BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Gdańskie Nieruchomości

Zamówienia publiczne

Dostawa bonów towarowych w formie elektronicznych kart płatniczych dla pracowników Gdańskich Nieruchomości

załączniki

Podpisanie umowy

Data podpisania: 2019-12-13

13.12.2019 r podpisano umowe z firmą SODEXO BENEFIS AND REWARDS SERVICES POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Kłobuckiej 25 z ceną 230 220,00 zł, z ilością 5 091 punktów handlowych, z kosztem wypłaty gotówki z bankomatu na poziomie 3%, z kosztem wydania duplikatu karty 30,00 zł oraz z okresem ważności karty 6 m-cy i terminem dostawy kart 24 godziny.                            

Wynik postępowania: rozstrzygnięte

Data rozstrzygnięcia: 2019-12-11

ZP/88/19/A                                                                                          Gdańsk, 11.12.2019 r.

 

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia na dostawę bonów towarowych w formie elektronicznych kart płatniczych dla pracowników Gdańskich Nieruchomości, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego. 

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 informuję, że w w/w postępowaniu Zamawiający wybrał najkorzystniejszą ofertę firmy SODEXO BENEFIS AND REWARDS SERVICES POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Kłobuckiej 25 z ceną 230 220,00 zł, z ilością 5 091 punktów handlowych, z kosztem wypłaty gotówki z bankomatu na poziomie 3%, z kosztem wydania duplikatu karty 30,00 zł oraz z okresem ważności karty 6 m-cy i terminem dostawy kart 24 godziny.                           

 

UZASADNIENIE WYBORU:

Jedyna złożona oferta spełniająca warunki udziału w postępowaniu i niepodlegająca odrzuceniu.

Jednocześnie informuję, że następujący Wykonawcy złożyli oferty:

Nr oferty
Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Cena/

ilość punktów handlowych/

koszt wypłaty gotówki z bankomatu/

koszt wydania duplikatu karty/

okres ważności karty/

termin dostawy kart
1
 

SODEXO BENEFITS AND REWARDS SERVICES POLSKA SP. Z O.O.

ul. Kłobucka 25           
02-699 Warszawa                             
Cena: 230 220,00 zł.

- ilość punktów handlowych: 5091             

- koszt wypłaty gotówki z bankomatu: 3,00%

- koszt wydania duplikatu karty: 30,00 zł                       

- okres ważności karty: 6 m-cy

- termin dostawy kart 24 godziny                           
 

Poniżej przedstawiam streszczenie oceny i porównania złożonej oferty zawierające punktację przyznanej ofercie w każdym kryterium oceny ofert i łączną ich punktację:

KRYTERIA
OFERTA NR 1
Liczba pkt w kryterium

ilość punktów handlowych

40%
40,00
Liczba pkt w kryterium

koszt wypłaty gotówki z bankomatu

15%
0,00
Liczba pkt w kryterium

koszt wydania duplikatu karty

15%
0,00
Liczba pkt w kryterium

cena

10%
10,00
Liczba pkt w kryterium

okres ważności karty

10%
0,00
Liczba pkt w kryterium

termin dostawy kart

10%
10,00
RAZEM
60,00
 

Zamawiający ocenił oferty oraz na podstawie art. 91 ustawy prawo zamówień publicznych dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

1.   Punkty w kryterium ilość punktów handlowych zostały przyznane według zasady określonej w punkcie 19 podpunkt 1 specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za 5 091 punktów handlowych Zamawiający przyznał 40,00 pkt.

2.   Punkty w kryterium koszt wypłaty gotówki z bankomatu zostały przyznane według zasady określonej w punkcie 19 podpunkt 2 specyfikacji istotnych warunków zamówienia- dla kosztu w wysokości 3%  Zamawiający przyznał 0,00 pkt.

3.   Punkty w kryterium koszt wydania duplikatu karty zostały przyznane według zasady określonej w punkcie 19 podpunkt 3 specyfikacji istotnych warunków zamówienia- dla kwoty 30,00 zł Zamawiający przyznał 0,00 pkt.

4.   Punkty w kryterium koszt cena zostały przyznane według zasady określonej w punkcie 19 podpunkt 4 specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zgodnie ze wzorem.

(cena oferowana minimalna brutto/cena badanej oferty brutto) x 100 x 10%

5.   Punkty w kryterium okres ważności karty zostały przyznane według zasady określonej w punkcie 19 podpunkt 5 specyfikacji istotnych warunków zamówienia- dla 6 miesięcy Zamawiający przyznał 0,00 pkt.

6.   Punkty w kryterium termin dostawy kart zostały przyznane według zasady określonej w punkcie 19 podpunkt 6 specyfikacji istotnych warunków zamówienia- do 24 godzin włącznie 10 pkt

 

 

Umowa w sprawie zamówienia publicznego może być podpisana po 11.12.2019 r.

 

 

 
               

Treść postępowania:

Treść ogłoszenia lub opis przedmiotu zamówienia

pobierz 239,53 KB
l.p. Załącznik Rozmar pliku Data dodania
1 SIWZ 88 536,12 KB 2019-11-29 11:53 pobierz
2 wzór umowy 286,71 KB 2019-11-29 11:53 pobierz
3 zał. 1 oswiadczenie podstawy wykluczenia 257,28 KB 2019-11-29 11:53 pobierz
4 zał. 2 oswiadczenie grupa kapitałowa 172,84 KB 2019-11-29 11:53 pobierz

Metryka

Publikacja:

Podmiot wytwarzający:
Gdańskie Nieruchomości
Wytworzył:
Daria Paprocka-Fabisiak
Data wytworzenia:
2019-11-29
Podmiot publikujący:
Gdańskie Nieruchomości
Opublikował w BIP:
Daria Paprocka-Fabisiak
Data publikacji:
2019-11-29 11:53
Ostatnia aktualizacja:
2019-12-11 12:51