BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Gdańskie Nieruchomości

Zamówienia publiczne

Wykonywanie w latach 2021/2022 robót konserwacyjnych w budynkach mieszkalnych i użytkowych stanowiących własność gminy Gdańsk.

załączniki

Podpisanie umowy

Data podpisania: 2021-02-18

Dnia 18.02.2021 r. podpisano umowy na:

Zadaniu 1 i 2 z firmą Gdańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o z siedzibą w Gdańsku przy ulicy Białej 1b, z miesięczną stawką ryczałtową 29 870,00 zł, ze stawką 1 roboczogodziny brutto 190,00 zł, terminem realizacji zamówienia od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2021 r. oraz sposobem przyjmowania zgłoszeń: za pomocą aplikacji, e-mail’a, telefonicznie, (w tym sms, mms), osobiście i doświadczeniem kierownika budowy – 384 miesiące,

Zadaniu 3 i 4 z firmą Gdańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o z siedzibą w Gdańsku przy ulicy Białej 1b, z miesięczną stawką ryczałtową 29 870,00 zł, ze stawką 1 roboczogodziny brutto 190,00 zł, realizacji zamówienia od dnia 1.06.2021 r. do dnia 30.05.2022 r oraz sposobem przyjmowania zgłoszeń: za pomocą aplikacji, e-mail’a, telefonicznie, (w tym sms, mms), osobiście i doświadczeniem kierownika budowy – 72 miesiące.     

Wynik postępowania: rozstrzygnięte

Data rozstrzygnięcia: 2021-02-15

NZ.261.91.2020.DPF.128A,                                                           Gdańsk, dnia 15.02.2021 r.
 

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA

 

Dotyczy: postępowania przetargowego na wykonywanie w latach 2021/2022 robót konserwacyjnych, drobnych napraw oraz usuwanie awarii w zakresie robót ogólnobudowlanych, sanitarnych i elektrycznych w budynkach mieszkalnych i użytkowych stanowiących własność gminy Gdańsk, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) informuję, że w w/w postępowaniu Zamawiający wybrał na:

-      Zadaniu 1 i 2 ofertę firmy Gdańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o z siedzibą w Gdańsku przy ulicy Białej 1b, z miesięczną stawką ryczałtową 29 870,00 zł, ze stawką 1 roboczogodziny brutto 190,00 zł, terminem realizacji zamówienia od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2021 r. oraz sposobem przyjmowania zgłoszeń: za pomocą aplikacji, e-mail’a, telefonicznie, (w tym sms, mms), osobiście i doświadczeniem kierownika budowy – 384 miesiące,

-      Zadaniu 3 i 4 ofertę firmy Gdańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o z siedzibą w Gdańsku przy ulicy Białej 1b, z miesięczną stawką ryczałtową 29 870,00 zł, ze stawką 1 roboczogodziny brutto 190,00 zł, realizacji zamówienia od dnia 1.06.2021 r. do dnia 30.05.2022 r oraz sposobem przyjmowania zgłoszeń: za pomocą aplikacji, e-mail’a, telefonicznie, (w tym sms, mms), osobiście i doświadczeniem kierownika budowy – 72 miesiące.                                                                                

 

UZASADNIENIE WYBORU Zadaniu 1, 2, 3 i 4

Jedyne złożone oferty, spełniające wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i niepodlegające odrzuceniu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr oferty
Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Cena- miesięczna wartość stawki ryczałtowej/

- stawka 1 roboczogodziny brutto

termin realizacji zamówienia/

sposób przyjmowanie zgłoszeń/

doświadczenie kierownika budowy
1
1.          

Gdańskie Przedsiębiorstwo
Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
ul. Biała 1b
2.         80-435 Gdańsk
Zadanie 1

1.     miesięczna wartość stawki ryczałtowej 29 870,00 zł,

2.     stawka 1 roboczogodziny brutto 190,00 zł,

3.     termin realizacji zamówienia od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2021 r

4.     sposób przyjmowanie zgłoszeń : za pomocą aplikacji, e-mail’a, telefonicznie, (w tym sms, mms), osobiście

5.     doświadczenie kierownika budowy – 384 miesięcy     

 

Zadanie 2

1.     miesięczna wartość stawki ryczałtowej 29 870,00 zł,

2.     stawka 1 roboczogodziny brutto 190,00 zł,

3.     termin realizacji zamówienia od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2021 r

4.     sposób przyjmowanie zgłoszeń : za pomocą aplikacji, e-mail’a, telefonicznie, (w tym sms, mms), osobiście

5.     doświadczenie kierownika budowy – 384 miesięcy  

 

Zadanie 3

1.     miesięczna wartość stawki ryczałtowej 29 870,00 zł,

2.     stawka 1 roboczogodziny brutto 190,00 zł,

3.     termin realizacji zamówienia od dnia 1.06.2021 r. do dnia 30.05.2022 r

4.     sposób przyjmowanie zgłoszeń : za pomocą aplikacji, e-mail’a, telefonicznie, (w tym sms, mms), osobiście

5.     doświadczenie kierownika budowy – 72 miesiące                                                                             

                                      

Zadanie 4

1.     miesięczna wartość stawki ryczałtowej 29 870,00 zł,

2.     stawka 1 roboczogodziny brutto 190,00 zł,

3.     termin realizacji zamówienia od dnia 1.06.2021 r. do dnia 30.05.2022 r

4.     sposób przyjmowanie zgłoszeń : za pomocą aplikacji, e-mail’a, telefonicznie, (w tym sms, mms), osobiście

5.     doświadczenie kierownika budowy – 72 miesiące                                                                             
 

 

Poniżej przedstawiam streszczenie ocen, zawierającą punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną ich punktację:

ZADANIE 1, 2, 3  i  4

Nr oferty
Liczba pkt w kryterium cena-

stawka ryczałtowa miesięczna

Waga 40%
Liczba pkt w kryterium cena- stawka 1 roboczogodziny brutto

Waga 20%
Liczba pkt w kryterium sposób przyjmowanie zgłoszeń 

Waga 25%
Liczba pkt w doświadczenie kierownika budowy

Waga 15%
Razem
1
40,00
20,00
25,00
15,00
100,00
 

Zamawiający ocenił ofertę oraz na podstawie art. 91 ustawy prawo zamówień publicznych dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

1.    Punkty w kryterium Cena-stawka ryczałtowa miesięczna zostały przyznane według zasady określonej w punkcie 21 podpunkt 1 specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zgodnie ze wzorem:

((Cena (najniższa stawka ryczałtowa miesięczna)/(Cena (stawka ryczałtowa miesięczna badanej oferty                                                      )) x 100 pkt. x 40%.

 

2.    Punkty w kryterium Cena- stawka rbg brutto zostały przyznane według zasady określonej w punkcie 21 podpunkt 2 specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zgodnie ze wzorem:

((Cena (najniższa stawka rbg brutto)/(Cena (stawka rbg brutto badanej oferty)) x 100 pkt. x 20%.

 

3.    Punkty w kryterium sposób przyjmowania zleceń zostały przyznane według zasady określonej w punkcie 21 podpunkt 3 specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zgodnie z punktacją:

- za pomocą aplikacji, e-mail’a, telefonicznie, (w tym sms, mms), osobiście – 25 pkt.

- za pomocą e-maila, telefonicznie (w tym sms, mms), osobiście                   – 15 pkt.

- telefonicznie (w tym sms, mms), osobiście                                                      – 10 pkt.

- osobiście                                                                                                               –    0 pkt.

 

4.    Punkty w kryterium doświadczenie kierownika budowy (skierowanego do realizacji zamówienia): zostały przyznane według zasady określonej w punkcie 21 podpunkt 4 specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zgodnie ze wzorem:

D = ((Dof - Dmin)/(Dmax -Dmin)) x 100 pkt. x 15% (0,15)- odpowiada maksymalnej wartości 15 pkt

 

gdzie:

D – ilość punktów w kryterium,

Dmax  - maksymalne doświadczenie kierownika budowy w ofertach,

Dof  - doświadczenie kierownika budowy w badanej ofercie,

Dmin  - minimalne doświadczenie kierownika budowy wskazane w ofertach.

 

Umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta po 15.02.2021 r.

Informacja z otwarcia ofert:

l.p. Załącznik Rozmar pliku Data dodania
1 informacja z otwarcia ofert 29.01 757,39 KB 2021-01-29 17:21:30 pobierz

Treść postępowania:

Treść ogłoszenia lub opis przedmiotu zamówienia

pobierz 726,57 KB
l.p. Załącznik Rozmar pliku Data dodania
1 pytania i odpowiedzi 21.01.2021. 288,99 KB 2021-01-21 09:52 pobierz
2 Sprostowanie ogłoszenia 15.01 611,9 KB 2021-01-15 11:40 pobierz
3 modyfikacja siwz 15.01 524,19 KB 2021-01-15 11:36 pobierz
4 informacja o zmianach SIWZ 519,47 KB 2021-01-12 15:13 pobierz
5 SIWZ 128 1 MB 2020-12-28 15:21 pobierz
6 Wzór umowy 128 509,07 KB 2020-12-28 15:21 pobierz
7 zał. 2 do umowy Karta KOI 423,01 KB 2020-12-28 15:21 pobierz
8 zał. 3 do umowy Wzór zgłoszenia awarii 25,5 KB 2020-12-28 15:21 pobierz
9 zał. 4 do umowy Wzór zlecenia 29,5 KB 2020-12-28 15:21 pobierz
10 zał. 1 Wykaz budynków UO 1 1,81 MB 2020-12-28 15:21 pobierz
11 zał. 2 Wykaz budynków UO 2 2,35 MB 2020-12-28 15:21 pobierz
12 zał. 3 Wykaz budynków UO 3 1,69 MB 2021-01-15 09:21 pobierz
13 zał. 4 Wykaz budynków UO 4 1,04 MB 2020-12-28 15:21 pobierz
14 zał. 5 JEDZ - Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (xml) 136,06 KB 2020-12-28 20:57 pobierz
15 zał. 5 JEDZ - Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (pdf) 81,94 KB 2020-12-28 20:58 pobierz
16 zał. 5A JEDZ - Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (word) 221 KB 2020-12-28 15:21 pobierz
17 zał. 5B Instrukcja-wypelniania-JEDZ 1,19 MB 2020-12-28 15:21 pobierz
18 zał. 6 oświadczenie grupa kapitałowa 361,02 KB 2020-12-28 15:21 pobierz
19 Druk oferty, zdolność techniczna, zawodowa 73,99 KB 2020-12-28 15:21 pobierz

Metryka

Publikacja:

Podmiot wytwarzający:
Gdańskie Nieruchomości
Wytworzył:
Daria Paprocka-Fabisiak
Data wytworzenia:
2020-12-28
Podmiot publikujący:
Gdańskie Nieruchomości
Opublikował w BIP:
Daria Paprocka-Fabisiak
Data publikacji:
2020-12-28 15:23
Ostatnia aktualizacja:
2021-02-19 12:58