BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Gdańskie Nieruchomości

Zamówienia publiczne

Wykonanie remontu lokali mieszkalnych przy ul. Dworskiej 8/6 i ul. Szklana Huta 2 lok. 1 w Gdańsku.

załączniki

Podpisanie umowy

Data podpisania: 2020-06-25

Zamawiający w dniu 25.06.2020 r. podpisał umowę z firmą Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „LEMA” sp.j. Tysler Leszek & Pomierski Mariusz z siedzibą w Gdańsku przy ulicy Bażyńskiego 32 z ceną 193 512,70 zł z terminem wykonania zamówienia 50 dni od dnia podpisania umowy oraz doświadczeniem kierownika budowy 1000 robót.

Wynik postępowania: rozstrzygnięte

Data rozstrzygnięcia: 2020-06-19

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) informuję, że w w/w postępowaniu Zamawiający wybrał ofertę nr 2 firmy Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „LEMA” sp.j. Tysler Leszek & Pomierski Mariusz z siedzibą w Gdańsku przy ulicy Bażyńskiego 32 z ceną 193 512,70 zł z terminem wykonania zamówienia 50 dni od dnia podpisania umowy oraz doświadczeniem kierownika budowy 1000 robót.

 

UZASADNIENIE WYBORU:

Oferta najkorzystniejsza na podstawie kryteriów określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz spełniająca warunki postępowania i niepodlegająca odrzuceniu.

Nr oferty
Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Cena/

Termin wykonania zamówienia /

Doświadczenie kierownika budowy

 
1
BRATEX

Arkadiusz Plotke

83-020 Cedry Wielkie,

Leszkowy 45
Cena oferty: 209 614,44 zł

Termin wykonania zamówienia: 50 dni od dnia podpisania umowy.

 
2
Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „LEMA” sp.j.

Tysler Leszek &

Pomierski Mariusz

ul. Bażyńskiego 32

80-309 Gdańsk
Cena oferty: 193 512,70 zł

Termin wykonania zamówienia: 50 dni od dnia podpisania umowy.

Doświadczenie kierownika budowy: 1000 robót.

 
3
EL Time sp. z o.o.

ul. Słupska 66

80-392 Gdańsk
Cena oferty: 220 367,94 zł

Termin wykonania zamówienia: 50 dni od dnia podpisania umowy.

Doświadczenie kierownika budowy: 72 roboty.
4
F.H.U. BUD-ROB

Szpek Paweł

ul. Wolfganga Mozarta 32

  80-171 Gdańsk
Cena oferty: 176 699,35 zł

Termin wykonania zamówienia: 50 dni od dnia podpisania umowy
5
INWEST-KOM w Gniewie

Sp. z o.o.

ul. Wiślana 6

83-140 Gniew
Cena oferty: 220 553,37 zł

Termin wykonania zamówienia: 50 dni od dnia podpisania umowy
 

Poniżej przedstawiam streszczenie ocen, zawierającą punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną ich punktację:

Nr oferty
Liczba pkt w kryterium cena

Waga 60%
Liczba pkt w kryterium

termin wykonania zamówienia

Waga 25%
Liczba pkt w kryterium doświadczenie kierownika budowy:

Waga 15%
Razem
2
60,00
25,00
15,00
100,00
3
52,69
25,00
0,00
77,69
 

Zamawiający ocenił ofertę oraz na podstawie art. 91 ustawy prawo zamówień publicznych dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

1.     Punkty w kryterium cena zostały przyznane według zasady określonej w punkcie 21 podpunkt 1 specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zgodnie ze wzorem:

     (Cena oferowana minimalna brutto/cena badanej oferty brutto) x 100 pkt. x 60%.

2.     Punkty w kryterium termin wykonania zamówienia zostały przyznane według zasady określonej w punkcie 21 podpunkt 2 specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zgodnie ze wzorem:

(Minimalny termin wykonania zamówienia / Termin wykonania zamówienia oferty) x 100 pkt. x 25%.

3.    Punkty w kryterium doświadczenie kierownika budowy zostały przyznane według zasady określonej w punkcie 21 podpunkt 3 specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zgodnie ze wzorem:

(Ilość robót wskazana w badanej ofercie- minimalna ilość robót wskazana w ofertach)/(maksymalna ilość robót wskazana w ofertach- minimalna ilość robót wskazana w ofertach) x 100 pkt. x 15%.

Umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta po 24.06.2020 r.

Treść postępowania:

Treść ogłoszenia lub opis przedmiotu zamówienia

pobierz 596,6 KB
l.p. Załącznik Rozmar pliku Data dodania
1 ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 04.05 596,37 KB 2020-05-04 13:49 pobierz
2 zał nr 7 - zmodyfikowany przedmiar szklana huta 2 m 1 69,7 KB 2020-05-04 13:49 pobierz
3 odpowiedzi na pytania 04.05. 413,45 KB 2020-05-04 13:48 pobierz
4 modyfikacja siwz 04.05. 483,25 KB 2020-05-04 13:48 pobierz
5 ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 30.04.2020r. 125,36 KB 2020-04-30 14:47 pobierz
6 modyfikacja SIWZ 30.04.2020r. 49,5 KB 2020-04-30 14:47 pobierz
7 SIWZ 36 852,29 KB 2020-04-17 13:38 pobierz
8 wzór umowy 36 348,08 KB 2020-04-17 13:38 pobierz
9 zał nr 1 - projekt Dworska Gaz 670,65 KB 2020-04-17 13:38 pobierz
10 zał nr 1.1 -rysunek 01 241,76 KB 2020-04-17 13:38 pobierz
11 zał nr 1.2 -rysunek 02 107,76 KB 2020-04-17 13:38 pobierz
12 zał nr 1.3 -rysunek 03 114,89 KB 2020-04-17 13:38 pobierz
13 zał nr 1.4-rysunek 04 43,31 KB 2020-04-17 13:38 pobierz
14 zał nr 1.5 -rysunek 015 93,26 KB 2020-04-17 13:38 pobierz
15 zał nr 2 - przedmiar remont dworska 8 m 6 43,33 KB 2020-04-17 13:38 pobierz
16 zał nr 3 - przedmiar dworska 8 m 6 sanit 46,86 KB 2020-04-17 13:38 pobierz
17 zał nr 4 - przedmiar Dworska 8m6 gaz 50,02 KB 2020-04-17 13:38 pobierz
18 zał nr 5 - przedmiar dworska 8 m 6 elek 32,21 KB 2020-04-17 13:38 pobierz
19 zał nr 6 -SST gaz 180,13 KB 2020-04-17 13:38 pobierz
20 zał nr 7 - przedmiar remont szklana huta 2 m 1 39,8 KB 2020-04-17 13:38 pobierz
21 zał nr 8 - przedmiar Szklana Huta 2 m 1 san 43,24 KB 2020-04-17 13:38 pobierz
22 zał nr 9 - przedmiar Szklana Huta 2 m 1 elektr 34,41 KB 2020-04-17 13:38 pobierz
23 zał nr 10 - specyfikacja budowlana 1,13 MB 2020-04-17 13:38 pobierz
24 zał nr 11- specyfikacja wod kan 492,11 KB 2020-04-17 13:38 pobierz
25 zał nr 12 - specyfikacja elektryczna 465,76 KB 2020-04-17 13:38 pobierz
26 zał nr 13 - oswiadczenie wykluczenia 467,43 KB 2020-04-17 13:38 pobierz
27 zał nr 14 - oswiadczenie warunki udzialu 473,12 KB 2020-04-17 13:38 pobierz
28 zał nr 15 - oswiadczenie grupa kapitałowa 272,58 KB 2020-04-17 13:38 pobierz

Metryka

Publikacja:

Podmiot wytwarzający:
Gdańskie Nieruchomości
Wytworzył:
Joanna Rybicka
Data wytworzenia:
2020-04-17
Podmiot publikujący:
Gdańskie Nieruchomości
Opublikował w BIP:
Joanna Rybicka
Data publikacji:
2020-04-17 13:39
Ostatnia aktualizacja:
2020-05-07 15:06