BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Gdańskie Nieruchomości

Zamówienia publiczne

wykonanie remontu lokali mieszkalnych przy ul. Do Studzienki 24 lok. 5A i ul. Orzeszkowej 11 lok. 6 w Gdańsku

załączniki

Podpisanie umowy

Data podpisania: 2019-10-10

10.10.2019 Zamawiający podpisał umowę z firmą Dziemiński Krzysztof „KOMPLEKS” z siedzibą: 83-209 Gołębiewko, Gołębiewko 18 z ceną 129 093,61 zł, terminem wykonania zamówienia 02.12.2019 r. i doświadczeniem kierownika budowy: powyżej 12 robót remontowych.

Wynik postępowania: rozstrzygnięte

Data rozstrzygnięcia: 2019-10-04

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) informuję, że w w/w postępowaniu Zamawiający wybrał ofertę nr 3 firmy Dziemiński Krzysztof z siedzibą: 83-209 Gołębiewko, Gołębiewko 18 z ceną 129 093,61 zł, terminem wykonania zamówienia 02.12.2019 r. i doświadczeniem kierownika budowy: powyżej 12 robót remontowych.

 

UZASADNIENIE WYBORU:

Oferta najkorzystniejsza na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz spełniająca warunki udziału w postępowaniu i niepodlegająca odrzuceniu.

 

Jednocześnie informuję, że następujący Wykonawcy złożyli oferty:

Nr oferty
Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy
Cena/ termin wykonania zamówienia/

doświadczenie kierownika budowy/
 

1
Przedsiębiorstwo Remontowo Budowlane „WAGMAR”

Grzegorz Wons,

Marek Bąkowski

ul. gen. Józefa Hallera 19 B

83 -200 Starogard Gdański

 
 

Cena oferty: 195 050,16 zł.

Termin wykonania zamówienia:  09.12.2019 r.

Doświadczenie kierownika budowy: 0 robót remontowych.

 

 
2
BRATEX Arkadiusz Plotke

Leszkowy 45

83-020 Cedry Wielkie
 

Cena oferty: 148 328,64 zł.

Termin wykonania zamówienia:  02.12.2019 r.

Doświadczenie kierownika budowy: 35 robót remontowych.

 

 

 
3
Dziemiński Krzysztof „KOMPLEKS”

Gołębiewko 18

83-209 Gołębiewko
 

Cena oferty: 129 093,16 zł.

Termin wykonania zamówienia:  02.12.2019 r.

Doświadczenie kierownika budowy: powyżej 12 robót remontowych.

 

 

 
4
EL TIME Sp. z o.o.

ul. Słupska 66

80-392 Gdańsk

 
 

Cena oferty: 224 625,93 zł.

Termin wykonania zamówienia:  02.12.2019 r.

Doświadczenie kierownika budowy: -------------

 

 

 
 

 

Poniżej przedstawiam streszczenie ocen, zawierającą punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną ich punktację:

 

Nr oferty
Liczba pkt w kryterium cena

Waga 60%
Termin wykonania zamówienia

Waga 25%
Doświadczenie kierownika budowy

Waga 15%
 

Razem
1
39,71
18
0
57,71
2
52,22
25
15
92,22
3
60,00
25
15
100,00
 

 

Zamawiający ocenił ofertę oraz na podstawie art. 91 ustawy prawo zamówień publicznych dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Punkty w kryterium cena zostały przyznane według zasady określonej w punkcie 21 podpunkt 1 specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zgodnie ze wzorem.
Punkty w kryterium termin wykonania zamówienia: zostały przyznane według zasady określonej w punkcie 21 podpunkt 2 specyfikacji istotnych warunków zamówienia – dla terminu 02.12.2019 r. [oferta nr 2 i 3], dla terminu 09.12.2019 r. [oferta nr 1] Zamawiający przyznał Wykonawcy 18 pkt.
Punkty w kryterium doświadczenie kierownika budowy: zostały przyznane według zasady określonej w punkcie 21 podpunkt 3 specyfikacji istotnych warunków zamówienia - dla doświadczenia 12 i więcej robót remontowych Zamawiający przyznał Wykonawcom po 15 pkt. [oferta nr 2 i 3].
Wykonawca [oferta nr 1]  nie określił doświadczenia kierownika budowy. Wykazany w ofercie kierownik budowy nie posiadał wymaganych uprawnień.

Zgodnie z zasadami określonymi w punkcie 21 podpunkt 3 specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający przyjął, że Wykonawca zaoferował minimalne doświadczenie kierownika budowy, tj. 0 robót remontowych i przyznał Wykonawcy 0 pkt.

Umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta po 09.10.2019 r.

 

Treść postępowania:

Treść ogłoszenia lub opis przedmiotu zamówienia

pobierz 530,97 KB
l.p. Załącznik Rozmar pliku Data dodania
1 Odpowiedzi na pytania z dn. 16.09 + załacznik.pdf 2,1 MB 2019-09-16 09:23 pobierz
2 specyfikacja istotnych warunków zamówienia.pdf 726,9 KB 2019-09-05 12:37 pobierz
3 wzór umowy .pdf 271,41 KB 2019-09-05 12:37 pobierz
4 1. przedmiar budow. Do Studzienki 24 m 5A.pdf 35,96 KB 2019-09-05 12:37 pobierz
5 2. przedmiar sanit. Do Studzienki 24 m 5A.pdf 140,61 KB 2019-09-05 12:36 pobierz
6 3. przedmiar elektr. Do Studzienki 24 m 5A.pdf 33,69 KB 2019-09-05 12:36 pobierz
7 4. przedmiar budow. Orzeszkowej 11 m 6.pdf 42,97 KB 2019-09-05 12:36 pobierz
8 5. przedmiar sanit. Orzeszkowej 11 m 6.pdf 65,43 KB 2019-09-05 12:36 pobierz
9 6. przedmiar elektr. Orzeszkowej 11 m 6.pdf 33,09 KB 2019-09-05 12:35 pobierz
10 7. ST ogólna.pdf 441,5 KB 2019-09-05 12:35 pobierz
11 8. ST wod-kan.pdf 113,8 KB 2019-09-05 12:35 pobierz
12 9. ST gaz.pdf 110,69 KB 2019-09-05 12:34 pobierz
13 10. ST istal. wewn. c.o..pdf 286,39 KB 2019-09-05 12:34 pobierz
14 11. ST elektryczna.pdf 156,1 KB 2019-09-05 12:34 pobierz
15 12. oswiadczenie wykluczenia.pdf 265,31 KB 2019-09-05 12:33 pobierz
16 13. oswiadczenie warunki udzialu.pdf 270,1 KB 2019-09-05 12:33 pobierz
17 14. oswiadczenie grupa kapitałowa.pdf 172,68 KB 2019-09-05 12:33 pobierz

Metryka

Publikacja:

Podmiot wytwarzający:
Gdańskie Nieruchomości
Wytworzył:
Marek Skuhra
Data wytworzenia:
2019-09-05
Podmiot publikujący:
Gdańskie Nieruchomości
Opublikował w BIP:
Daria Paprocka-Fabisiak
Data publikacji:
2019-09-05 12:32
Ostatnia aktualizacja:
2019-10-14 11:55