BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Gdańskie Nieruchomości

Zamówienia publiczne

Wykonywanie usługi zapewnienia czystości i porządku w budynkach, a także na innych terenach, obiektach i urządzeniach będących pod zarządem i w administracji Zamawiającego do końca I kwartału 2020 r.

załączniki

Podpisanie umowy

Data podpisania: 2019-03-29

Informuję, że w dniu 29.03.2019 r. Zamawiający podpisał umowy:

-  nr 22/2019/NZ  -na zadaniu 2 z  firmą: Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „BLASK-BUD” Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Gospody 14f/4 z ceną 812 256,19 zł z VAT, średnim wiekiem pojazdów: 2,5 roku i doświadczeniem osoby na stanowisku kierowniczym 60 miesięcy. 

 

 

 

Informuję, że w dniu 26.03.2019 r. Zamawiający podpisał umowy:

-  nr  21/2019/NZ - na zadaniu 1 z  Konsorcjum firm: KOM-BIS Sp. z o.o. i  „OLMAR” Sp. z o.o. z ceną 1 153 325,58 zł z VAT, średnim wiekiem pojazdów: 2,75 lat i doświadczeniem osoby na stanowisku kierowniczym 142 miesiące.

-  nr 23/2019/NZ  - zadaniu 3 z  firmą: Zakład Remontowo – Budowlany  „BROMIX” Sp. j. Kaszuba Mirosław i Kaszuba Sławomir z ceną 633 302,19 zł z VAT, średnim wiekiem pojazdów: 2 lata i doświadczeniem osoby na stanowisku kierowniczym 300 miesięcy. 

Wynik postępowania: rozstrzygnięte

Data rozstrzygnięcia: 2019-03-21

Dotyczy: postępowania przetargowego na wykonywanie usługi zapewnienia czystości i porządku w budynkach stanowiących własność Gminy Miasta Gdańsk, a także na innych terenach, obiektach i urządzeniach będących pod zarządem i w administracji Zamawiającego obejmujących BOM 1, 2, 7, 8 i 9  w roku 2019 oraz I kwartale 2020 r., prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 1986 z późniejszymi zmianami) informuję, że w w/w postępowaniu Zamawiający wybrał:

-         na zadaniu 1 ofertę nr 3 Konsorcjum firm: KOM-BIS Sp. z o.o. i  „OLMAR” Sp. z o.o. z ceną 1 153 325,58 zł z VAT, średnim wiekiem pojazdów: 2,75 lat i doświadczeniem osoby na stanowisku kierowniczym 142 miesiące.

-         zadaniu 3 ofertę nr 2 firmy: Zakład Remontowo – Budowlany  „BROMIX” Sp. j. Kaszuba Mirosław i Kaszuba Sławomir z ceną 633 302,19 zł z VAT, średnim wiekiem pojazdów: 2 lata i doświadczeniem osoby na stanowisku kierowniczym 300 miesięcy.     

 

UZASADNIENIE WYBORU:

Jedyna złożona oferta, a także spełniająca warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i niepodlegająca odrzuceniu.

Jednocześnie informuję, że następujący Wykonawcy złożyli oferty:

Nr oferty
Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy
Cena; średni wiek pojazdów; doświadczenie osoby na stanowisku kierowniczym
 

 

 

 

2
 

Zakład Remontowo – Budowlany

„BROMIX” Sp. j.

Kaszuba Mirosław i Kaszuba Sławomir

83-010 Straszyn,

ul. Spokojna 33

 
ZADANIE 3

1  Cena:  633 302,19  zł.

2. Średni wiek pojazdów: 2 lata.

3. Doświadczenie osoby

    na stanowisku kierowniczym: 300 miesięcy.
 

 

 

 

3
 

Konsorcjum firm:

Lider

KOM-BIS Sp. z o.o.

80-530 Gdańsk,

ul. Uczniowska 50

Konsorcjant

„OLMAR” Sp. z o.o.

80-293 Gdańsk,

ul. Wichrowe Wzgórze 51

 
ZADANIE 1

1  Cena:  1 153 325,58 zł.

2. Średni wiek pojazdów: 2,75 lat.

3. Doświadczenie osoby

    na stanowisku kierowniczym: 142 miesiące.
 

 

Poniżej przedstawiam streszczenie ocen, zawierającą punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną ich punktację:

 

Nr oferty
Liczba pkt w kryterium cena

Waga 60%
Ocena stanu technicznego

Waga 30%
Doświadczenie osoby na stanowisku kierownicznym

Waga 10%
 

Razem
2
60,00
30,00
10,00
100,00
3
60,00
30,00
10,00
100,00
 

Zamawiający ocenił ofertę oraz na podstawie art. 91 ustawy prawo zamówień publicznych dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

1.     Punkty w kryterium cena zostały przyznane według zasady określonej w punkcie 21 podpunkt 1 specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zgodnie ze wzorem.

2.     Punkty w kryterium ocena stanu technicznego:  zostały przyznane według zasady określonej w punkcie 21 podpunkt 2 specyfikacji istotnych warunków zamówienia –dla średniego wieku pojazdu do 3 lat Zamawiający przyznał Wykonawcy 30 pkt.

3.       Punkty w kryterium doświadczenie osoby na stanowisku kierownicznym: zostały przyznane według zasady określonej w punkcie 21 podpunkt 3 specyfikacji istotnych warunków zamówienia - dla doświadczenia ponad 60 miesięcy Zamawiający przyznał Wykonawcy 10 pkt.

 

Umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta po 21.03.2019 r.

 

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 1986 z późniejszymi zmianami) informuję, że w w/w postępowaniu na zadaniu 2 Zamawiający działając na podstawie art. 24aa ustawy wybrał najkorzystniejszą ofertę nr 1 Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „BLASK-BUD” Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Gospody 14f/4 z ceną 812 256,19 zł z VAT, średnim wiekiem pojazdów: 2,5 roku i doświadczeniem osoby na stanowisku kierowniczym 60 miesięcy.  

 

UZASADNIENIE WYBORU:

Oferta najkorzystniejsza na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz spełniająca warunki udziału w postępowaniu i niepodlegająca odrzuceniu.

 

Jednocześnie informuję, że następujący Wykonawcy złożyli oferty:

Nr oferty
Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy
Cena; średni wiek pojazdów; doświadczenie osoby na stanowisku kierowniczym
 

 

1
 

Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe

„BLASK-BUD” Sp. z o.o.

80-340 Gdańsk,

ul. Gospody 14f/4
 

1  Cena:  812 256,19 zł.

2. Średni wiek pojazdów: 2,5 roku.

3. Doświadczenie osoby

    na stanowisku kierowniczym: 60 miesięcy.
 

 

4
 

Przedsiębiorstwo Usługowe

„CLEAN-BUD” Sp. j.

Jarosław Romanowski,

Hanna Romanowska

81-506 Gdynia,

ul. Halicka 10

 
 

1  Cena:  935 498,52 zł.

2. Średni wiek pojazdów: 3 lata.

3. Doświadczenie osoby

    na stanowisku kierowniczym: ponad 60 miesięcy.
 

 

 

 

 

Poniżej przedstawiam streszczenie ocen, zawierającą punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną ich punktację:

 

Nr oferty
Liczba pkt w kryterium cena

Waga 60%
Ocena stanu technicznego

Waga 30%
Doświadczenie osoby na stanowisku kierownicznym

Waga 10%
 

Razem
1
60,00
30,00
10,00
100,00
4
52,10
30,00
10,00
92,10
 

Zamawiający ocenił ofertę oraz na podstawie art. 91 ustawy prawo zamówień publicznych dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

1.     Punkty w kryterium cena zostały przyznane według zasady określonej w punkcie 21 podpunkt 1 specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zgodnie ze wzorem.

2.     Punkty w kryterium ocena stanu technicznego:  zostały przyznane według zasady określonej w punkcie 21 podpunkt 2 specyfikacji istotnych warunków zamówienia –dla średniego wieku pojazdu do 3 lat Zamawiający przyznał Wykonawcy 30 pkt.

3.       Punkty w kryterium doświadczenie osoby na stanowisku kierownicznym: zostały przyznane według zasady określonej w punkcie 21 podpunkt 3 specyfikacji istotnych warunków zamówienia - dla doświadczenia 60 miesięcy i więcej  Zamawiający przyznał Wykonawcy 10 pkt.

 

Umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta po 28.03.2019 r.

 

Treść postępowania:

I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA

I.1) Nazwa i adresy

Gdańskie Nieruchomości Samorządowy Zakład Budżetowy

ul. Partyzantów 74

80-254 Gdańsk

Polska

Osoba do kontaktów: Joanna Rybicka

Tel.: +48 583201032

E-mail: nz@nieruchomoscigda.pl

Fax: +48 583458235

Kod NUTS: PL634

Adresy internetowe:

Główny adres: www.nieruchomoscigda.pl

Adres profilu nabywcy: ww.nieruchomoscigda.pl

 

I.2) Informacja z zamówieniu wspólnym: nie dotyczy

I.3) Komunikacja

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.nieruchomoscigda.pl.

Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej.

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem https://epuap.gov.pl/wps/GZNKSZB/zampub.

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej.

 

I.4) Rodzaj instytucji Zamawiającej

Podmiot prawa publicznego

 

I.5) Główny przedmiot działalności

Inna działalność: Samorządowy Zakład Budżetowy- zarządzanie nieruchomościami

 

II: PRZEDMIOT

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:

Wykonywanie usługi zapewnienia czystości i porządku w budynkach, a także na innych terenach, obiektach i urządzeniach będących pod zarządem i w administracji Zamawiającego do końca I kwartału 2020 r.

Numer referencyjny: 5/19/A

II.1.2) Główny kod CPV

90610000

 

II.1.3) Rodzaj zamówienia

Usługi

 

 

 

 

 

II.1.4) Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usługi zapewnienia czystości i porządku w budynkach stanowiących własność Gminy Miasta Gdańsk, a także na innych terenach, obiektach i urządzeniach będących pod zarządem Zamawiającego obejmującej:

-       powierzchnię wewnętrzną do sprzątania –     41 112 m2 .

-       powierzchnię zewnętrzną do sprzątania – 1 240 349 m2 .

1.     Zestawienie powierzchni do sprzątania na terenie Gminy Gdańsk  stanowi  załącznik nr 1 do siwz.

2.     Szczegółowy rzeczowy zakres czynności został określony  w załączniku nr 2 do siwz.

3.     Minimalna powierzchnia do sprzątania w całym okresie realizacji umowy będzie nie mniejsza niż 60% powierzchni zewnętrznej i 60% powierzchni wewnętrznej podanych w załączniku nr 1 do siwz

4.     Wykaz koszy ulicznych zlokalizowanych na terenie administrowanym przez Gdańskie Nieruchomości – załącznik nr 2a do siwz.

5.     Pozostałe warunki wykonania zamówienia określone są we wzorze umowy stanowiącym załącznik do siwz.  

 

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach

To zamówienie podzielone jest na części: TAK

Ilość części: 3

Oferty można składać w odniesieniu do maksymalnej liczby części: 1

Maksymalna liczba części, które mogą być udzielone jednemu oferentowi: 1.

 

II.2)   Opis

II.2.1) Nazwa:

Wykonywanie usługi zapewnienia czystości i porządku w budynkach stanowiących własność Gminy Miasta Gdańsk, a także na innych terenach, obiektach i urządzeniach administrowanych przez BOM 1 i 2.

 

Część 1

 

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

90620000

90911200

90911300

90513200

Usługi w zakresie napraw i konserwacji instalacji budynkowych

 

II.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL634

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gdańsk

 

 II.2.4) Opis zamówienia

Zadanie 1 obejmujące obszar administrowany przez BOM 1 i BOM 2  – zgodnie z załącznikiem nr 1 zadanie nr 1 do siwz.

Powierzchnia  do sprzątania:

-                                                                                                                                                                      wewnętrzna  17 591 m2,   

-                                                                                                                                                                      zewnętrzna 389 935 m2.

Zestawienia powierzchni do sprzątania na terenie Gminy Gdańsk stanowi załącznik nr 1 zadanie 1 do siwz.

Wykaz koszy ulicznych zlokalizowanych na terenie administrowanym przez Gdańskie Nieruchomości – załącznik nr 2a  zadanie 1 do siwz.

 

 

 

 

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Ocena stanu technicznego pojazdów-waga 0,30

Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie osoby na stanowisku kierowniczym –waga 0,10

Cena: Waga 0,60

 

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia

Koniec:    31.03.2020

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu

Nie

 

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

 

II.2.11) Informacje o opcjach

Opcje: nie

 

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

Nie dotyczy.

 

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu  finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

 

II.2.14) Informacje dodatkowe

Wykonawca przystępując do udziału w postępowaniu zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości:  8.000 PLN (słownie: osiem tysięcy złotych).

Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania Zamawiającego wynikającego z umowy.

 

II.2)   Opis

II.2.1) Nazwa:

Wykonywanie usługi zapewnienia czystości i porządku w budynkach stanowiących własność Gminy Miasta Gdańsk, a także na innych terenach, obiektach i urządzeniach administrowanych przez BOM 7.

Część 2

 

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

90620000

90911200

90911300

90513200

Usługi w zakresie napraw i konserwacji instalacji budynkowych

 

II.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL634

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gdańsk

 

 

 

 

 

 II.2.4) Opis zamówienia

Zadanie 2 obejmujące obszar administrowany przez BOM 7 – zgodnie z załącznikiem nr 1 zadanie 2 do siwz.

Powierzchnia  do sprzątania:

-                                                                                                                                                                      wewnętrzna  13 420 m2,

-                                                                                                                                                                      zewnętrzna 460 845  m2.

Zestawienia powierzchni do sprzątania na terenie Gminy Gdańsk stanowi załącznik nr 1 zadanie 2 do siwz.

Wykaz koszy ulicznych zlokalizowanych na terenie administrowanym przez Gdańskie Nieruchomości – załącznik nr 2a  zadanie 2 do siwz.

 

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Ocena stanu technicznego pojazdów-waga 0,30

Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie osoby na stanowisku kierowniczym –waga 0,10

Cena: Waga 0,60

 

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia

Koniec:    31.03.2020

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu

Nie

 

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

 

II.2.11) Informacje o opcjach

Opcje: nie

 

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

Nie dotyczy.

 

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu  finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

 

II.2.14) Informacje dodatkowe

Wykonawca przystępując do udziału w postępowaniu zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości:  9.000 PLN (słownie: dziewięć tysięcy złotych).

Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania Zamawiającego wynikającego z umowy.

 

II.2)   Opis

II.2.1) Nazwa:

Wykonywanie usługi zapewnienia czystości i porządku w budynkach stanowiących własność Gminy Miasta Gdańsk, a także na innych terenach, obiektach i urządzeniach administrowanych przez  BOM 8 i 9.

Część 3

 

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

90620000

90911200

90911300

90513200Usługi w zakresie napraw i konserwacji instalacji budynkowych

 

II.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL634

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gdańsk

 

 II.2.4) Opis zamówienia

Zadanie 3 obejmujące obszar administrowany przez BOM 8 i BOM 9 – zgodnie z załącznikiem nr 1 zadanie 3 do siwz.

Powierzchnia  do sprzątania:

-                                                                                                                                                                      wewnętrzna  10 101 m2,

-                                                                                                                                                                      zewnętrzna 389 569 m2.

Zestawienia powierzchni do sprzątania na terenie Gminy Gdańsk stanowi załącznik nr 1 zadanie 3 do siwz.

Wykaz koszy ulicznych zlokalizowanych na terenie administrowanym przez Gdańskie Nieruchomości – załącznik nr 2a  zadanie 3 do siwz.

 

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Ocena stanu technicznego pojazdów-waga 0,30

Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie osoby na stanowisku kierowniczym –waga 0,10

Cena: Waga 0,60

 

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia

Koniec:    31.03.2020

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu

Nie

 

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

 

II.2.11) Informacje o opcjach

Opcje: nie

 

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

Nie dotyczy.

 

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu  finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

 

II.2.14) Informacje dodatkowe

Wykonawca przystępując do udziału w postępowaniu zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości:  8.600 PLN (słownie: osiem tysięcy sześćset złotych).

Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania Zamawiającego wynikającego z umowy.

 

 

 

 

 

 

 

III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) Warunki udziału

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego.

Wykaz  i krótki  opis warunków:

Zamawiający nie określił warunku w tym zakresie

 

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wykaz  i krótki  opis warunków:

W zakresie sytuacji ekonomicznej – dokumentów potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 600 000,00 zł..

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów.

Wykonawca spełni warunek w zakresie sytuacji ekonomicznej, jeżeli wykaże że posiada odpowiednie ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 600 000,00 zł.

Wykonawcy, którzy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia w/w warunki mogą spełniać łącznie.

Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na sytuacji ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

Wykonawca, który polega na zdolności innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

Wykonawca, który polega na sytuacji ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów,  za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba, że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

 

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji

1)    W zakresie zdolności technicznej

wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu  lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o dacie pierwszej rejestracji samochodów i podstawie do dysponowania tymi zasobami.

2)    W zakresie zdolności zawodowej:

wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie. 

Dowodami, o których mowa powyżej są:

-  referencje, bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane,

-oświadczenie wykonawcy, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać dokumentów określonych powyżej.

3)    W zakresie kwalifikacji zawodowych

wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
 

 

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów.

1)    Wykonawca spełni warunki w zakresie zdolności technicznej jeżeli wykaże, że dysponuje:

-        1 pojazdem kategorii N1 - pojazdy do przewozu ładunków o masie maksymalnej całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony,

-        1 pojazdem kategorii N2 - pojazdy do przewozu ładunków o masie maksymalnej całkowitej przekraczającej 3,5 tony, ale nieprzekraczającej 12 ton,

-        1 maszyną roboczą do załadunku zgromadzonych odpadów oraz śniegu,

-        1 pługo – piaskarką.

Uwaga:

Przez maszynę roboczą do załadunku zgromadzonych odpadów oraz śniegu Zamawiający rozumie urządzenie techniczne konstrukcyjnie dostosowane do załadunku zgromadzonych odpadów oraz śniegu, jak np. koparko - ładowarka, ładowarka jednonaczyniowa, itp.

Wykonawcy, którzy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia w/w warunek mogą spełniać łącznie.

 

2)    Wykonawca spełni warunki w zakresie zdolności zawodowej, jeżeli:

A. wykaże, że wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert:

a) minimum 2 usługi polegające na zapewnieniu czystości i porządku na terenie obejmującym powierzchnie wewnętrzne o obszarze minimum 5 000 m2 każda,

b) minimum 2 usługi polegające na zapewnieniu czystości i porządku na terenie obejmującym powierzchnie zewnętrzne o obszarze minimum 100 000 m2 każda.

B. skieruje do realizacji zamówienia co najmniej:

-        1 osobę na stanowisku kierowniczym,

-        3 osoby na stanowisku kierowcy 

-        1 osobę na stanowisku operatora maszyny roboczej do załadunku zgromadzonych odpadów oraz śniegu,

 

Szczegółowy opis udziału warunków w postępowaniu określono w „Warunkach udziału w postępowaniu pkt 8 ppkt 8.1.2”  - SIWZ.

 

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

Nie dotyczy.

 

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.1) Informacje dotyczące określonego zawodu

Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu.

Odniesienie do odpowiednich przepisów ustawowych, wykonawczych lub administracyjnych:

Kierowcy pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 tony muszą spełniać wymagania  określone w art. 39 a ustawy z dnia 6  września 2001 r. o transporcie drogowym (tekst  jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 58 z późn. zm.).

Operatorzy maszyn roboczych do załadunku zgromadzonych odpadów oraz śniegu [wykazanych zgodnie z pkt. 8.1.2. ppkt 2c) siwz] muszą mieć ukończone szkolenie na operatora tego sprzętu, zgodnie z art. 23 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. nr 118 poz. 1263 z późn. zm.).

 

III.2.2) Warunki realizacji umowy

1)    Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z dnia 13.9.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2018 r. poz. 1454 z późn. zm.) ustawie z dnia 23.4.1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 r. poz. 1025 z późn. zm.) i ustawie z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz.1986 z późn. zm.).

 

2)    Uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli zatrudnienia osób na podstawie umów o prace poprzez:

-                           żądania oświadczeń i dokumentów

-                           żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,

-        przeprowadzania kontroli w miejscach realizacji zamówienia w każdym momencie realizacji zamówienia poprzez zbadanie rzeczywistych warunków jego wykonania, tj. w celu weryfikacji rzeczywistego udziału w/w osób przy wykonywaniu zamówienia, gdy złożone oświadczenie  będzie budzić wątpliwości zamawiającego.

 

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia.

 

IV: PROCEDURA

IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury

Procedura otwarta

 

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Nie dotyczy

 

IV.1.4) Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji  lub dialogu

Nie dotyczy

 

IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej

Nie dotyczy

 

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: Nie

 

IV.2) Informacje administracyjne

 

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

Nie dotyczy

 

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

Data: 26/02/2019,

Czas lokalny: 10:45

 

IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

Nie dotyczy

 

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:

Polski

 

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

Oferta musi zachować ważność do: 26/04/2019

 

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert

Data: 26/02/2019,

Czas lokalny 11:15

 

 

Miejsce:

Siedziba Zamawiającego, Gdańsk, ul. Partyzantów 74, pokój 204

 

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie dotyczy

Otwarcie ofert jest jawne.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia i warunków płatności.

 

VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się

Nie

 

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych

Nie dotyczy.

 

VI.3) Informacje dodatkowe:

1.     O udzielenie zamówienia ubiegać się może Wykonawca, który wykaże brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 i ust. 5 pkt 1-4 oraz złoży:

a)       oświadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia,

b)       wypełniony druk Oferta,

c)       pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia,

d)       w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23

    (szczegóły określono w pkt 10, 11, 17 i 18 SIWZ).

2.     Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia następujących dokumentów dotyczących potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu:

a)       informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

b)       odpisu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy,

c)       oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności.

d)       oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne.

3.     Punkty do oceny ofert będą przyznawane według następujących zasad:

a)       Kryterium Cena - waga 0.60 (60%) – odpowiada maksymalnej wartości 60 pkt

b)       Kryterium Ocena stanu technicznego pojazdów - waga 0.30 (30%) –  odpowiada maksymalnej wartości 30 pkt

 

    Średni wiek pojazdów liczony od pierwszej rejestracji:

-        do 3 lat                                   - 30 pkt.

-         powyżej 3 lat do 6 lat          - 22 pkt.

-         powyżej 6 lat do 9 lat          - 15 pkt.

-         powyżej 9 lat do 12 lat          - 9 pkt.

-         powyżej 12 lat do 15 lat        - 4 pkt.

-         powyżej 15 lat                         - 0 pkt.

Średni wiek pojazdów liczony będzie zgodnie z poniższym wzorem:                

           Wśr =[(2019 - n1) + (2019 - n2) +  (2019 – n3) + (2019 – n4)]/4                                                               

gdzie:

Wśr  - średni wiek pojazdów,

 ni  -  daty pierwszej rejestracji poszczególnych pojazdów (wykazany w druku zdolność techniczna),

 

c)       Kryterium doświadczenie osoby na stanowisku kierowniczym - waga 0,10 (10%) – odpowiada maksymalnej wartości 10 pkt   

Okres doświadczenia:

≤  do 12 m-cy                 - 0 pkt 

> 12 do ≤  24 m-cy         - 1 pkt 

> 24 do ≤ 36 m-cy          - 3 pkt 

> 36 do ≤ 48 m-cy          - 6 pkt 

> 48 do ≤ 60 m-cy        - 10 pkt

W przypadku wykazania doświadczenia ponad 60 m-cy Zamawiający przyzna Wykonawcy 10 pkt.

4.     Termin wykonania zamówienia.

od dnia podpisania umowy jednak nie wcześniej niż od 01.04.2019 r. do dnia 31.03.2020 r.

5.     Zmiana umowy może nastąpić na podstawie art. 144 ustawy Pzp oraz o dodatkowe postanowienia określone

w pkt 5 SIWZ "Warunki zmian postanowień umowy".

 

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej

ul. Postępu 17A

02-676 Warszawa

Polska

Tel. +22 4587801

E-mail: odwolania@uzp.gov.pl;

Fax.+22 4587800   

Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio

 

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej

ul. Postępu 17A

02-676 Warszawa

Polska

Tel. +22 4587801

E-mail: odwolania@uzp.gov.pl;

Fax.+22 4587800   

Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio

 

 

 

 

VI.4.3) Składanie odwołań

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka spełniającego wymagania do tego rodzaju podpisu w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo w terminie 15 dni, jeżeli zostały one przesłane w inny sposób.

 

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej

ul. Postępu 17A

02-676 Warszawa

Polska

Tel. +22 4587801

E-mail: odwolania@uzp.gov.pl;

Fax.+22 4587800   

Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio

 

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:  21.01.2019 r.

 

 

l.p. Załącznik Rozmar pliku Data dodania
1 Druk Oferta 210 KB 2019-02-13 13:23 pobierz
2 formularze cenowe zadanie 1, 2, 3 66,5 KB 2019-02-13 13:23 pobierz
3 Zdolność techniczna- wykaz narzędzi 91 KB 2019-02-13 13:23 pobierz
4 odpowiedź na pytania 07.02.2019 825,61 KB 2019-02-07 14:28 pobierz
5 zmiana SIWZ 07.02.2019r 566,65 KB 2019-02-07 14:25 pobierz
6 sprostowanie ogloszenia 01.02.2019 1,63 MB 2019-02-01 13:32 pobierz
7 Informacje o zmianach na stronie internetowej 30.01.2019 534,13 KB 2019-01-30 14:45 pobierz
8 zmiana SIWZ 30.01.2019 688,06 KB 2019-01-30 12:15 pobierz
9 siwz 5 932,17 KB 2019-01-23 10:31 pobierz
10 wzór umowy 5 371,89 KB 2019-01-23 10:31 pobierz
11 formularze cenowe 359,62 KB 2019-01-23 10:31 pobierz
12 zał. 1 zad. 1 powierzchnie sprzątalne 274,76 KB 2019-01-23 10:31 pobierz
13 zał. 1 zad. 2 powierzchnie sprzątalne 273,4 KB 2019-01-23 10:31 pobierz
14 zał. 1 zad. 3 powierzchnie sprzątalne 274,78 KB 2019-01-23 10:31 pobierz
15 zał. 2a zad. 1 wykaz koszy 335,3 KB 2019-01-23 10:31 pobierz
16 zał. 2 - zakres czynności 244,71 KB 2019-01-23 10:31 pobierz
17 zał. 2a zad. 2 wykaz koszy 328,96 KB 2019-01-23 10:31 pobierz
18 zał. 2a zad. 3 wykaz koszy 348,24 KB 2019-01-23 10:31 pobierz
19 zał. 3 Jednolity Europejski Dokument Zamówienia XML 129,93 KB 2019-01-23 10:31 pobierz
20 zał. 3a Edytowalna-wersja-formularza-JEDZ 192 KB 2019-01-23 10:31 pobierz
21 zał. 3b instrukcja wypełniania formularza JEDZ 1,13 MB 2019-01-23 10:31 pobierz
22 zał. 4 oswiadczenie grupa kapitałowa 296,6 KB 2019-01-23 10:31 pobierz
23 KluczPub_Oferta_PostepowanieID_70e20098-75bb-4b67-bc9e-4ea1c8e9180e 700 B 2019-01-23 10:31 pobierz

Metryka

Publikacja:
Podmiot wytwarzający: Gdańskie Nieruchomości
Wytworzył: Joanna Rybicka
Data wytworzenia: 2019-01-23
Podmiot publikujący: Gdańskie Nieruchomości
Opublikował: Joanna Rybicka
Data publikacji: 2019-01-23 10:54
Ostatnia aktualizacja: 2019-03-26 14:08