BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Gdańskie Nieruchomości

Zamówienia publiczne

Remont elewacji z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej oraz wymiany stolarki w budynku wielorodzinnym mieszczącym się przy ul. Pod Zrębem 7 i 8 w Gdańsku, w ramach projektu p.n. „Rewitalizacja Dolnego Miasta, Placu Wałowego i Starego Przedmieścia w Gdańsku”. Identyfikator postępowania 2242c225-e5c1-471f-ba77-45e15b230139

załączniki

Wynik postępowania:

l.p. Załącznik Rozmar pliku Data dodania
0 2021BZP 0023173501 Ogłoszenie o wyniku postępowania 76,51 KB 2021-10-14 06:45:14 pobierz

Wybór najkorzystniejszej oferty

Data wyboru najkorzystniejszej ofery: 2021-10-07

     

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Dotyczy postępowania na: Remont elewacji z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej oraz wymiana stolarki w budynku wielorodzinnym mieszczącym się przy ul. Pod Zrębem 7 i 8 w Gdańsku, w ramach projektu p.n. „Rewitalizacja Dolnego Miasta, Placu Wałowego i Starego Przedmieścia w Gdańsku”, prowadzonego w trybie podstawowym z możliwością przeprowadzenia negocjacji.

 

Działając na podstawie art. 253 ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021r. poz. 1129 z późn. zm.) informuję, że w w/w postępowaniu Zamawiający wybrał ofertę nr 2 firmy Zakład Budowlano-Dekarski Marek Plechowski z siedzibą w Gdańsku przy ulicy Angielska Grobla 14 z ceną 1 555 636,97 zł, z terminem wykonania zamówienia 100 dni od dnia podpisania umowy, okresem gwarancji 72 miesiące.

 

UZASADNIENIE WYBORU:

Oferta najkorzystniejsza na podstawie kryteriów określonych w specyfikacji warunków zamówienia oraz spełniająca warunki postępowania i niepodlegająca odrzuceniu.

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Cena/

Termin wykonania zamówienia/

Okres gwarancji na wykonane roboty budowlane

1

Przedsiębiorstwo Budowlane

 Recon Sp. z o.o.

ul. Grzegorza z Sanoka 4

80-408 Gdańsk

Cena: 1 641 878,62 zł

Termin wykonania zamówienia 100 dni

Okres gwarancji na wykonane roboty budowlane 72 miesiące

2

Zakład Budowlano-Dekarski

 Marek Plechowski

ul. Angielska Grobla 14

80-765 Gdańsk

Cena: 1 555 636,97 zł

Termin wykonania zamówienia 100 dni

Okres gwarancji na wykonane roboty budowlane 72 miesiące

 

                                             

 

 

 

 

Poniżej przedstawiam streszczenie ocen, zawierającą punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną ich punktację:

Nr oferty

Liczba pkt w kryterium cena

Waga 60%

Liczba pkt w kryterium

termin wykonania zamówienia

Waga 25%

Liczba pkt w kryterium gwarancja na wykonane roboty budowlane

Waga 15%

Razem

1

56,85

25,00

15,00

96,85

2

60,00

25,00

15,00

100,00

 

Zamawiający ocenił ofertę oraz na podstawie art. 239 ustawy prawo zamówień publicznych dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji warunków zamówienia.

 

1.     Punkty w kryterium cena zostały przyznane według zasady określonej w punkcie 26 podpunkt 1 specyfikacji warunków zamówienia, zgodnie ze wzorem:

     (Cena oferowana minimalna brutto/cena badanej oferty brutto) x 100 pkt. x 60%.

 

2.     Punkty w kryterium termin wykonania zamówienia zostały przyznane według zasady określonej w punkcie 26 podpunkt 2 specyfikacji warunków zamówienia, zgodnie ze wzorem:

T = ((Tmax - Tof)/ (Tmax - Tmin)) x 100 pkt   x 25%

      

gdzie:

T          - ilość punktów w kryterium,

Tmin    - minimalny termin wykonania robót określony przez Zamawiającego, tj. 100 dni

Tmax   - maksymalny termin wykonania robót określony przez Zamawiającego, tj. 150 dni

Tof      - termin wykonania robót badanej oferty,

 

3.    Punkty w kryterium okres gwarancji na wykonanie roboty budowlane zostały przyznane według zasady określonej w punkcie 26 podpunkt 3 specyfikacji warunków zamówienia, zgodnie ze wzorem:

G =((Gof - Gmin)/(Gmax - Gmin))x 100 pkt x 15%

gdzie

G         - ilość punktów w kryterium,

Gmin   - minimalny  okres gwarancji określony przez Zamawiającego, tj. 24 miesięcy

Gmax  - maksymalny okres gwarancji określony przez Zamawiającego, tj. 72 miesięcy

Gof     - okres gwarancji oferty ocenianej,

 

Umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta po 12.10.2021r.

 

Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia:

Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) informuję, że kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 1 065 614,15 zł.

Informacja z otwarcia ofert:

l.p. Załącznik Rozmar pliku Data dodania
1 informacja z otwarcia ofert 13.09 336,63 KB 2021-09-13 14:30:22 pobierz
2 Nowy termin otwarcia ofert 273,98 KB 2021-09-13 12:29:11 pobierz
3 zmiana terminu otwarcia ofert 275,3 KB 2021-09-13 12:13:31 pobierz

Treść postępowania:

Treść ogłoszenia lub opis przedmiotu zamówienia

pobierz 138,08 KB
l.p. Załącznik Rozmar pliku Data dodania
1 2021BZP 0012113905 zmiana ogłoszenia 44,74 KB 2021-08-31 14:37 pobierz
2 zmiana SWZ 31.08 840,28 KB 2021-08-31 14:36 pobierz
3 II Zmodyfikowany Przedmiar Termomodernizacja i remont elewacji ..... Pod Zrębem 7 8 6,36 MB 2021-08-31 14:50 pobierz
4 odpowiedzi na pytania 1,38 MB 2021-08-31 14:48 pobierz
5 2021 BZP 00121 139 04 zmiana ogłoszenia 41,89 KB 2021-08-27 14:10 pobierz
6 zmiana SWZ 27.08 409,01 KB 2021-08-27 14:09 pobierz
7 2021 BZP 00121139 03 -zmiana ogłoszenia 41,89 KB 2021-08-20 13:36 pobierz
8 zmiana SWZ 20.08 412 KB 2021-08-20 13:36 pobierz
9 2021BZP 0012113902 -zmiana ogłoszenia 41,91 KB 2021-08-13 09:09 pobierz
10 zmiana SWZ 13.08 414,46 KB 2021-08-13 09:09 pobierz
11 2021BZP 0014209401-zmiana ogłoszenia 41,89 KB 2021-08-10 07:14 pobierz
12 zmiana SWZ 919,36 KB 2021-08-10 07:14 pobierz
13 Zmodyfikowany Przedmiar; Remont elewacji z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej budynku wielorodzinnego, Gdańsk ul. Pod Zrębem 7.pdf 348,43 KB 2021-08-10 07:14 pobierz
14 odpowiedzi na pytania 426,48 KB 2021-08-10 07:13 pobierz
15 SWZ 19 1,14 MB 2021-07-20 15:02 pobierz
16 zał. 1 Formularz Ofertowy 101,68 KB 2021-07-20 15:02 pobierz
17 zał. 2 Projekt umowy 19 640,35 KB 2021-07-20 15:02 pobierz
18 zał. 3 Zdolność zawodowa Wykaz robót 307 KB 2021-07-20 15:02 pobierz
19 zał. 4 Zdolność zawodowa Wykaz osób 361 KB 2021-07-20 15:02 pobierz
20 zał. 5 Wzór oświadczenia Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia 67,5 KB 2021-07-20 15:02 pobierz
21 zał. 6 Wzór oświadczenia Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 73,5 KB 2021-07-20 15:02 pobierz
22 zał. 7 Wzór oświadczenia Wykonawcy o grupie kapitałowej 63,5 KB 2021-07-20 15:02 pobierz
23 zał. 8 Jak należy podpisać ofertę w postaci elektronicznej 414,54 KB 2021-07-20 15:02 pobierz
24 zał. 9 Projekt budowlany; Remont elewacji z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej budynku wielorodzinnego 68,53 MB 2021-07-20 15:02 pobierz
25 zał. 9a Projekt wykonawczy; Docieplenie-Termomodernizacja i remont elewacji z wykonaniem izol. przeciwwilg. 29,45 MB 2021-07-20 15:02 pobierz
26 zał. 9b Projekt wykonawczy, Ekspertyza techniczna; Docieplenie-Termomodernizacja i remont elewacji z ... 5,01 MB 2021-07-20 15:02 pobierz
27 zał. 9d Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych; Wymagania ogólne roboty budowlane, .. 270,54 KB 2021-07-20 15:02 pobierz
28 zał. 9e Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych; roboty rozbiórkowe 61,36 KB 2021-07-20 15:02 pobierz
29 zał. 9f Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych; roboty hydroizolacyjne 159,14 KB 2021-07-20 15:02 pobierz
30 zał. 9g Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych; roboty hydroizolacyjne, 135,01 KB 2021-07-20 15:02 pobierz
31 zał. 9h Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych; roboty przy wnoszeniu 59,64 KB 2021-07-20 15:02 pobierz
32 zał. 9i Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych; roboty w zakresie... 182,13 KB 2021-07-20 15:02 pobierz
33 zał. 9j Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych; montaż drzwi i okien 441,27 KB 2021-07-20 15:02 pobierz
34 zał. 9k Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych; roboty malarskie 148,37 KB 2021-07-20 15:02 pobierz
35 zał. 9l Przedmiar; Remont elewacji z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej budynku wielorodzinnego 347,43 KB 2021-07-20 15:02 pobierz
36 zał. 9m Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych; tynkowanie, roboty renowac 197,28 KB 2021-07-20 15:02 pobierz
37 zał. 10 Studium Wykonalności dla projektu Rewitalizacja Dolnego Miasta, Placu Wałowego i StaregoPrzedmieścia 2,03 MB 2021-07-20 15:02 pobierz
38 zał. 9c Program prac konserwatorsko-restauratorskich budynku przy ul. Pod Zrębem 7, 8 w Gdańsku 20,99 MB 2021-07-21 11:47 pobierz

Metryka

Publikacja:

Podmiot wytwarzający:
Gdańskie Nieruchomości
Wytworzył:
Daria Paprocka-Fabisiak
Data wytworzenia:
2021-05-20
Podmiot publikujący:
Gdańskie Nieruchomości
Opublikował w BIP:
Daria Paprocka-Fabisiak
Data publikacji:
2021-07-20 15:05
Ostatnia aktualizacja:
2021-10-14 06:45