BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Gdańskie Nieruchomości

Zamówienia publiczne

Wykonywanie usługi zapewnienia czystości i porządku w budynkach mieszkalnych i użytkowych, a także na innych terenach, obiektach i urządzeniach stanowiących własność Skarbu Państwa administrowanych przez Zamawiającego w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

załączniki

Podpisanie umowy

Data podpisania: 2019-12-24

Dnia 24.12.2019 podp[isano umowę  z firmą Zakład Remontowo – Budowlany „BROMIX” Sp.j. Kaszuba Mirosław i Kaszuba Sławomir z siedzibą w Straszynie przy ul. Spokojnej 33 z ceną 160 386,44 zł brutto oraz ze średnim wiekiem pojazdu 2,33 lat.

Wynik postępowania: rozstrzygnięte

Data rozstrzygnięcia: 2019-12-17

ZP/82/19/A                                                                                             Gdańsk, 17.12.2019 r.
 

 

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA

 

Dotyczy postępowania przetargowego na wykonywanie usługi zapewnienia czystości i porządku w budynkach mieszkalnych i użytkowych, a także na innych terenach, obiektach i urządzeniach stanowiących własność Skarbu Państwa administrowanych przez Zamawiającego w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. w trybie przetargu nieograniczonego.

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 informuję, że w w/w postępowaniu Zamawiający wybrał ofertę nr 2 Zakładu Remontowo – Budowlanego „BROMIX” Sp.j. Kaszuba Mirosław i Kaszuba Sławomir z siedzibą w Straszynie przy ul. Spokojnej 33 z ceną 160 386,44 zł brutto oraz ze średnim wiekiem pojazdu 2,33 lat.

 

UZASADNIENIE WYBORU:

Oferta najkorzystniejsza na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz spełniająca warunki udziału w postępowaniu i niepodlegająca odrzuceniu.

 

Jednocześnie informuję, że następujący Wykonawcy złożyli oferty:

Nr oferty
Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
 

Cena/

Ocena stanu technicznego pojazdu- (średni wiek pojazdu)
1
Przedsiębiorstwo Usługowe

„CLEAN-BUD” sp.j. Jarosław Romanowski, Hanna Romanowska
ul. Halicka 10
81-506 Gdynia
 

Cena oferty: 252 315,29 zł.

 

Średni wiek pojazdu 2 lata

 

 
2
Zakład Remontowo-Budowlany

 „BROMIX” sp. j.

Kaszuba Mirosław, Kaszuba Sławomir

ul. Spokojna 33
83-010 Straszyn
 

Cena oferty: 160 386,44 zł.

 

Średni wiek pojazdu 2,33 lat

 
 

 

 

 

 

 

Poniżej przedstawiam streszczenie oceny i porównania złożonych ofert zawierające punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną ich punktację:

Nr oferty
Liczba pkt w kryterium       

cena

waga 60%
Liczba pkt w kryterium

w kryterium ocena stanu technicznego pojazdów (średni wiek pojazdu)

waga 40 %
RAZEM

 
1
38,14
40,00
78,14
2
60,00
40,00
100,00
 

Zamawiający ocenił oferty oraz na podstawie art. 91 ustawy prawo zamówień publicznych dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

1.     Punkty w kryterium cena zostały przyznane według zasady określonej w punkcie 20 podpunkt 1 specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zgodnie ze wzorem.

2.     Punkty w kryterium ocena stanu technicznego pojazdów (średni wiek pojazdu) zostały przyznane według zasady określonej w punkcie 20 podpunkt 2 specyfikacji istotnych warunków zamówienia; zgodnie z określonymi warunkami dla średniego wieku pojazdów do 3 lat Zamawiający przyznał Wykonawcom po 40 punktów.

 

       

Umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta po 23.12.2019 r.

Treść postępowania:

Treść ogłoszenia lub opis przedmiotu zamówienia

pobierz 323,54 KB
l.p. Załącznik Rozmar pliku Data dodania
1 ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 4.12 398,44 KB 2019-12-04 13:28 pobierz
2 Zmodyfikowany wzór oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 80 KB 2019-12-04 13:27 pobierz
3 Zmodyfikowany druk "Zdolność zawodowa- wykaz osób" 137 KB 2019-12-04 13:27 pobierz
4 Zmodyfikowany druk "Zdolność techniczna- wykaz narzędzi" 141,5 KB 2019-12-04 13:27 pobierz
5 modyfikacja siwz 4.12 418,9 KB 2019-12-04 13:26 pobierz
6 pytania i odpowiedzi 4.12 82,26 KB 2019-12-04 13:26 pobierz
7 Druk Oferty- wersja edytowalna 417,5 KB 2019-11-28 13:10 pobierz
8 siwz 82 734,98 KB 2019-11-27 13:47 pobierz
9 wzór umowy 276,09 KB 2019-11-27 08:52 pobierz
10 zał. 1a Wykaz powierzchni do sprzątania - budynki mieszkalne Skarbu Państwa 256,25 KB 2019-11-27 08:52 pobierz
11 zał. 1b Wykaz powierzchni do sprzątania - budynki użytkowe Skarbu Państwa 205,44 KB 2019-11-27 08:52 pobierz
12 zał. 2 Szczegółowy rzeczowy zakres czynności 189,13 KB 2019-11-27 08:52 pobierz
13 zał. 3 oswiadczenie podst. wykluczenia 266,49 KB 2019-11-27 08:52 pobierz
14 zał. 4 oswiadczenie warunki udzialu 258,74 KB 2019-11-27 08:52 pobierz
15 zał. 5 oswiadczenie grupa kapitałowa 172,84 KB 2019-11-27 08:52 pobierz

Metryka

Publikacja:

Podmiot wytwarzający:
Gdańskie Nieruchomości
Wytworzył:
Daria Paprocka-Fabisiak
Data wytworzenia:
2019-11-27
Podmiot publikujący:
Gdańskie Nieruchomości
Opublikował w BIP:
Daria Paprocka-Fabisiak
Data publikacji:
2019-11-27 08:55
Ostatnia aktualizacja:
2019-12-30 14:44