. Doświadczenie osoby

    na stanowisku kierowniczym: 216 miesięcy.
 

 

3
 

Przedsiębiorstwo Usługowe

„CLEAN-BUD” Sp. j.

Jarosław Romanowski, Hanna Romanowska

81-506 Gdynia, ul. Halicka 10

 
 

1  Cena:  880 455,05 zł.

2. Średni wiek pojazdów: 3 lata.

3. Doświadczenie osoby

    na stanowisku kierowniczym: 180 miesięcy.
 

Zamawiający ocenił oferty oraz na podstawie art. 91 ustawy prawo zamówień publicznych dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

Umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta po 05.04.2018 r.

 

Treść postępowania:

I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA

I.2) Nazwa i adresy

Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych Samorządowy Zakład Budżetowy Samorządowy Zakład Budżetowy

ul. Partyzantów 74

80-254 Gdańsk;

Polska

www.gznk.pl

e-mail nz@gznk.pl

Kod NUTZ:PL634

Adresy internetowe;

Główny adres: www.gznk.pl

Adres profilu nabywcy: ww.gznk.pl

 

I.2) Wspólne zamówienie: nie dotyczy

I.3) Komunikacja

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.gznk.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej.

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na następujący adres:

Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych Samorządowy Zakład Budżetowy

ul. Cygańska Góra 1

80-171 Gdańsk

Osoba do kontaktów: Marek Skuhra

Tel.: +48 58 302 32 82

E-mail: skuhra@gznk.pl

Fax: +48 58 345 82 35

 

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej

Inny: Podmiot prawa publicznego

 

I.5) Główny przedmiot działalności

Inna działalność: Samorządowy Zakład Budżetowy- zarządzanie nieruchomościami

 

II: PRZEDMIOT

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:

Wykonywanie usługi zapewnienia czystości i porządku w budynkach stanowiących własność Gminy Miasta Gdańsk, a także na innych terenach, obiektach i urządzeniach będących pod zarządem Zamawiającego.

Numer referencyjny: 5/18/A

II.1.2) Główny kod CPV

90610000

 

II.1.3) Rodzaj zamówienia

Usługi

 

II.1.4) Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usługi zapewnienia czystości i porządku w budynkach stanowiących własność Gminy Miasta Gdańsk, a także na innych terenach, obiektach i urządzeniach będących pod zarządem Zamawiającego obejmujących BOM 1, 2, 7, 8 i 9  w roku 2018 oraz I kwartale 2019 r.  obejmującej:

-        powierzchnię wewnętrzną do sprzątania –     43 786 m2 .

-        powierzchnię zewnętrzną do sprzątania – 1 245 024 m2 .

1.     Zestawienie powierzchni do sprzątania na terenie Gminy Gdańsk  stanowi  załącznik nr 1 do siwz.

2.     Szczegółowy rzeczowy zakres czynności został określony  w załączniku nr 2.

3.     Minimalna powierzchnia do sprzątania w całym okresie realizacji umowy będzie nie mniejsza niż 60% powierzchni zewnętrznej i 60% powierzchni wewnętrznej podanych w załączniku nr 1 do siwz

4.     Wykaz koszy ulicznych zlokalizowanych na terenie administrowanym przez GZNK SZB – załącznik nr 2a.

5.     Pozostałe warunki wykonania zamówienia określone są we wzorze umowy stanowiącym załącznik do siwz.  

 

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach

To zamówienie podzielone jest na części: TAK

Ilość części; 3

Oferty można składać w odniesieniu do maksymalnej liczby części: 1

Maksymalna liczba części, które mogą być udzielone jednemu oferentowi: 1.

 

II.2)   Opis

II.2.1) Nazwa:

Wykonywanie usługi zapewnienia czystości i porządku w budynkach stanowiących własność Gminy Miasta Gdańsk, a także na innych terenach, obiektach i urządzeniach administrowanych przez BOM 1 i 2.

Część 1

 

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

90620000

90911200

90911300

90513200

Usługi w zakresie napraw i konserwacji instalacji budynkowych

 

II.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS PL:634

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gdańsk

 

 II.2.4) Opis zamówienia

Zadanie 1 obejmujące obszar administrowany przez BOM 1 i BOM 2  – zgodnie z załącznikiem nr 1 zadanie nr 1 do siwz.

Powierzchnia  do sprzątania:

-        wewnętrzna  17 611 m2,

-        zewnętrzna 365 594 m2.

Zestawienia powierzchni do sprzątania na terenie Gminy Gdańsk stanowi załącznik nr 1 zadanie 1 do siwz.

Wykaz koszy ulicznych zlokalizowanych na terenie administrowanym przez GZNK SZB – załącznik nr 2a    zadanie 1 do siwz.

 

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia

Koniec:    31.03.2019

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu

Nie

 

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

 

II.2.11) Informacje o opcjach

Opcje: nie

 

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

Nie dotyczy.

 

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu  finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

 

II.2.14) Informacje dodatkowe

Wykonawca przystępując do udziału w postępowaniu zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości:  8.000 PLN (słownie: osiem tysięcy złotych).

Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania Zamawiającego wynikającego z umowy  przed podpisaniem umowy.

II.2)   Opis

II.2.1) Nazwa:

Wykonywanie usługi zapewnienia czystości i porządku w budynkach stanowiących własność Gminy Miasta Gdańsk, a także na innych terenach, obiektach i urządzeniach administrowanych przez BOM 7.

Część 2

 

 

 

 

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

90620000

90911200

90911300

90513200

Usługi w zakresie napraw i konserwacji instalacji budynkowych

 

II.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS PL:634

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gdańsk

 

 II.2.4) Opis zamówienia

Zadanie 2 obejmujące obszar administrowany przez BOM 7 – zgodnie z załącznikiem nr 1 zadanie 2 do siwz.

Powierzchnia  do sprzątania:

-      wewnętrzna  14 086 m2,

-      zewnętrzna 471 509  m2.

Zestawienia powierzchni do sprzątania na terenie Gminy Gdańsk stanowi załącznik nr 1 zadanie 2 do siwz.

Wykaz koszy ulicznych zlokalizowanych na terenie administrowanym przez GZNK SZB – załącznik nr 2a    zadanie 2 do siwz.

 

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

 

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia

Koniec:    31.03.2019

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu

Nie

 

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

 

II.2.11) Informacje o opcjach

Opcje: nie

 

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

Nie dotyczy.

 

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu  finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

 

II.2.14) Informacje dodatkowe

Wykonawca przystępując do udziału w postępowaniu zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości:  10. 000 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych).

Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania Zamawiającego wynikającego z umowy  przed podpisaniem umowy.

 

 

II.2)   Opis

II.2.1) Nazwa:

Wykonywanie usługi zapewnienia czystości i porządku w budynkach stanowiących własność Gminy Miasta Gdańsk, a także na innych terenach, obiektach i urządzeniach będących pod zarządem Zamawiającego administrowanych przez  BOM 8 i 9.

Część 3

 

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

90620000

90911200

90911300

90513200

Usługi w zakresie napraw i konserwacji instalacji budynkowych

 

II.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS PL:634

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gdańsk

 

 II.2.4) Opis zamówienia

Zadanie 3 obejmujące obszar administrowany przez BOM 8 i BOM 9 – zgodnie z załącznikiem nr 1 zadanie 3 do siwz.

Powierzchnia  do sprzątania:

-      wewnętrzna  12 089 m2,

-      zewnętrzna 407 921 m2.

Zestawienia powierzchni do sprzątania na terenie Gminy Gdańsk stanowi załącznik nr 1 zadanie 3 do siwz.

Wykaz koszy ulicznych zlokalizowanych na terenie administrowanym przez GZNK SZB – załącznik nr 2a    zadanie 3 do siwz.

 

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

 

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia

Koniec:    31.03.2019

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu

Nie

 

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

 

II.2.11) Informacje o opcjach

Opcje: nie

 

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

Nie dotyczy.

 

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu  finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

 

II.2.14) Informacje dodatkowe

Wykonawca przystępując do udziału w postępowaniu zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości:  8.800 PLN (słownie: osiem tysięcy osiemset złotych).

Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania Zamawiającego wynikającego z umowy  przed podpisaniem umowy.

 

III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) Warunki udziału

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego.

Wykaz  i krótki  opis warunków:

Zamawiający nie określił warunku w tym zakresie

 

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wykaz  i krótki  opis warunków:

W zakresie sytuacji ekonomicznej – ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów.

Wykonawca spełni warunek w zakresie sytuacji ekonomicznej, jeżeli wykaże że posiada odpowiednie ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 600 000,00 zł.

Wykonawcy, którzy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia w/w warunek mogą spełniać łącznie.

Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na sytuacji ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

Wykonawca, który polega na zdolności innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

Wykonawca, który polega na sytuacji ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów,  za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba, że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

 

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji

1)    W zakresie zdolności technicznej – wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu  lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy.

2)    W zakresie kwalifikacji zawodowych - wykaz wykonanych usług oraz wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów.

1)    Wykonawca spełni warunki w zakresie zdolności technicznej jeżeli wykaże, że dysponuje:

-        1 pojazdem kategorii N1 - pojazdy do przewozu ładunków o masie maksymalnej całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony,

-        1 pojazdem kategorii N2 - pojazdy do przewozu ładunków o masie maksymalnej całkowitej przekraczającej 3,5 tony, ale nieprzekraczającej 12 ton,

-        1 maszyną roboczą do załadunku zgromadzonych odpadów oraz śniegu,

-        1 pługo – piaskarką.

 

Uwaga:

Przez maszynę roboczą do załadunku zgromadzonych odpadów oraz śniegu Zamawiający rozumie urządzenie techniczne konstrukcyjnie dostosowane do załadunku zgromadzonych odpadów oraz śniegu, jak np. koparko - ładowarka, ładowarka jednonaczyniowa, itp.

Wykonawcy, którzy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia w/w warunek mogą spełniać łącznie.

 

2)    Wykonawca spełni warunki w zakresie zdolności zawodowej, jeżeli

A. wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert:

a) minimum 2 usługi polegające na zapewnieniu czystości i porządku na terenie obejmującym powierzchnie wewnętrzne o obszarze minimum 5 000 m2 każda,

b) minimum 2 usługi polegające na zapewnieniu czystości i porządku na terenie obejmującym powierzchnie zewnętrzne o obszarze minimum 100 000 m2 każda.

B. skieruje do realizacji zamówienia:

-        1 osobę na stanowisku kierowniczym,

-        3 osoby na stanowisku kierowcy 

-        1 osobę na stanowisku operatora maszyny roboczej do załadunku zgromadzonych odpadów oraz śniegu,

-        osoby na stanowisku sprzątacz w ilości:

·      w przypadku składania oferty na zadanie 1 - 29 osób,

·      w przypadku składania oferty na zadanie 2 - 38 osób,

·      w przypadku składania oferty na zadanie 3 - 32 osoby.

Wykonawcy, którzy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia w/w warunek mogą spełniać łącznie.

 

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

Nie dotyczy.

 

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.1) Informacje dotyczące określonego zawodu

Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu.

Odniesienie do odpowiednich przepisów ustawowych, wykonawczych lub administracyjnych:

Kierowcy pojazdów o ładowności powyżej 3,5 tony muszą spełniać wymagania  określone w art. 39 a ustawy z dnia 6  września 2001 r. o transporcie drogowym (tekst  jednolity – Dz. U. z 2017 r. poz. 2200 z późn. zm.).

Operatorzy maszyn roboczych do załadunku zgromadzonych odpadów oraz śniegu [wykazanych zgodnie z pkt. 7.2.1. ppkt 1c) siwz] muszą mieć ukończone szkolenie na operatora tego sprzętu, zgodnie z art. 23 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. nr 118 poz. 1263).

 

III.2.2) Warunki realizacji umowy

1)    Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z dnia 13.9.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2017 r. poz. 1280) ustawie z dnia 23.4.1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z2016 r. poz. 380 z późn. zm.) i ustawie z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz.1579 z późn. zm.).

2)    Uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli zatrudnienia osób na podstawie umów o prace poprzez:

-                           żądania oświadczeń i dokumentów

-                           żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,

-        przeprowadzania kontroli w miejscach realizacji zamówienia w każdym momencie realizacji zamówienia poprzez zbadanie rzeczywistych warunków jego wykonania, tj. w celu weryfikacji rzeczywistego udziału w/w osób przy wykonywaniu zamówienia, gdy złożone oświadczenie  będzie budzić wątpliwości zamawiającego.

 

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia.

 

IV: PROCEDURA

IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury

Procedura otwarta

 

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Nie dotyczy

 

IV.1.4) Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji  lub dialogu

Nie dotyczy

 

IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej

Nie dotyczy

 

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: Nie

 

IV.2) Informacje administracyjne

 

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

Nie dotyczy

 

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

15.03.2018,  godz. 10.30

 

IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

Nie dotyczy

 

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:

Polski

 

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

Oferta musi zachować ważność do: 13/05/2018

 

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert

Data 15.03.2018,

Czas lokalny 10.45

Miejsce: Gdańsk, siedziba zamawiającego, ul. Cygańska Góra 1, świetlica pokój nr 6

 

Informacja o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Nie dotyczy

Otwarcie ofert jest jawne.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Podczas otwarcia ofert zamawiający poda: nazwy firm, adresy Wykonawców oraz informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia i warunków płatności.

 

VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się

Nie

 

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych

Nie dotyczy.

 

VI.3) Informacje dodatkowe:

I WARUNKI ZMIAN POSTANOWIEŃ UMOWY.

1.     Zmiany w umowie mogą nastąpić jeżeli:

a)    zmiany dotyczą realizacji dodatkowych usług od dotychczasowego wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:

- zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,

- zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla zamawiającego,

- wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie,

b)    zostały spełnione łącznie następujące warunki:

- konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,

- wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie,

c)     wykonawcę, któremu zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy wykonawca:

- w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy,

- w wyniku przejęcia przez zamawiającego zobowiązań wykonawcy względem jego podwykonawców;

d)    zmiany, niezależnie od ich wartości, nie są istotne w rozumieniu ust. 2,

e)     łączna wartość zmian jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie,

f)     zmianie mogą ulec powierzchnie wewnętrzne lub zewnętrzne do sprzątania  w przypadku:

- przekazania obiektów innemu zarządcy,

- konieczności zmniejszenia przez Zamawiającego zakresu rzeczowego usługi spowodowanego  względami organizacyjnymi lub finansowymi.

- przejęcia w zarząd nowych obiektów z zastrzeżeniem, że nie mogą ulec zwiększeniu maksymalne powierzchnie wewnętrzne i zewnętrzne do sprzątania dla danej części.

g)     zmianie może ulec podwykonawca lub może nastąpić rezygnacja z podwykonawcy, na którego zasoby wykonawca powołał się na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych w przypadku gdy:

- proponowany inny podwykonawca (lub Wykonawca samodzielnie) spełni dany warunek udziału w postępowaniu w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

h)    realizacja umowy przez podwykonawców (zawarcie umów o podwykonawstwo) na etapie jej realizacji, może nastąpić w przypadku braku zadeklarowania realizacji zamówienia przy pomocy podwykonawców na etapie składania ofert jeżeli:

- w stosunku do części zamówienia, na którą ma być zawarta umowa o podwykonawstwo nie została wyłączona dopuszczalność podwykonawstwa.

2.     Zmianę postanowień zawartych w umowie uznaje się za istotną, jeżeli:

a)       zmienia ogólny charakter umowy w stosunku do charakteru umowy w pierwotnym brzmieniu,

b)       nie zmienia ogólnego charakteru umowy i zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:

- zmiana wprowadza warunki, które, gdyby były postawione w postępowaniu o udzielenie zamówienia, to w tym postępowaniu wzięliby lub mogliby wziąć udział inni wykonawcy lub przyjęto by oferty innej treści,

- zmiana narusza równowagę ekonomiczną umowy na korzyść wykonawcy w sposób nieprzewidziany pierwotnie w umowie,

- zmiana znacznie rozszerza lub zmniejsza zakres świadczeń i zobowiązań wynikających z umowy,

- polega na zastąpieniu wykonawcy, któremu zamawiający udzielił zamówienia, nowym wykonawcą, w przypadkach innych niż wymienione w ust. 1 pkt c.

II. O udzielenie zamówienia ubiegać się może Wykonawca, który wykaże brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, o którym mowa w art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt. 1,2,3,4, oraz złoży:

- oświadczenie  w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia,      

- wypełniony druk oferta,

III. Nie przewiduje się udzielenia zamówień podobnych.

 

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Prezes  Krajowej Izby Odwoławczej

ul. Postępu 17A

02-676 Warszawa

Polska

E-mail: odwolania@uzp.gov.pl; uzp@uzp.gov.pl

Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio

Tel. +22 4587801

Fax.+22 4587800   

 VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

Prezes  Krajowej Izby Odwoławczej

ul. Postępu 17A

02-676 Warszawa

Polska

E-mail: odwolania@uzp.gov.pl; uzp@uzp.gov.pl

Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio

Tel. +22 4587801

Fax.+22 4587800   

 

VI.4.3) Składanie odwołań

Dokładne informacje na temat terminów  składania odwołań: Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego  środka spełniającego wymagania do tego rodzaju podpisu w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo w terminie 15 dni, jeżeli zostały one przesłane w inny sposób.

 

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Prezes  Krajowej Izby Odwoławczej

ul. Postępu 17A

02-676 Warszawa

Polska

E-mail: odwolania@uzp.gov.pl; uzp@uzp.gov.pl

Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio

Tel. +22 4587801

Fax.+22 4587800                                

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia: 02.02.2018 r.

 

 

 

l.p. Załącznik Rozmar pliku Data dodania
1 specyfikacja istotnych warunków zamówienia 787,64 KB 2018-02-06 11:05 pobierz
2 formularze cenowe 259,17 KB 2018-02-06 11:05 pobierz
3 wzór umowy 268,37 KB 2018-02-06 11:04 pobierz
4 zał. 1 zad. 1 powierzchnie sprzątalne 169,97 KB 2018-02-06 11:04 pobierz
5 zał. 1 zad. 2 powierzchnie sprzatalne 280,53 KB 2018-02-06 11:03 pobierz
6 zał. 1 zad. 3 powierzchnie sprzątalne 249,77 KB 2018-02-06 11:03 pobierz
7 zał. 2 zakres czynności 170,29 KB 2018-02-06 11:03 pobierz
8 zał. 2a zad. 1 wykaz koszy 257 KB 2018-02-06 11:02 pobierz
9 zał. 2a zad. 2 wykaz koszy 180,03 KB 2018-02-06 11:02 pobierz
10 zał. 2a zad. 3 wykaz koszy 188,23 KB 2018-02-06 11:02 pobierz
11 zał. 3 JEDZ wersja edytowalna 198 KB 2018-02-06 10:54 pobierz
12 zał. 3a JEDZ xml 143,39 KB 2018-02-06 10:54 pobierz
13 zał. 3b instrukcja wypełniania formularza JEDZ 1,13 MB 2018-02-06 10:52 pobierz
14 zał. 4 oswiadczenie grupa kapitałowa 240,62 KB 2018-02-06 10:49 pobierz

Metryka

Publikacja:
Podmiot wytwarzający: Gdańskie Nieruchomości
Wytworzył: Marek Skuhra
Data wytworzenia: 2018-02-02
Podmiot publikujący: Gdańskie Nieruchomości
Opublikował: Marek Skuhra
Data publikacji: 2018-02-02 14:38
Ostatnia aktualizacja: 2018-03-15 14:17