BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Gdańskie Nieruchomości

Zamówienia publiczne

Docieplenie budynku w Gdańsku przy ul. Maki 22 wraz z remontem lokalu mieszkalnego nr 5. Identyfikator postępowania f0ded741-2da2-4c86-b9c0-a700019a64b6

załączniki

Wynik postępowania:

l.p. Załącznik Rozmar pliku Data dodania
0 Ogłoszenie o wyniku postępowania 2021BZP 0016592501 67,92 KB 2021-09-01 09:24:53 pobierz

Wybór najkorzystniejszej oferty

Data wyboru najkorzystniejszej ofery: 2021-08-18

Dotyczy postępowania na docieplenie budynku wielorodzinnego w Gdańsku przy ul. Maki 22 wraz z remontem lokalu mieszkalnego nr 5, prowadzonego w trybie podstawowym z możliwością przeprowadzenia negocjacji.

Działając na podstawie art. 253 ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) informuję, że w w/w postępowaniu Zamawiający wybrał ofertę nr 2 Zakładu Budowlano-Dekarskiego Marek Plechowski z siedzibą w Gdańsku przy ulicy Angielska Grobla 14 z ceną 323 769,45 zł, terminem wykonania zamówienia 90 dni, okresem gwarancji na wykonane roboty budowlane 72 miesiące oraz doświadczeniem osoby na stanowisku kierownika budowy w ilości 84 robót.

 

UZASADNIENIE WYBORU:

Oferta najkorzystniejsza na podstawie kryteriów określonych w specyfikacji warunków zamówienia oraz spełniająca warunki postępowania i niepodlegająca odrzuceniu.

 

 Jednocześnie informuję, że następujący Wykonawcy złożyli oferty:

 

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko/
adres wykonawcy

Cena/Termin wykonania zamówienia/

Okres gwarancji na wykonane roboty budowlane/ Doświadczenie osoby na stanowisku kierownika budowy

1

Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „LEMA” sp.j.

Tysler Leszek i 

Pomierski Mariusz

ul. Bażyńskiego 32

80-309 Gdańsk

 

Cena: 349 998,60 zł

Termin wykonania zamówienia: 90 dni

Okres gwarancji na wykonane roboty budowlane: 72 miesiące

Doświadczenie osoby na stanowisku kierownika budowy ---------

 

 

 

2

Zakład Budowlano-Dekarski

Marek Plechowski

ul. Angielska Grobla 14

80-756 Gdańsk

 

Cena: 323 769,45 zł

Termin wykonania zamówienia: 90 dni

Okres gwarancji na wykonane roboty budowlane: 72 miesiące

Doświadczenie osoby na stanowisku kierownika budowy 84 roboty

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poniżej przedstawiam streszczenie ocen, zawierającą punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną ich punktację:

Nr oferty

Liczba pkt w kryterium:

Cena

Waga 60%

Liczba pkt w kryterium:

Termin wykonania zamówienia

Waga 20%

Liczba pkt w kryterium:

Okres gwarancji na wykonane roboty budowlane

Waga 10%

Liczba pkt w kryterium:

Doświadczenie osoby na stanowisku kierownika budowy Waga 10%

Razem

1

55,50

20,00

10,00

10,00

85,50

2

60,00

20,00

10,00

10,00

100,00

Zamawiający ocenił ofertę oraz na podstawie art. 239 ustawy prawo zamówień publicznych dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji warunków zamówienia.

1.         Punkty w kryterium Cena zostały przyznane według zasady określonej w punkcie 25 podpunkt 1 specyfikacji warunków zamówienia, zgodnie ze wzorem:

Cena = (Cena oferowana minimalna brutto)/(Cena badanej oferty brutto) x100 pkt. x 60% (0,60) - odpowiada maksymalnej wartości 60 pkt

 

2.     Punkty w kryterium termin wykonania zamówienia zostały przyznane według zasady określonej w punkcie 25 podpunkt 2 specyfikacji warunków zamówienia, zgodnie ze wzorem:

T = ((Tmax - Tof)/ (Tmax - Tmin)) x 100 pkt  x 20% (0,20)- odpowiada maksymalnej wartości 20 pkt

gdzie:

T          - ilość punktów w kryterium,

Tmin    - minimalny termin wykonania robót określony przez Zamawiającego, tj. 90 dni

Tmax   - maksymalny termin wykonania robót określony przez Zamawiającego, tj. 130 dni

Tof      - termin wykonania robót badanej oferty.

 

3.     Punkty w kryterium okres gwarancji na wykonanie roboty budowlane zostały przyznane według zasady określonej w punkcie 25 podpunkt 3 specyfikacji warunków zamówienia, zgodnie ze wzorem:

G =((Gof - Gmin)/(Gmax - Gmin))x 100 pkt x 10% (0,10) - odpowiada maksymalnej wartości 10 pkt.

gdzie

G         - ilość punktów w kryterium,

Gmin   - minimalny  okres gwarancji określony przez Zamawiającego, tj. 24 miesięcy

Gmax  - maksymalny okres gwarancji określony przez Zamawiającego, tj. 72 miesięcy

Gof     - okres gwarancji oferty ocenianej.

 

4.         Punkty w kryterium doświadczenie osoby na stanowisku kierownika budowy zostały przyznane według zasady określonej w punkcie 25 podpunkt 4 specyfikacji warunków zamówienia, zgodnie ze wzorem;

D =((DSof - DSmin)/(DSmax - DSmin))x 100 pkt x 10% (0,10) - odpowiada maksymalnej wartości 10 pkt.

gdzie:

D – ilość punktów w kryterium,

DSmax - maksymalna ilość robót wskazana w ofertach,

DSof  -   ilość robót wskazana w badanej ofercie,

DSmin  - minimalna ilość robót wskazana w ofertach.

dotyczy oferty nr 1:

Wykonawca nie dołączył do oferty załącznika „Zdolność zawodowa-Wykaz osób”, tym samy zgodnie z zapisem pkt 25 ppkt 4 Zamawiający przyznał 0 pkt.

„ Jeżeli Wykonawca nie wskaże w druku „Zdolność zawodowa” doświadczenia kierownika budowy (ilości wykonywanych pod jego kierownictwem robót dociepleniowych ścian budynków) oraz w przypadku nie wykazania osoby z uprawnieniami spełniającymi wymagania określone w pkt 21.1.2a) SWZ, Zamawiający przyzna 0 pkt.

                                                          

       Umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta po 23.08.2021 r.

Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia:

Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021r. poz. 1129) informuję, że kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 340 563,62 zł.

Informacja z otwarcia ofert:

l.p. Załącznik Rozmar pliku Data dodania
1 informacja z otwarcia ofert 325,53 KB 2021-08-02 12:23:06 pobierz

Treść postępowania:

Treść ogłoszenia lub opis przedmiotu zamówienia

pobierz 128,53 KB
l.p. Załącznik Rozmar pliku Data dodania
1 SWZ 29 816,29 KB 2021-07-16 11:18 pobierz
2 zał. 1 - druk oferty 26,07 KB 2021-07-16 11:18 pobierz
3 zał. 1a Zdolność zawodowa- wykaz osób 102 KB 2021-07-16 11:18 pobierz
4 zał. 2 - Projekt umowy 29 531,04 KB 2021-07-16 13:04 pobierz
5 zał. 3 - oswiadczenie podstawy wykluczen 68,5 KB 2021-07-16 11:18 pobierz
6 zał. 4 - oswiadczenie warunki udzialu 85,5 KB 2021-07-16 11:18 pobierz
7 zał. 5 - oswiadczenie grupa kapitałowa 69 KB 2021-07-16 11:18 pobierz
8 zał. 6 - Jak należy podpisać ofertę wersji elektronicznej 417,24 KB 2021-07-16 11:18 pobierz
9 zał. 7 Projekt architektoniczno-budowlany. Przebudowa wewnętrznej instalacji gazu i centralnego ogrzew. 1,07 MB 2021-07-16 11:18 pobierz
10 zał. 8 Ogólna specyfikacja techniczna wykonania 444,86 KB 2021-07-16 11:18 pobierz
11 zał. 9 Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Przebudowa wewnętrznej instalacji gazu 190,19 KB 2021-07-16 11:18 pobierz
12 zał. 10 Szczegółowe specyfikacje techniczne. Instalacja wodociągowa; Instalacja kanalizacyjna 115,33 KB 2021-07-16 11:18 pobierz
13 zał. 11 Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót. Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 157,86 KB 2021-07-16 11:18 pobierz
14 zał. 12 Szczegółowa Specyfikacja Techniczna – Bezspoinowego systemu ociepleń 179,48 KB 2021-07-16 11:18 pobierz
15 zał. 13 Przedmiar; Remont lokalu mieszkalnego, roboty budowlane; Gdańsk ul. Maki 22 m 5 244,1 KB 2021-07-16 11:18 pobierz
16 zał. 14 Przedmiar; Remont lokalu mieszkalnego, instalacje gazu i c.o.; Gdańsk ul. Maki 22 m 242,39 KB 2021-07-16 11:18 pobierz
17 zał. 15 Przedmiar; Remont lokalu mieszkalnego, roboty sanitarne; Gdańsk ul. Maki 22 m 239,72 KB 2021-07-16 11:18 pobierz
18 zał. 16 Przedmiar; Remont lokalu mieszkalnego, roboty elektryczne; Gdańsk ul. Maki 22 m 5 232,52 KB 2021-07-16 11:18 pobierz
19 zał. 17 Przedmiar; Remont elewacji budynku mieszkalnego; Gdańsk ul. Maki 22 66,1 KB 2021-07-16 11:18 pobierz

Metryka

Publikacja:

Podmiot wytwarzający:
Gdańskie Nieruchomości
Wytworzył:
Daria Paprocka-Fabisiak
Data wytworzenia:
2021-07-09
Podmiot publikujący:
Gdańskie Nieruchomości
Opublikował w BIP:
Daria Paprocka-Fabisiak
Data publikacji:
2021-07-16 11:41
Ostatnia aktualizacja:
2021-09-01 09:25