BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Gdańskie Nieruchomości

Zamówienia publiczne

Opracowanie dokumentacji wielobranżowej projektowo-kosztorysowej na remont i przebudowę budynku przy Al. Zwycięstwa 43A w Gdańsku, a także sprawowanie nadzorów autorskich.

załączniki

Podpisanie umowy

Data podpisania: 2020-10-06

W dniu 06.10.2020 r. zamawiający podpisał umowę z firmą Tomasz Karpowicz, AUTORSKA PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCHITEKA z siedzibą w Gdańsku przy ul. Jabłoniowa 20/113, z ceną 135 300,00 zł z VAT, terminem wykonania prac projektowych 120 dni od dnia podpisania umowy oraz doświadczeniem osoby posiadającej uprawnienia do projektowania w specjalności architektonicznej w ilości 31 projektów i osoby posiadającej uprawnienia do projektowania w specjalności konstrukcyjn - budowlanej w ilości 14 projektów.

Wynik postępowania: rozstrzygnięte

Data rozstrzygnięcia: 2020-09-22

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późniejszymi zmianami) informuję, że w w/w postępowaniu Zamawiający wybrał ofertę firmy Tomasz Karpowicz, AUTORSKA PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCHITEKA z siedzibą w Gdańsku przy ul. Jabłoniowa 20/113, z ceną 135 300,00 zł z VAT, terminem wykonania prac projektowych 120 dni od dnia podpisania umowy oraz doświadczeniem osoby posiadającej uprawnienia do projektowania w specjalności architektonicznej w ilości 31 projektów i osoby posiadającej uprawnienia do projektowania w specjalności konstrukcyjn - budowlanej w ilości 14 projektów.

 

Jednocześnie informuję, że następujący Wykonawcy złożyli oferty:

Nr oferty
Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Cena/

Termin wykonania dokumentacji/

doświadczenie osoby posiadającej uprawnienia do projektowania w specjalności architektonicznej/

doświadczenie osoby posiadającej uprawnienia do projektowania w specjalności konstrukcyjn - budowlanej
1
ARCHIBART

BARTOSZ KRZYŻYŃSKI

ul. Bulońska 20 lok. 40

80-288 Gdańsk
 

Cena oferty: 157 440,00 zł

Termin wykonania prac projektowych: 120 dni od dnia podpisania umowy

  Doświadczenie osoby posiadającej uprawnienia do projektowania w specjalności architektonicznej 23 projekty

Doświadczenie osoby posiadającej uprawnienia do projektowania w specjalności konstrukcyjn - budowlanej 17 projektów

 
2
Tomasz Karpowicz, AUTORSKA PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCHITEKA

ul. Jabłoniowa 20/113

80-175 Gdańsk
Cena oferty: 135 300,00 zł

Termin wykonania prac projektowych: 120 dni od dnia podpisania umowy

  Doświadczenie osoby posiadającej uprawnienia do projektowania w specjalności architektonicznej 31 projektów

  Doświadczenie osoby posiadającej uprawnienia do projektowania w specjalności konstrukcyjn - budowlanej 14 projektów
3
JACEK SZCZĘSNY

„ARCHI-CAD”

ul. Morenowa 22 lok. 1

80-172 Gdańsk

 
Cena oferty: 196 308,00 zł

Termin wykonania prac projektowych: 200 dni od dnia podpisania umowy

  Doświadczenie osoby posiadającej uprawnienia do projektowania w specjalności architektonicznej 37 projektów

  Doświadczenie osoby posiadającej uprawnienia do projektowania w specjalności konstrukcyjn - budowlanej 12 projektów
4
STUDIO KWADRAT

Beata i Paweł Jurago s.c.

ul. Legnicka lok. 15/6

80-150 Gdańsk
Cena oferty: 226 320,00 zł

Termin wykonania prac projektowych: 120 dni od dnia podpisania umowy

  Doświadczenie osoby posiadającej uprawnienia do projektowania w specjalności architektonicznej 46 projektów

Doświadczenie osoby posiadającej uprawnienia do projektowania w specjalności konstrukcyjn - budowlanej 30 projektów
5
Konsorcjum:

1.  Lider:

Grupa Malaga-Marta Kodrzycka

ul. Wróblewskiego 24/2

80-234 Gdańsk

2.  Członkowie:

a)  Grupa Malaga-Marta Wróbel

ul. Wróblewskiego 25

80-234 Gdańsk

b)      Adam Specht Architekt

ul. Jagodowa 16

80-297 Banino
Cena oferty: 182 286,00 zł

Termin wykonania prac projektowych: 180 dni od dnia podpisania umowy

 
6
TBIARCHITEKCI Sp. z o.o

ul. Podgarbary 10

80-827 Gdańsk
Cena oferty: 329 640,00 zł

Termin wykonania prac projektowych: 210 dni od dnia podpisania umowy

 Doświadczenie osoby posiadającej uprawnienia do projektowania w specjalności architektonicznej 2 projekty

  Doświadczenie osoby posiadającej uprawnienia do projektowania w specjalności konstrukcyjn - budowlanej 2 projekty
7
DSP INVEST Sp. z o.o. Spółka Komandytowa

ul. Kisielewskiego 6

80-275 Gdańsk
Cena oferty: 168 510,00 zł

Termin wykonania prac projektowych: 183 dni od dnia podpisania umowy
 

Poniżej przedstawiam streszczenie ocen, zawierającą punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną ich punktację:

Nr oferty
Liczba pkt w kryterium cena

Waga 60%
Liczba pkt w kryterium

termin wykonania prac projektowych

 Waga 15%
Liczba pkt w kryterium

Doświadczenie osoby posiadającej uprawnienia do projektowania w specjalności
Razem
architektonicznej Waga 15%
konstrukcyjno- budowlanej

Waga 10%
1
51,56
15,00
7,16
5,36
79,08
2
60,00
15,00
9,89
4,29
89,18
3
41,35
9,00
11,93
3,57
65,85
4
35,87
15,00
15,00
10,00
75,87
6
24,63
8,57
0,00
0,00
33,20
Zamawiający ocenił ofertę oraz na podstawie art. 91 ustawy prawo zamówień publicznych dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

1.     Punkty w kryterium cena zostały przyznane według zasady określonej w punkcie 21 podpunkt 1 specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zgodnie ze wzorem:

     (cena oferowana minimalna brutto/cena badanej oferty brutto) x 100 x 60%

2.     Punkty w kryterium termin wykonania prac projektowych przyznane zostały według zasady określonej w punkcie 21 podpunkt 2 specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zgodnie ze wzorem:

(Minimalny termin wykonania prac projektowych/Termin wykonania prac projektowych badanej oferty) x 100 x 15%

3.     Punkty w kryterium doświadczenie osoby posiadającej uprawnienia do projektowania w specjalności architektonicznej przyznane zostały według zasady określonej w punkcie 21 podpunkt 3 specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zgodnie ze wzorem:

     D =  [(Dof - Dmin )/( Dmax - Dmin )] x  100 pkt. x 15%

     gdzie:

D – ilość punktów w kryterium,

Dmax  - maksymalna ilość projektów wskazana w ofertach,

Dof  - ilość projektów wskazana w badanej ofercie,

Dmin  - minimalna ilość projektów wskazana w ofertach.

 

Wykonawca z ofertą nr 1 wykazał 23 projekty, z których uwzględniono 23.

 

Wykonawca z ofertą nr 2 wykazał 33 projekty, z których uwzględniono 31, gdyż budynek wskazany w wykazie przy ulicy Leśnej 5 nie jest objęty ochroną Konserwatora Zabytków tj. nie znajduje się w Gminnej Ewidencji Zabytków lub Wojewódzkim Rejestrze Zabytków, a projekt chodnika na terenie kościoła parafialnego p.w. św. Jana Chrzciciela w Ostaszewi dotyczył budowy nowego obiektu, a zgodnie z SIWZ projekt miał obejmować remontu lub przebudowę obiektu w branży architektonicznej objętego ochroną Konserwatora Zabytków tj. znajdujących się w Gminnej Ewidencji Zabytków lub Wojewódzkim Rejestrze Zabytków wykonanych przez osobę posiadającą uprawnienia do projektowania w specjalności architektonicznej.                     

 

Wykonawca z ofertą nr 3 wykazał 39 projekty, z których uwzględniono 37, gdyż dokumentacja na budynek przy ulicy Chopina 13 w Sopocie powtarz się w pozycji 12 i 24, a dokumentacja na budynek przy ulicy Aleja Niepodległości 782 w Sopocie powtarz się w pozycji 14 i 25.

 

Wykonawca z ofertą nr 4 wykazał 47 projekty, z których uwzględniono 46, gdyż dokumentacja na budynek przy ulicy Kościuszki 36 w Sopocie powtarz się w pozycji 14 i 20.

 

Wykonawca z ofertą nr 6 wykazał 2 projekty, z których uwzględniono 2.

 

4.     Punkty w kryterium doświadczenie osoby posiadającej uprawnienia do projektowania w specjalności konstrukcyjn - budowlanej przyznane zostały według zasady określonej w punkcie 21 podpunkt 4 specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zgodnie ze wzorem:

     D =  [(Dof - Dmin )/( Dmax - Dmin )] x  100 pkt. x 10%

     gdzie:

D – ilość punktów w kryterium,

Dmax  - maksymalna ilość projektów wskazana w ofertach,

Dof  - ilość projektów wskazana w badanej ofercie,

Dmin  - minimalna ilość projektów wskazana w ofertach.

 

Wykonawca z ofertą nr 1 wykazał 19 projektów, z których uwzględniono 17, gdyż z dokumentów przekazanych przez Wykonawcę nie wynika, że projekt budowlany prac remontowych poszycia dachowego budynku Małego Młyna w Gdańsku przy ulicy Rajskiej 2, oraz  budynku plebani kościoła p.w. Bożego Ciała w Gdańsku przy ulicy 3-go Maja 19a zawierał branżę konstrukcyjno-budowlaną, a zgodnie z SIWZ projekt miał obejmować remontu lub przebudowę obiektu w branży konstrukcyjno-budowlanej objętego ochroną Konserwatora Zabytków tj. znajdujących się w Gminnej Ewidencji Zabytków lub Wojewódzkim Rejestrze Zabytków wykonanych przez osobę posiadającą uprawnienia do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.

 

Wykonawca z ofertą nr 2 wykazał 19 projektów, z których uwzględniono 14, gdyż dokumentacja na: Szaniec Jezuicki  przy ulicy Kolonia Anielinki 1 w Gdańsku, Zbiornik wody Stara Orunia  przy ulicy Kampinowskiej 61 w Gdańsku, Zamek w Kwidzynie przy ulicy Katedralnej 1 w Kwidzynie, oraz Zamek w Malborku przy ulicy Starocińskiej 1 w Malborku jest ekspertyzą techniczną, dodatkowo z dokumentów przekazanych przez Wykonawcę nie wynika, że projekt i nadzór nad renowacją ołtarza w Bazylice katedralnej Wziebowzięcia Najświętszej Maryi Panny przy ulicy Podkramarskiej 5 w Gdańku zawierał branżę konstrukcyjno-budowlaną, a zgodnie z SIWZ projekt miał obejmować remontu lub przebudowę obiektu w branży konstrukcyjno - budowlanej objętego ochroną Konserwatora Zabytków tj. znajdujących się w Gminnej Ewidencji Zabytków lub Wojewódzkim Rejestrze Zabytków wykonanych przez osobę posiadającą uprawnienia do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.

 

Wykonawca z ofertą nr 3 wykazał 14 projektów, z których uwzględniono 12, gdyż dokumentacja na budynek przy ulicy Wróblej 13-14 w Gdańsku powtarz się w pozycji 1 i 12, a dokumentacja na budynek przy ulicy Wróblej 15 w Gdańsku powtarz się w pozycji 2 i 13.

 

Wykonawca z ofertą nr 4 wykazał 30 projektów, z których uwzględniono 30 projektów.

 

Wykonawca z ofertą nr 6 wykazał 2 projekty, z których uwzględniono 2 projekty.

 

 

Umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta po 02.10.2020 r.

Informacja z otwarcia ofert:

l.p. Załącznik Rozmar pliku Data dodania
1 informacja z otwarcia ofert 1,14 MB 2020-07-03 14:58:50 pobierz

Treść postępowania:

Treść ogłoszenia lub opis przedmiotu zamówienia

pobierz 542,5 KB
l.p. Załącznik Rozmar pliku Data dodania
1 omyłka dotycząca otwarcia ofert 468 KB 2020-07-03 08:56 pobierz
2 SIWZ 32 1023,97 KB 2020-06-02 10:00 pobierz
3 Wzór umowy 32 458,64 KB 2020-06-02 11:31 pobierz
4 edytowalne druk oferta, wykaz osób I, II, wykaz usług.DOCX 76,08 KB 2020-06-02 10:00 pobierz
5 KluczPub_Oferta_PostepowanieID_1bcdc35c-0886-4830-95bb-0a73cf307d1f 700 B 2020-06-02 10:00 pobierz
6 zał nr 1 - warunki techniczne przyłączenia 1,65 MB 2020-06-02 10:00 pobierz
7 zał nr 2 - Karta terenu 010-U33 229,41 KB 2020-06-02 10:00 pobierz
8 zał nr 3 - ekspertyza konstrukcyjno-mykologiczna 24,16 MB 2020-06-02 10:00 pobierz
9 zał nr 4 - rzut archiwalny 108,95 KB 2020-06-02 10:00 pobierz
10 zał nr 5 - KARTA INFORMACYJNA 787,64 KB 2020-06-02 10:00 pobierz
11 zał nr 6 - Wytyczne_do_projektow_instalacji_c.o.,_c.w.u._w_budynkach_mieszkalnych_podlaczanych_do_miejskiej_sieci_cieplowniczej 10 MB 2020-06-02 10:00 pobierz
12 zał nr 7 - Wytyczne_do_projektow_wezlow_cieplnych_w_budynkach_mieszkalnych 7,83 MB 2020-06-02 10:00 pobierz
13 zał nr 8 - Funkcje_systemu_zarzadzania_energia_BMS_do_zastosowania_przy_projektowaniu 329,13 KB 2020-06-02 10:00 pobierz
14 zał nr 9 - Założenia wyjściowe do kosztorysu inwestorskiego 297,17 KB 2020-06-02 10:00 pobierz
15 zał nr 10 - kopia mamy zasadniczej 1,49 MB 2020-06-02 10:00 pobierz
16 zał nr 11 - Wytyczne do wizualizacji ZWYCIĘSTWA 43 195,53 KB 2020-06-02 10:00 pobierz
17 zał nr 12 -JEDZ.pdf 87,56 KB 2020-06-02 10:00 pobierz
18 zał nr 12 -JEDZ.xml 136,01 KB 2020-06-02 10:00 pobierz
19 zał nr 12A Edytowalna-wersja-formularza-JEDZ 192,5 KB 2020-06-02 10:00 pobierz
20 zał nr 12B Instrukcja-wypelniania-JEDZ 1,19 MB 2020-06-02 10:00 pobierz
21 zał nr 13 oświadczenie grupa kapitałowa 272,91 KB 2020-06-02 10:00 pobierz

Metryka

Publikacja:

Podmiot wytwarzający:
Gdańskie Nieruchomości
Wytworzył:
Joanna Rybicka
Data wytworzenia:
2020-06-02
Podmiot publikujący:
Gdańskie Nieruchomości
Opublikował w BIP:
Magdalena Wojciechowska
Data publikacji:
2020-06-02 10:06
Ostatnia aktualizacja:
2020-07-03 14:59