BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Gdańskie Nieruchomości

Zamówienia publiczne

Wykonanie remontu lokalu mieszkalnego przy ul. Marynarki Polskiej 14 m 3 w Gdańsku.

załączniki

Podpisanie umowy

Data podpisania: 2020-09-08

dnia 8.09.2020 r podpisano umowę BRATEX Arkadiusz Plotke z siedzibą w Leszkowy 45 poczta Cedry Wielkie z ceną 80 959,00 zł, z terminem wykonania zamówienia 80 dni od dnia podpisania umowy oraz okresem gwarancji na wykonane roboty budowlane 48 miesięcy.

Wynik postępowania: rozstrzygnięte

Data rozstrzygnięcia: 2020-09-02

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA

 

Dotyczy: postępowania przetargowego na wykonanie remontu lokalu mieszkalnego przy

ul. Marynarki Polskiej 14 m 3 w Gdańsku, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) informuję, że w w/w postępowaniu Zamawiający wybrał ofertę nr 1 firmy BRATEX Arkadiusz Plotke z siedzibą w Leszkowy 45 poczta Cedry Wielkie z ceną 80 959,00 zł, z terminem wykonania zamówienia 80 dni od dnia podpisania umowy oraz okresem gwarancji na wykonane roboty budowlane 48 miesięcy.

 

UZASADNIENIE WYBORU:

Oferta najkorzystniejsza na podstawie kryteriów określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz spełniająca warunki postępowania i niepodlegająca odrzuceniu.

Nr oferty
Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Cena/

Termin wykonania zamówienia/

Gwarancja na wykonane roboty budowlane
1
BRATEX

Arkadiusz Plotke

Leszkowy 45

83-020 Cedry Wielkie
 

Cena: 80 959,00 zł.

Termin wykonania zamówienia 80 dni od dnia podpisania umowy.

  Gwarancja na wykonane roboty budowlane: 48 miesięcy
2
Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „LEMA” sp.j.

Tysler Leszek &

Pomierski Mariusz

ul. Bażyńskiego 32

80-309 Gdańsk
Cena: 91 600,39 zł.

Termin wykonania zamówienia 120 dni od dnia podpisania umowy.

Gwarancja na wykonane roboty budowlane: 36 miesięcy
 

Poniżej przedstawiam streszczenie ocen, zawierającą punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną ich punktację:

Nr oferty
Liczba pkt w kryterium cena

Waga 60%
Liczba pkt w kryterium

termin wykonania zamówienia

Waga 20%
Liczba pkt w kryterium Gwarancja na wykonane roboty budowlane

Waga 20%
Razem
1
60,00
13,33
6,67
80,00
2
53,03
0,00
0,00
53,03
Zamawiający ocenił ofertę oraz na podstawie art. 91 ustawy prawo zamówień publicznych dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

1.     Punkty w kryterium cena zostały przyznane według zasady określonej w punkcie 21 podpunkt 1 specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zgodnie ze wzorem:

     (Cena oferowana minimalna brutto/cena badanej oferty brutto) x 100 pkt. x 60%.

2.     Punkty w kryterium termin wykonania zamówienia zostały przyznane według zasady określonej w punkcie 21 podpunkt 2 specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zgodnie ze wzorem:

T = ((Tmax - Tof)/ (Tmax - Tmin)) x 100 pkt   x 20% (0,20)- odpowiada maksymalnej wartości 20 pkt

gdzie:

T          - ilość punktów w kryterium,

Tmin    - minimalny termin wykonania robót określony przez Zamawiającego, tj. 60 dni

Tmax   - maksymalny termin wykonania robót określony przez Zamawiającego, tj. 120 dni

Tof      - termin wykonania robót badanej oferty,

3.    Punkty w kryterium okres gwarancji na wykonanie roboty budowlane zostały przyznane według zasady określonej w punkcie 21 podpunkt 3 specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zgodnie ze wzorem:

G = ((Gof - Gmin)/(Gmax - Gmin))x 100 pkt x 20% (0,20) - odpowiada maksymalnej wartości 20 pkt.

gdzie

G         - ilość punktów w kryterium,

Gmin   - minimalny  okres gwarancji określony przez Zamawiającego, tj. 36 miesięcy

Gmax  - maksymalny okres gwarancji określony przez Zamawiającego, tj. 72 miesięcy

Gof     - okres gwarancji oferty ocenianej,

 

 

Umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta po 7.09.2020 r.

Treść postępowania:

Treść ogłoszenia lub opis przedmiotu zamówienia

pobierz 577,75 KB
l.p. Załącznik Rozmar pliku Data dodania
1 SIWZ 58 830,07 KB 2020-07-27 10:31 pobierz
2 wzór umowy 58 347,25 KB 2020-07-27 10:31 pobierz
3 zał. 1 Projekt budowlany architektoniczny wymiany stolarki okiennej w lokalu mieszkalnym, gminnym nr 3 12,44 MB 2020-07-27 10:31 pobierz
4 zał. 2 Projekt- przebudowa wewnętrznej instalacji gazu i centralnego ogrzewania w lokalu mieszkalnym 1,45 MB 2020-07-27 10:31 pobierz
5 zał. 3 Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Przebudowa wewnętrznej inst. gazu 190,08 KB 2020-07-27 10:31 pobierz
6 zał. 4 Ogólna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych 445 KB 2020-07-27 10:31 pobierz
7 zał. 5 Szczegółowe specyfikacje techniczne. Instalacja wodociągowa; Instalacja kanalizacyjna 115,75 KB 2020-07-27 10:31 pobierz
8 zał. 6 Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Roboty w zakr. inst.ele 157,97 KB 2020-07-27 10:31 pobierz
9 zał. 7 Przedmiar. Remont lokalu mieszkalnego -roboty budowlane. Gdańsk ul. Marynarki Polskiej 14 m 3 59,16 KB 2020-07-27 10:31 pobierz
10 zał. 8 Przedmiar. Przebudowa wew. instalacji gazu budynku mieszkalnego wielorodzinnego w lokalu 3 Gdańsk 56,28 KB 2020-07-27 10:31 pobierz
11 zał. 9 Przedmiar. Remont lokalu mieszkalnego -roboty sanitarne. Gdańsk ul. Marynarki Polskiej 14 m 3 47,32 KB 2020-07-27 10:31 pobierz
12 zał. 10 Przedmiar. Remont lokalu mieszkalnego – roboty elektryczne. Gdańsk ul. Marynarki Polskiej 14 m 3 44,85 KB 2020-07-27 10:31 pobierz
13 zał. 11 Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania 467,63 KB 2020-07-27 10:31 pobierz
14 zał. 12 Oświadczenie dotyczące spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 471,8 KB 2020-07-27 10:31 pobierz
15 zał. 13 Oświadczenie dotyczące przynależności do grupy kapitałowej 271,42 KB 2020-07-27 10:31 pobierz

Metryka

Publikacja:

Podmiot wytwarzający:
Gdańskie Nieruchomości
Wytworzył:
Daria Paprocka-Fabisiak
Data wytworzenia:
2020-07-27
Podmiot publikujący:
Gdańskie Nieruchomości
Opublikował w BIP:
Daria Paprocka-Fabisiak
Data publikacji:
2020-07-27 10:45
Ostatnia aktualizacja:
2020-09-08 12:33