BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Gdańskie Nieruchomości

Zamówienia publiczne

wykonanie remontu lokali mieszkalnych przy ul. Kartuskiej 45 lok. 5, Kutnowskiej 9 lok. 4, Leczkowa 30 lok. 2, Polnej 2 lok. 9, Radnej 2 lok. 4 i Smętnej 12/13 lok. 5 w Gdańsku

załączniki

Podpisanie umowy

Data podpisania: 2020-04-03

umowę podpisano z firmą Instalatorstwo Elektryczne Jerzy Górski

Wynik postępowania: rozstrzygnięte

Data rozstrzygnięcia: 2020-03-25

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) informuję, że w w/w postępowaniu Zamawiający wybrał ofertę nr 2 firmy Instalatorstwo Elektryczne Jerzy Górski  z siedzibą w Gdańsku przy ul. Taborowej 4/37 z ceną 371 633,80 zł, terminem wykonania zamówienia 90 dni od dnia podpisania umowy i z doświadczeniem kierownika budowy skierowanego do realizacji zamówienia ponad 12 robót.

UZASADNIENIE WYBORU:

Oferta najkorzystniejsza na podstawie kryteriów określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz spełniająca warunki postępowania i niepodlegająca odrzuceniu.

Jednocześnie informuję, że niżej wymienieni Wykonawcy złożyli oferty:

Nr oferty
Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Cena/Termin wykonania zamówienia /

Doświadczenie kierownika budowy

 
 

1.

 
WIP Usługi w budownictwie

Piotr Wilczyński

ul. Lipowa 10

84-207 Bojano
 

Cena oferty: 433 613,58 zł

Termin wykonania zamówienia: 90 dni od dnia podpisania umowy

 

 

 
2.
Instalatorstwo Elektryczne

Jerzy Górski

ul. Taborowa 4/37

80-171 Gdańsk
 

Cena oferty: 371 633,80 zł

Termin wykonania zamówienia: 90 dni od dnia podpisania umowy
Doświadczenie kierownika budowy: powyżej 12 robót

 

 
3.
Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo – Usługowe „DACHBUD”

Marian Formella

ul. Afrodyty 11

81-601 Gdynia
 

Cena oferty: 394 494,61 zł

Termin wykonania zamówienia: 90 dni od dnia podpisania umowy

Doświadczenie kierownika budowy: 12 robót

 

 
4.
 Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „LEMA” Sp. j.

Tysler Leszek & Pomierski Mariusz

ul. Bażyńskiego 32

80-309 Gdańsk
 

Cena oferty: 378 922,89 zł

Termin wykonania zamówienia: 90 dni od dnia podpisania umowy
Doświadczenie kierownika budowy: powyżej 12 robót

 
Poniżej przedstawiam streszczenie ocen, zawierającem punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną ich punktację:

 

Nr oferty
Liczba pkt w kryterium cena

Waga 60%
Liczba pkt. w kryterium termin wykonania zamówienia

Waga 25%
Liczba pkt w kryterium doświadczenie kierownika budowy

Waga 15%
Razem
2.
60,00
25
15
100,00
3.
56,52
25
15
96,52
4.
58,85
25
15
98,85
 

Zamawiający ocenił ofertę oraz na podstawie art. 91 ustawy prawo zamówień publicznych dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Punkty w kryterium cena zostały przyznane według zasady określonej w punkcie 21 podpunkt 1 specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zgodnie ze wzorem:
     (Cena oferowana minimalna brutto/cena badanej oferty brutto) x 100 pkt. x 60%.

Punkty w kryterium termin wykonania zamówienia na wykonane roboty budowlane zostały przyznane według zasady określonej w punkcie 21 podpunkt 2 specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla terminu wykonania zamówienia 90 dni i mniej od podpisania umowy Zamawiający przyznał 25 pkt.
Punkty w kryterium doświadczenie kierownika budowy zostały przyznane według zasady określonej w punkcie 21 podpunkt 3 specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla 12 i więcej robót
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej Zamawiający przyznał 15 pkt.

 
Umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta po 30.03.2020 r.

 

Treść postępowania:

Treść ogłoszenia lub opis przedmiotu zamówienia

pobierz 506,2 KB
l.p. Załącznik Rozmar pliku Data dodania
1 1. Przedmiar budowlany Kartuska 45.5.pdf 148,4 KB 2020-01-09 10:19 pobierz
2 specyfikacja istotnych warunków zamówienia.pdf 759,76 KB 2019-12-31 13:29 pobierz
3 wzór umowy.pdf 274,09 KB 2019-12-31 13:29 pobierz
4 2. Przedmiar sanit. Kartuska 45.5.pdf 135,32 KB 2019-12-31 13:29 pobierz
5 3. Przedmiar elektr. Kartuska 45.5.pdf 93,9 KB 2019-12-31 13:28 pobierz
6 4. Przedmiar budowl. Kutnowska 9.4.pdf 112,77 KB 2019-12-31 13:28 pobierz
7 5. Przedmiar sanit. Kutnowska 9.4.pdf 111,05 KB 2019-12-31 13:28 pobierz
8 6. Przedmiar elektr. Kutnowska 9.4.pdf 123,97 KB 2019-12-31 13:28 pobierz
9 7. Przedmiar budowl. Leczkowa 30.2.pdf 138,8 KB 2019-12-31 13:27 pobierz
10 8. Przedmiar sanit. Leczkowa 30.2.pdf 130,21 KB 2019-12-31 13:27 pobierz
11 9. Przedmiar elektr. Leczkowa 30.2.pdf 107,17 KB 2019-12-31 13:27 pobierz
12 10. Projekt gaz Polna 2.9.pdf 669,13 KB 2019-12-31 13:27 pobierz
13 10.1 rys. 1 do projektu.PDF 10,43 MB 2019-12-31 13:26 pobierz
14 10.2 rys. 2 do projektu.PDF 6,45 MB 2019-12-31 13:26 pobierz
15 10.3 rys. 3 do projektu.PDF 6,28 MB 2019-12-31 13:26 pobierz
16 10.4 rys. 4 do projektu.PDF 3,2 MB 2019-12-31 13:26 pobierz
17 10.5 rys. 5 do projektu.PDF 3,94 MB 2019-12-31 13:26 pobierz
18 10.6 rys. 6 do projektu.PDF 6,35 MB 2019-12-31 13:25 pobierz
19 10.7 rys. 7 do projektu.PDF 6,13 MB 2019-12-31 13:25 pobierz
20 10.8 rys. 8 do projektu.PDF 6,76 MB 2019-12-31 13:25 pobierz
21 11. ST Polna 2.9.pdf 1,42 MB 2019-12-31 13:25 pobierz
22 12. Przedmiar budowl. Polna 2.9.pdf 156,27 KB 2019-12-31 13:24 pobierz
23 13. Przedmiar sanit. Polna 2.9.pdf 112,68 KB 2019-12-31 13:24 pobierz
24 14. Przedmiar gaz Polna 2.9.pdf 238,69 KB 2019-12-31 13:24 pobierz
25 15. Przedmiar elektr. Polna 2.9.pdf 86,23 KB 2019-12-31 13:24 pobierz
26 16. Przedmiar budowl. Radna 2.4.pdf 146,04 KB 2019-12-31 13:23 pobierz
27 17. Przedmiar sanit. Radna 2.4.pdf 218,54 KB 2019-12-31 13:23 pobierz
28 18. Przedmiar elektr. Radna 2.4.pdf 108,75 KB 2019-12-31 13:23 pobierz
29 19. Przedmiar budowl. Smętna 12.13 m 5.pdf 39,56 KB 2019-12-31 13:22 pobierz
30 20. Przedmiar sanit. Smętna 12.13 m 5.pdf 166,34 KB 2019-12-31 13:22 pobierz
31 21. Przedmiar elektr. Smętna 12.13 m 5.pdf 117,19 KB 2019-12-31 13:22 pobierz
32 22. cz 1 ST Ogólna.pdf 1,5 MB 2019-12-31 13:22 pobierz
33 22. cz. 2 ST Ogólna.pdf 1,45 MB 2019-12-31 13:21 pobierz
34 23. ST Wod - kan.pdf 667,42 KB 2019-12-31 13:21 pobierz
35 24. ST elektr..pdf 981,56 KB 2019-12-31 13:21 pobierz
36 25 - oswiadczenie wykluczenia.pdf 265,65 KB 2019-12-31 13:20 pobierz
37 26 - oswiadczenie warunki.pdf 1,14 MB 2019-12-31 13:20 pobierz
38 27 - oswiadczenie - grupa kapitał..pdf 533,38 KB 2019-12-31 13:20 pobierz

Metryka

Publikacja:

Podmiot wytwarzający:
Gdańskie Nieruchomości
Wytworzył:
Marek Skuhra
Data wytworzenia:
2019-12-31
Podmiot publikujący:
Gdańskie Nieruchomości
Opublikował w BIP:
Marek Skuhra
Data publikacji:
2019-12-31 13:19
Ostatnia aktualizacja:
2020-01-15 13:07