BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Gdańskie Nieruchomości

Zamówienia publiczne

wykonanie remontu lokali mieszkalnych przy ul. Łowickiej 11 lok. 28 i Raduńskiej 34 lok. 3 w Gdańsku

załączniki

Podpisanie umowy

Data podpisania: 2020-04-21

Dnia 21.04.2020r. podpisano umowę z firmą Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „LEMA” sp.j. Tysler Leszek & Pomierski Mariusz ul. Bażyńskiego 32, 80-309 Gdańsk
z ceną 76 390,20 zł, terminem wykonania zamówienia 49 dni od dnia podpisania umowy i z doświadczeniem kierownika budowy skierowanego do realizacji zamówienia ponad 12 robót.

Wynik postępowania: rozstrzygnięte

Data rozstrzygnięcia: 2020-04-14

 

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Dotyczy: postępowania przetargowego na wykonanie remontu lokali mieszkalnych ul. Łowickiej 11 lok. 28 i Raduńskiej 34 lok. 3 w Gdańsku, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) informuję, że w w/w postępowaniu Zamawiający wybrał ofertę nr 3 firmy Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „LEMA” sp.j. Tysler Leszek & Pomierski Mariusz ul. Bażyńskiego 32, 80-309 Gdańsk
z ceną 76 390,20 zł, terminem wykonania zamówienia 49 dni od dnia podpisania umowy i z doświadczeniem kierownika budowy skierowanego do realizacji zamówienia ponad 12 robót.

 

UZASADNIENIE WYBORU:

Jedyna ze złożonych ofert, która nie podlega odrzuceniu i spełnia warunki postępowania.

 

Nr oferty
Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Cena/Termin wykonania zamówienia /

Doświadczenie kierownika budowy

 
 

1

 
BRATEX

Arkadiusz Plotke

Leszkowy 45

83-020 Cedry Wielkie
Cena oferty: 79 087,40 zł

Termin wykonania zamówienia: 49 dni od dnia podpisania umowy

Doświadczenie kierownika budowy --------

 

 

 
2
EL Time sp. Sp. z o.o.

ul. Słupska 66

80-392 Gdańsk
Cena oferty: 96 830,09 zł

Termin wykonania zamówienia: 49 dni od dnia podpisania umowy

Doświadczenie kierownika budowy -------

 

 


3
Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „LEMA” sp.j.

Tysler Leszek &

Pomierski Mariusz

ul. Bażyńskiego 32

80-309 Gdańsk

 
Cena oferty:  76 390,20 zł

Termin wykonania zamówienia: 49 dni od dnia podpisania umowy

Doświadczenie kierownika budowy ponad 12 robót

 
 

 

 

 

 

Poniżej przedstawiam streszczenie ocen, zawierającem punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną ich punktację:

 

Nr oferty
Liczba pkt w kryterium cena

Waga 60%
Liczba pkt. w kryterium termin wykonania zamówienia

Waga 25%
Liczba pkt w kryterium doświadczenie kierownika budowy

Waga 15%
Razem
3
60,00
25,00
15,00
100,00
Zamawiający ocenił ofertę oraz na podstawie art. 91 ustawy prawo zamówień publicznych dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

1.    Punkty w kryterium cena zostały przyznane według zasady określonej w punkcie 21 podpunkt 1 specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zgodnie ze wzorem:

     (Cena oferowana minimalna brutto/cena badanej oferty brutto) x 100 pkt. x 60%.

2.    Punkty w kryterium termin wykonania zamówienia na wykonane roboty budowlane zostały przyznane według zasady określonej w punkcie 21 podpunkt 2 specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla terminu wykonania zamówienia 49 dni i mniej od podpisania umowy Zamawiający przyznał Wykonawcom 25,00 pkt.

3.    Punkty w kryterium doświadczenie kierownika budowy zostały przyznane według zasady określonej w punkcie 21 podpunkt 3 specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla 12 i więcej robót
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej Zamawiający przyznał Wykonawcom 15,00 pkt.

 

Umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta po 19.04.2020 r.

Treść postępowania:

Treść ogłoszenia lub opis przedmiotu zamówienia

pobierz 487,88 KB
l.p. Załącznik Rozmar pliku Data dodania
1 6. Przedmiar sanit. Raduńska 34 lok. 3.pdf 122,75 KB 2020-02-10 12:17 pobierz
2 specyfikacja istotnych warunków zamówienia.pdf 746,77 KB 2020-02-07 15:17 pobierz
3 wzór umowy.pdf 267,53 KB 2020-02-07 15:17 pobierz
4 1. Przedmiar budowl. Łowicka 11 lok. 28.pdf 37,8 KB 2020-02-07 15:17 pobierz
5 2. Przedmiar sanit. Łowicka 11 lok. 28.pdf 34,83 KB 2020-02-07 15:17 pobierz
6 3. Przedmiar - wentylace Łowicka 11 lok. 28.pdf 20,6 KB 2020-02-07 15:16 pobierz
7 4. Przedmiar elektr. Łowicka 11 lok. 28.pdf 24,08 KB 2020-02-07 15:16 pobierz
8 5. Przedmiar budowl. Raduńska 34 lok. 3.pdf 121,62 KB 2020-02-07 15:16 pobierz
9 7. Przedmiar elektr. Raduńska 34 lok. 3.pdf 136,49 KB 2020-02-07 15:15 pobierz
10 8. ST budowlana.pdf 441,41 KB 2020-02-07 15:15 pobierz
11 9. ST wod-kan.pdf 113,69 KB 2020-02-07 15:15 pobierz
12 10. ST elektryczna.pdf 156,1 KB 2020-02-07 15:14 pobierz
13 zał nr 11 - oswiadczenie wykluczenia.pdf 266,24 KB 2020-02-07 15:14 pobierz
14 zał nr 12 - oswiadczenie warunki udzialu.pdf 271,99 KB 2020-02-07 15:14 pobierz
15 zał nr 13 - oswiadczenie grupa kapitałowa.pdf 172,11 KB 2020-02-07 15:14 pobierz

Metryka

Publikacja:

Podmiot wytwarzający:
Gdańskie Nieruchomości
Wytworzył:
Marek Skuhra
Data wytworzenia:
2020-02-07
Podmiot publikujący:
Gdańskie Nieruchomości
Opublikował w BIP:
Daria Paprocka-Fabisiak
Data publikacji:
2020-02-07 15:13
Ostatnia aktualizacja:
2020-04-22 16:33