BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Gdańskie Nieruchomości

Zamówienia publiczne

Dostawa i montaż 4 wiat śmietnikowych wraz z wykonaniem ogrodów deszczowych na podwórzach przy ulicach Łowickiej 11f, Piastowskiej 159-161, Ptasiej 7,9 oraz Trakcie św. Wojciecha 23 w Gdańsku. Identyfikator postępowania af97bb40-af7d-4c96-afa2-6e4240f4eea4

załączniki

Wynik postępowania:

l.p. Załącznik Rozmar pliku Data dodania
0 2021BZP 0018307201 Ogłoszenie o wyniku postępowania 66,36 KB 2021-09-16 14:04:19 pobierz

Wybór najkorzystniejszej oferty

Data wyboru najkorzystniejszej ofery: 2021-08-30

 

Dotyczy postępowania na dostawę i montaż 4 wiat śmietnikowych wraz z wykonaniem ogrodów deszczowych na podwórzach przy ulicach Łowickiej 11f, Piastowskiej 159-161, Ptasiej 7, 9 oraz Trakcie św. Wojciecha 23 w Gdańsku, prowadzonym w trybie podstawowym z możliwością przeprowadzenia negocjacji.

 

Działając na podstawie art. 253 ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) informuję, że w w/w postępowaniu Zamawiający wybrał ofertę firmy El Maxx JAKUB LIDZBARSKI z siedzibą w Szemudzkiej Hucie przy ulicy Biesiadnej 20 z ceną 191 880,00 zł, terminem wykonania zamówienia 60 dni i okresem gwarancji na wykonane roboty budowlane 48 miesięcy.

 

UZASADNIENIE WYBORU:

Jedyna złożona oferta, spełniająca wymogi określone w specyfikacji warunków zamówienia i niepodlegająca odrzuceniu.

Jednocześnie informuję, że następujący Wykonawcy złożyli oferty:

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Cena/

Termin wykonania zamówienia/

Okres gwarancji na wykonane roboty budowlane

1

El Maxx JAKUB LIDZBARSKI

Szemudzka Huta

ul. Biesiadna 20

84-217 Szemud

Cena: 191 880,00 zł

Termin wykonania zamówienia 60 dni

Okres gwarancji na wykonane roboty budowlane 48 miesięcy

 

 

    Poniżej przedstawiam streszczenie ocen, zawierającą punktację przyznaną ofercie w każdym kryterium   oceny ofert i łączną ich punktację:

Nr oferty

Liczba pkt w kryterium:

Cena

Waga 60%

Liczba pkt w kryterium:

Termin wykonania zamówienia

Waga 20%

Liczba pkt w kryterium:

Okres gwarancji na wykonane roboty budowlane

Waga 20%

Razem

1

60,00

00,00

20,00

80,00

Zamawiający ocenił ofertę oraz na podstawie art. 239 ustawy prawo zamówień publicznych dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji warunków zamówienia.

1.     Punkty w kryterium cena zostały przyznane według zasady określonej w punkcie 25 podpunkt 1 specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zgodnie ze wzorem:

     (Cena oferowana minimalna brutto/cena badanej oferty brutto) x 100 pkt. x 60%.

 

2.     Punkty w kryterium termin wykonania zamówienia zostały przyznane według zasady określonej w punkcie 25 podpunkt 2 specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zgodnie ze wzorem:

T = ((Tmax - Tof)/ (Tmax - Tmin)) x 100 pkt  x 20% (0,20)- odpowiada maksymalnej wartości 20 pkt

gdzie:

T          - ilość punktów w kryterium,

Tmin    - minimalny termin wykonania robót określony przez Zamawiającego, tj. 30 dni

Tmax   - maksymalny termin wykonania robót określony przez Zamawiającego, tj. 60 dni

Tof      - termin wykonania robót badanej oferty.

 

3.     Punkty w kryterium okres gwarancji na wykonanie roboty budowlane zostały przyznane według zasady określonej w punkcie 25 podpunkt 3 specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zgodnie ze wzorem:

G =((Gof - Gmin)/(Gmax - Gmin))x 100 pkt x 20% (0,20) - odpowiada maksymalnej wartości 20 pkt.

gdzie

G         - ilość punktów w kryterium,

Gmin   - minimalny  okres gwarancji określony przez Zamawiającego, tj. 24 miesięcy

Gmax  - maksymalny okres gwarancji określony przez Zamawiającego, tj. 48 miesięcy

      Gof     - okres gwarancji oferty ocenianej.

 

     Umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta po 30.08.2021r.

 

Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia:

Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021r. poz. 1129) informuję, że kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 178 248,25 zł.

Informacja z otwarcia ofert:

l.p. Załącznik Rozmar pliku Data dodania
1 informacja z otwarcia ofert 16.08 305,82 KB 2021-08-16 15:00:29 pobierz

Treść postępowania:

Treść ogłoszenia lub opis przedmiotu zamówienia

pobierz 115,56 KB
l.p. Załącznik Rozmar pliku Data dodania
1 SWZ 39 765,63 KB 2021-07-29 12:08 pobierz
2 zał. 1 - druk oferty 25,81 KB 2021-07-29 12:08 pobierz
3 zał. 2 - Projekt umowy 360,25 KB 2021-07-29 12:08 pobierz
4 zał. 3 - oswiadczenie podstawy wykluczen 69 KB 2021-07-29 12:08 pobierz
5 zał. 4 - oswiadczenie warunki udzialu 76 KB 2021-07-29 12:08 pobierz
6 zał. 5 - oswiadczenie grupa kapitałowa 69,5 KB 2021-07-29 12:08 pobierz
7 zał. 6 Jak należy podpisać ofertę w postaci elektronicznej 414,54 KB 2021-07-29 12:08 pobierz
8 zał. 7 Projekt wiaty śmietnikowej przy ul. Łowicka 11f w Gdańsku- lokalizacja wiaty śmietnikowej 243,65 KB 2021-07-29 12:08 pobierz
9 zał. 7a Projekt wiaty śmietnikowej przy ul. Łowicka 11f w Gdańsku- projekt zagospodarowania terenu 418,6 KB 2021-07-29 12:08 pobierz
10 zał. 7b Projekt wiaty śmietnikowej przy ul. Łowicka 11f w Gdańsku- konstrukcja wiaty śmietnikowej 413,58 KB 2021-07-29 12:08 pobierz
11 zał. 7c Projekt wiaty śmietnikowej przy ul. Łowicka 11f w Gdańsku- schemat zaniżenia 212,76 KB 2021-07-29 12:08 pobierz
12 zał. 7d Przedmiar- Budowa wiaty śmietnikowej ul. Łowicka 11f Gdańsk 141,66 KB 2021-07-29 12:08 pobierz
13 zał. 8 Budowa wiaty śmietnikowej przy ul. Piastowska 159-161 Gdańsk- lokalizacja inwestycji 353,7 KB 2021-07-29 12:08 pobierz
14 zał. 8a Budowa wiaty śmietnikowej przy ul. Piastowska 159-161 Gdańsk - projekt zagospodarowania terenu 396,75 KB 2021-07-29 12:08 pobierz
15 zał. 8b Budowa wiaty śmietnikowej przy ul. Piastowska 159-161 Gdańsk - wiata śmietnikowa 361,56 KB 2021-07-29 12:08 pobierz
16 zał. 8c Budowa wiaty śmietnikowej przy ul. Piastowska 159-161 Gdańsk - schemat zaniżenia terenu 211,94 KB 2021-07-29 12:08 pobierz
17 zał. 8d Przedmiar- Budowa wiaty śmietnikowej ul. Piastowska 159-161 Gdańsk 143,16 KB 2021-07-29 12:08 pobierz
18 zał. 9 Projekt wiaty śmietnikowej przy ul. Ptasia 7,9 w Gdańsku- lokalizacja wiaty śmietnikowej 288,65 KB 2021-07-29 12:08 pobierz
19 zał. 9a Projekt wiaty śmietnikowej przy ul. Ptasia 7,9 w Gdańsku- projekt zagospodarowania terenu 507,67 KB 2021-07-29 12:08 pobierz
20 zał. 9b Projekt wiaty śmietnikowej przy ul. Ptasia 7,9 w Gdańsku- konstrukcja wiaty śmietnikowej 408,95 KB 2021-07-29 12:08 pobierz
21 zał. 9c Projekt wiaty śmietnikowej przy ul. Ptasia 7,9 w Gdańsku- schemat zaniżenia terenu 334,78 KB 2021-07-29 12:08 pobierz
22 zał. 9d Przedmiar- Budowa wiaty śmietnikowej ul. Ptasia 7,9 139,16 KB 2021-07-29 12:08 pobierz
23 zał. 10 Projekt wiaty śmietnikowej przy ul. Trakt św. Wojciecha 23 w Gdańsku - lokalizacja wiaty śmietnikowej 298,33 KB 2021-07-29 12:08 pobierz
24 zał. 10a Projekt wiaty śmietnikowej przy ul. Trakt św. Wojciecha 23 w Gdańsku- projekt zagospodarowania terenu 373,88 KB 2021-07-29 12:08 pobierz
25 zał. 10b Projekt wiaty śmietnikowej przy ul. Trakt św. Wojciecha 23 w Gdańsku - konstrukcja wiaty śmietnikowej 322,42 KB 2021-07-29 12:08 pobierz
26 zał. 10c Projekt wiaty śmietnikowej przy ul. Trakt św. Wojciecha 23 w Gdańsku - schemat zaniżenia terenu 335,49 KB 2021-07-29 12:08 pobierz
27 zał. 10d Przedmiar- Budowa wiaty śmietnikowej ul. Trakt św. Wojciecha 23 138,33 KB 2021-07-29 12:08 pobierz

Metryka

Publikacja:

Podmiot wytwarzający:
Gdańskie Nieruchomości
Wytworzył:
Daria Paprocka-Fabisiak
Data wytworzenia:
2021-07-28
Podmiot publikujący:
Gdańskie Nieruchomości
Opublikował w BIP:
Daria Paprocka-Fabisiak
Data publikacji:
2021-07-29 12:09
Ostatnia aktualizacja:
2021-09-16 14:04