BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Gdańskie Nieruchomości

Zamówienia publiczne

Wykonanie przeglądów rocznych obiektów budowlanych będących w zarządzie Gdańskich Nieruchomości

załączniki

Podpisanie umowy

Data podpisania: 2019-10-28

28.10.2019r. na zadaniu 3 Zamawiający podpisał umowę z firmą ZAKŁAD BUDOWLANY „ALTON” JAN CEJNÓG z siedzibą w
Gdańsku ul. Jana Husa 18/7 z ceną 287 820,00 zł z terminem wykonania zamówienia do 31.12.2019r. oraz doświadczeniem osoby wykonującej przeglądy: 400 przeglądów.

Wynik postępowania: rozstrzygnięte / częściowo unieważnione

Data rozstrzygnięcia: 2019-10-23

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) informuję, że w w/w postępowaniu Zamawiający:

·       Zadanie 1 unieważnił.

UZASADNIENIE FAKTYCZNE

W w/w postępowaniu na zadaniu 1 nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

UZASADNIENIE PRAWNE

Art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy prawo zamówień publicznych.

 

·       Zadanie 2 unieważnił.

UZASADNIENIE FAKTYCZNE

W w/w postępowaniu na zadaniu 2 nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

UZASADNIENIE PRAWNE

Art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy prawo zamówień publicznych.

 

·         Na zadaniu 3 wybrał ofertę nr 1 firmy ZAKŁAD BUDOWLANY „ALTON” JAN CEJNÓG z siedzibą w

Gdańsku ul. Jana Husa 18/7 z ceną 287 820,00 zł z terminem wykonania zamówienia do 31.12.2019r. oraz doświadczeniem osoby wykonującej przeglądy: 400 przeglądów.

UZASADNIENIE WYBORU:

Jedyna ze złożonych ofert spełniająca warunki udziału w postępowaniu i niepodlegająca odrzuceniu.

Nr oferty
Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Cena/

Termin wykonania przeglądów /

Doświadczenie osoby wykonującej przeglądy

 
1
ZAKŁAD BUDOWLANY „ALTON” JAN CEJNÓG

80-315 Gdańsk

ul. Jana Husa 18/7
Zadanie 3

Cena oferty: 287 820,00 zł

Termin wykonania zamówienia: 31.12.2019 r.

Doświadczenie osoby wykonującej przeglądy: 400 przeglądów

 
2
Zakład Budowlany i Remontowo Konserwacyjny „ZBIREK” Ewa Waga

80-171 Gdańsk

Ul. Beethovena 96
Zadanie 1

Cena oferty: 389 100,50 zł

Termin wykonania zamówienia: 15.12.2019 r.

 

Zadanie 2

Cena oferty: 369 738,00 zł

Termin wykonania zamówienia: 15.12.2019 r.

 

Zadanie 3

Cena oferty: 259 038,00 zł

Termin wykonania zamówienia: 20.12.2019 r.

 

 

 

 
 

 

Poniżej przedstawiam streszczenie ocen, zawierającą punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną ich punktację:

Nr oferty
Liczba pkt w kryterium cena

Waga 60%
Liczba pkt w kryterium

termin wykonania przeglądów

Waga 25%
Liczba pkt w kryterium doświadczenie osoby wykonującej przeglądy:

Waga 15%
Razem
2
60,00
0,00
3,00
63,00
 

Zamawiający ocenił ofertę oraz na podstawie art. 91 ustawy prawo zamówień publicznych dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

1.              Punkty w kryterium cena zostały przyznane według zasady określonej w punkcie 21 podpunkt 1 specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zgodnie ze wzorem:

           (Cena oferowana minimalna brutto/cena badanej oferty brutto) x 100 pkt. x 60%.

2.              Punkty w kryterium termin wykonania przeglądów zostały przyznane według zasady określonej w punkcie 21 podpunkt 2 specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla terminu wykonania do 31.12.2019r. Zamawiający przyznał Wykonawcy 0,00 pkt.

3.              Punkty w kryterium doświadczenie osoby wykonującej przeglądy zostały przyznane według zasady określonej w punkcie 21 podpunkt 3 specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla 400 przeglądów przyznał Wykonawcy 3,00 pkt.

 

 

Umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta po 23.10.2019 r.

Treść postępowania:

Treść ogłoszenia lub opis przedmiotu zamówienia

pobierz 515,47 KB
l.p. Załącznik Rozmar pliku Data dodania
1 SIWZ 58 913,78 KB 2019-10-03 13:59 pobierz
2 Wzór umowy 58 295,92 KB 2019-10-03 13:59 pobierz
3 zał nr 1 - zadanie 1 - BOM7 - WYKAZ ADRESÓW 348,63 KB 2019-10-03 13:59 pobierz
4 zał nr 1 - zadanie 1 - BOM8 - WYKAZ ADRESÓW 448,58 KB 2019-10-03 13:59 pobierz
5 zał nr 1 - zadanie 2 - BOM2 - WYKAZ ADRESÓW 212,12 KB 2019-10-03 13:59 pobierz
6 zał nr 1 - zadanie 2 - BOM4 - WYKAZ ADRESÓW 208,05 KB 2019-10-03 13:59 pobierz
7 zał nr 1 - zadanie 3 - BOM1 - WYKAZ ADRESÓW 206,23 KB 2019-10-03 13:59 pobierz
8 zał nr 1 - zadanie 3 - BOM9 - WYKAZ ADRESÓW 201,11 KB 2019-10-03 13:59 pobierz
9 zał nr 2 - oswiadczenie wykluczenia 430 KB 2019-10-03 13:59 pobierz
10 zał nr 3 - oswiadczenie warunki udzialu 421,77 KB 2019-10-03 13:59 pobierz
11 zał nr 4 - oswiadczenie grupa kapitałowa 270,42 KB 2019-10-03 13:59 pobierz
12 FORMULARZ CENOWY- zadanie 1- BOM 7 i 8 90,5 KB 2019-10-03 13:59 pobierz
13 FORMULARZ CENOWY- zadanie 2- BOM 2 i 4 86,5 KB 2019-10-03 13:59 pobierz
14 FORMULARZ CENOWY- zadanie 3- BOM 1 i 9 70,5 KB 2019-10-03 13:59 pobierz
15 zał nr 2 do umowy - DRUK PRZEGLĄDU ROCZNEGO 2019 179,56 KB 2019-10-03 13:59 pobierz

Metryka

Publikacja:

Podmiot wytwarzający:
Gdańskie Nieruchomości
Wytworzył:
Joanna Rybicka
Data wytworzenia:
2019-10-03
Podmiot publikujący:
Gdańskie Nieruchomości
Opublikował w BIP:
Joanna Rybicka
Data publikacji:
2019-10-03 14:02
Ostatnia aktualizacja:
2019-10-29 07:36