BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Gdańskie Nieruchomości

Zamówienia publiczne

świadczenie usługi w zakresie koszenia traw z wywozem i utylizacją zgrabek na terenie administrowanym przez Zamawiającego w 2021 roku obejmującym Obszar Administracyjny nr 2 i 3. Identyfikator postępowania e4e524c9-4d39-4e79-bed8-e189d8fbcacb

załączniki

Wynik postępowania:

l.p. Załącznik Rozmar pliku Data dodania
0 2021BZP 0016609101 Ogłoszenie o wyniku postępowania 106,35 KB 2021-09-01 10:38:32 pobierz

Wybór najkorzystniejszej oferty

Data wyboru najkorzystniejszej ofery: 2021-08-13

Działając na podstawie art. 253 ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) informuję, że w w/w postępowaniu Zamawiający wybrał na:

 

-      Zadaniu 1 najkorzystniejszą ofertę nr 1 firmy „FIONER” Monika Bużan z siedzibą w Łebnie przy ulicy Kulingi 4e z ceną 109 530,77 zł z VAT.

UZASADNIENIE WYBORU:

Jedyna złożona oferta, spełniająca warunki określone w specyfikacji warunków zamówienia i niepodlegająca odrzuceniu.

 

-      Zadaniu 2 najkorzystniejszą ofertę nr 4 Przedsiębiorstwa Usługowego CLEAN – BUD Sp. j. Jarosław Romanowski, Hanna Romanowska z siedzibą w Gdyni przy ulicy Halickiej 10 z ceną 211 961,78 zł

-      UZASADNIENIE WYBORU:

Oferta najkorzystniejsza na podstawie kryterium oceny ofert określonym w specyfikacji warunków zamówienia oraz spełniająca warunki udziału w postępowaniu i niepodlegająca odrzuceniu.

 

-      Zadaniu 3 najkorzystniejszą ofertę nr 4 Przedsiębiorstwa Usługowego CLEAN – BUD Sp. j. Jarosław Romanowski, Hanna Romanowska z siedzibą w Gdyni przy ulicy Halickiej 10 z ceną 156 949,38 zł

UZASADNIENIE WYBORU:

Oferta najkorzystniejsza na podstawie kryterium oceny ofert określonym w specyfikacji warunków zamówienia oraz spełniająca warunki udziału w postępowaniu i niepodlegająca odrzuceniu.

 

 

 

 

 

 

Jednocześnie informuję, że następujący Wykonawcy złożyli oferty:

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

 

Cena/

Termin wykonania zamówienia

1

„FIONER” Monika Bużan

Łebno ul. Kulingi 4e

84-217 Szemud       

Zadanie 1 – 109 530,77 zł

Zadanie 2 – 248 540,05 zł

Zadanie 3 – 177 638,39 zł

Termin wykonania zamówienia 15.11.2021r.

 

2

„AQUA JET” Rafał Rozlach

ul. Jagiellońska 5C/13

82-200 Malbork

 ----------------------------------

 

3

Górak Rajmund RECO

ul. Stanisława Dąbka 19 lok. 9

80-180 Gdańsk

Zadanie 3 – 86 586,96 zł

Termin wykonania zamówienia 15.11.2021r.

 

4

Przedsiębiorstwo Usługowe

 „CLEAN-BUD” Sp.j.

Jarosław Romanowski, Hanna Romanowska

ul. Halicka 10

81-506 Gdynia

Zadanie 2 –   211 961,78 zł

Zadanie 3 –   156 949,38 zł

Termin wykonania zamówienia 15.11.2021r.

 

Zamawiający ocenił ofertę oraz na podstawie art. 239 ustawy prawo zamówień publicznych dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej na podstawie kryterium oceny ofert określonego w pkt 25 specyfikacji warunków zamówienia zgodnie ze wzorem:

(Cena oferowana minimalna brutto/ Cena badanej oferty brutto) x 100 pkt. x 100 %.

 

Zadanie 1

Nr oferty

Liczba pkt w kryterium cena

100%

 

1

100,00

 

Zadanie 2

Nr oferty

Liczba pkt w kryterium cena

100%

 

1

85,28

4

100,00

Zadanie 3

Nr oferty

Liczba pkt w kryterium cena

100%

 

1

88,35

4

100,00

 

Umowy w sprawie zamówienia publicznego mogą być podpisane po 18.08.2021r.

Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia:

Działając na podstawie art. 222. ust. 4 ustawy prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129) informuję, kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 474 466,12 zł, w tym:

Zadanie 1 –    79 042,82 zł

Zadanie 2 – 230 604,18 zł

Zadanie 3 – 164 819,12 zł

Informacja z otwarcia ofert:

l.p. Załącznik Rozmar pliku Data dodania
1 Informacja z otwarcia 4.08 368,77 KB 2021-08-04 14:51:40 pobierz

Treść postępowania:

Treść ogłoszenia lub opis przedmiotu zamówienia

pobierz 131,12 KB
l.p. Załącznik Rozmar pliku Data dodania
1 odpowiedź na pytanie Wykonawcy 279,63 KB 2021-07-30 12:53 pobierz
2 Zmiana SWZ w zakresie zał. 3 "Projekt umowy" 419,96 KB 2021-07-29 12:53 pobierz
3 SWZ 36 576,51 KB 2021-07-27 09:20 pobierz
4 zał. 1 Formularz ofertowy 265 KB 2021-07-27 09:20 pobierz
5 zał. 2 Formularz cenowy 23,03 KB 2021-07-27 09:20 pobierz
6 zał. 3 Projekt umowy 314,99 KB 2021-07-27 12:20 pobierz
7 zał. 4 Wzór oświadczenia Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia 69 KB 2021-07-27 09:20 pobierz
8 zał. 5 Wzór oświadczenia Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 75 KB 2021-07-27 09:20 pobierz
9 zał. 6 Wzór oświadczenia Wykonawcy o grupie kapitałowej 69,5 KB 2021-07-27 09:20 pobierz
10 zał. 7 Jak należy podpisać ofertę w postaci elektronicznej 414,54 KB 2021-07-27 09:20 pobierz
11 zał. 8 Zestawienie terenów do koszenia- kategoria I, II, III 1,29 MB 2021-07-27 09:20 pobierz
12 zał. 9 Zestawienie terenów do koszenia- kategoria I, II, III 1,22 MB 2021-07-27 09:20 pobierz
13 zał. 10 Zestawienie terenów do koszenia- kategoria I, II, III 1,19 MB 2021-07-27 09:20 pobierz

Metryka

Publikacja:

Podmiot wytwarzający:
Gdańskie Nieruchomości
Wytworzył:
Daria Paprocka-Fabisiak
Data wytworzenia:
2021-07-22
Podmiot publikujący:
Gdańskie Nieruchomości
Opublikował w BIP:
Daria Paprocka-Fabisiak
Data publikacji:
2021-07-27 12:21
Ostatnia aktualizacja:
2021-09-01 10:38