BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Gdańskie Nieruchomości

Zamówienia publiczne

wykonanie remontu lokalu mieszkalnego przy ul. Strajku Dokerów 17 lok. 3 w Gdańsku.

załączniki

Wynik postępowania: rozstrzygnięte

Data rozstrzygnięcia: 2020-08-18

NZ.261.15. 2020.MK.57A Gdańsk, dnia 18.08.2020 r.

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Dotyczy: postępowania przetargowego na wykonanie remontu lokalu mieszkalnego przy ul. Strajku Dokerów 17 lok. 3 w Gdańsku, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn.zm) informuję, że w w/w postępowaniu Zamawiający wybrał ofertę Przedsiębiorstwa Handlowo-Usługowego LEMA Sp. j. Tysler Leszek, Pomierski Mariusz z siedzibą w Gdańsku przy ul. Bażyńskiego 32, z ceną 133 840,25 zł. brutto, terminem wykonania zamówienia 60 dni od dnia podpisania umowy, okresem gwarancji na wykonane roboty budowlane 72 miesiące.

UZASADNIENIE WYBORU:
Jedyna złożona oferta, spełniająca warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i niepodlegająca odrzuceniu.
Nr oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy Cena/
Termin wykonania zamówienia/
Okres gwarancji na wykonane roboty budowlane
1 PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "LEMA" SPÓŁKA JAWNA TYSLER LESZEK & POMIERSKI MARIUSZ
ul. Bażyńskiego 32
80-309 Gdańsk Cena oferty: 133 840,25 zł
Termin wykonania zamówienia 60 dni od podpisania umowy
Okres gwarancji na wykonane roboty budowlane 72 miesiące

Poniżej przedstawiam streszczenie ocen, zawierającą punktację przyznaną ofercie w każdym kryterium oceny ofert i łączną ich punktację:

Nr oferty Liczba pkt w kryterium: cena
Waga 60% Liczba pkt w kryterium:
Termin wykonania zamówienia
Waga 20% Liczba pkt w kryterium:
okres gwarancji na wykonane roboty budowlane
Waga 20% Razem
1 60 20,00 20,00 100

Zamawiający ocenił ofertę oraz na podstawie art. 91 ustawy prawo zamówień publicznych dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

1. Punkty w kryterium cena zostały przyznane według zasady określonej w punkcie 21 podpunkt 1 specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zgodnie ze wzorem:
(Cena oferowana minimalna brutto/cena badanej oferty brutto) x 100 pkt. x 60%.
2. Punkty w kryterium termin wykonania zamówienia zostały przyznane według zasady określonej w punkcie 21 podpunkt 2 specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zgodnie ze wzorem:
T = ((Tmax - Tof)/ (Tmax - Tmin)) x 100 pkt x 20% (0,20)- odpowiada maksymalnej wartości 20 pkt
gdzie:
T - ilość punktów w kryterium,
Tmin - minimalny termin wykonania robót określony przez Zamawiającego, tj. 60 dni
Tmax - maksymalny termin wykonania robót określony przez Zamawiającego, tj. 120 dni
Tof - termin wykonania robót badanej oferty,
3. Punkty w kryterium okres gwarancji na wykonanie roboty budowlane zostały przyznane według zasady określonej w punkcie 21 podpunkt 3 specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zgodnie ze wzorem:
G = ((Gof - Gmin)/(Gmax - Gmin))x 100 pkt x 20% (0,20) - odpowiada maksymalnej wartości 20 pkt.
gdzie
G - ilość punktów w kryterium,
Gmin - minimalny okres gwarancji określony przez Zamawiającego, tj. 36 miesięcy
Gmax - maksymalny okres gwarancji określony przez Zamawiającego, tj. 72 miesięcy
Gof - okres gwarancji oferty ocenianej,


Umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta po 18.08.2020 r.

Treść postępowania:

Treść ogłoszenia lub opis przedmiotu zamówienia

pobierz 595,03 KB
l.p. Załącznik Rozmar pliku Data dodania
1 siwz 57 833,94 KB 2020-07-15 14:56 pobierz
2 wzór umowy 57 345,23 KB 2020-07-15 14:56 pobierz
3 zał nr 1 Projekt przebudowy instalacji gazowej i budowy ogrzewania lokalowego 67,72 MB 2020-07-15 14:56 pobierz
4 zał nr 2 Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych wymagania ogólne 470,35 KB 2020-07-15 14:56 pobierz
5 zał nr 3 Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót. 603,76 KB 2020-07-15 14:56 pobierz
6 zał nr 4 Szczegółowe specyfikacje techniczne. Instalacja wodociągowa. Instalacja Kanalizacyjna 124,76 KB 2020-07-15 14:56 pobierz
7 zał nr 5 Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. 163,34 KB 2020-07-15 14:56 pobierz
8 zał nr 6 Przedmiar – Remont lokalu mieszkalnego, roboty budowlane, Gdańsk ul. Strajku Dokerów 17 m 3 67,56 KB 2020-07-15 14:56 pobierz
9 zał 7 Przedmiar robót. Budowa instalacji gazowej i ogrzewania mieszkaniowego Gdańsk ul. Strajku Dokerów 17 212,2 KB 2020-07-15 14:56 pobierz
10 zał nr 8 Przedmiar – Remont lokalu mieszkalnego, roboty sanitarne. Gdańsk ul. Strajku Dokerów 17 m 3 50,2 KB 2020-07-15 14:56 pobierz
11 zał nr 9 Przedmiar – remont lokalu mieszkalnego, roboty elektryczne, Gdańsk ul. Strajku Dokerów 17 m 3 42,12 KB 2020-07-15 14:56 pobierz
12 zał nr 10 - Oświadczenie wykluczenia 467,33 KB 2020-07-15 14:56 pobierz
13 zał nr 11- oswiadczenie warunki udzialu 473,13 KB 2020-07-15 14:56 pobierz
14 zał nr 12 - oswiadczenie grupa kapitałowa 271,89 KB 2020-07-15 14:56 pobierz

Metryka

Publikacja:

Podmiot wytwarzający:
Gdańskie Nieruchomości
Wytworzył:
Monika Kąkol
Data wytworzenia:
2020-07-15
Podmiot publikujący:
Gdańskie Nieruchomości
Opublikował w BIP:
Monika Kąkol
Data publikacji:
2020-07-15 15:13
Ostatnia aktualizacja:
2020-07-30 12:20