BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Gdańskie Nieruchomości

Zamówienia publiczne

Wykonanie remontu lokalu użytkowego przy ul. Kopernika 8 m 4 w Gdańsku.

załączniki

Podpisanie umowy

Data podpisania: 2020-08-25

dnia 25.08.220 r podpisano umowe z firma BRATEX Arkadiusz Plotke z siedzibą w Leszkowy 45 poczta Cedry Wielkie z ceną 89 496,51 zł, z terminem wykonania zamówienia 60 dni od dnia podpisania umowy oraz okresem gwarancji 72 miesiące.

Wynik postępowania: rozstrzygnięte

Data rozstrzygnięcia: 2020-08-17

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA

 

Dotyczy: postępowania przetargowego na wykonanie remontu lokalu użytkowego przy ul. Kopernika 8 m 4 w Gdańsku, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) informuję, że w w/w postępowaniu Zamawiający wybrał ofertę nr 1 firmy BRATEX Arkadiusz Plotke z siedzibą w Leszkowy 45 poczta Cedry Wielkie z ceną 89 496,51 zł, z terminem wykonania zamówienia 60 dni od dnia podpisania umowy oraz okresem gwarancji 72 miesiące.

 

UZASADNIENIE WYBORU:

Oferta najkorzystniejsza na podstawie kryteriów określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz spełniająca warunki postępowania i niepodlegająca odrzuceniu.

Nr oferty
Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Cena/

Termin wykonania zamówienia/

Gwarancja

 
1
BRATEX

Arkadiusz Plotke

Leszkowy 45

83-020 Cedry Wielkie
 

Cena: 89 496,51 zł.

Termin wykonania zamówienia 60 dni od dnia podpisania umowy.

  Gwarancja: 72 miesiące
2
Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „LEMA” sp.j.

Tysler Leszek &

Pomierski Mariusz

ul. Bażyńskiego 32

80-309 Gdańsk
Cena: 98 725,93 zł.

Termin wykonania zamówienia 90 dni od dnia podpisania umowy.

Gwarancja: 36 miesięcy
 

Poniżej przedstawiam streszczenie ocen, zawierającą punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną ich punktację:

Nr oferty
Liczba pkt w kryterium cena

Waga 60%
Liczba pkt w kryterium

termin wykonania zamówienia

Waga 20%
Liczba pkt w kryterium gwarancja

Waga 20%
Razem
1
60,00
20,00
20,00
100,00
2
54,39
0,00
0,00
54,39
Zamawiający ocenił ofertę oraz na podstawie art. 91 ustawy prawo zamówień publicznych dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

1.     Punkty w kryterium cena zostały przyznane według zasady określonej w punkcie 21 podpunkt 1 specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zgodnie ze wzorem:

     (Cena oferowana minimalna brutto/cena badanej oferty brutto) x 100 pkt. x 60%.

2.     Punkty w kryterium termin wykonania zamówienia zostały przyznane według zasady określonej w punkcie 21 podpunkt 2 specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zgodnie ze wzorem:

T = ((Tmax - Tof)/ (Tmax - Tmin)) x 100 pkt   x 20% (0,20)- odpowiada maksymalnej wartości 20 pkt

gdzie:

T          - ilość punktów w kryterium,

Tmin    - minimalny termin wykonania robót określony przez Zamawiającego, tj. 60 dni

Tmax   - maksymalny termin wykonania robót określony przez Zamawiającego, tj. 90 dni

Tof      - termin wykonania robót badanej oferty,

3.    Punkty w kryterium okres gwarancji na wykonanie roboty budowlane zostały przyznane według zasady określonej w punkcie 21 podpunkt 3 specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zgodnie ze wzorem:

G = ((Gof - Gmin)/(Gmax - Gmin))x 100 pkt x 20% (0,20) - odpowiada maksymalnej wartości 20 pkt.

gdzie

G         - ilość punktów w kryterium,

Gmin   - minimalny  okres gwarancji określony przez Zamawiającego, tj. 36 miesięcy

Gmax  - maksymalny okres gwarancji określony przez Zamawiającego, tj. 72 miesięcy

Gof     - okres gwarancji oferty ocenianej,

 

 

Umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta po 24.08.2020 r.

Treść postępowania:

Treść ogłoszenia lub opis przedmiotu zamówienia

pobierz 579,48 KB
l.p. Załącznik Rozmar pliku Data dodania
1 Zmodyfikowany Druk OFERTA 65 KB 2020-07-24 14:21 pobierz
2 modyfikacja SIWZ 479,5 KB 2020-07-24 14:21 pobierz
3 Omyłka pisarska. 388,13 KB 2020-07-24 14:20 pobierz
4 SIWZ 56. 823,22 KB 2020-07-21 15:11 pobierz
5 wzór umowy 56 344,49 KB 2020-07-21 14:36 pobierz
6 zał. 1 Ogólna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych 444,88 KB 2020-07-21 14:36 pobierz
7 zał. 2 Szczegółowe specyfikacje techniczne. Instalacja wodociągowa; Instalacja kanalizacyjna 157,97 KB 2020-07-21 14:36 pobierz
8 zał. 3 Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Roboty w zakresie inst. elektr. 115,73 KB 2020-07-21 14:36 pobierz
9 zał. 4 Przedmiar. Remont lokalu - branża budowlana. Gdańsk ul. Kopernika 8 m4 40,48 KB 2020-07-21 14:36 pobierz
10 zał. 5 Przedmiar. Remont – instalacja sanitarna, Gdańsk ul. Kopernika 8 m4 139,91 KB 2020-07-21 14:36 pobierz
11 zał. 6 Przedmiar. Remont lokalu - branża elektryczna, Gdańsk ul. Kopernika 8 m4 108,33 KB 2020-07-21 14:36 pobierz
12 zał. 7 Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania 467,93 KB 2020-07-21 14:36 pobierz
13 zał. 8 Oświadczenie dotyczące spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 471,7 KB 2020-07-21 14:36 pobierz
14 zał. 9 Oświadczenie dotyczące przynależności do grupy kapitałowej 271,79 KB 2020-07-21 14:36 pobierz

Metryka

Publikacja:

Podmiot wytwarzający:
Gdańskie Nieruchomości
Wytworzył:
Daria Paprocka-Fabisiak
Data wytworzenia:
2020-07-21
Podmiot publikujący:
Gdańskie Nieruchomości
Opublikował w BIP:
Daria Paprocka-Fabisiak
Data publikacji:
2020-07-21 15:12
Ostatnia aktualizacja:
2020-08-25 11:27