BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Gdańskie Nieruchomości

Zamówienia publiczne

Remont elewacji z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej oraz wymiana stolarki w budynkach przy ul. Trakt św. Wojciecha 103A, 109, 111 w Gdańsku w ramach projektu p.n. „Rewitalizacja Oruni w Gdańsku” Identyfikator postępowania: eb3192bd-53b3-4cc0-a665-41bc967c175a

załączniki

Wynik postępowania:

l.p. Załącznik Rozmar pliku Data dodania
0 Ogłoszenie o wyniku postępowania 80,69 KB 2021-12-31 08:48:59 pobierz

Wybór najkorzystniejszej oferty

Data wyboru najkorzystniejszej ofery: 2021-12-09

Działając na podstawie art. 253 ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021r. poz. 1129 z późn. zm.) informuję, że w w/w postępowaniu Zamawiający wybrał ofertę nr 1 firmy Przedsiębiorstwo Budowlane Recon Sp. Z o.o z siedzibą w Gdańsku przy ulicy Grzegorza z Sanoka 4 z ceną 1 943 027,79 zł, z terminem wykonania zamówienia 150 dni od dnia podpisania umowy, okresem gwarancji 50 miesięcy.

 

UZASADNIENIE WYBORU:

Jedyna złożona oferta, spełniająca wymogi określone w specyfikacji warunków zamówienia i niepodlegająca odrzuceniu.

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Cena/

Termin wykonania zamówienia/

Okres gwarancji na wykonane roboty budowlane

1

Przedsiębiorstwo Budowlane

Recon Sp. Z o.o

ul. Grzegorza z Sanoka 4

80-408 Gdańsk

Cena: 1 943 027,79 zł

Termin wykonania zamówienia 150 dni

Okres gwarancji na wykonane roboty budowlane 50 miesięcy

                                             

Poniżej przedstawiam streszczenie ocen, zawierającą punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną ich punktację:

Nr oferty

Liczba pkt w kryterium cena

Waga 60%

Liczba pkt w kryterium

termin wykonania zamówienia

Waga 25%

Liczba pkt w kryterium gwarancja na wykonane roboty budowlane

Waga 15%

Razem

1

60,00

25,00

5,83

90,83

 

Zamawiający ocenił ofertę oraz na podstawie art. 239 ustawy prawo zamówień publicznych dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji warunków zamówienia.

 

Zamawiający ocenił ofertę oraz na podstawie art. 239 ustawy prawo zamówień publicznych dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji warunków zamówienia.

1.         Punkty w kryterium: Cena zostały przyznane według zasady określonej w punkcie 26 podpunkt 1 specyfikacji warunków zamówienia, zgodnie ze wzorem.

2.         Punkty w kryterium Termin wykonania zamówienia zostały przyznane według zasady określonej w punkcie 26 podpunkt 2 specyfikacji warunków zamówienia, zgodnie ze wzorem.

3.         Punkty w kryterium Okres gwarancji na wykonane roboty budowlane zostały przyznane według zasady określonej w punkcie 26 podpunkt 3 specyfikacji warunków zamówienia, zgodnie ze wzorem.

 

Umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta po 09.12.2021 r.

Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia:

Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) informuję, że kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 1 461 525,41 zł. 

Dodatkowe oferty:

l.p. Załącznik Rozmar pliku Data dodania
0 informacja z otwarcia ofert dodatowych 449,04 KB 2021-12-06 13:00:19 pobierz

Informacja z otwarcia ofert:

l.p. Załącznik Rozmar pliku Data dodania
1 informacja z otwarcia ofert 448,27 KB 2021-10-26 13:59:08 pobierz

Treść postępowania:

Treść ogłoszenia lub opis przedmiotu zamówienia

pobierz 168,8 KB
l.p. Załącznik Rozmar pliku Data dodania
1 Ogłoszenie o zmianie 3 44,72 KB 2021-10-20 13:17 pobierz
2 Modyfikacja SWZ 3 4,44 MB 2021-10-20 13:17 pobierz
3 odpowiedzi na pytania 2,02 MB 2021-10-20 13:17 pobierz
4 Zmodyfikowany zał 9F - Przedmiar ul.Trakt Św Wojciecha 103a 293,34 KB 2021-10-20 13:17 pobierz
5 Zmodyfikowany zał 10F - Przedmiar ul.Trakt Św Wojciecha 109 295,41 KB 2021-10-20 13:17 pobierz
6 Zmodyfikowany zał 11F - Przedmiar ul.Trakt Św Wojciecha 111 304,06 KB 2021-10-20 13:17 pobierz
7 Zmodyfikowane zestawienie Stolarka okienna i drzwiowa 11H 89,67 KB 2021-10-20 13:17 pobierz
8 Zmodyfikowane zestawienie Stolarka okiennna zał 11G 77,32 KB 2021-10-20 13:17 pobierz
9 Ogłoszenie o zmianie 2 44,73 KB 2021-10-19 13:19 pobierz
10 Modyfikacja SWZ 2 527,52 KB 2021-10-19 13:18 pobierz
11 ogłoszenie o zmianie 44,72 KB 2021-10-08 07:32 pobierz
12 Modyfikacja SWZ 529 KB 2021-10-08 07:31 pobierz
13 SWZ 34 1,05 MB 2021-09-24 13:18 pobierz
14 zał nr 1 Formularz Ofertowy 102,19 KB 2021-09-24 13:18 pobierz
15 zał nr 2 - Projekt umowy 34 784,25 KB 2021-09-24 13:18 pobierz
16 zał nr 3 - Zdolność zawodowa Wykaz robót 101,5 KB 2021-09-24 13:18 pobierz
17 zał nr 4 - Zdolność zawodowa Wykaz osób 111,5 KB 2021-09-24 13:18 pobierz
18 zał nr 5 - oswiadczenie podstawy wykluczenia 51,5 KB 2021-09-24 13:18 pobierz
19 zał nr 6 - oswiadczenie warunki udzialu w postepowaniu 56 KB 2021-09-24 13:18 pobierz
20 zał nr 7 - oswiadczenie grupa kapitałowa 55 KB 2021-09-24 13:18 pobierz
21 zał nr 8 - Jak należy podpisać ofertę w postaci elektronicznej 414,78 KB 2021-09-24 13:18 pobierz
22 zał nr 9A - Trakt Św Wojciecha 103A - PB 34,98 MB 2021-09-24 13:18 pobierz
23 zał nr 9B - Trakt Św Wojciecha 103A - PPK 7,71 MB 2021-09-24 13:18 pobierz
24 zał nr 9C - Trakt Św Wojciecha 103A - PW Architektura 17,38 MB 2021-09-24 13:18 pobierz
25 zał nr 9D - Trakt Św Wojciecha 103A - PW Eskpertyza Techniczna 1,6 MB 2021-09-24 13:18 pobierz
26 zał nr 9E - Trakt Św Wojciecha 103A - STWiOR 1,35 MB 2021-09-24 13:18 pobierz
27 zał nr 9F - Trakt św Wojciecha 103 A przedmiar pdf 142,33 KB 2021-09-24 13:18 pobierz
28 zał nr 10A - Trakt Św Wojciecha 109 - PB 55,78 MB 2021-09-24 13:18 pobierz
29 zał nr 10B - Trakt Św. Wojciecha 109 - PPK 3,08 MB 2021-09-24 13:18 pobierz
30 zał nr 10C - Trakt Św Wojciecha 109 - PW Architektura 38,27 MB 2021-09-24 13:18 pobierz
31 zał nr 10D - Trakt Św Wojciecha 109 - PW Eskpertyza Techniczna 1,29 MB 2021-09-24 13:18 pobierz
32 zał nr 10E - Trakt Św Wojciecha 109 - STWiOR 72,19 MB 2021-09-24 13:18 pobierz
33 zał nr 10F - Trakt Św Wojciecha 109Przedmiar 142,84 KB 2021-09-24 13:18 pobierz
34 zał nr 11A - Trakt Św Wojciecha 111 - PB 34,31 MB 2021-09-24 13:18 pobierz
35 zał nr 11B - Trakt Św Wojciecha 111 - PPK 3,55 MB 2021-09-24 13:18 pobierz
36 zał nr 11C - Trakt Św Wojciecha 111 - PW Architektura 15,75 MB 2021-09-24 13:18 pobierz
37 zał nr 11E - Trakt Św Wojciecha 111 - STWiOR 1,46 MB 2021-09-24 13:18 pobierz
38 zał nr 11D - Trakt Św Wojciecha 111 - PW Eskpertyza Techniczna 2,37 MB 2021-09-24 13:18 pobierz
39 zał nr 11F - Trakt Św Wojciecha 111.przedmiar 149,73 KB 2021-09-24 13:18 pobierz
40 zał nr 12 - SW_Orunia 2,42 MB 2021-09-24 13:18 pobierz

Metryka

Publikacja:

Podmiot wytwarzający:
Gdańskie Nieruchomości
Wytworzył:
Joanna Rybicka
Data wytworzenia:
2021-09-24
Podmiot publikujący:
Gdańskie Nieruchomości
Opublikował w BIP:
Joanna Rybicka
Data publikacji:
2021-09-24 13:20
Ostatnia aktualizacja:
2021-12-31 08:49