BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Gdańskie Nieruchomości

Zamówienia publiczne

Wykonanie robót budowlanych lokalu mieszkalnego przy ul. Sokolej 22C m 1 w Gdańsku.

załączniki

Podpisanie umowy

Data podpisania: 2019-11-21

W dniu 21.11.2019r. podpisano umowe z firmą Zakład Budowlany „ALTON” Jan Cejnóg, ul. Jana Husa 18/7 w Gdańsku
z ceną 18 600,80 zł, terminem wykonania zamówienia 40 dni od dnia podpisania umowy i z doświadczeniem kierownika budowy skierowanego do realizacji zamówienia 65 robót.

 

Wynik postępowania: rozstrzygnięte

Data rozstrzygnięcia: 2019-11-15

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA

 

Dotyczy: postępowania przetargowego na Wykonanie robót budowlanych lokalu mieszkalnego przy
ul. Sokolej 22C m1 Gdańsku,
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) informuję, że w w/w postępowaniu Zamawiający wybrał ofertę nr 2 firmy Zakład Budowlany „ALTON”         Jan Cejnóg, ul. Jana Husa 18/7 w Gdańsku z ceną 18 600,80 zł, terminem wykonania zamówienia 40 dni od dnia podpisania umowy i z doświadczeniem kierownika budowy skierowanego do realizacji zamówienia 65 robót.

 

UZASADNIENIE WYBORU:

Oferta najkorzystniejsza na podstawie kryteriów określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz spełniająca warunki postępowania i niepodlegająca odrzuceniu.

 

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Cena/Termin wykonania zamówienia /

Doświadczenie kierownika budowy

 

 

1

 

BRATEX Arkadiusz Plotke

Leszkowy 45

83-020 Cedry Wielkie

 

Cena oferty:  19 769,12 zł

Termin wykonania zamówienia: 40 dni od podpisania umowy

Doświadczenie kierownika budowy: 34 roboty

 

 

 

 

2

Zakład Budowlany „ALTON”

Jan Cejnóg
ul. Jana Husa 18/7

80-315 Gdańsk

 

 

0 Gdańsk 0-408 Gdańsk

 

Cena oferty:   18 600,80 zł

Termin wykonania zamówienia: 40 dni od podpisania umowy

Doświadczenie kierownika budowy: 65 robót

 

3

Dziemiński Krzysztof „KOMPLEKS”

Gołębiewko 18

83-209 Gołębiewko

 

Cena oferty:  28 368,58  zł

Termin wykonania zamówienia: 40 dni od podpisania umowy

Doświadczenie kierownika budowy: ponad 12 robót

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poniżej przedstawiam streszczenie ocen, zawierającem punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną ich punktację:

 

Nr oferty

Liczba pkt w kryterium cena

Waga 60%

Liczba pkt w kryterium termin wykonania zamówienia

Waga 25%

Liczba pkt w kryterium doświadczenie kierownika budowy

Waga 15%

Razem

1

56,45

25,00

15,00

96,45

2

60,00

25,00

15,00

100,00

3

39,34

25,00

15,00

79,34

 

Zamawiający ocenił ofertę oraz na podstawie art. 91 ustawy prawo zamówień publicznych dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

  1. Punkty w kryterium cena zostały przyznane według zasady określonej w punkcie 20 podpunkt 1 specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zgodnie ze wzorem:

     (Cena oferowana minimalna brutto/cena badanej oferty brutto) x 100 pkt. x 60%.

  1. Punkty w kryterium termin wykonania zamówienia na wykonane roboty budowlane zostały przyznane według zasady określonej w punkcie 20 podpunkt 2 specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla terminu wykonania zamówienia 40 dni i mniej od podpisania umowy Zamawiający przyznał Wykonawcom 25,00 pkt.
  2. Punkty w kryterium doświadczenie kierownika budowy zostały przyznane według zasady określonej w punkcie 20 podpunkt 3 specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla 12 i więcej robót w specjalności konstrukcyjno-budowlanej Zamawiający przyznał Wykonawcom 15,00 pkt.

 

Umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta po 20.11.2019 r.

 

Treść postępowania:

Treść ogłoszenia lub opis przedmiotu zamówienia

pobierz 425,19 KB
l.p. Załącznik Rozmar pliku Data dodania
1 ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 158 KB 2019-10-09 11:48 pobierz
2 modyfikacja SIWZ 161 KB 2019-10-09 11:48 pobierz
3 SIWZ 555,56 KB 2019-10-09 10:25 pobierz
4 druk "oferta" 86,13 KB 2019-10-08 15:36 pobierz
5 Ogólna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych 29,78 MB 2019-10-08 15:35 pobierz
6 przedmiar robót ul. Sokola 22Cm1 117,28 KB 2019-10-08 15:35 pobierz
7 oświadczenie brak podstaw do wykluczenia 266,22 KB 2019-10-08 15:34 pobierz
8 oświadczenie warunki udziału w postępowaniu 268,93 KB 2019-10-08 15:33 pobierz
9 oświadczenie grupa kapitałowa 171,82 KB 2019-10-08 15:33 pobierz
10 zdolność zawodowa- wykaz osób 250,29 KB 2019-10-08 15:32 pobierz
11 wzór umowy 263,19 KB 2019-10-08 15:32 pobierz

Metryka

Publikacja:

Podmiot wytwarzający:
Gdańskie Nieruchomości
Wytworzył:
Magdalena Wojciechowska
Data wytworzenia:
2019-10-08
Podmiot publikujący:
Gdańskie Nieruchomości
Opublikował w BIP:
Magdalena Wojciechowska
Data publikacji:
2019-10-08 15:36
Ostatnia aktualizacja:
2019-11-15 13:52