BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Gdańskie Nieruchomości

Zamówienia publiczne

Wykonanie remontu lokalu mieszkalnego przy ul. Traugutta 8 lok. 10 w Gdańsku.

załączniki

Podpisanie umowy

Data podpisania: 2019-12-04

W dniu 4.12.2019r. Zamawiający podpisał umowę z firmą BRATEX Arkadiusz Plotke z siedzibą w Cedrach Wielkich ul. Leszkowy 45 z ceną 122 073,80 zł z terminem wykonania zamówienia 30 dni oraz doświadczeniem kierownika budowy: 34 roboty.

Wynik postępowania: rozstrzygnięte

Data rozstrzygnięcia: 2019-11-28

Dotyczy: postępowania przetargowego na wykonanie remontu lokalu mieszkalnego przy ul. Traugutta 8 lok. 10 w Gdańsku, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) informuję, że w w/w postępowaniu Zamawiający wybrał ofertę nr 1 firmy BRATEX Arkadiusz Plotke z siedzibą w Cedrach Wielkich ul. Leszkowy 45 z ceną 122 073,80 zł z terminem wykonania zamówienia 30 dni oraz doświadczeniem kierownika budowy: 34 roboty.

 

UZASADNIENIE WYBORU:

Najkorzystniejsza oferta ze złożonych, spełniająca wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i niepodlegająca odrzuceniu.

Nr oferty
Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Cena/

Termin wykonania zamówienia /

Doświadczenie kierownika budowy

 
1
BRATEX Arkadiusz Plotke

Leszkowy 45

83-020 Cedry Wielkie.
 

Cena oferty: 122 073,80 zł

Termin wykonania zamówienia: 30 dni.

Doświadczenie kierownika budowy: 34 roboty.

 
2
 

EL TIME Sp. z o.o.

80-392 Gdańsk

ul. Słupska 66.

80-392 Gdańsk.0 Gdańsk 0-408 Gdańsk

 
 

Cena oferty: 136 871,20 zł

Termin wykonania zamówienia: 30 dni.

 

 
3
 

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „LEMA” Sp. j.

Tysler Leszek & Pomierski Mariusz

ul. Bażyńskiego 32,

80-309 Gdańsk.

 
Cena oferty: 128 745,68 zł

Termin wykonania zamówienia: 30 dni.

Doświadczenie kierownika budowy: ponad 12 robót.

 
 

 

 

 

 

 

Poniżej przedstawiam streszczenie ocen, zawierającą punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną ich punktację:

Nr oferty
Liczba pkt w kryterium cena

Waga 60%
Liczba pkt w kryterium

termin wykonania zamówienia Waga 25%
Liczba pkt w kryterium doświadczenie kierownika budowy:

Waga 15%
Razem
1
60,00
25,00
15,00
100,00
3
56,89
25,00
15,00
96,89
 

Zamawiający ocenił ofertę oraz na podstawie art. 91 ustawy prawo zamówień publicznych dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

1.              Punkty w kryterium cena zostały przyznane według zasady określonej w punkcie 21 podpunkt 1 specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zgodnie ze wzorem:

           (Cena oferowana minimalna brutto/cena badanej oferty brutto) x 100 pkt. x 60%.

2.              Punkty w kryterium termin wykonania zamówienia zostały przyznane według zasady określonej w punkcie 21 podpunkt 2 specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla terminu wykonania 30 dni Zamawiający przyznał Wykonawcy 25,00 pkt.

3.              Punkty w kryterium doświadczenie kierownika budowy zostały przyznane według zasady określonej w punkcie 21 podpunkt 3 specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla doświadczenia kierownika budowy 12 robót i więcej Zamawiający przyznał Wykonawcy 15,00 pkt.

 

 

Umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta po 03.12.2019 r.

Treść postępowania:

Treść ogłoszenia lub opis przedmiotu zamówienia

pobierz 590,79 KB
l.p. Załącznik Rozmar pliku Data dodania
1 SIWZ 70 949,89 KB 2019-10-23 13:34 pobierz
2 wzór umowy 70 349,77 KB 2019-10-23 13:34 pobierz
3 zał nr 1 projekt 947,1 KB 2019-10-23 13:34 pobierz
4 zał nr 1.1 - rysunek 01 235,91 KB 2019-10-23 13:34 pobierz
5 zał nr 1.2 - rysunek 02 120,81 KB 2019-10-23 13:34 pobierz
6 zał nr 1.3 - rysunek 03 121,6 KB 2019-10-23 13:34 pobierz
7 zał nr 1.4 -rysunek 04 44,91 KB 2019-10-23 13:34 pobierz
8 zał nr 1.5 -rysunek 05 104,21 KB 2019-10-23 13:34 pobierz
9 zał nr 2 - ST - ogólna Traugutta 8 m 10 435,03 KB 2019-10-23 13:34 pobierz
10 zał nr 3 -ST - instalacje wodociągowe z tworzyw sztucznych Traugutta 8 m 10 124,08 KB 2019-10-23 13:34 pobierz
11 zał nr 4 -ST - instalacje kanalizacyjne z rur z tworzyw sztucznych Traugutta 8 m 10 87,13 KB 2019-10-23 13:34 pobierz
12 zał nr 5 -ST - instalacja gazowa i co Traugutta 8 m 10 190,13 KB 2019-10-23 13:34 pobierz
13 zał nr 6 -ST - instalacja elektryczna Traugutta 8 m 10 155,6 KB 2019-10-23 13:34 pobierz
14 zał nr 7 -PRZEDMIAR Traugutta 8 m 10 ogólnobudowlany 132,69 KB 2019-10-23 13:34 pobierz
15 zał nr 8 -PRZEDMIAR Traugutta 8 m 10 sanitarny 124,94 KB 2019-10-23 13:34 pobierz
16 zał nr 9 -PRZEDMIAR Traugutta 8 m 10 instalacja gazowa i co 74,25 KB 2019-10-23 13:34 pobierz
17 zał nr 10 -PRZEDMIAR Traugutta 8 m 10 elektryczny 120,47 KB 2019-10-23 13:34 pobierz
18 zał nr 11 - oswiadczenie wykluczenia 429,37 KB 2019-10-23 13:34 pobierz
19 zał nr 12 - oswiadczenie warunki udzialu 436,37 KB 2019-10-23 13:34 pobierz
20 zał nr 13 - oswiadczenie grupa kapitałowa 270,47 KB 2019-10-23 13:34 pobierz

Metryka

Publikacja:

Podmiot wytwarzający:
Gdańskie Nieruchomości
Wytworzył:
Joanna Rybicka
Data wytworzenia:
2019-10-23
Podmiot publikujący:
Gdańskie Nieruchomości
Opublikował w BIP:
Joanna Rybicka
Data publikacji:
2019-10-23 13:35
Ostatnia aktualizacja:
2019-11-28 10:41