BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Gdańskie Nieruchomości

Zamówienia publiczne

Wykonanie remontu lokalu mieszkalnego przy ul. Ks. Bernarda Sychty 2 m 4 w Gdańsku.

załączniki

Podpisanie umowy

Data podpisania: 2020-09-08

dnia 8.09.2020r podpisano umowę z firmą F.H.U. BUD-ROB Szpek Paweł z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy Wolfganga Mozarta 32 z ceną 37 993,48 zł, z terminem wykonania zamówienia 60 dni od dnia podpisania umowy oraz okresem gwarancji 48 miesiące.

Wynik postępowania: rozstrzygnięte

Data rozstrzygnięcia: 2020-09-01

      INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA

 

Dotyczy: postępowania przetargowego na wykonanie remontu lokalu mieszkalnego przy ul. Ks. Bernarda Sychty 2 m 4 w Gdańsku, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) informuję, że w w/w postępowaniu Zamawiający wybrał ofertę nr 2 firmy F.H.U. BUD-ROB Szpek Paweł z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy Wolfganga Mozarta 32 z ceną 37 993,48 zł, z terminem wykonania zamówienia 60 dni od dnia podpisania umowy oraz okresem gwarancji 48 miesiące.

 

UZASADNIENIE WYBORU:

Oferta najkorzystniejsza na podstawie kryteriów określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz spełniająca warunki postępowania i niepodlegająca odrzuceniu.

Nr oferty
Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Cena/

Termin wykonania zamówienia/

Gwarancja na wykonane roboty budowlane
1
Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „LEMA” sp.j.

Tysler Leszek &

Pomierski Mariusz

ul. Bażyńskiego 32

80-309 Gdańsk
 

Cena: 45 932,86 zł.

Termin wykonania zamówienia 90 dni od dnia podpisania umowy.

 Gwarancja na wykonane roboty budowlane: 36 miesięcy
2
F.H.U. BUD-ROB

Szpek Paweł

ul. Wolfganga Mozarta 32

  80-171 Gdańsk
Cena: 37 933,48 zł.

Termin wykonania zamówienia 60 dni od dnia podpisania umowy.

Gwarancja na wykonane roboty budowlane: 48 miesięcy
 

Poniżej przedstawiam streszczenie ocen, zawierającą punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną ich punktację:

Nr oferty
Liczba pkt w kryterium cena

Waga 60%
Liczba pkt w kryterium

termin wykonania zamówienia

Waga 20%
Liczba pkt w kryterium Gwarancja na wykonane roboty budowlane

Waga 20%
Razem
1
49,55
0,00
0,00
49,55
2
60,00
20,00
6,67
86,67
Zamawiający ocenił ofertę oraz na podstawie art. 91 ustawy prawo zamówień publicznych dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

1.     Punkty w kryterium cena zostały przyznane według zasady określonej w punkcie 21 podpunkt 1 specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zgodnie ze wzorem:

     (Cena oferowana minimalna brutto/cena badanej oferty brutto) x 100 pkt. x 60%.

2.     Punkty w kryterium termin wykonania zamówienia zostały przyznane według zasady określonej w punkcie 21 podpunkt 2 specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zgodnie ze wzorem:

T = ((Tmax - Tof)/ (Tmax - Tmin)) x 100 pkt   x 20% (0,20)- odpowiada maksymalnej wartości 20 pkt

gdzie:

T          - ilość punktów w kryterium,

Tmin    - minimalny termin wykonania robót określony przez Zamawiającego, tj. 60 dni

Tmax   - maksymalny termin wykonania robót określony przez Zamawiającego, tj. 90 dni

Tof      - termin wykonania robót badanej oferty,

3.    Punkty w kryterium okres gwarancji na wykonanie roboty budowlane zostały przyznane według zasady określonej w punkcie 21 podpunkt 3 specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zgodnie ze wzorem:

G = ((Gof - Gmin)/(Gmax - Gmin))x 100 pkt x 20% (0,20) - odpowiada maksymalnej wartości 20 pkt.

gdzie

G         - ilość punktów w kryterium,

Gmin   - minimalny  okres gwarancji określony przez Zamawiającego, tj. 36 miesięcy

Gmax  - maksymalny okres gwarancji określony przez Zamawiającego, tj. 72 miesięcy

Gof     - okres gwarancji oferty ocenianej,

 

 

Umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta po 7.09.2020 r.

Treść postępowania:

Treść ogłoszenia lub opis przedmiotu zamówienia

pobierz 581,76 KB
l.p. Załącznik Rozmar pliku Data dodania
1 SIWZ 62 822,43 KB 2020-07-28 14:14 pobierz
2 wzór umowy 62 344,96 KB 2020-07-28 14:14 pobierz
3 zał. 1 Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych –wymagania ogólne 445,04 KB 2020-07-28 14:14 pobierz
4 zał. 2 Szczegółowe specyfikacje techniczne. Instalacja wodociągowa; Instalacja kanalizacyjna 124,77 KB 2020-07-28 14:14 pobierz
5 zał. 3 Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Roboty w zakresie inst. elektr 163,31 KB 2020-07-28 14:14 pobierz
6 zał. 4 Przedmiar. Remont lokalu mieszkalnego roboty budowlane. Gdańsk ul. Ks. Bernarda Sychty 2 m 4 46,33 KB 2020-07-28 14:14 pobierz
7 zał. 5 Przedmiar. Remont lokalu mieszkalnego instalacje sanitarne. Gdańsk ul. Ks. Bernarda Sychty 2 m 4 56,01 KB 2020-07-28 14:14 pobierz
8 zał. 6 Przedmiar. Remont lokalu mieszkalnego roboty elektryczne. Gdańsk ul. Ks. Bernarda Sychty 2 m 4 45,39 KB 2020-07-28 14:14 pobierz
9 zał. 7 Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania 467,11 KB 2020-07-28 14:14 pobierz
10 zał. 8 Oświadczenie dotyczące spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 643,2 KB 2020-07-28 14:14 pobierz
11 zał. 9 Oświadczenie dotyczące przynależności do grupy kapitałowej 272,52 KB 2020-07-28 14:14 pobierz

Metryka

Publikacja:

Podmiot wytwarzający:
Gdańskie Nieruchomości
Wytworzył:
Daria Paprocka-Fabisiak
Data wytworzenia:
2020-07-28
Podmiot publikujący:
Gdańskie Nieruchomości
Opublikował w BIP:
Daria Paprocka-Fabisiak
Data publikacji:
2020-07-28 14:15
Ostatnia aktualizacja:
2020-09-08 12:36