BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Gdańskie Nieruchomości

Zamówienia publiczne

Remont elewacji z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej oraz wymiana stolarki w budynku wielorodzinnym mieszczącym się przy ul. Królikarnia 1 i 2 w Gdańsku, w ramach projektu p.n. „Rewitalizacja Dolnego Miasta, Placu Wałowego i Starego Przedmieścia w Gdańsku” Identyfikator postępowania: c004a127-5548-496c-ba47-d2184222a7f4

załączniki

Wynik postępowania:

l.p. Załącznik Rozmar pliku Data dodania
0 30. 2022BZP 0005143101 Ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf 81,64 KB 2022-02-09 11:04:42 pobierz

Wybór najkorzystniejszej oferty

Data wyboru najkorzystniejszej ofery: 2022-02-03

NZ.250.38.2021.JR                                                                                 Gdańsk, 3.02.2022 r.

                                      

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Dotyczy: postępowania na remont elewacji z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej oraz wymiana stolarki w budynkach wielorodzinnych mieszczących się przy ul. Królikarnia 1 i 2 w Gdańsku wraz z rozbiórką przybudówki mieszczącej się przy ul. Królikarnia 2, w ramach projektu p.n. „Rewitalizacja Dolnego Miasta, Placu Wałowego i Starego Przedmieścia w Gdańsku”, prowadzonego w trybie podstawowym z możliwością przeprowadzenia negocjacji.

 

Działając na podstawie art. 253 ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021r. poz. 1129 z późn. zm.) informuję, że w w/w postępowaniu Zamawiający wybrał ofertę F.H.U. BUD-ROB Szpek Paweł z siedzibą w Gdańsku przy ulicy Wolfganga Mozarta 32, z ceną 1 270 000,00 zł, z terminem wykonania zamówienia 200 dni od dnia podpisania umowy, okresem gwarancji 36 miesięcy.

 

UZASADNIENIE WYBORU:

Jedyna złożona oferta, spełniająca wymogi określone w specyfikacji warunków zamówienia i niepodlegająca odrzuceniu.

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Cena/

Termin wykonania zamówienia/

Okres gwarancji na wykonane roboty budowlane

1

F.H.U. BUD-ROB SZPEK PAWEŁ

ul. WOLFGANGA MOZARTA 32,

80-171 GDAŃSK

 

Cena: 1 270 000,00 zł

Termin wykonania zamówienia 200 dni

Okres gwarancji na wykonane roboty budowlane 36 miesięcy

Poniżej przedstawiam streszczenie ocen, zawierającą punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną ich punktację:

Nr oferty

Liczba pkt w kryterium cena

Waga 60%

Liczba pkt w kryterium

termin wykonania zamówienia

Waga 25%

Liczba pkt w kryterium gwarancja na wykonane roboty budowlane

Waga 15%

Razem

1

60,00

0,00

0,00

60,00

Zamawiający ocenił ofertę oraz na podstawie art. 239 ustawy prawo zamówień publicznych dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji warunków zamówienia.

 

1.     Punkty w kryterium cena zostały przyznane według zasady określonej w punkcie 27 podpunkt 1 specyfikacji warunków zamówienia, zgodnie ze wzorem:

     (Cena oferowana minimalna brutto/cena badanej oferty brutto) x 100 pkt. x 60%.

 

2.     Punkty w kryterium termin wykonania zamówienia zostały przyznane według zasady określonej w punkcie 27 podpunkt 2 specyfikacji warunków zamówienia, zgodnie ze wzorem:

T = ((Tmax - Tof)/ (Tmax - Tmin)) x 100 pkt   x 25%

      

gdzie:

T          - ilość punktów w kryterium,

Tmin    - minimalny termin wykonania robót określony przez Zamawiającego, tj. 140 dni

Tmax   - maksymalny termin wykonania robót określony przez Zamawiającego, tj. 200 dni

Tof      - termin wykonania robót badanej oferty,

 

3.    Punkty w kryterium okres gwarancji na wykonanie roboty budowlane zostały przyznane według zasady określonej w punkcie 27 podpunkt 3 specyfikacji warunków zamówienia, zgodnie ze wzorem:

G =((Gof - Gmin)/(Gmax - Gmin))x 100 pkt x 15%

gdzie

G         - ilość punktów w kryterium,

Gmin   - minimalny  okres gwarancji określony przez Zamawiającego, tj. 36 miesięcy

Gmax  - maksymalny okres gwarancji określony przez Zamawiającego, tj. 72 miesięcy

Gof     - okres gwarancji oferty ocenianej,

 

Umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta po 03.02.2022r.

 

Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia:

Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) informuję, że kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 861 534,49 zł.

Dodatkowe oferty:

l.p. Załącznik Rozmar pliku Data dodania
0 informacja z otwarcia ofert dodatkowyc 299,32 KB 2022-01-05 08:45:03 pobierz

Informacja z otwarcia ofert:

l.p. Załącznik Rozmar pliku Data dodania
1 informacja z otwarcia ofert 457,32 KB 2021-11-16 14:18:55 pobierz

Treść postępowania:

Treść ogłoszenia lub opis przedmiotu zamówienia

pobierz 171,86 KB
l.p. Załącznik Rozmar pliku Data dodania
1 2021BZP 0026319301 Ogłoszenie o zmianie 44,75 KB 2021-11-09 14:04 pobierz
2 zmiana SWZ 9.11 1,69 MB 2021-11-09 14:02 pobierz
3 odpowiedzi na pytania z dnia 9 .11 3,88 MB 2021-11-09 14:02 pobierz
4 zał. 2 Zmodyfikowany Projekt umowy 38 701,94 KB 2021-11-09 14:02 pobierz
5 Zmodyfikowany Przedmiar ul. Królikarnia 1 292,03 KB 2021-11-09 14:02 pobierz
6 Zmodyfikowany Przedmiar ul. Królikarnia 2 294,49 KB 2021-11-09 14:02 pobierz
7 2021BZP 0025708101 Ogłoszenie o zmianie 44,74 KB 2021-11-04 13:07 pobierz
8 zmiana SWZ 04.11 533,73 KB 2021-11-04 13:07 pobierz
9 2021BZP 0025181501 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 44,75 KB 2021-10-29 13:49 pobierz
10 zmiana SWZ 29.10 540,13 KB 2021-10-29 13:48 pobierz
11 2021BZP 0024451701 Ogłoszenie o zmiane ogłoszenia 44,75 KB 2021-10-25 14:06 pobierz
12 zmiana SWZ 25.10 536,46 KB 2021-10-25 14:05 pobierz
13 Ogłoszanie o zmianie 44,76 KB 2021-10-18 12:52 pobierz
14 zmiana SWZ 545,9 KB 2021-10-18 12:52 pobierz
15 SWZ 38 926,72 KB 2021-10-01 14:41 pobierz
16 zał 1 Formularz Ofertowy 102,92 KB 2021-10-01 14:41 pobierz
17 zał 2 Projekt umowy 38 (1) 743,64 KB 2021-10-01 14:41 pobierz
18 zał 3 Zdolność zawodowa Wykaz robót 102 KB 2021-10-01 14:41 pobierz
19 zał 4 Zdolność zawodowa Wykaz osób 153 KB 2021-10-01 14:41 pobierz
20 zał 5 Wzór oświadczenia Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia 51,5 KB 2021-10-01 14:41 pobierz
21 zał 6 Wzór oświadczenia Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 56,5 KB 2021-10-01 14:41 pobierz
22 zał 7 Wzór oświadczenia Wykonawcy o grupie kapitałowej 51 KB 2021-10-01 14:41 pobierz
23 zał 8 - Jak należy podpisać ofertę w postaci elektronicznej 414,78 KB 2021-10-01 14:41 pobierz
24 zał 9 - K1 - Projekt Budowlany Wielobranżowy 45,84 MB 2021-10-01 14:41 pobierz
25 zał 9a - Królikarnia 1 projekt Wykonawczy Architektura 13,88 MB 2021-10-01 14:41 pobierz
26 zał 9b - Królikarnia 1 ekspertyza techniczna 2,21 MB 2021-10-01 14:41 pobierz
27 zał 9c - Królikarnia 1 - STWiORB 74,67 MB 2021-10-01 14:41 pobierz
28 zał 9d - Królikarnia 1 Przedmiar 145,72 KB 2021-10-01 14:41 pobierz
29 zał 9e - K1 - Kryterium równoważnosci 27.09 507,83 KB 2021-10-01 14:41 pobierz
30 zał 10 - K2 - Projekt Budowlany Wielobranżowy 50,56 MB 2021-10-01 14:41 pobierz
31 zał 10a - Królikarnia 2 - Projekt Wykonawczy Architektura 15,27 MB 2021-10-01 14:41 pobierz
32 zał 10b - Królikarnia 2 - Projekt Wykonawczy Ekspertzya Techniczna 3,12 MB 2021-10-01 14:41 pobierz
33 zał 10c - Królikarnia 2 - STWiORB 71,84 MB 2021-10-01 14:41 pobierz
34 zał 10d - Królikarnia 2 Przedmiar 141,07 KB 2021-10-01 14:41 pobierz
35 zał 10e - K2 - Kryterium równoważnosci 27.09 509,69 KB 2021-10-01 14:41 pobierz
36 zał 11 - projekt rozbiórki Królikarnia 2 15,02 MB 2021-10-01 14:41 pobierz
37 zał 12 - Studium Wykonalności 2,03 MB 2021-10-01 14:41 pobierz

Metryka

Publikacja:

Podmiot wytwarzający:
Gdańskie Nieruchomości
Wytworzył:
Joanna Rybicka
Data wytworzenia:
2021-10-01
Podmiot publikujący:
Gdańskie Nieruchomości
Opublikował w BIP:
Daria Paprocka-Fabisiak
Data publikacji:
2021-10-01 14:47
Ostatnia aktualizacja:
2022-02-09 11:05