BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Gdańskie Nieruchomości

Zamówienia publiczne

Świadczenie usług grupowego ubezpieczenia na życie pracowników Gdańskich Nieruchomości, oraz członków ich rodzin w latach 2020 – 2022.

załączniki

Podpisanie umowy

Data podpisania: 2020-02-25

Umowę nr 21/2020/NZ podpisano dnia 25.02.2020 r. z firmą Unum Życie TUiR S.A.

Wynik postępowania: rozstrzygnięte

Data rozstrzygnięcia: 2020-02-19

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) informuję, że w w/w postępowaniu Zamawiający wybrał ofertę nr 2 firmy Unum Życie TuiR S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Al. Jana Pawła II 17 z ceną 723 361,90 zł.

 

UZASADNIENIE WYBORU:

Oferta najkorzystniejsza na podstawie kryteriów określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, spełniająca warunki zamówienia oraz niepodlegająca odrzuceniu.

Jednocześnie informuję, że następujący Wykonawcy złożyli oferty:

Nr oferty
Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Cena/

Klauzule fakultatywne/

Indywidualna kontynuacja – stawka za 1 tysiąc ubezpieczenia
 

1
POCZTOWE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE S.A.

ul. Rodziny Hiszpańskich 8

02-685 Warszawa
1.     Cena oferty: 648 979,20 zł

2.     Klauzule fakultatywne:

a)    Klauzula „reoperacji” - tak

b)    Klauzula „klasyfikacji klas operacji” - nie

c)     Klauzula „operacji” - nie

d)    Klauzula „rozszerzenia katalogu poważnych zachorowań Ubezpieczonego – Alzheimer” - tak

3.     Indywidualna kontynuacja stawka za 1 tysiąc ubezpieczenia: 6,00 zł

 
2
Unum Życie TUiR S.A.

al. Jana Pawła II 17

00-854 Warszawa
1.     Cena oferty: 723 361,90 zł

2.     Klauzule fakultatywne:

a)    Klauzula „reoperacji” - nie

b)    Klauzula „klasyfikacji klas operacji” - tak

c)     Klauzula „operacji” - nie

d)    Klauzula „rozszerzenia katalogu poważnych zachorowań Ubezpieczonego – Alzheimer” - tak

3.     Indywidualna kontynuacja stawka za 1 tysiąc ubezpieczenia: 5,00 zł

 
 

Poniżej przedstawiam streszczenie oceny, zawierającą punktację przyznaną ofercie w każdym kryterium oceny ofert i łączną ich punktację:

Nr oferty
Liczba pkt w kryterium

Cena

Waga 50%
Liczba pkt w kryterium

Klauzule fakultatywne

Waga 40%

 
Liczba pkt w kryterium

Indywidualna kontynuacja

Waga 10%
Razem
2a
2b
2c
2d
Suma
1
50,00
5
0
0
5
10
8,33
68,33
2
44,86
0
20
0
5
25
10,00
79,86
 

Zamawiający ocenił oferty oraz na podstawie art. 91 ustawy prawo zamówień publicznych dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Punkty w kryterium cena zostały przyznane według zasady określonej w punkcie 20 podpunkt 1 specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zgodnie ze wzorem.
Punkty w kryterium klauzule fakultatywne zostały przyznane według zasady określonej w punkcie 20 podpunkt 2 specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Klauzula „reoperacji” – oferta  1 – tak – 5 pkt; oferta 2 – nie - 0 pkt.
Klauzula „klasyfikacji klas operacji” - oferta  1 – nie – 0 pkt; oferta 2 – tak -  20 pkt.
Klauzula „operacji” - oferta  1 i 2 – nie – 0 pkt.
Klauzula „rozszerzenia katalogu poważnych zachorowań Ubezpieczonego – Alzheimer” - oferta  1 i 2 – tak – 5 pkt.
Punkty w kryterium indywidualna kontynuacja zostały przyznane według zasady określonej w punkcie 20 podpunkt 3 specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zgodnie ze wzorem.
     

Umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta po 24.02.2020 r.

 

 

 

Treść postępowania:

Treść ogłoszenia lub opis przedmiotu zamówienia

pobierz 367,9 KB
l.p. Załącznik Rozmar pliku Data dodania
1 odpowiedzi, pytania 12.02.2020.pdf 177,34 KB 2020-02-12 10:01 pobierz
2 zmodyfikowany wzór_umowy.pdf 190,11 KB 2020-02-11 12:26 pobierz
3 ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 11 02 2020.pdf 440,18 KB 2020-02-11 11:31 pobierz
4 modyfikacja siwz 11 02 2020.pdf 295,62 KB 2020-02-11 11:31 pobierz
5 odpowiedzi, pytania 11.02.2020.pdf 450,86 KB 2020-02-11 11:30 pobierz
6 Zmodyfikowany opis_przedmiotu_zamówienia zmodyfikowany.pdf 729,88 KB 2020-02-11 11:30 pobierz
7 zmodyfikowany wzór oferty.pdf 281,62 KB 2020-02-11 11:30 pobierz
8 ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 10 02 2020.pdf 424,4 KB 2020-02-10 15:11 pobierz
9 modyfikacja siwz 10 02 2020.pdf 262,46 KB 2020-02-10 15:10 pobierz
10 ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 07 02 2020.pdf 424,24 KB 2020-02-07 15:01 pobierz
11 modyfikacja siwz 07 02 2020.pdf 258,86 KB 2020-02-07 15:01 pobierz
12 SIWZ 14 1,06 MB 2020-01-31 13:11 pobierz
13 wzór_umowy 14 261,28 KB 2020-01-31 13:11 pobierz
14 zał 1 -Opis_przedmiotu_zamówienia 954,68 KB 2020-01-31 13:11 pobierz
15 zał. 2 - oswiadczenie podst. wykluczenia 425,3 KB 2020-01-31 13:11 pobierz
16 zał. 3 - oswiadczenie warunki udzialu 659,89 KB 2020-01-31 13:10 pobierz
17 zał. 4 - oswiadczenie grupa kapitałowa 271,52 KB 2020-01-31 13:10 pobierz

Metryka

Publikacja:

Podmiot wytwarzający:
Gdańskie Nieruchomości
Wytworzył:
Joanna Rybicka
Data wytworzenia:
2020-01-31
Podmiot publikujący:
Gdańskie Nieruchomości
Opublikował w BIP:
Marek Skuhra
Data publikacji:
2020-01-31 13:11
Ostatnia aktualizacja:
2020-02-14 14:03