BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Gdańskie Nieruchomości

Zamówienia publiczne

Wykonywanie robót rozbiórkowych budynków będących własnością Gminy Gdańsk zarządzanych przez Gdańskie Nieruchomości wraz z uporządkowaniem terenu w 2020 r.

załączniki

Podpisanie umowy

Data podpisania: 2020-03-18

Podpisano umowę z firmą ZWAR-BUD Sp. z o.o. ul. Jabłoniowa 4,80-180 Gdańsk na kwotę 450 000,00 zł brutto

Wynik postępowania: rozstrzygnięte

Data rozstrzygnięcia: 2020-03-12

ZP/15/20/A Gdańsk, dnia 12.03.2020 r.


INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA
Dotyczy: postępowania przetargowego na Wykonywanie robót rozbiórkowych budynków będących własnością Gminy Gdańsk zarządzanych przez Gdańskie Nieruchomości wraz z uporządkowaniem terenu w 2020 r., prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.
Działając na podstawie art. 92 ust. 2  ustawy prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843)informuję, że w w/w postępowaniu Zamawiający wybrał firmy „ZWAR-BUD” Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ulicy Jabłoniowej 4 z wartością robót rozbiórkowych 130,00 zł, likwidacji szamba 50,00 zł, wywozu śmieci i odpadów 100,00 zł, kompletu dokumentacji geodezyjnej powykonawczej 600,00 zł, ze średnim czas realizacji rozbiórki od wprowadzenia na budowę 18 dni oraz z doświadczeniem osoby na stanowisku kierowniczym 228 miesięcy.
UZASADNIENIE WYBORU:
Oferta najkorzystniejsza na podstawie kryteriów określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz spełniająca warunki postępowania i niepodlegająca odrzuceniu.

Jednocześnie informuję, że następujący Wykonawcy złożyli oferty:
Nr oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy Cena:
wartość robót rozbiórkowych/
wartość likwidacji szamba/
wartość wywozu śmieci i odpadów/
wartość kompletu dokumentacji geodezyjnej powykonawczej/
średni czas realizacji rozbiórki od wprowadzenia na budowy/

1 „JAGAN” Jacek Kalinowski

1. wartość robót rozbiórkowych 1310,00 zł
2. wartość likwidacji szamba 150,00 zł
3. wartość wywozu śmieci i odpadów 380,00 zł
4. wartość kompletu dokumentacji geodezyjnej powykonawczej 1000,00 zł
5. średni czas realizacji rozbiórki od wprowadzenia na budowę 20 dni
6. kryterium doświadczenie osoby na stanowisku kierownika budowy 158
7. kryterium średni wiek samochodów i maszyn roboczych 2,8 lat
2 „ZWAR-BUD” Sp. z o.o.
ul. Jabłoniowa 4
80-180 Gdańsk
1. wartość robót rozbiórkowych 130,00 zł
2. wartość likwidacji szamba 50,00 zł
3. wartość wywozu śmieci i odpadów 100,00 zł
4. wartość kompletu dokumentacji geodezyjnej powykonawczej 600,00 zł
5. średni czas realizacji rozbiórki od wprowadzenia na budowę 18 dni
6. kryterium doświadczenie osoby na stanowisku kierownika budowy 228
7. kryterium średni wiek samochodów i maszyn roboczych 7 lat8.

 

 

 

 

 


Poniżej przedstawiam streszczenie oceny, zawierającą punktację przyznaną ofercie w każdym kryterium oceny ofert i łączną ich punktację:


Kryteria Oferta nr 1
Liczba pkt w kryterium cena robót rozbiórkowych waga 40% 3,97
Liczba pkt w kryterium cena likwidacja szamba waga 10% 3,33
Liczba pkt w kryterium cena wywozu śmieci i odpadów waga 7 1,84
Liczba pkt w kryterium cena kompletu dokumentacji geodezyjnej powykonawczej waga 3% 1,80
Liczba pkt w kryterium średni czas realizacji rozbiórki od wprowadzenia na budowę waga 20% 20,00
Liczba pkt w kryterium doświadczenie osoby na stanowisku kierownika budowy waga 5% 5,00
Liczba pkt w kryterium średni wiek samochodów i maszyn roboczych waga 15% 15,00
RAZEM 50,94


Kryteria Oferta nr 2
Liczba pkt w kryterium cena robót rozbiórkowych waga 40% 40,00
Liczba pkt w kryterium cena likwidacja szamba waga 10% 10,00
Liczba pkt w kryterium cena wywozu śmieci i odpadów waga 7 7,00
Liczba pkt w kryterium cena kompletu dokumentacji geodezyjnej powykonawczej waga 3% 3,00
Liczba pkt w kryterium średni czas realizacji rozbiórki od wprowadzenia na budowę waga 20% 20,00
Liczba pkt w kryterium doświadczenie osoby na stanowisku kierownika budowy waga 5% 5,00
Liczba pkt w kryterium średni wiek samochodów i maszyn roboczych waga 15% 9,00
RAZEM 94

Zamawiający ocenił oferty oraz na podstawie art. 91 ustawy prawo zamówień publicznych dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
1. Punkty w kryterium cena wartość robót rozbiórkowych zostały przyznane według zasady określonej w punkcie 21 podpunkt 1 specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zgodnie ze wzorem:
Cena = wartość robót rozbiórkowych (suma cen jednostkowych netto wiersz 7 Formularza cenowego poz. a) minimalna netto/ wartość robót rozbiórkowych (suma cen jednostkowych netto wiersz 7 Formularza cenowego poz. a) badanej oferty netto x 100 pkt x 40 %

2. Punkty w kryterium cena wartość likwidacja szamba zostały przyznane według zasady określonej w punkcie 21 podpunkt 2 specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zgodnie ze wzorem:
Cena = wartość likwidacji szamba (cena jednostkowa netto wiersz 1 Formularza cenowego poz. b) minimalna netto/wartość likwidacji szamba (cena jednostkowa netto wiersz 1 Formularza cenowego poz. b) badanej oferty netto x 100 pkt x 10%

3. Punkty w kryterium cena wartość wywozu śmieci i odpadów zostały przyznane według zasady określonej w punkcie 21 podpunkt 3 specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zgodnie ze wzorem:
Cena = wartość wywozu śmieci i odpadów (cena jednostkowa netto wiersz 1 Formularza cenowego poz. c) minimalna netto/ wartość wywozu śmieci i odpadów (cena jednostkowa netto wiersz 1 Formularza cenowego poz. c) badanej oferty netto x 100 pkt x 7 %

4. Punkty w kryterium cena wartość kompletu dokumentacji geodezyjnej powykonawczej zostały przyznane według zasady określonej w punkcie 21 podpunkt 4 specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zgodnie ze wzorem:
Cena = wartość kompletu dokumentacji geodezyjnej powykonawczej (cena jednostkowa netto wiersz 1 Formularza cenowego poz. d) minimalna netto/wartość kompletu dokumentacji geodezyjnej powykonawczej (cena jednostkowa netto wiersz 1 Formularza cenowego poz. d) netto badanej oferty x 100 pkt x 3 %

5. Punkty w kryterium średni czas realizacji rozbiórki od wprowadzenia na budowę zostały przyznane według zasady określonej w punkcie 21 podpunkt 5 specyfikacji istotnych warunków zamówienia- dla średniego czasu realizacji rozbiórki od wprowadzenia na budowę wynoszącego 18 dni Zamawiający przyznał Wykonawcy 20,00 pkt. w przypadku określenia średniego czasu realizacji rozbiórki od wprowadzenia na budowę wynoszącego 20 dni Zamawiający przyznał Wykonawcy 20,00 pkt

6. Punkty w kryterium doświadczenie osoby na stanowisku kierownika budowy zostały przyznane według zasady określonej w punkcie 21 podpunkt 6 specyfikacji istotnych warunków zamówienia, dla doświadczenia 228 miesięcy Zamawiający przyznał Wykonawcy 5,00 pkt. w przypadku określenia doświadczenia 158 miesięcy Zamawiający przyznał Wykonawcy 5,00 pkt.


7. Punkty w kryterium średni wiek samochodów i maszyn roboczych zostały przyznane według zasady określonej w punkcie 21 podpunkt 7 specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zgodnie ze wzorem:
Wśr = (2020 - n1) + (2020- n2) + …. + (2020 - ni)/i
gdzie:
Wśr - średni wiek samochodów i maszyn roboczych,
ni - rok pierwszej rejestracji poszczególnych samochodów i maszyn roboczych (wykazany w druku potencjał techniczny) lub rok produkcji w przypadku samochodów i maszyn roboczych nie podlegających rejestracji
i - ilość samochodów i maszyn roboczych
czyli:
((2020-2012)+(2020-2013)+(2020-2015)+(2020-2012)+(2020- 2013))/5=(8+7+5+8+7)/5=7 = 9,00 pkt
(2020-2016)+(2020-2017)+(2020-2020)+(2020-2017)+(2020- 2016))/5=(4+3+0+3+4)/5=2,8 = 15,00 pkt

Umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta po 17.03.2020 r.

 

Treść postępowania:

Treść ogłoszenia lub opis przedmiotu zamówienia

pobierz 539,38 KB
l.p. Załącznik Rozmar pliku Data dodania
1 SIWZ 15 936,92 KB 2020-02-07 15:07 pobierz
2 wzór umowy 15 326,25 KB 2020-02-07 15:07 pobierz
3 Zlecenie-wzór- załącznik nr 4 do umowy 191,47 KB 2020-02-07 15:07 pobierz
4 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych-wymagania ogólne -załącznik nr1 130,89 KB 2020-02-07 15:07 pobierz
5 Specyfikacje techniczna (ST) rozbiórek budynków i budowli- załącznik nr 2 64,62 KB 2020-02-07 15:07 pobierz
6 oświadczenie podstawy wykluczenia - załącznik nr 3 463,35 KB 2020-02-07 15:07 pobierz
7 oświadczenie grupa kapitałowa - załacznik nr 5 273,05 KB 2020-02-07 15:07 pobierz
8 oświadczenie warunki udzialu postępowanie - załącznik nr 4 465,92 KB 2020-02-07 15:07 pobierz

Metryka

Publikacja:

Podmiot wytwarzający:
Gdańskie Nieruchomości
Wytworzył:
Monika Kąkol
Data wytworzenia:
2020-02-07
Podmiot publikujący:
Gdańskie Nieruchomości
Opublikował w BIP:
Monika Kąkol
Data publikacji:
2020-02-07 15:17
Ostatnia aktualizacja:
2020-02-24 13:32