BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Gdańskie Nieruchomości

Zamówienia publiczne

Wykonanie remontu lokalu mieszkalnego przy ul. Partyzantów 56 lok. 8 w Gdańsku.

załączniki

Podpisanie umowy

Data podpisania: 2020-08-27

Umowa została zawarta w dniu 27.08.2020r. z firmą Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „LEMA” sp.j. Tysler Leszek & Pomierski Mariusz z siedzibą przy ul. Bażyńskiego 32 80-309 Gdańsk z ceną oferty 72 520,39 zł brutto, terminem wykonania zamówienia 55 dni od dnia podpisania umowy oraz z okresem gwarancji na wykonane roboty budowlane 72 miesiące.

Wynik postępowania: rozstrzygnięte

Data rozstrzygnięcia: 2020-08-21

NZ.261.23.2020.MW.50A                                                                                Gdańsk, dnia 21.08.2020 r.
 

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA

 

Dotyczy: postępowania przetargowego na wykonanie remontu lokalu mieszkalnego przy
ul. Partyzantów 56 lok. 8 w Gdańsku, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) informuję, że w w/w postępowaniu Zamawiający wybrał ofertę nr 2 firmy: Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „LEMA” sp.j. Tysler Leszek & Pomierski Mariusz z siedzibą przy ul. Bażyńskiego 32 80-309 Gdańsk z ceną oferty 72 520,39 zł brutto, terminem wykonania zamówienia 55 dni od dnia podpisania umowy oraz z okresem gwarancji na wykonane roboty budowlane 72 miesiące.

UZASADNIENIE WYBORU:

Oferta najkorzystniejsza na podstawie kryteriów określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz spełniająca warunki postępowania i niepodlegająca odrzuceniu.

Nr oferty
Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Cena/Termin wykonania zamówienia /

Okres gwarancji na wykonane roboty budowlane

 

1

 
BRATEX

Arkadiusz Plotke

83-020 Cedry Wielkie,

Leszkowy 45
Cena oferty:   72 676,93 zł zł

Termin wykonania zamówienia: 55 dni od dnia podpisania umowy

  Okres gwarancji na wykonane roboty budowlane: 72 miesiące


2
Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „LEMA” sp.j.

Tysler Leszek &

Pomierski Mariusz

ul. Bażyńskiego 32

80-309 Gdańsk
 

Cena oferty:   72 520,39 zł

Termin wykonania zamówienia: 55 dni od dnia podpisania umowy

Okres gwarancji na wykonane roboty budowlane: 72 miesiące

 


3
EL Time sp. z o.o.

ul. Słupska 66

80-392 Gdańsk
Cena oferty:   80 790,13 zł

Termin wykonania zamówienia: 55 dni od dnia podpisania umowy

Okres gwarancji na wykonane roboty budowlane: 72 miesiące
 

 

Poniżej przedstawiam streszczenie ocen, zawierające punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną ich punktację:

 

Nr oferty
Liczba pkt.
w kryterium cena

Waga 60%
Liczba pkt. w kryterium termin wykonania zamówienia

Waga 20%
Liczba pkt. w kryterium okres gwarancji na wykonane roboty budowlane

Waga 20%
Razem
2
60,00
20,00
20,00
100,00
3
53,86
20,00
20,00
93,86
 

Zamawiający ocenił oferty oraz na podstawie art. 91 ustawy prawo zamówień publicznych dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

1.    Punkty w kryterium cena zostały przyznane według zasady określonej w punkcie 21 podpunkt 1 specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zgodnie z wzorem:

     (Cena oferowana minimalna brutto/cena badanej oferty brutto) x 100 pkt. x 60%.

2.    Punkty w kryterium termin wykonania zamówienia zostały przyznane według zasady określonej
w punkcie 21 podpunkt 2 specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zgodnie z wzorem:

(Minimalny termin wykonania/termin wykonania badanej oferty) x 100 pkt. x 20%

3.    Punkty w kryterium okres gwarancji na wykonane roboty budowlane zostały przyznane według zasady określonej w punkcie 21 podpunkt 3 specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zgodnie
z wzorem:

(Okres gwarancji badanej oferty/okres gwarancji oferowany maksymalny) x 100 pkt. x 20%.

 

Umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta po 26.08.2020 r.

 

 

 

 

 

 

Treść postępowania:

Treść ogłoszenia lub opis przedmiotu zamówienia

pobierz 475,8 KB
l.p. Załącznik Rozmar pliku Data dodania
1 SIWZ 50 602,11 KB 2020-05-27 12:26 pobierz
2 wzór umowy 274,17 KB 2020-05-27 12:26 pobierz
3 zał. nr 1-Projekt architektoniczno-budowlany 1,28 MB 2020-05-27 12:25 pobierz
4 zał. nr 2-Ogólna specyfikacja techniczna 444,99 KB 2020-05-27 12:25 pobierz
5 zał. nr 3-Specyfikacje techniczne, przebudowa wew. inst. gazu i c.o. 190,15 KB 2020-05-27 12:25 pobierz
6 zał. nr 4-Szczegółowe specyfikacje techniczne. Instalacja wod.kan. 115,77 KB 2020-05-27 12:25 pobierz
7 zał. nr 5-Szczegółowe specyfikacje techniczne. Instalacje elektryczne wew. 157,96 KB 2020-05-27 12:24 pobierz
8 zał. nr 6-Przedmiar remont lokalu 43,53 KB 2020-05-27 12:24 pobierz
9 zał. nr 7-Przedmiar, przebudowa wew. instalacji gazu i c.o. 46,56 KB 2020-05-27 12:24 pobierz
10 zał. nr 8-Przedmiar. Instalacja sanitarna 48,99 KB 2020-05-27 12:23 pobierz
11 zał. nr 9-Przedmiar. Instalacja elektryczna 34,21 KB 2020-05-27 12:23 pobierz
12 zał. nr 10-Oświadczenie wykluczenia 266,89 KB 2020-05-27 12:23 pobierz
13 zał. nr 11-Oświadczenie warunki udziału 273,16 KB 2020-05-27 12:22 pobierz
14 zał. nr 12-Oświadczenie grupa kapitałowa 171,71 KB 2020-05-27 12:22 pobierz

Metryka

Publikacja:

Podmiot wytwarzający:
Gdańskie Nieruchomości
Wytworzył:
Magdalena Wojciechowska
Data wytworzenia:
2020-05-27
Podmiot publikujący:
Gdańskie Nieruchomości
Opublikował w BIP:
Magdalena Wojciechowska
Data publikacji:
2020-05-27 12:26
Ostatnia aktualizacja:
2020-08-21 13:57